Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 29

Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.05.28.

Somogysimonyi Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyasrország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyrország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/82020. (II.11.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását

a) kiadási főösszegét 44 085 913,- Ft-ban,

ezen belül:
- Működési célú kiadások: 37.073.999,- Ft
- személyi jellegű kiadások 23.551.025,- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 5.329.314,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 3.580.663- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.270.796,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 671.256,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 670.945,- Ft
- Felhalmozási célú kiadások: 7.011.914,- Ft
- beruházások 3.529.920.- Ft
- felújítások 3.481.994,-Ft
b) bevételi főösszegét 44 085 913,- Ft-ban
ezen belül:
- Működési célú bevételek 33.454.616,-Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 19.282.793,- Ft
- közhatalmi bevételek 650.000,- Ft
- működési bevételek 830.055,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 12.010.852,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés 680.916,-Ft
- Felhalmozási célú bevételek: 10.631.297,-Ft
- Felhalmozási célú támogatások 10.631.297,- Ft
állapítja meg.

3. § A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 666 312

7 676 887

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

7 307 320

7 827 927

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

16 773 632

17 504 814

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

2 129 760

1 777 979

ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16)

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

18 903 392

19 282 793

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

10 631 297

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

10 631 297

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

650 000

650 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

0

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

550 000

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

550 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

0

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

0

0

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

1 200 000

650 000

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

660 000

820 000

Ellátási díjak (B405)

25 000

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

12

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

12

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

80 000

10 043

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

765 000

830 055

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

0

0

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

20 868 392

31 394 145

2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 314 400

17 797 945

Béren kívüli juttatások (K1107)

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

0

30 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

36 000

236 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

6 450 400

18 163 945

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 287 080

5 287 080

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

100 000

100 000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 387 080

5 387 080

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

11 837 480

23 551 025

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 900 199

5 329 314

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

40 000

39 884

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

546 491

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 040 000

586 375

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

250 000

432 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

5 152

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

275 000

437 152

Közüzemi díjak (K331)

550 000

663 763

Vásárolt élelmezés (K332)

80 000

0

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

249 449

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

150 000

269 347

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

150 000

277 350

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

600 000

406 937

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 530 000

1 866 846

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

773 500

670 930

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 000

19 360

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

793 500

690 290

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

3 638 500

3 580 663

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

2 991 960

3 270 796

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

ebből: köztemetés (K48)

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

2 991 960

3 270 796

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

121 587

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

121 587

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 836 948

549 669

ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

1 836 948

671 256

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

3 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

50 000

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 432 872

2 204 662

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 321 229

325 258

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

6 804 101

3 529 920

Ingatlanok felújítása (K71)

2 500 000

3 481 994

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

675 000

0

Felújítások (=199+….....+202) (K7)

3 175 000

3 481 994

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

32 184 188

43 414 968

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

670 945

670 945

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

670 945

670 945

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

670 945

607 945

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 986 741

12 010 852

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

11 986 741

12 010 852

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

680 916

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

11 986 741

12 691 768

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

11 986 741

12 691 768

5. melléklet

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzat

4

0

4

Falugondnok

1

1

0

Könyvtár

1

0

1

Létszám összesen:

6

1

5

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

2

2

0

6. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

2 216 239

#######

#######

1 416 834

1 471 105

#######

#######

#######

1 562 908

#######

1 738 606

#######

19 282 793

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#######

10 631 297

3.Közhatalmi bevételek

0

92 000

141 070

24 000

0

48 500

0

33 453

93 301

234

0

217 442

650 000

4.Működési bevételek

56 507

59 732

55 363

55 002

55 913

55 610

55 915

55 004

55 998

75 004

175 001

75 006

830 055

5. Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 916

680 916

6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Előző évi pénzmaradvány

11 856 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 464

12 010 852

8.S Bevételek (1-7):

14 129 134

#######

1 673 509

1 495 836

1 527 018

#######

#######

#######

1 712 207

#######

1 913 607

#######

44 085 913

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

3 617 914

#######

#######

3 617 914

3 617 914

#######

#######

#######

3 617 914

#######

3 617 914

#######

43 414 968

10.Finanszírozási kiadások

670 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670 945

11.K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.S Kiadások (9-11):

4 288 859

#######

#######

3 617 914

3 617 914

#######

#######

#######

3 617 914

#######

3 617 914

#######

44 085 913