Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható születési támogatásról

Hatályos: 2021. 05. 28

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható születési támogatásról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörben, a képviselő-testület rendeletalkotási jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Siófok város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és Siófokon életvitelszerűen élő személyekre.

2. § (1) Siófok Város Önkormányzata - az e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén - születési támogatást biztosít a gyermek születésére tekintettel a szülőnek, jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függetlenül, ha a kérelem benyújtásakor a szülő és gyermek siófoki lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen Siófokon él.

(2) A születési támogatást a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermeket saját háztartásban nevelő szülő vagy törvényes képviselő igényelheti a gyermek születését követő 90 napon belül.

(3) A születési támogatás gyermekenkénti összege egyszeri, nettó 20 000 forint. A születési támogatást terhelő személyi jövedelemadó, valamint az egyéb járulékok összegének fedezetét Siófok Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja és megfizetéséről gondoskodik.

3. § (1) A születési támogatás iránti kérelmet év közben folyamatosan, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző) címezve lehet benyújtani.

(2) A születési támogatás megállapításáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(3) A jegyző döntésével szembeni jogorvoslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületénél terjeszthető elő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti eljárásrendnek, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

4. § (1) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal, mint adatkezelő a születési támogatás nyújtása iránti kérelmek elbírálása, a támogatás nyújtása céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • a) a kérelmező
  • aa) neve, születési neve,
  • ab) születési helye, ideje,
  • ac) anyja neve,
  • ad) lakóhelye/tartózkodási helye,
  • ae) állampolgársága,
  • af) családi állapota,
  • ag) adóazonosító jele,
  • ah) Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
  • ai) esetlegesen telefonszáma, bankszámlaszáma;
 • b) a kérelmező gyermekének
  • ba) neve, születési neve,
  • bb) születési helye, ideje,
  • bc) adóazonosító jele,
  • bd) Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
  • be) lakóhelye/tartózkodási helye.

(2) Az adatkezelő a személyes adatokat a kérelem beérkezésétől számított 2 év elteltével törli.

(3) Az adatkezelő a személyes adatokat az illetékes hatóság megkeresése alapján továbbíthatja a nyomozóhatóság (rendőrség, NAV), bíróság, ügyészség felé. Az adatok továbbításáról az adatkezelő nyilvántartást vezet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletnek a jegyzőre átruházott hatáskörök listáját tartalmazó 4. melléklete az alábbiakkal egészül ki: "A jegyzőre átruházott hatáskörök: - Megállapítja a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható születési támogatásról szóló önkormányzati rendelet alapján adható támogatást."