Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 • a) 461 565 043 forint költségvetési bevétellel,
 • b) 713 430 054 forint költségvetési kiadással,
 • c) 104 072 592 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat

 • a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
 • b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
 • c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
 • d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
 • e) és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. és 7. mellékleteiben,
 • f) valamint költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletében
 • g) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 9. mellékletében,
 • h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 10. mellékletében,
 • i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
 • j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 12. mellékletében,
 • k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 13. mellékletében,
 • l) kimutatását a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 14. mellékletében,
 • m) vagyonkimutatásátt a rendelet 15. mellékletében,
 • n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 16. mellékletében,
 • o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 17. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetésről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

1. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: mérlegek

1. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1.1. Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

185 588 582

206 296 198

206 296 198

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

61 671 420

72 139 828

72 139 828

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 423 330

60 548 780

60 548 780

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 492 600

37 764 155

37 764 155

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 624 332

25 977 892

25 977 892

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 376 900

3 487 198

3 487 198

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 036 800

4 036 800

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2 341 545

2 341 545

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 199 000

78 560 300

73 237 291

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 199 000

78 560 300

73 237 291

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

32 055 000

31 889 251

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 294 000

76 479 000

76 478 488

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 325 000

29 325 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 294 000

47 154 000

47 153 488

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

24 794 000

35 070 000

35 069 313

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

75 900 000

69 400 000

85 683 026

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

7 500 000

7 500 000

6 706 679

4.3.

Telekadó

1 000 000

1 000 000

1 127 357

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

7 694 653

4.5.

Iparűzési adó

51 000 000

51 000 000

69 396 023

4.6.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

242 404

4.7.

Gépjárműadó

6 500 000

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

515 910

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

36 542 000

36 542 000

19 479 755

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 565 000

15 565 000

9 225 992

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

356 000

356 000

291 703

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 624 000

12 624 000

5 843 499

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 410 000

6 410 000

2 601 917

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

500 000

500 000

401 085

5.8.

Kamatbevételek

6 000

6 000

5 301

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 081 000

1 081 000

1 110 258

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

100 000

100 000

121

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

121

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

800 000

800 000

390 164

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

800 000

800 000

390 164

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

410 423 582

472 177 498

461 565 043

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

73 000 000

73 000 000

70 947 656

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

73 000 000

73 000 000

70 947 656

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

269 021 313

288 789 132

288 789 132

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

269 021 313

288 789 132

288 789 132

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 684 358

7 684 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 684 358

7 684 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

342 021 313

369 473 490

367 421 146

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

752 444 895

841 650 988

828 986 189

1.2. Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

455 169 500

468 427 044

425 400 178

1.1.

Személyi juttatások

147 553 500

150 739 500

141 333 860

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 445 000

25 466 000

22 314 583

1.3.

Dologi kiadások

152 882 000

161 365 115

130 898 548

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 390 000

5 004 800

5 004 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

122 899 000

125 851 629

125 848 687

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

705 000

705 000

704 134

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

121 744 000

122 057 629

122 055 553

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

450 000

3 089 000

3 089 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

284 725 000

293 314 270

288 029 876

2.1.

Beruházások

283 725 000

278 782 270

276 641 388

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

265 669 000

266 872 000

266 825 411

2.3.

Felújítások

13 469 000

11 327 154

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 063 000

61 334

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 063 000

61 334

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 026 852

68 386 131

3.1.

Általános tartalék

200 000

38 517 279

3.2.

Céltartalék

826 852

29 868 852

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

740 921 352

830 127 445

713 430 054

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

4 100 000

4 100 000

4 060 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4 100 000

4 100 000

4 060 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 423 543

7 423 543

7 423 543

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 423 543

7 423 543

7 423 543

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

11 523 543

11 523 543

11 483 543

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

752 444 895

841 650 988

724 913 597

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-330 497 770

-357 949 947

-251 865 011

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

330 497 770

357 949 947

355 937 603

2. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

2.1. Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

185 588 582

206 296 198

206 296 198

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

61 671 420

72 139 828

72 139 828

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 423 330

60 548 780

60 548 780

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 492 600

37 764 155

37 764 155

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 624 332

25 977 892

25 977 892

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 376 900

3 487 198

3 487 198

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 036 800

4 036 800

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2 341 545

2 341 545

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 199 000

78 560 300

73 237 291

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 199 000

78 560 300

73 237 291

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

32 055 000

32 055 000

31 889 251

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 294 000

76 479 000

76 478 488

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 325 000

29 325 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 294 000

47 154 000

47 153 488

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

24 794 000

35 070 000

35 069 313

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

75 900 000

69 400 000

85 683 026

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

7 500 000

7 500 000

6 706 679

4.3.

Telekadó

1 000 000

1 000 000

1 127 357

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

7 694 653

4.5.

Iparűzési adó

51 000 000

51 000 000

69 396 023

4.6.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

242 404

4.7.

Gépjárműadó

6 500 000

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

515 910

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

19 480 000

19 480 000

12 538 445

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 335 000

4 335 000

4 248 208

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

346 000

346 000

278 703

5.4.

Tulajdonosi bevételek

10 824 000

10 824 000

5 684 499

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 888 000

2 888 000

1 211 476

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

6 000

6 000

5 301

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 081 000

1 081 000

1 110 258

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

121

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

121

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

800 000

800 000

390 164

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

800 000

800 000

390 164

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

393 261 582

455 015 498

454 623 733

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

73 000 000

73 000 000

70 947 656

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

73 000 000

73 000 000

70 947 656

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

269 021 313

288 789 132

288 789 132

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

269 021 313

288 789 132

288 789 132

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 684 358

7 684 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 684 358

7 684 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

342 021 313

369 473 490

367 421 146

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

735 282 895

824 488 988

822 044 879

2.2. Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

449 512 500

462 025 044

420 070 367

1.1.

Személyi juttatások

146 102 500

149 744 500

140 700 233

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 103 000

25 219 000

22 193 011

1.3.

Dologi kiadások

150 568 000

157 805 115

127 923 936

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 390 000

5 004 800

5 004 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

121 349 000

124 251 629

124 248 687

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

705 000

705 000

704 134

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

120 644 000

120 957 629

120 955 553

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 589 000

2 589 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

284 725 000

291 776 270

286 493 176

2.1.

Beruházások

283 725 000

277 244 270

275 104 688

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

265 669 000

266 872 000

266 825 411

2.3.

Felújítások

13 469 000

11 327 154

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 063 000

61 334

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 063 000

61 334

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 026 852

68 386 131

3.1.

Általános tartalék

200 000

38 517 279

3.2.

Céltartalék

826 852

29 868 852

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

735 264 352

822 187 445

706 563 543

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

4 100 000

4 100 000

4 060 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4 100 000

4 100 000

4 060 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 423 543

7 423 543

7 423 543

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 423 543

7 423 543

7 423 543

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

11 523 543

11 523 543

11 483 543

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

746 787 895

833 710 988

718 047 086

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-342 002 770

-367 171 947

-251 939 810

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

330 497 770

357 949 947

355 937 603

3. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

3.1. Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

4.3.

Telekadó

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

4.5.

Iparűzési adó

4.6.

Talajterhelési díj

4.7.

Gépjárműadó

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 062 000

17 062 000

6 941 310

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 230 000

11 230 000

4 977 784

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

13 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 800 000

1 800 000

159 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 522 000

3 522 000

1 390 441

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

500 000

500 000

401 085

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

100 000

100 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 162 000

17 162 000

6 941 310

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

17 162 000

17 162 000

6 941 310

3.2. Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 231 000

5 976 000

5 070 880

1.1.

Személyi juttatások

1 251 000

795 000

474 627

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

307 000

212 000

95 327

1.3.

Dologi kiadások

2 123 000

3 369 000

2 900 926

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 550 000

1 600 000

1 600 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

450 000

500 000

500 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 538 000

1 536 700

2.1.

Beruházások

1 538 000

1 536 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5 231 000

7 514 000

6 607 580

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5 231 000

7 514 000

6 607 580

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

11 931 000

9 648 000

333 730

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

4. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

4.1. Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

4.3.

Telekadó

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

4.5.

Iparűzési adó

4.6.

Talajterhelési díj

4.7.

Gépjárműadó

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4.2. Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

426 000

426 000

258 931

1.1.

Személyi juttatások

200 000

200 000

159 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 000

35 000

26 245

1.3.

Dologi kiadások

191 000

191 000

73 686

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

426 000

426 000

258 931

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

426 000

426 000

258 931

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-426 000

-426 000

-258 931

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

185 588 582

206 296 198

206 296 198

Személyi juttatások

147 553 500

150 739 500

141 333 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

81 199 000

78 560 300

73 237 291

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 445 000

25 466 000

22 314 583

3.

2.-ból EU-s támogatás

32 055 000

32 055 000

31 889 251

Dologi kiadások

152 882 000

161 365 115

130 898 548

4.

Közhatalmi bevételek

75 900 000

69 400 000

85 683 026

a) szociális célú tüzifa /önerő/

325 200

324 500

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 390 000

5 004 800

5 004 500

6.

5.-ből EU-s támogatás

a) születési támogatás

80 000

40 000

40 000

7.

Egyéb működési bevételek

36 542 000

36 542 000

19 479 755

b) óvodáztatási támogatás

80 000

150 000

150 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

379 329 582

390 898 498

384 696 391

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

456 196 352

536 813 175

425 400 178

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

269 021 313

296 473 490

296 473 490

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+…+17.)

4 100 000

4 100 000

4 060 000

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

269 021 313

288 789 132

288 789 132

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4 100 000

4 100 000

4 060 000

13.

ÁHB megelőlegezések

7 684 358

7 684 358

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

7 423 543

7 423 543

7 423 543

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.)

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

16.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

17.

Értékpapírok bevételei

Betét elhelyezése

18.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

269 021 313

296 473 490

296 473 490

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

11 523 543

11 523 543

11 483 543

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

648 350 895

687 371 988

681 169 881

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

467 719 895

548 336 718

436 883 721

20.

Költségvetési hiány:

76 866 770

145 914 677

40 703 787

Költségvetési többlet:

-

-

-

21.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

180 631 000

139 035 270

244 286 160

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 294 000

76 479 000

76 478 488

Beruházások

283 725 000

278 782 270

276 641 388

2.

1.-ből EU-s támogatás

24 794 000

35 070 000

35 069 313

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

265 669 000

266 872 000

266 825 411

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

Felújítások

13 469 000

11 327 154

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

800 000

800 000

390 164

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 063 000

61 334

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

31 094 000

81 279 000

76 868 652

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

284 725 000

293 314 270

288 029 876

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

73 000 000

73 000 000

70 947 656

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

73 000 000

73 000 000

70 947 656

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

73 000 000

73 000 000

70 947 656

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

104 094 000

154 279 000

147 816 308

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

284 725 000

293 314 270

288 029 876

22.

Költségvetési hiány:

253 631 000

212 035 270

211 161 224

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

180 631 000

139 035 270

140 213 568

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

56 239 000

2017-2020

40 483 000

14 000 000

13 954 262

54 437 262

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

299 860 778

2017-2020

15 695 000

251 682 000

251 681 149

267 376 149

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

7 400 000

2017-2020

4 945 000

1 190 000

1 190 000

6 135 000

Magyar Falu program-Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron

2019-2020

1 136 498

3 542 000

3 524 235

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

300 000

2020

300 000

262 927

262 927

Járda /Fő u./

2 500 000

2020

400 000

Ingatlan vásárlás /Kis u./

300 000

2020

300 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

1 270 000

2019-2020

356 000

Kerítés építés/temető/

1 000 000

2020

Ravatalozó terasz burkolás

500 000

2020

Játszótéri eszközök

1 000 000

2020

284 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó

1 800 000

2020

Buszváró /Fő utca/

1 000 000

2020

2 218 000

2 217 420

2 217 420

Idősek otthona kerítés építés, udvar

1 500 000

2020

1 500 000

1 203 900

1 203 900

Út/ Kossuth L. u. /

1 000 000

2020

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítása

2 000 000

2020

1 000 000

600 366

600 366

HP Compaq pro 6300 SFF számítógép +MS windows 10 program /4 db/

244 000

2020

244 000

244 000

244 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

100 000

2020

228 270

226 429

226 429

Út/ vásártér/

1 220 000

2020

1 538 000

1 536 700

1 536 700

ÖSSZESEN:

379 233 778

62 259 498

278 782 270

276 641 388

334 240 153

4. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Út( Petőfi S. u. ) Magyar Falu program

10 425 000

2020

10 425 000

10 424 188

10 424 188

Vis major út helyreállítás

3 044 000

2020-2021

3 044 000

902 966

902 966

ÖSSZESEN:

13 469 000

13 469 000

11 327 154

11 327 154

5. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0001

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2020. előtt

2020. évi

2020. után

2020. előtt

2020. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

109 159 736

109 159 736

109 160 000

109 160 000

109 159 736

109 159 736

100,00

Társfinanszírozás

Hitel

24 622 000

24 622 000

24 622 000

24 622 000

24 622 000

100,00

Egyéb forrás

Források összesen:

109 159 736

133 781 736

133 782 000

133 782 000

133 781 736

133 781 736

100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

105 306 374

105 306 374

108 235 000

99 907 000

101 994 455

101 994 455

96,90

Szolgáltatások igénybe vétele

3 853 362

3 853 362

3 967 000

5 645 000

220 000

220 000

6 329 342

220 000

6 549 342

170,00

Adminisztratív költségek

ÁFA befizetés

25 919 880

25 919 880

Kiadások összesen:

109 159 736

109 159 736

112 202 000

105 552 000

220 000

220 000

134 243 677

220 000

134 463 677

123,20

2. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2020. előtt

2020. évi

2020. után

2020. előtt

2020. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

115 985 000

115 985 000

108 513 000

9 217 000

115 403 690

9 216 937

124 620 627

107,40

Társfinanszírozás

Hitel

13 885 000

13 885 629

13 885 629

100,00

Egyéb forrás

Források összesen:

115 985 000

129 870 000

108 513 000

9 217 000

129 289 319

9 216 937

138 506 256

106,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

114 205 000

114 205 000

114 205 000

99 130 000

100 692 338

100 692 338

88,20

Szolgáltatások igénybe vétele

1 780 000

1 780 000

1 780 000

2 041 000

1 945 160

1 945 160

109,30

Adminisztratív költségek

ÁFA befizetés

25 450 291

25 450 291

Kiadások összesen:

115 985 000

115 985 000

115 985 000

101 171 000

128 087 789

128 087 789

110,40

3. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2020. előtt

2020. évi

2020. után

2020. előtt

2020. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

55 500 400

55 500 400

1 769 000

55 500 000

1 769 000

1 769 000

53 731 813

1 603 398

55 335 211

99,70

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

55 500 400

55 500 400

1 769 000

55 500 000

1 769 000

1 769 000

53 731 813

1 603 398

55 335 211

99,70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

54 600 400

54 600 400

54 601 000

54 601 000

14 000 000

14 000 000

40 482 785

13 954 262

54 437 047

99,70

Szolgáltatások igénybe vétele

900 000

900 000

900 000

1 200 000

400 000

400 000

1 030 320

344 400

1 374 720

152,70

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

55 500 400

55 500 400

55 501 000

55 801 000

14 400 000

14 400 000

41 513 105

14 298 662

55 811 767

100,60

4. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2020. előtt

2020. évi

2020. után

2020. előtt

2020. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

304 069 826

304 069 826

23 925 000

302 470 000

23 925 000

24 984 000

278 544 726

24 983 789

303 528 515

99,80

Társfinanszírozás

Hitel

61 493 000

91 594 000

73 000 000

73 000 000

70 947 656

70 947 656

77,50

Egyéb forrás

Források összesen:

365 562 826

395 663 826

23 925 000

302 470 000

96 925 000

97 984 000

278 544 726

95 931 445

374 476 171

94,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

270 717 826

270 717 826

273 000 000

280 001 000

250 479 000

251 682 000

25 255 389

251 681 149

276 936 538

102,30

Szolgáltatások igénybe vétele

33 352 000

33 352 000

30 377 000

34 581 000

8 000 000

8 000 000

23 920 651

7 133 099

31 053 750

93,10

Adminisztratív költségek

ÁFA befizetés

66 576 100

66 576 100

Kiadások összesen:

304 069 826

304 069 826

303 377 000

314 582 000

258 479 000

259 682 000

49 176 040

325 390 348

374 566 388

123,20

5. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2020. előtt

2020. évi

2020. után

2020. előtt

2020. évi

Összesen

Teljesítés %-a . XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

9 182 300

9 182 300

9 183 000

9 183 000

9 183 000

9 183 000

9 182 300

9 182 300

100,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

9 182 300

9 182 300

9 183 000

9 183 000

9 183 000

9 183 000

9 182 300

9 182 300

100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

1 499 550

1 499 550

1 500 000

7 400 000

1 190 000

1 190 000

4 945 000

1 190 000

6 135 000

409,10

Szolgáltatások igénybe vétele

7 682 750

7 682 750

7 683 000

1 783 000

300 000

300 000

2 919 708

233 229

3 152 937

41,00

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

9 182 300

9 182 300

9 183 000

9 183 000

1 490 000

1 490 000

7 864 708

1 423 229

9 287 937

101,20

6. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2020. előtt

2020. évi

2020. után

2020. előtt

2020. évi

Összesen

Teljesítés %-a . XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

89 136 972

89 136 972

31 155 000

31 155 000

57 982 532

31 154 440

89 136 972

100,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

89 136 972

89 136 972

31 155 000

31 155 000

57 982 532

31 154 440

89 136 972

100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

19 380 000

19 350 000

34 018 399

18 099 182

52 117 581

Beruházások, beszerzések

800 000

800 000

729 318

729 318

91,20

Szolgáltatások igénybe vétele

88 336 972

88 336 972

12 620 000

12 750 000

9 622 930

8 361 156

17 984 086

20,40

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

89 136 972

89 136 972

32 000 000

32 100 000

44 370 647

26 460 338

70 830 985

79,50

7. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata teljesítése

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

-

Összesen:

0

0

0

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

185 588 582

206 296 198

206 296 198

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

61 671 420

72 139 828

72 139 828

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 423 330

60 548 780

60 548 780

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 492 600

37 764 155

37 764 155

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 624 332

25 977 892

25 977 892

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 376 900

3 487 198

3 487 198

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 036 800

4 036 800

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2 341 545

2 341 545

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

81 199 000

78 560 300

73 237 291

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

81 199 000

78 560 300

73 237 291

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

32 055 000

32 055 000

31 889 251

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 294 000

76 479 000

76 478 488

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 325 000

29 325 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 294 000

47 154 000

47 153 488

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

24 794 000

35 070 000

35 069 313

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

75 900 000

69 400 000

85 683 026

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

7 500 000

7 500 000

6 706 679

4.3.

Telekadó

1 000 000

1 000 000

1 127 357

4.4.

Magányszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

7 694 653

4.5.

Iparűzési adó

51 000 000

51 000 000

69 396 023

4.6.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

242 404

4.7.

Gépjárműadó

6 500 000

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

515 910

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

36 540 000

36 540 000

19 479 700

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 565 000

15 565 000

9 225 992

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

356 000

356 000

291 703

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 624 000

12 624 000

5 843 499

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 410 000

6 410 000

2 601 917

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

500 000

500 000

401 085

5.8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

5 246

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosítók által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 080 000

1 080 000

1 110 258

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

100 000

100 000

121

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

121

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

800 000

800 000

390 164

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

800 000

800 000

390 164

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

410 421 582

472 175 498

461 564 988

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

73 000 000

73 000 000

70 947 656

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

73 000 000

73 000 000

70 947 656

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

265 492 326

286 235 760

286 235 760

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

265 492 326

286 235 760

286 235 760

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 684 358

7 684 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 684 358

7 684 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

338 492 326

366 920 118

364 867 774

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

748 913 908

839 095 616

826 432 762

1.2. Kiadások

A
Ssz.

B
Kiemelt előirányzat megnevezése

C
Eredeti előirányzat

D
Módosított előirányzat

E
Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

369 395 500

383 756 929

342 590 227

1.1.

Személyi juttatások

83 451 500

86 329 500

77 110 983

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 864 000

14 993 000

11 868 609

1.3.

Dologi kiadások

142 791 000

151 578 000

122 757 448

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 390 000

5 004 800

5 004 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

122 899 000

125 851 629

125 848 687

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

705 000

705 000

704 134

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

121 744 000

122 057 629

122 055 553

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

450 000

3 089 000

3 089 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

284 381 000

292 842 000

287 559 447

2.1.

Beruházások

283 381 000

278 310 000

276 170 959

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

265 669 000

266 872 000

266 825 411

2.3.

Felújítások

13 469 000

11 327 154

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 063 000

61 334