Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Somogysimonyi Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

  • a) kiadási főösszegét 22 175 980,- Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 20.646.060,- Ft

- személyi jellegű kiadások 11.245.827,- Ft

- munkaadót terhelő járulékok 1.706.574,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 3.080.662,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.270.796,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 671.256,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 670.945,- Ft

- Felhalmozási célú kiadások: 1.529.920,- Ft

- beruházások 1.529.920.- Ft

- felújítások 0 .-Ft

b) bevételi főösszegét 43 868 471,- Ft-ban

ezen belül:

- Működési célú bevételek 33.237.174,-Ft

- önkormányzatok működési támogatásai 19.282.793,- Ft

- közhatalmi bevételek 432.558,- Ft

- működési bevételek 830.055,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 12.010.852,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegzések 680.916,- Ft

- Felhalmozási célú bevételek: 10.631.297,-Ft - Felhalmozási célú támogatások 10.631.297,- Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 150 195 256 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 666 312

7 676 887

7 676 887

100

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

7 307 320

7 827 927

7 827 927

100

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

200 000

10

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

16 773 632

17 504 814

17 504 814

100

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

2 129 760

1 777 979

1 777 979

100

ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16)

0

0

1 777 979

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

18 903 392

19 282 793

19 282 793

100

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

10 631 297

10 631 297

100

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

10 631 297

10 631 297

100

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

650 000

650 000

415 820

63,972

ebből: építményadó (B34)

0

0

101 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

314 820

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

0

0

0

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

550 000

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

550 000

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

0

16 738

0

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

0

0

0

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

1 200 000

650 000

432 558

66,547

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

660 000

820 000

820 000

100

Ellátási díjak (B405)

25 000

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

12

12

100

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

12

12

100

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

80 000

10 043

10 043

100

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

765 000

830 055

830 055

100

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

20 868 392

31 394 145

31 176 703

99,307

2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 314 400

17 797 945

6 082 467

34

Béren kívüli juttatások (K1107)

100 000

100 000

0

0

Ruházati költségtérítés

0

30 000

30 000

100

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

36 000

236 000

159 376

68

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 450 400

18 163 945

6 271 843

35

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 287 080

5 287 080

4 973 984

94

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

100 000

100 000

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 387 080

5 387 080

4 973 984

92

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

11 837 480

23 551 025

11 245 827

48

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 900 199

5 329 314

1 706 574

32

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 706 574

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

40 000

39 884

39 884

100

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

546 491

546 491

100

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 040 000

586 375

586 375

100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

250 000

432 000

432 000

100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

5 152

5 151

100

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

275 000

437 152

437 151

100

Közüzemi díjak (K331)

550 000

663 763

363 763

55

Vásárolt élelmezés (K332)

80 000

0

0

0

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

249 449

249 449

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

150 000

269 347

269 347

100

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

150 000

277 350

277 350

100

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

600 000

406 937

406 937

100

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

62 986

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 530 000

1 866 846

1 566 846

84

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

773 500

670 930

470 930

70

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 000

19 360

19 360

100

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

793 500

690 290

490 290

71

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

3 638 500

3 580 663

3 080 662

86

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

2 991 960

3 270 796

3 270 796

100

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

3 150 000

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

ebből: köztemetés (K48)

0

0

120 796

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

2 991 960

3 270 796

3 270 796

100

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

121 587

121 587

100

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

121 587

121 587

100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 836 948

549 669

549 669

100

ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)

0

0

121 725

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

427 944

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

0

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

1 836 948

671 256

671 256

100

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

3 000 000

1 000 000

1 000 000

100

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

50 000

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 432 872

2 204 662

204 662

9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 321 229

325 258

325 258

100

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

6 804 101

3 529 920

1 529 920

43

Ingatlanok felújítása (K71)

2 500 000

3 481 994

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

675 000

0

0

0

Felújítások (=199+….....+202) (K7)

3 175 000

3 481 994

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

32 184 188

43 414 968

21 505 035

50

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

670 945

670 945

670 945

100

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

670 945

670 945

670 945

100

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

670 945

670 945

670 945

100

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 986 741

12 010 852

12 010 852

100

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

11 986 741

12 010 852

12 010 852

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

680 916

680 916

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

11 986 741

12 691 768

12 691 768

100

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

11 986 741

12 691 768

12 691 768

100

5. melléklet

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzat

4

0

4

Falugondnok

1

1

0

Könyvtár

1

0

1

Létszám összesen:

6

1

5

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

2

2

0

6. melléklet

Pénzeszközök változása 2019.évben

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2019. január 01.-én

11 847 253

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

11 843 923

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

3 330

4.

Bevételek ( + )

43 868 471

5.

Kiadások ( - )

34 043 233

6.

Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én

21 672 491

7.

Bankszámlák egyenlege

21 666 961

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

5 530

7. melléklet

Mérleg

SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

254 552

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

254 552

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

48 819 243

0

45 735 795

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 552 996

0

2 525 034

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

52 372 239

0

48 260 829

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

50 000

0

50 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

50 000

0

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

50 000

0

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

85 252 633

0

8 304 667

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

85 252 633

0

83 104 667

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

85 252 633

0

83 104 667

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

137 929 424

0

131 415 496

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

B/I Készletek

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III)

0

0

C/II/1 Forintpénztár

3 330

0

5 530

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

3 330

0

5 530

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

11 843 923

0

21 666 961

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

11 843 923

0

21 666 961

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

11 847 253

0

21 672 491

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

136 953

0

221 799

D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

58 588

0

200 928

D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

63 941

0

0

D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

14 424

0

20 871

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

267 420

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

136 953

0

489 219

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

143 599

0

0

D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek

143 599

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

163 599

0

20 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

300 552

0

509 219

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása

118 027

17 150

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

118 027

17 150

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

150 195 256

0

153 614 356

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

115 948 718

0

115 948 718

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

521 307

0

521 307

G/IV Felhalmozott eredmény

27 928 243

0

27 189 165

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-739 078

0

4 303 738

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

143 659 190

0

147 962 928

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 201

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

1 857 642

1 857 642

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 858 843

1 857 642

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

670 945

0

680 916

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

670 945

0

680 916

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

670 945

0

680 916

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 529 788

0

2 538 558

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 067 464

0

1 170 594

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 938 814

0

1 942 276

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 006 278

0

3 112 870

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

150 195 256

0

153 614 356

8. melléklet

Vagyonkimutatás

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

137 929 424,00

131 415 496,00

95,28

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

254 552,00

-

0,00

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

254 552,00

-

0,00

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

52 372 239,00

48 260 829,00

92,15

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

48 819 243,00

45 735 795,00

93,68

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3 552 996,00

2 525 034,00

71,07

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

85 252 633,00

83 104 667,00

97,48

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

85 252 633,00

83 104 667,00

97,48

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0,00

0,00

0,00

I. Készletek

B/I

0,00

0,00

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

11 847 253,00

21 672 491,00

182,93

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

3 330,00

5 530,00

166,07

III. Forintszámlák

C/III

11 843 923,00

21 666 961,00

182,94

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

300 552,00

509 219,00

169,43

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

136 953,00

489 219,00

357,22

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

163 599,00

20 000,00

12,23

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0,00

0,00

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

118 027,00

17 150,00

14,53

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

150 195 256,00

153 614 356,00

102,28

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

143 659 190,00

147 962 928,00

103,00

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

115 948 718,00

115 948 718,00

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

521 307,00

521 307,00

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

27 928 243,00

27 189 165,00

97,35

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 739 078,00

4 303 738,00

-582,31

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 529 788,00

2 538 558,00

100,35

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 858 843,00

1 857 642,00

99,94

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

670 945,00

680 916,00

101,49

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

4 006 278,00

3 112 870,00

77,70

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

150 195 256,00

153 614 356,00

102,28

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

10 000,00

-

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

"0"-ra írt összesen

L/3

10 000,00

-

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

9. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám

Megnevezés

2020. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

1 200 000

650 000

432 558

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

1 200 000

650 000

432 558

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

10. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

21 226 322

Működési célú kiadások

19 975 115

Intézményi működési bevételek

830 055

Személyi jellegű kiadások

11 245 827

Közhatalmi bevételek

432 558

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

1 706 574

Önkormányzatok működési célú támogatása

17 504 814

Egyéb működési célú támogatások

1 777 979

Dologi kiadások

3 080 662

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 270 796

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

680 916

Egyéb működési célú kiadások

671 256

Felhalmozási célú bevételek

10 631 297

Felhalmozási célú kiadások

1 529 920

Felhalmozási célú támogatások

10 631 297

Intézményi beruházások

1 529 920

Ingatlan értékesítése

0

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 529 920

Finanszírozási kiadások

670 945

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

670 945

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

31 857 619

Kiadások összesen

22 175 980

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

12 010 852

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

43 868 471

Kiadások mindösszesen

22 175 980

Működési célú bevételek összesen

21 226 322

Működési célú kiadások összesen

20 646 060

Felhalmozási célú bevételek összesen

10 631 297

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 529 920

11. melléklet

Maradványkimutatás

SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

31176703

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

21505035

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

9671668

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

12691768

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

670945

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

12020823

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

21692491

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

21692491

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

21692491

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

12. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

2 216 239

#######

#######

1 416 834

1 471 105

#######

#######

#######

1 562 908

#######

1 738 606

#######

19 282 793

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#######

10 631 297

3.Közhatalmi bevételek

0

92 000

141 070

24 000

0

48 500

0

33 453

93 301

234

0

0

432 558

4.Működési bevételek

56 507

59 732

55 363

55 002

55 913

55 610

55 915

55 004

55 998

75 004

175 001

75 006

830 055

5. Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 916

680 916

6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Előző évi pénzmaradvány

11 856 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 464

12 010 852

8.S Bevételek (1-7):

14 129 134

#######

1 673 509

1 495 836

1 527 018

#######

#######

#######

1 712 207

#######

1 913 607

#######

43 868 471

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

1 363 219

#######

#######

1 165 771

1 314 227

#######

#######

#######

1 356 467

#######

1 384 369

#######

21 505 035

10.Finanszírozási kiadások

670 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670 945

11.K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.S Kiadások (9-11):

2 034 164

#######

#######

1 165 771

1 314 227

#######

#######

#######

1 356 467

#######

1 384 369

#######

22 175 980

13. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021.évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

17 078 272

17 419 837

18 116 631

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

3 162 528

3 225 779

3 354 810

Közhatalmi bevételek

510 000

520 200

541 008

Működési bevételek

910 010

928 210

965 339

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

21 672 491

22 105 941

22 990 178

Működési célú bevételek összesen:

43 333 301

44 199 967

45 967 966

Személyi juttatások

13 188 648

13 452 421

13 990 518

Munkaadókat terhelő járulékok

2 044 246

2 085 131

2 168 536

Dologi kiadások

4 820 570

4 916 981

5 113 661

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 557 000

2 608 140

2 712 466

Egyéb Támogatások

1 464 014

1 493 294

1 553 026

Állami előleg visszafiz.

680 916

694 534

722 316

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

24 755 394

25 250 502

26 260 522

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

14 132 871

14 415 528

14 992 150

Felújítási kiadások

4 445 000

4 533 900

4 715 256

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

18 577 871

18 949 428

19 707 406

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

43 333 301

44 199 967

45 967 966

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

43 333 265

44 199 930

45 967 928