Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 28

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény ben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Polgármesterének és Nyim Község Polgármesterének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c) természetbeni ellátások: gyermekétkeztetés,

ca) intézményi gyermekétkeztetés,

cb) ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés,

cc) szünidei gyermekétkeztetés.”

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Társulás az általa fenntartott Intézmény útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21., 21/A., 21/B. és 23/C. §-aiban meghatározott gyermekétkeztetést, intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést, és a szünidei gyermekétkeztetést.”

2. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A gyermekétkeztetést a Társulás a fenntartásában lévő Intézmény útján biztosítja.

(2) Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy, vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, valamint a szünidei gyermekétkeztetésre a Gyvt. rendelkezései irányadóak.

(4) A szünidei gyermekétkeztetést a Társulás a Gyvt. 21/C. § a) pontjában meghatározott gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

(5) A szünidei gyermekétkeztetést a Társulás Ságvár esetében a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde konyhájáról saját ételhordóban történő elvitel útján, Som és Nyim települések esetében a falugondnoki szolgálat közreműködésével, saját ételhordóban történő házhoz szállítás útján biztosítja.

(6) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt minden évben a szünidő megkezdését megelőzően a család- és gyermekjóléti szolgálathoz, vagy a Ságvári Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez lehet benyújtani. Az étkezés lemondására az intézmény étkeztetésre vonatkozó szabályzata az irányadó.”

3. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 10. alcíme a következő 17. §-sal egészül ki:

„17. § Ságvár Község Önkormányzata jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával egy szervezeti és szakmai egységben család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgáltatás ellátási területe Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területére terjed ki. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.”

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.