Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 • a) 6.595.059.930 Ft költségvetési bevétellel,
 • b) 6.148.811.163 Ft költségvetési kiadással,
 • c) 446.248.767 Ft költségvetési maradvánnyal,
 • d) 3.685.544.469 Ft finanszírozási bevétellel,
 • e) 59.022.395 Ft finanszírozási kiadással,
 • f) 3.626.522.074 Ft finanszírozási maradvánnyal,
 • g) 10.280.604.399 Ft összes teljesített bevétellel,
 • h) 6.207.833.558 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 • a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
 • b) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai a 9. mellékletben szerepelnek.
 • c) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., és a 14., 15., 16., 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 • d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 • e) Az önkormányzat állami támogatásai jogcímenként a 38. mellékletben szerepelnek.
 • f) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 39. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
 • g) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 45., 46., és 47. mellékletei tartalmazzák.
 • h) Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásokat a 40., 41., 42., 43., 44., 48., 49., 50. mellékletei tartalmazzák.

3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

269 635 249

358 502 915

348 679 651

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

269 635 249

358 502 915

348 679 651

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 424 285

29 187 132

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 208 285

28 971 132

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

865 047 002

839 516 461

720 237 343

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 381

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

173 205 418

171 630 615

142 556 017

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

32 496 646

32 496 646

28 659 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

192 497 372

183 670 372

175 854 242

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

182 230 321

176 775 892

140 108 692

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

80 035 354

80 035 354

34 302 456

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 890 942

7 017 492

30 742 717

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

4 568 404

5 592 682

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

4 568 404

5 592 682

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

22 600 000

24 039 720

24 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

22 600 000

24 039 720

24 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 641 280 136

6 201 188 615

6 595 059 930

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 676 002 303

3 615 913 272

3 615 913 272

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 676 002 303

3 615 913 272

3 615 913 272

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 676 002 303

3 685 544 469

3 685 544 469

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 317 282 439

9 886 733 084

10 280 604 399

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 392 158 921

6 329 206 677

5 299 771 481

1.1.

Személyi juttatások

2 061 310 510

2 104 493 560

1 872 672 224

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

412 867 144

418 081 937

335 368 385

1.3.

Dologi kiadások

3 359 900 945

3 205 558 553

2 638 726 970

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 400 000

39 567 845

17 676 976

1.5

Egyéb működési célú kiadások

523 680 322

561 504 782

435 326 926

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

114 510 860

133 123 880

129 177 098

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

408 019 000

425 282 640

303 051 566

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 876 004 159

1 425 588 471

849 039 682

2.1.

Beruházások

1 439 000 319

1 145 473 477

628 344 145

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

201 908 340

162 117 255

115 442 217

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 350 001

141 135

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

199 908 340

155 274 340

115 301 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

10 258 260 044

9 827 710 689

6 148 811 163

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

10 317 282 439

9 886 733 084

6 207 833 558

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 616 979 908

-3 626 522 074

446 248 767

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 616 979 908

3 626 522 074

3 626 522 074

2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

269 635 249

358 382 915

348 559 651

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

269 635 249

358 382 915

348 559 651

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 424 285

29 187 132

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 208 285

28 971 132

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

734 347 002

708 816 461

600 171 116

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 381

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

165 331 402

163 756 599

137 876 055

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

32 496 646

32 496 646

28 659 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

72 497 372

63 670 372

61 786 751

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

180 104 337

174 649 908

138 845 102

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

80 035 354

80 035 354

34 302 456

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 190 942

6 317 492

30 687 533

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

28 200

1 052 478

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

28 200

1 052 478

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

2 039 720

2 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

2 039 720

2 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 488 580 136

6 043 828 411

6 448 333 499

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 666 695 464

3 606 606 180

3 606 606 180

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 666 695 464

3 606 606 180

3 606 606 180

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 666 695 464

3 676 237 377

3 676 237 377

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

10 155 275 600

9 720 065 788

10 124 570 876

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 497 505 121

5 529 252 896

4 740 538 863

1.1.

Személyi juttatások

1 828 268 010

1 883 453 360

1 668 555 929

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

360 655 844

368 824 967

296 888 762

1.3.

Dologi kiadások

3 090 210 945

2 948 084 256

2 447 490 285

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 140 000

6 140 000

2 922 476

1.5

Egyéb működési célú kiadások

212 230 322

322 750 313

324 681 411

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

111 560 860

125 173 880

123 527 098

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

99 519 000

194 478 171

198 056 051

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 767 387 947

1 315 764 309

765 645 959

2.1.

Beruházások

1 439 000 319

1 145 365 527

628 236 556

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

93 292 128

52 401 043

32 156 083

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1

1

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

93 292 128

47 908 128

32 156 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

9 254 990 032

8 917 932 746

5 506 184 822

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 314 012 427

8 976 955 141

5 565 207 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-2 766 409 896

-2 874 104 335

942 148 677

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 607 673 069

3 617 214 982

3 617 214 982

3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

120 000

120 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 000

120 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

130 700 000

130 700 000

120 066 227

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 874 016

7 874 016

4 679 962

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

120 000 000

120 000 000

114 067 491

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 125 984

2 125 984

1 263 590

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

700 000

700 000

55 184

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 540 204

4 540 204

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 540 204

4 540 204

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

22 000 000

22 000 000

22 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

22 000 000

22 000 000

22 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

152 700 000

157 360 204

146 726 431

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 306 839

9 307 092

9 307 092

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 306 839

9 307 092

9 307 092

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

9 306 839

9 307 092

9 307 092

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

162 006 839

166 667 296

156 033 523

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

894 653 800

799 953 781

559 232 618

1.1.

Személyi juttatások

233 042 500

221 040 200

204 116 295

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 211 300

49 256 970

38 479 623

1.3.

Dologi kiadások

269 690 000

257 474 297

191 236 685

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 260 000

33 427 845

14 754 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

311 450 000

238 754 469

110 645 515

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 950 000

7 950 000

5 650 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

308 500 000

230 804 469

104 995 515

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

108 616 212

109 824 162

83 393 723

2.1.

Beruházások

107 950

107 589

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

108 616 212

109 716 212

83 286 134

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 350 000

141 134

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

106 616 212

107 366 212

83 145 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 003 270 012

909 777 943

642 626 341

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 003 270 012

909 777 943

642 626 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-850 570 012

-752 417 739

-495 899 910

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

9 306 839

9 307 092

9 307 092

4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

Személyi juttatások

2 061 310 510

2 104 493 560

1 872 672 224

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

269 635 249

358 502 915

348 679 651

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

412 867 144

418 081 937

335 368 385

3.

2.-ból EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

Dologi kiadások

3 359 900 945

3 205 558 553

2 638 726 970

4.

Közhatalmi bevételek

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 400 000

39 567 845

17 676 976

5.

Működési bevételek

865 047 002

839 516 461

720 237 343

Egyéb működési célú kiadások

523 680 322

561 504 782

435 326 926

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

75 028 200

4 568 404

5 592 682

Tartalékok

1 990 096 964

2 072 915 541

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

6 402 270 329

5 926 724 610

6 400 987 247

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

8 382 255 885

8 402 122 218

5 299 771 481

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

3 676 002 303

3 685 544 469

3 685 544 469

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 676 002 303

3 615 913 272

3 615 913 272

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

3 676 002 303

3 685 544 469

3 685 544 469

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

59 022 395

59 022 395

59 022 395

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

10 078 272 632

9 612 269 079

10 086 531 716

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

8 441 278 280

8 461 144 613

5 358 793 876

24.

Költségvetési hiány:

1 979 985 556

2 475 397 608

-

Költségvetési többlet:

-

-

1 101 215 766

25.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

1 636 994 352

1 151 124 466

4 727 737 840

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 409 807

50 424 285

29 187 132

Beruházások

1 439 000 319

1 145 473 477

628 344 145

2.

1.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

3.

Felhalmozási bevételek

200 000 000

200 000 000

140 515 916

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

22 600 000

24 039 720

24 369 635

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások

201 908 340

162 117 255

115 442 217

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

239 009 807

274 464 005

194 072 683

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 876 004 159

1 425 588 471

849 039 682

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

239 009 807

274 464 005

194 072 683

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 876 004 159

1 425 588 471

849 039 682

27.

Költségvetési hiány:

1 636 994 352

1 151 124 466

654 966 999

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

1 636 994 352

1 151 124 466

654 966 999

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi tény

Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése

940 000

940 000

939 800

Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása

500 000

500 000

0

Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése

1 300 000

1 300 000

0

Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok

2 979 900

2 979 900

2 979 900

Jankó utca megújításának tervezése

2 000 000

2 000 000

1 955 800

Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése

2 000 000

2 000 000

1 393 900

Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása

3 000 000

5 803 497

2 803 497

Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés

4 500 000

3 400 000

1 003 300

Csúszda u megújításának tervezése

3 250 000

3 250 000

2 336 800

Vadalma u teljes körű megépítése

51 134 619

51 134 619

50 527 859

Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése

3 100 000

3 100 000

3 016 250

Mikrocsöves rendszer kiépítése

7 000 000

7 000 000

3 477 972

Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok

600 000

600 000

0

Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése

3 500 000

3 500 000

0

Sorház u teljes körű felújításának tervezése

2 400 000

3 149 600

1 432 560

Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja

3 175 000

3 175 000

2 984 500

Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése

9 755 000

9 755 000

9 754 997

Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.

3 500 000

0

0

Rózsakert megújítása

82 000 000

82 000 000

1 532 400

KIKK légtechnikai rendszer tervezése

1 780 459

1 780 459

889 000

Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése

11 700 000

11 700 000

0

Darnay téri fitnesz pályák előkészítési munkái

6 000 000

7 076 415

7 076 415

Millennium park öntöző rendszer tervezés

2 000 000

2 000 000

0

Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006

1 625 934

4 279 322

4 279 322

"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005

75 000 000

75 000 000

0

"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önerő, el nem számolható költségek

20 000 000

20 000 000

215 900

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

360 180 750

90 090 375

0

"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

250 190 000

250 190 000

249 716 224

"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat

46 674 894

49 974 246

49 974 248

"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetékezés)

1 000 000

1 000 000

993 211

Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai

0

11 000 000

0

Informatika

8 000 000

9 836 961

9 781 282

Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére

4 000 000

4 591 500

3 966 792

Kézilabda munkacsarnok vételi előleg

20 357 143

20 357 143

0

Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg

14 759 500

14 759 500

0

Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)

6 000 000

6 000 000

5 447 845

Kamerarendszer fejlesztés

10 000 000

15 200 000

12 809 706

Siófok város tulajdonában lévő rekultiválandó hulladéktelepek tervezési díja

25 450 800

25 450 800

17 830 800

Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)

190 500

190 500

176 530

Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése

3 900 000

3 900 000

625 800

Varga Imre szobor készítés kiadásai

15 000 000

15 000 000

7 000 000

Várost népszerűsítő eszközök fogyatékkal élők számára

2 500 000

2 550 000

2 550 000

Koronovírus okozta járványveszély felhalmozási kiadásai

0

3 000 000

2 386 592

Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31)

0

393 700

390 002

Gépkocsi vásárlás

0

6 500 000

6 253 999

Gépkocsi vásárlás Városőrség részére

0

5 715 000

5 215 000

Polgármesteri alapból tárgyi eszköz vásárlása

0

474 600

474 600

Dísz tér megvásárlása

0

84 000 000

0

Fonyódi erdőberuházás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása

26 834

26 834

15 999

Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére

12 000 000

8 000 000

8 150 788

Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése

7 500 000

7 500 000

7 312 660

Műszaki ellenőrzések

6 000 000

5 492 000

2 346 987

"Virágos Siófokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)

500 000

499 999

499 999

Városház tér szökőkút gépészeti tervezése

600 000

600 000

0

Málna utca rácsos folyóka utólagos megépítése

1 500 000

1 193 546

1 193 546

Hajókikötő előtti rendezvénytér-parkoló és rózsakert reviitalizáció tervezés, pályázat készítés

4 000 000

4 000 000

0

Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés

15 000 000

6 097 377

762 000

Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés

65 000 000

0

0

Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése

3 000 000

3 000 000

2 362 500

Ady Endre utca-Tamási Áron utca ( vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése

3 500 000

3 500 000

2 751 100

Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése

580 000

580 000

0

Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés

3 000 000

3 000 000

0

Vécsey utcai járda felújítás

37 000 000

0

0

Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata

4 000 000

4 000 000

209 550

Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése

1 500 000

1 500 000

1 168 400

Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése

3 150 000

3 150 000

888 365

Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem

5 000 000

3 869 585

3 626 503

Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése

8 000 000

13 953 023

11 162 419

Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése

5 000 000

5 000 000

0

Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )

10 000 000

10 000 000

100 000

Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése

23 000 000

12 621 528

11 751 313

"Siófok" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés

2 500 000

3 683 000

3 683 000

Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kiviteli terv

3 500 000

0

0

Déli út felújítás I. ütem kisajátítási földmérői munkarészek

2 000 000

0

0

Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése

2 700 000

2 700 000

2 663 190

Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése

800 000

800 000

292 100

Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása

13 500 000

5 000 000

304 800

Kórház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése

1 500 000

0

0

Szabadifürdő-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése

2 000 000

0

0

Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem

40 000 000

48 877 403

48 877 402

Közterületi tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában

1 500 000

1 500 000

0

Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése

1 500 000

2 124 523

2 124 523

Bláthy ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása

1 500 000

2 794 000

2 871 470

Töreki játszótér kerítés építése

300 000

354 000

354 000

Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés

3 500 000

0

0

Weblap készítés

0

2 108 200

2 108 200

Szolgalmi jog (vezetékjog)

0

42 000

42 000

Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)

9 900 000

4 584 828

2 395 947

SVÓ beruházási munkái

14 900 000

9 900 000

6 570 816

Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)

2 900 000

1 800 000

1 830 313

Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)

9 900 000

7 900 000

6 769 631

Gondozási Központ beruházási munkái

2 300 000

2 300 000

0

Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)

1 400 000

1 289 589

599 979

Bölcsőde beruházási munkái

6 500 000

1 902 085

1 300 240

Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)

1 000 000

500 000

185 832

KIKK beruházási munkái

2 000 000

916 743

916 743

Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Pöttyös Óvoda részére)

404 695

379 306

376 931

Hivatal épület felújítása, karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása

3 250 737

975 594

947 991

KIKK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése

43 554

294

0

Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés

6 000 000

6 000 000

3 609 260

KIKK közművelődési érdekeltségnövelő 2020. évi pályázat eszköz beszerzése

0

716 000

0

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai

0

1 272 908

1 272 908

Siófok Város Önkormányzata összesen:

1 430 600 319

1 137 102 502

620 092 208

Könyvek

8 400 000

4 400 000

4 281 348

Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

0

3 537 000

3 537 000

Márai program keretében könyv beszerzés

0

150 000

150 000

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen:

8 400 000

8 087 000

7 968 348

Tárgyi eszközök vásárlása

0

283 975

283 589

Siófok Város Gondozási Központja összesen:

0

283 975

283 589

MINDÖSSZESEN:

1 439 000 319

1 145 473 477

628 344 145

8. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

2020. évi ededeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi tény

Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)

30 000 000

22 150 000

24 288 884

Gondozási Központ felújítási munkái

12 000 000

10 473 883

10 143 935

KIKK felújítási munkái

21 000 000

18 876 738

14 846 300

SVÓ felújítási munkái

37 950 000

9 898 248

4 943 732

BRTKK felújítási munkái

3 000 000

0

0

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai

92 445 500

38 598 870

36 897 069

Városi öntözőrendszerek felújítása

13 000 000

13 000 000

10 331 583

Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása

3 700 000

0

0

Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás

22 000 000

0

0

Sió u. járda felújítás

0

5 000 000

3 801 817

ÖSSZESEN:

235 095 500

117 997 739

105 253 320

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

10 316 631

10 316 631

8 685 283

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

10 839 404

10 839 404

10 639 167

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

21 156 035

21 156 035

19 324 450

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

0

47 600 000

47 600 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

47 600 000

47 600 000

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

30 197 531

30 197 531

27 744 808

Beruházások, beszerzések

1 625 934

4 279 322

4 279 322

Szolgáltatások igénybe vétele

55 106 804

52 453 416

45 513 504

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

86 930 269

86 930 269

77 537 634

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej.

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

1 099 034

1 099 034

729 226

Beruházások, beszerzések

360 180 750

90 090 375

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 042 500

2 042 500

0

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

363 322 284

93 231 909

729 226

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben

TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Források

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

0

479 437

479 437

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

479 437

479 437

Kiadások, költségek

2020. évi

2020. évi

2020. évi

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

250 190 000

250 190 000

249 716 224

Szolgáltatások igénybe vétele

747 755

747 755

747 751

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

250 937 755

250 937 755

250 463 975

10. melléklet

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

119 007 749

163 981 783

155 503 402

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

119 007 749

163 981 783

155 503 402

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 274 285

29 037 310

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 058 285

28 821 310

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

623 324 502

599 693 961

531 865 792

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

128 661 418

128 661 418

124 661 472

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

22 834 646

22 834 646

20 375 489

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

54 039 372

45 212 372

46 554 185

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

162 945 321

157 916 089

130 029 212

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

52 078 354

52 078 354

15 256 169

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 074 442

5 100 992

27 042 819

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

4 568 404

5 592 682

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

4 568 404

5 592 682

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

22 600 000

24 039 720

24 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

22 600 000

24 039 720

24 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 248 930 136

5 766 694 983

6 213 362 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 634 057 882

3 644 197 661

3 644 197 661

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 882 988 018

9 410 892 644

9 857 559 969

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 075 689 886

3 008 580 849

2 469 305 813

1.1.

Személyi juttatások

152 672 075

159 344 982

122 079 457

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 406 544

29 703 732

17 481 194

1.3.

Dologi kiadások

2 389 980 945

2 287 522 528

1 943 828 180

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 400 000

39 567 845

17 676 976

1.5

Egyéb működési célú kiadások

468 230 322

492 441 762

368 240 006

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

59 760 860

64 760 860

62 090 178

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

407 319 000

424 582 640

303 051 566

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 867 604 159

1 417 217 496

840 787 745

2.1.

Beruházások

1 430 600 319

1 137 102 502

620 092 208

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

201 908 340

162 117 255

115 442 217

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 000 000

2 350 001

141 135

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

199 908 340

155 274 340

115 301 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 933 391 009

6 498 713 886

3 310 093 558

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

2 949 597 009

2 912 178 758

2 531 696 431

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

59 022 395

59 022 395

59 022 395

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

2 890 574 614

2 853 156 363

2 472 674 036

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 949 597 009

2 912 178 758

2 531 696 431

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 882 988 018

9 410 892 644

5 841 789 989

11. melléklet

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2020.XII.31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 475 559 878

1 810 136 830

1 810 136 830

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

464 390 860

383 325 761

383 325 761

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

484 142 150

511 122 325

511 122 325

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

495 633 023

550 906 713

550 906 713

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

31 393 845

52 419 467

52 419 467

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

305 490 100

305 490 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 872 464

6 872 464

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

119 007 749

163 861 783

155 383 402

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

119 007 749

163 861 783

155 383 402

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

20 000 502

20 000 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

16 409 807

50 274 285

29 037 310

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

216 000

216 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

16 409 807

50 058 285

28 821 310

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

6 223 000

34 477 778

28 254 778

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 717 000 000

2 914 000 000

3 516 340 741

4.1.

Építményadó

1 363 000 000

1 360 000 000

1 423 773 731

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.3.

Iparűzési adó

1 900 000 000

1 500 000 000

2 004 462 742

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Gépjárműadó

110 000 000

4.7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

330 000 000

40 000 000

50 569 540

4.8.

Egyéb közhatalmi bevételek

14 000 000

14 000 000

37 534 728

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

613 324 502

589 693 961

525 922 240

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

120 787 402

120 787 402

119 981 510

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

22 834 646

22 834 646

20 375 489

5.4.

Tulajdonosi bevételek

196 390 949

186 590 090

162 487 185

5.5.

Ellátási díjak

54 039 372

45 212 372

46 554 185

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

160 819 337

155 790 105

128 765 622

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

52 078 354

52 078 354

15 256 169

5.8.

Kamatbevételek

1 300 000

1 300 000

1 132 380

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 326 881

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 074 442

5 100 992

27 042 819

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

200 000 000

200 000 000

140 515 916

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 028 200

28 200

1 052 478

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 200

28 200

1 052 478

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

2 039 720

2 369 635

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

353 123

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

2 039 720

2 016 512

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 216 930 136

5 730 034 779

6 180 758 552

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 634 057 882

3 574 566 464

3 574 566 464

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 631 197

69 631 197

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 631 197

69 631 197

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 634 057 882

3 644 197 661

3 644 197 661

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 850 988 018

9 374 232 440

9 824 956 213

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 526 166 886

2 574 466 888

2 244 598 067

1.1.

Személyi juttatások

108 193 075

130 616 582

109 691 248

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 124 544

20 284 732

14 549 321

1.3.

Dologi kiadások

2 236 928 945

2 163 738 281

1 859 840 531

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 140 000

6 140 000

2 922 476

1.5

Egyéb működési célú kiadások

156 780 322

253 687 293

257 594 491

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1 150 462

3 098 262

3 098 262

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

56 810 860

56 810 860

56 440 178

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

98 819 000

193 778 171

198 056 051

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 758 987 947

1 307 501 284

757 501 611

2.1.

Beruházások

1 430 600 319

1 137 102 502

620 092 208

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

706 996 684

439 559 697

254 211 446

2.3.

Felújítások

235 095 500

117 997 739

105 253 320

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

93 292 128

52 401 043

32 156 083

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

93 292 128

47 908 128

32 156 082

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 990 096 964

2 072 915 541

3.1.

Általános tartalék

300 000 000

343 873 917

3.2.

Céltartalék

1 690 096 964

1 729 041 624

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6 275 251 797

5 954 883 713

3 002 099 678