Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 28

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény ben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A rendelet személyi hatálya Ságvár község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.”

2. § A települési támogatásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szociálisan rászoruló törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 000 forintot.”

3. § A települési támogatásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatásként óvodakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki bölcsődés, vagy óvodás korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke óvodai, vagy bölcsődei jogviszonnyal rendelkezik.”

4. § A települési támogatásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A 18. életévét betöltött ságvári lakóhellyel rendelkező tanuló saját jogán is kérheti a támogatást.”

5. § A települési támogatásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 75. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot.”

6. § Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése.

7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.