Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Jósvafő Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

 • a) 90.628.793 Ft összes bevétellel,
 • b) 61.578.492 Ft összes kiadással,
 • c) 29.050.301 Ft záró pénzkészlettel állapítom meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 61.578.492 Ft összes kiadásból

 • a) működési kiadás, melyből 44.828.164 Ft
  • aa) személyi juttatások 14.250.370 Ft
  • ab) munkáltatói járulékok 1.790.293 Ft
  • ac) dologi kiadások 20.722.267 Ft
  • ad) pénzeszköz átadás 8.065.234 Ft: ebből segély 2.613.530 Ft, államháztartáson kívülre átadott 1.651.700 Ft, társulásnak átadott pénzeszköz 1.193.045 Ft, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek átadott 2.266.959 Ft,
 • b) felhalmozási jellegű kiadás 15.648.925 Ft
 • c) finanszírozási jellegű kiadás 898.903 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozom meg:

 • a) A 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
 • b) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 • c) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
 • d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
 • e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
 • f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
 • g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
 • h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. § Hatályát veszti a Jósvafő 2020. évi költségvetéséről szóló Jósvafő Község Képviselő-testületének 2/2020(II.20.) önkormányzati rendelete.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet

10. melléklet.pdf