Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2022. 01. 01

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 1

2021.05.28.

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése és 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szigliget községben állandó lakóhellyel rendelkező Szigliget községben élő magyar állampolgárokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), 3. § (1) - (2) bekezdések és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre is.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások fedezetét az Önkormányzat az éves költségvetésében tervezi és megállapítja a támogatási forma összegét.

2. Ellátási formák

2. § (1) [1] Pénzbeli és természetbeni települési támogatásként nyújtható:

a) lakásfenntartási támogatás,

b) rendkívüli települési támogatás,

c) otthon-támogatás,

d) krízis-támogatás,

e) gyógyszerköltség támogatás

f) fűtési támogatás

g) újszülöttek támogatása,

h) óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszonyban állók támogatása, mely

ha) óvodáztatási támogatás

hb) alapoktatási támogatás

hc) középoktatási támogatás

hd) felsőoktatási támogatás

he) sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtók támogatása

i) temetési támogatás

j) időskorúak részére évi egyszeri támogatás

(2) Természetbeni támogatásként nyújtható:

a) Köztemetés

(3) Szociális szolgáltatások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

(4) Gyermekvédelmi szolgáltatások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása

3. Eljárási rendelkezések

3. §2 A szociális és gyermekvédelmi ellátás (a továbbiakban: települési támogatás) megállapítása iránti eljárás kezdeményezésével, lefolytatásával, kérelmező és családja jövedelmi- és vagyoni helyzetének vizsgálatával, az ellátás folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és a jogorvoslati eljárással kapcsolatban az Szt., a Gyvt., a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

4. § (1)3 A hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza.

(2) [2] A 2. § (3) bekezdésében a) – b) pontjaiban meghatározott szolgáltatásokat a Lesencetomaj, Kossuth Lajos utca 91. szám alatti székhelyű „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szociális Szolgálat) biztosítja. A c) pontban és a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásokat a Tapolca, Nyárfa u. 3. székhelyű Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) biztosítja.

(3) A 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását, a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda (Szigliget, Kossuth Lajos utca 51.) és Szigligeti Általános Iskola (Szigliget, Kossuth Lajos utca 53.) nyújtja.

5. § (1) A 2. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmeket - a 2. § (3) - (4) bekezdéseiben megjelölt szolgáltatások kivételével - a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban: Jegyző) 8264 Szigliget, Kossuth L. u. 54. kell benyújtani, az egyes ellátásoknál szabályozottak és a rendelet mellékletében foglaltak szerint. A jövedelmi-, illetve vagyoni körülményektől függő ellátások megállapításának kezdeményezése, illetve elbírálása során, az Szt. 10. § (2) – (9) bekezdéseiben szabályozottak szerint kell eljárni.

(2) Ha a kérelmező életét, testi épségét veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a Jegyző a határozat kiadását követően haladéktalanul megvizsgálja a nyilatkozat valódiságát, és a jogtalanul felvett támogatás visszafizetésére a hatáskör gyakorlójának javaslatot tesz. A hatáskör gyakorlója elrendelheti a szociális ellátás megtérítését, illetve amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, méltányosságból elengedheti, csökkentheti vagy részletekben fizettetheti meg

(3) [3] A 2. § (3) bekezdés a) – b) pontjaiban meghatározott szolgáltatások igénybevétele iránti eljárást a Szociális Szolgálat vezetőjénél kell kezdeményezni. A c) pontban és a (4) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat kérelem nélkül, rendeltetésénél fogva biztosítja.

(4) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatások igénybevétele iránti eljárást a Szociális intézmény vezetőjénél kell kezdeményezni. A (4) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást az intézmény kérelem nélkül, rendeltetésénél fogva biztosítja.

(5) A 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekvédelmi szolgáltatás igénybevételét közvetlenül az oktatási intézmény vezetőjénél kell kezdeményezni.

6. § (1) A megállapított támogatásokat, a döntést követő 15 napon belül kell kifizetni.

(2) A pénzben megállapított ellátás kifizetése az önkormányzat székhelyén, Szigliget, Kossuth L. u. 54. sz. alatt a házipénztárból történik, vagy a jogosult fizetési számlaszámára történő átutalással.

(3) Közüzemi költségek enyhítésére megállapított természetbeni támogatás utalása közvetlenül a jogosult közüzemi szolgáltatójának a részére történik, a jogosult kötelezettségeinek jóváírása végett.

(4) A 2. § (1) bekezdés e) – g) pontjában meghatározott ellátások kifizetése az erre irányuló kérelem, jövedelem- és vagyonnyilatkozat nélkül, az anyakönyvi eseményről kiállított eredeti anyakönyvi kivonat bemutatását, illetve az óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszony fennállásáról kiállított oktatási intézményi igazolás bemutatását követően haladéktalanul, a házipénztárból történik.

(5) A körülmények mérlegelése esetén a jogosult részére elszámolási kötelezettség írható elő, melynek során az ellátás felhasználását, a megállapítás céljához igazodva számlával, vagy egyéb hitelt érdemlő módon köteles bizonyítani. A települési támogatás felhasználásának eredményességében, a szociális intézmény közreműködhet.

7. § A jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

II. Fejezet

Pénzbeni és természetbeni települési támogatás

4. Lakásfenntartási támogatás [4]

8. § [5]

(1) A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, albérlet vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz, ha egy főre eső jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.

(2) A támogatás hat hónapra állapítható meg, kezdete a kérelem benyújtását követő hónap első napja.

(3) A lakásfenntartási támogatás összege egyszemélyes háztartás esetén 15.000 Ft, egyéb esetben 30.000 Ft.

(4) A havi víz- és áramfogyasztásnak el kell érnie a támogatás egy hónapra eső összegét, ellenkező esetben lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg.

(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez, mely az 1. melléklet, csatolni szükséges a háztartás címére szóló legutóbbi víz- és áramszámlát.

5. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) [6] , [7] A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, és családjukban az egy főre számított havi családi jövedelem, nem haladja meg az 50.000 Ft-ot, egyedülálló személy esetén a 60.000 Ft-ot.

(2) Rendkívüli élethelyzet különösen: betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási és szociális intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(4) Adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra szóló havi rendszerességgel.

(5) [8] Összegét a rászorultsághoz igazodóan, egyéni elbírálás alapján kell megállapítani, mely személyenként és alkalmanként legalább 5.000 Ft és legfeljebb 30.000 Ft lehet.

(6) [9] , [10] A rendkívüli települési támogatás személyenként egy naptári évben megállapítható összege, nem haladhatja meg a 60.000 Ft-ot.

(7) [11] A körülmények mérlegelése esetén a jogosult részére elszámolási kötelezettség írható elő. Felhasználásának biztosításában a Szociális Szolgálat közreműködhet.

(8) [12] A rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelemhez (2. melléklet) csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi körülményeiről a jövedelemnyilatkozatot (2. melléklet), és igazolni kell a körülményt, amely a rendkívüli települési támogatás megállapítását indokolja.

(9) Elhunyt személy eltemettetési költségeire irányuló települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát, melyre kedvező elbírálás esetén, rá kell vezetni a megállapított önkormányzati segély összegét, az arról szóló határozat ügyszámával együtt.

(10) A temetési költségek megállapításához benyújtott települési támogatás iránti kérelmet, a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet benyújtani.

6. Otthon-támogatás

10. § (1) A Képviselő-testület a Szigligeten megvásárolt, építeni, bővíteni és felújítani kívánt lakáshoz vagy családi házhoz vissza nem térítendő, és visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújthat.

(2)4 Vissza nem térítendő támogatásban részesíthetők azok a családok, akik megszerzendő első lakásuk építéséhez vagy vásárlásához (a továbbiakban: Első lakás) kívánják azt felhasználni, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át.

(3)5 Szigligeten bővíteni vagy felújítani kívánt lakáshoz, vagy családi házhoz, első lakáshoz visszatérítendő kamatmentes támogatás igényelhető, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át. A támogatás megállapítása egy család részére egy esetben 300.000 Ft-ig terjedhet.

(4) A vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.

(5) Visszatérítendő támogatás megállapítását követően az Önkormányzat a támogatás összegére kölcsönszerződést köt a jogosulttal. A támogatást 36 hónap alatt kell visszafizetni, havonta egyenlő részletekben, a tárgyhónap 5. napjáig. A visszafizetés kezdete, a kölcsönszerződés megkötését követő 7. hónap.

(6) A törlesztő részletek visszafizetésének elmaradása esetén, az Önkormányzat kezdeményezi a jogosultak jövedelméből történő letiltással az elmaradt kötelezettségük teljesítését.

(7) A kölcsönszerződés ideje alatt az ingatlan elidegenítése esetén, a fennálló kölcsöntartozást egy összegben kell az eladónak az Önkormányzat részére visszafizetnie.

(8) [13] A vissza nem térítendő támogatás kezdeményezéséhez be kell nyújtani a lakásvásárlási szerződést, illetve a kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt, a 3. melléklet szerinti nyilatkozatukat arról, hogy a kérelemben megjelölt megvásárolt, illetve megépíteni kívánt lakás, családi ház az első lakásuk, családi házuk.

(9) Visszatérítendő támogatás igénylése esetén a (8) bekezdésben megjelölt iratokat kell mellékelni, valamint a kérelmező és családja jövedelmi körülményeiről a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot.

7. Krízis-támogatás

11. § (1) [14] , [15] A Képviselő-testület egyszeri krízis-támogatásban részesítheti azt a rászorulót, aki nem várt nélkülözhetetlen többletkiadása miatt segítségre szorulhat, (pl. elemi kár, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, nem várt kiadás) és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 150 %-át.

(2) [16] A krízis-támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönként vagy egyszeri vissza nem térítendő támogatásként adható.

(3) [17] A kamatmentes kölcsön 350.000 Ft összeghatárig, a vissza nem térítendő támogatás 200.000 Ft összeghatárig állapítható meg. állapítható meg.

(4) A megállapított kamatmentes kölcsön összegének és kérelmező szociális- és jövedelmi körülményeinek figyelembevételével legfeljebb 36 hónap visszafizetési határidő állapítható meg, mely szükség esetén kérelemre, 12 hónappal meghosszabbítható.

(5) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól esedékes. A törlesztő részleteket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell az önkormányzat számlájára megfizetni, vagy házipénztárába befizetni.

(6) A törlesztő részletek visszafizetésének elmaradása esetén, az Önkormányzat kezdeményezi a jogosultak jövedelméből történő letiltással az elmaradt kötelezettségük teljesítését.

(7) A krízis-támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.

(8) [18] , [19] A krízis-támogatás megállapítására irányuló kérelemhez (2. melléklet) csatolni kell kérelmező és családja jövedelmi- és vagyoni körülményeiről a nyilatkozatot (4. melléklet), és számlával vagy egyéb módon igazolni kell annak a körülménynek a fennállását, ami a kamatmentes kölcsön, vagy a vissza nem térítendő támogatás megállapítását indokolhatja.

7/A. Gyógyszerköltség támogatás [20]

11/A. § [21]

(1) Jövedelemtől függetlenül jogosult gyógyszerköltség támogatásként települési támogatásra az a személy, akinek három egymást követő hónapban a betegségére kiváltott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök nevére szóló, számlával igazolt költsége, meghaladja a család egy főre eső jövedelmének a 15 %-át.

(2) A benyújtott számlák alapján nyújtott támogatás összege a havi gyógyszerköltség fele, legfeljebb azonban 30.000 Ft.

(3) Gyógyszerköltség támogatás nem állapítható meg annak, aki közgyógyellátási jogosultsággal rendelkezik.

(4) A gyógyszerköltség támogatás megállapítására irányuló kérelemhez, mely az 5. melléklet, csatolni szükséges a kérelem benyújtását megelőző három hónap gyógyszerfelhasználásáról kiállított, névre szóló számlát.

7/B. Fűtési támogatás [22]

11/B. § [23]

(1) A Képviselő-testület fűtési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások fűtéséhez, ha a háztartás egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 70.000 Ft-ot, egyedülálló személynél a 80.000 Ft-ot.

(2) A fűtési támogatás összege esetenként 50.000 Ft, egyszemélyes háztartásnál 30.000 Ft, mely a megállapítását követően akkor fizethető ki a jogosultnak, miután bemutatta a határozatban szereplő összeggel azonos, vagy azt meghaladó összegű tüzelő megvásárlását tartalmazó, a nevére kiállított számlát. Földgázzal vagy árammal történő fűtés esetén a fűtési idényre vonatkozó, a határozatban megállapított összegű támogatást elérő, vagy meghaladó gáz-, illetve áramszámlákat kell bemutatni.

(3) A fűtési idény kezdete előtt megvásárolt tüzelőről kiállított számla, a következő aktuális fűtési idényben vehető figyelembe, a támogatás megállapításánál.

(4) A támogatás egy naptári évben fűtési idényenként, egy alkalommal adható.

(5) A család jövedelmi körülményeinek igazolásához csatolni kell a háztartás címére szóló fizetővendéglátó tevékenységből származó, előző évi jövedelem igazolását. Ennek hiánya a jogosultság megállapítását nem teszi lehetővé.

(6) A fűtési támogatás megállapítására irányuló kérelem az 6. mellékleten kezdeményezhető.

8. Újszülöttek támogatása

12. § (1)6 Újszülöttek támogatására jogosult a szigligeti lakóhellyel rendelkező újszülött vele azonos lakcímen lakó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át.

(2) [24] A támogatás összege 50.000 Ft.

(3)7 Az újszülöttek támogatása a gyermek születéséről kiállított eredeti anyakönyvi kivonat bemutatásával, a születés anyakönyvezését követő 90 napon belül fizethető ki.

9. Óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszonyban állók támogatása

13. § (1) [25] A Képviselő-testület iskolakezdési támogatásban részesítheti az alap-, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló gyermeket, illetve fiatal felnőttet, aki(nek):

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

f) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 150 %-át.

(2) A támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben határozza meg.

(3) A támogatás kifizetése az önkormányzat házipénztárából évi egy alkalommal, augusztus 1. és szeptember 30. közötti időpontban történik, az oktatási intézmény igazolásának a csatolásával.

(4) Természetbeni ellátás formájában történő megállapítása esetén a támogatás a tanulással összefüggő kiadások csökkentésére fordítható.

(5) [26] Az iskolakezdési támogatás a „Nyilatkozat az iskolakezdési támogatás igényléséhez” nyomtatványon igényelhető, amely a rendelet 7. és 8. melléklete.

9/A. [27] Sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtók támogatása

13/A. § [28]

(1)8 A Képviselő-testület képzésre, versenyeztetésre fordított költségekhez történő hozzájárulás céljából támogatást állapíthat meg a sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtó gyermeknek és fiatalnak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át.

(2) A támogatás összegét a képviselő-testület kérelemre, a képzési költségeket, az elért eredményeket figyelembe véve esetenként állapítja meg.

10. Temetési támogatás

14. § (1)9 Temetési támogatásra jogosult, az a személy, aki szigligeti lakos eltemettetéséről gondoskodott, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedül élő személy esetében a 600%-át.

(2) [29] A támogatás összege 50.000 Ft.

(3) A temetési támogatás a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül fizethető ki.

10/A. [30] időskorúak részére évi egyszeri támogatás

14/A. § [31]

(1) [32] A Képviselő-testület évente egy alkalommal támogatást állapíthat meg készpénz formájában a 65. életévüket betöltött Szigliget községben lakóhellyel rendelkező személy részére, amennyiben az igénybe vevő nyilatkozata alapján a család egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 230 %-át.

(2) A támogatás összege 2017. évben 3.500 Ft/fő, ezt követően összegét az önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) A támogatás kifizetése november 1. és december 31. közötti időszakban történik.

(4) [33] A támogatás a „nyilatkozat támogatás igénybevételéhez a 65. évét betöltött személyek részére” nyomtatványon igényelhető, amely a rendelet 9. melléklete.

III. Fejezet

Természetbeni támogatás

11. Köztemetés

15. § Köztemetésként a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.

IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

12. Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés

16. § [34]

(1) A szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékéről, megfizetésének módjáról külön rendeletben foglaltak az irányadók.

(2) Az ebéd szállításáért megállapított díjat szállítási helyenként kell megfizetni.

16/A. § [35]

(1) A Szociális Szolgálat által megállapított házi segítségnyújtás személyi gondozás személyi térítési díjának és a házi segítségnyújtás szociális segítés személyi térítési díjának 50 %-át a Képviselő-testület alanyi jogon járó támogatásként nyújtja a gondozottaknak.

(2) A Szociális Szolgálat a havi gondozásért fizetendő térítési díjhoz nyújtott támogatás összegéről számlát állít ki, melyet az önkormányzat havonta utal.”

V. Fejezet

Gyermekvédelmi szolgáltatások

13. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás [36]

17. § A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyvt. 39. §-ában szabályozottak hatékony alkalmazásával, a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

14. Gyermekek napközbeni ellátása

18. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának célja biztosítani a gyermek korának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését.

(2) Az étkeztetés rendjére, igénybevételének módjára és az intézményi térítési díj mértékére, és megfizetésének módjára, külön önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 12/013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 13/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 2015. február 28-án hatályos 9. §-a alapján ápolási díjban részesülő személynek az ápolási díjat 2015. április 30-áig tovább kell folyósítani.

[1] Módosította a 18/2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályba lépés napja 2017. december 9.
[2] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[3] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[4] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[5] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[6] Módosította a 12/2015. (XI. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. november 17-től.
[7] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[8] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[9] Módosította a 12/2015. (XI. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. november 17-től.
[10] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[11] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[12] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[13] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[14] Módosította a 12/2015. (XI. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. november 17-től.
[15] Módosította az 5/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lépés napja: 2020. március 10.
[16] Módosította az 5/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja: 2020. március 10.
[17] Módosította az 5/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályba lépés napja: 2020. március 10.
[18] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[19] Módosította az 5/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályba lépés napja: 2020. március 10.
[20] Beiktatta a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[21] Beiktatta a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[22] Beiktatta a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[23] Beiktatta a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[24] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[25] Módosította a 9/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lépés napja 2019. augusztus 23.
[26] Módosította a 9/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja 2019. augusztus 23.
[27] Beiktatta a 18/2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja 2017. december 9.
[28] Beiktatta a 18/2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja 2017. december 9.
[29] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[30] Beiktatta a 18/2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályba lépés napja 2017. december 9.
[31] Beiktatta a 18/2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályba lépés napja 2017. december 9.
[32] Módosította a 9/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályba lépés napja 2019. augusztus 23.
[33] Módosította a 9/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályba lépés napja 2019. augusztus 23.
[34] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.
[35] Beiktatta az 5/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a. A hatályba lépés napja 2017. április 5.
[36] Módosította a 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályba lépés napja 2017. március 1.

1. melléklet

1. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 1.mell..docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1. melléklet33

KÉRELEM

lakásfenntartási támogatás megállapítására


Kérelmező


neve: …………………………………………………………………………………………..

születési neve:………………………………………………………………….........................

születési helye és ideje: ………………………………………………….................................

anyja neve: …………………………………………………………………………………….

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………….

tartózkodási helye………………………………………………………………………………

telefonszám: ……………………………….……………………………………………………

TAJ.:……………………………………………………………………………………………


A lakásfenntartási támogatás megállapítását az alábbi, lakcímemmel megegyező háztartás fenntartására kérem:

…………………………………………………………………………………………………


Az igénylővel egy háztartásban élők száma: ………… fő


A háztartásban élők adatai:Név

Szül hely és idő

Anyja neve

TAJ száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.Jövedelemnyilatkozat


A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

háztartásban élők jövedelme


1

2

3

4


5

6

7

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöve-delem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból

származó jövedelem

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj)

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások, stb.)

6. Föld bérbeadásából származó jövedelem

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövede-lem, kis összegű kifizetések, stb.)

8. A család havi jövedelme összesenHáztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme: ……………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki)


Nyilatkozatok


Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelentem.


Dátum: ……………………………………… …………………….

Aláírás

Melléklet:

jövedelemigazolások

támogatni kívánt háztartás legutóbbi víz- és áramszámlája

33 Módosította a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 13 §.-a. Hatályba lépés napja: 2017. március 1.

2


2. melléklet

2. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 2.mell..docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2. melléklet33


KÉRELEM

rendkívüli települési támogatás és krízis támogatás

megállapítására


Kérelmező


neve: …………………………………………………………………………………………..

születési neve:…………………………………………………………………………............

születési helye és ideje: ………………………………………………………….....................

anyja neve: ……………………………………………………………………………………

bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………

tartózkodási helye…………………………………………………………………………….

telefonszám: ……………………………………….…………………………………………

TAJ.:………………………………………………………………………………………….


A rendkívüli települési támogatás/krízis kérelem megállapításának indokolása:

(a kérelem célját aláhúzással kell megjelölni)

(Figyelem! Indokolás nélkül a kérelem elbírálhatatlan!)

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… főA közeli hozzátartozók adatai:


Név

Szül hely és idő

Anyja neve

TAJ száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Jövedelemnyilatkozat


A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme


1

2

3

4


5

6

7

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jöve-delem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból

származó jövedelem

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támo-gatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermek-tartásdíj)

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások, stb.)

6. Föld bérbeadásából származó jövedelem

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövede-lem, kis összegű kifizetések, stb.)

8. A család havi jövedelme összesen


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki)


Tudomásul veszem, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelentem.

Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Dátum: ……………………………………………..


…………………….

Aláírás


Kérelem mellékletei:

rendkívüli körülmény esetlegesen irattal történő igazolása

krízis helyzet szükséges számlával, irattal stb. történő igazolása és vagyonnyilatkozat

jövedelemigazolások

33 Módosította a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályba lépés napja: 2017. március 1.

2


3. melléklet

3. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 3.mell..docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3. melléklet33


KÉRELEM

otthon-támogatás megállapítására

I. Szigligeten megszerzendő első lakásunk építéséhez/vásárlásához* vissza nem térítendő támogatás megállapítását kezdeményezzük. A lakás címe, helyrajzi száma: ………………………………………………………….

* a megfelelő aláhúzandó

Kérelmező 1.

neve: …………………………………………………………………………………………..

születési neve:………………………………………………………………….........................

születési helye és ideje: ………………………………………………….................................

anyja neve: …………………………………………………………………………………….

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………….

tartózkodási helye………………………………………………………………………………

telefonszám: ……………………………….………………………………………………….

TAJ.:……………………………………………………………………………………………


Kérelmező 2.


neve: …………………………………………………………………………………………..

születési neve:………………………………………………………………….........................

születési helye és ideje: ………………………………………………….................................

anyja neve: …………………………………………………………………………………….

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………….

tartózkodási helye………………………………………………………………………………

telefonszám: ……………………………………….……………………………………………

TAJ.:……………………………………………………………………………………………


Nyilatkozatok

Nyilatkozunk arról, hogy a kérelmünkben megjelölt építeni/vásárolni kívánt lakás előtt nem rendelkeztünk családi házzal, lakással.

Nyilatkozatunk a valóságnak megfelel.

Dátum:………………………..

……………………………………… ………………………………….

kérelmezők aláírása


A kérelemhez csatolni kell:

lakásvásárlási szerződést, illetve a kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt


II. Szigligeten megszerzendő első lakásunk építéséhez/vásárlásához* visszatérítendő támogatás megállapítását kezdeményezzük. A lakás címe, helyrajzi száma: ………………………………………………………….


A közeli hozzátartozók adatai:


Név

Szül hely és idő

Anyja neve

TAJ száma

1.

2.

3.


Jövedelemnyilatkozat


A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme


1

2

3

4


5

6

7

1. Munkaviszonyból, munkavég-zésre irányuló egyéb jogviszony-ból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból

származó jövedelem

3. Nyugellátás, baleseti nyugel-látás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támo-gatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermek-tartásdíj)

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.)

6. Föld bérbeadásából származó jövedelem

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövede-lem, kis összegű kifizetések stb.)

8. A család havi jövedelme összesen


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki)


Tudomásul veszem, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelentem.


Nyilatkozatunk a valóságnak megfelel.


Dátum:………………………..……………………………………… ………………………………….

kérelmezők aláírásaA kérelemhez mellékletei:

feltüntetett jövedelmekről az igazolásokat

33 Módosította a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. március 1.


3


4. melléklet

4. melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys.- 4.mell..docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4.melléklet33


Vagyonnyilatkozat

Ingatlanok1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ................................................;................................................... város/község ................................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ...................... év.

Becsült forgalmi érték: ................... Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ................................................................................... város/község ................................................. út/utca ......... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ............ év.

Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................., címe: ……………............................. város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ........... év.

Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .........................................................................., címe: ......................................................................... város/község ............................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ............. év.

Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.


Egyéb vagyontárgyak


5. Gépjármű

a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. év.

Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ..................., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év.

Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.


Megjegyzés:

Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.


Egyéb nyilatkozatokFelelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.Dátum: ……………………………………………..….………………….

Aláírás

33 Módosította a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályba lépés napja: 2017. március 1.

2


5. melléklet

5. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 5.mell..docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5. melléklet33


KÉRELEM

gyógyszerköltség támogatás megállapítására


Gyógyszerköltség támogatás megállapítását kérem, a kérelmem benyújtását megelőző, három egymást követő hónapban saját-, illetve velem együtt élő kiskorú gyermekem betegségére kifizetett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költsége miatt.


Személyi adatok


Kérelmező


neve: …………………………………………………………………………………………..

születési neve:………………………………………………………………….........................

születési helye és ideje: ………………………………………………….................................

anyja neve: …………………………………………………………………………………….

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………….

tartózkodási helye………………………………………………………………………………

telefonszám: ……………………………….……………………………………………………

TAJ.:…………………………………………………………………………………………….


Kiskorú gyermek személyi adatai:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


(név, születési hely és idő, anyja neve, TAJ száma, lakóhelye)


Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő


A közeli hozzátartozók adatai:Név

Szül hely és idő

Anyja neve

TAJ száma

1.

2.

3.Jövedelemnyilatkozat


A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme


1

2

3

4


5

6

7

1. Munkaviszonyból, munkavég-zésre irányuló egyéb jogvi-szonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból

származó jövedelem

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj)

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások, stb.)

6. Föld bérbeadásából származó jövedelem

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jöve-delem, kis összegű kifizetések stb.)

8. A család havi jövedelme összesen


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki)


Nyilatkozat


Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom arról is, hogy közgyógyellátási jogosultsággal nem rendelkezem/gyermekem nem rendelkezik.

(megfelelőt alá kell húzni)


Dátum: ……………………………………………..


….………………….

Aláírás

Melléklet:

jövedelemigazolások

kérelem benyújtását megelőző három hónap gyógyszerfelhasználásáról kiállított, névre szóló számla

33 Beiktatta a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályba lépés napja: 2017. március 1.

2


6. melléklet

6. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 6.mell..docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6. melléklet38

KÉRELEM

fűtési támogatás megállapítására

Jövedelmi körülményeim alapján háztartásom fűtéséhez, fűtési támogatás megállapítását kérem.


Személyi adatok

Kérelmező

neve: …………………………………………………………………………………………..

születési neve:………………………………………………………………….........................

születési helye és ideje: ………………………………………………….................................

anyja neve: …………………………………………………………………………………….

bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………….

tartózkodási helye……………………………………………………………………………….

telefonszám: ……………………………….……………………………………………………

TAJ.:…………………………………………………………………………………………….


Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő

A közeli hozzátartozók adatai:


Név

Szül hely és idő

Anyja neve

TAJ száma

1.

2.

3.


Jövedelemnyilatkozat


A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme


1

2

3

4


5

6

7

1. Munkaviszonyból, munkavég-zésre irányuló egyéb jogviszony-ból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból

származó jövedelem

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támo-gatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj)

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások, stb.)

6. Föld bérbeadásából származó jövedelem

7. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jöve-delem, kis összegű kifizetések stb.)

8. A család havi jövedelme összesen
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó (ügyintéző tölti ki)


Nyilatkozat


Kijelentem, hogy háztartásom fűtése földgázzal/villanyárammal/egyéb módon történik.

(megfelelő fűtési módot aláhúzással kell jelölni)

Tudomásul veszem, hogy kérelmem kedvező elbírálása esetén a megállapított támogatás, a megvásárolt/kifizetett tüzelőanyagról kiállított számla bemutatását követően fizethető ki.

Nyilatkozom arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Dátum: ……………………………………………..….………………….

Aláírás


Melléklet:

jövedelemigazolások

kérelem benyújtása előtt megvásárolt tüzelőről számla, illetve gáz-, áramszámlák

38 Beiktatta a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatálybalépés napja: 2017. március 1.

2


7. melléklet

7. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 7.mell.docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7. melléklet39

NYILATKOZAT
az iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

1. Alulírott ..................................................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: .......................................) ........................................................................................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) az iskoláztatási igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ……...... év .................. hónap ...... napjától,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 150%-át.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ................................................

…....................................................
a támogatást igénybe vevő (szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása


39 Beiktatta a 9/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja: 2019. augusztus 23.

1


8. melléklet

8. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 8.mell.docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8. melléklet40

NYILATKOZAT
az iskolakezdési támogatás igénybevételéhez a 18. életévüket betöltött személyek részére

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó)az iskoláztatási igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 150%-át.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ................................................

…....................................................
a támogatást igénybe vevő (szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézmény-vezető) aláírása


40 Beiktatta a 9/2019.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lépés napja: 2019. augusztus 23.

1


9. melléklet

9. számú melléklet
3(2015. (II.28.) Szoc egys. - 9.mell.docx
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9. melléklet41

NYILATKOZAT
a támogatás igénybevételéhez a 65. évét betöltött személyek részére

Alulírott .....................................................................................................................................

születési név: .............................................................................................................................

születési hely, idő .....................................................................................................................

anyja neve: .................................................................................................................................

......................................................................................................................................................szám alatti lakos a támogatást az alábbi jogcím alapján kérem:

a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 230%-át.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ................................................

....................................................
a támogatást igénybe vevő aláírása


41 Beiktatta a 9/2019.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályba lépés napja: 2019. augusztus 23.

1


1

Az önkormányzati rendeletet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

A 3. § a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § (2) bekezdése a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 10. § (3) bekezdése a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 12. § (1) bekezdése a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 12. § (3) bekezdése a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 13/A. § (1) bekezdése a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 14. § (1) bekezdése a Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.