Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Hatályos: 2021. 05. 28

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Csákány Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Csákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § [1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének módosítását

  • a) kiadási főösszegét 121 281 141,- Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 61 294 819,- Ft

- személyi jellegű kiadások 30 256 693,- Ft

- munkaadót terhelő járulékok 2 952 620,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 19 936 990,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 4 852 089,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 1 945 266,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1 351 161 ,- Ft

- Felhalmozási célú kiadások: 59 986 323,- Ft

- beruházások 5 981 420.- Ft

- felújítások 54 004 903.-Ft

b) bevételi főösszegét 121 281 141,- Ft-ban

ezen belül:

- Működési célú bevételek 115 086 141,-Ft

- önkormányzatok működési támogatásai 48 822 595,- Ft

- közhatalmi bevételek 3 450 000,- Ft

- működési bevételek 2 741 685,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 58 604 848,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés 1 467 013,-Ft

- Felhalmozási célú bevételek: 6 195 000,-Ft

- Felhalmozási célú támogatások 4 445 000,- Ft

- Felhalmozási bevételek 1 750 000 ,-Ft állapítja meg.

113.221.371,- Ft bevétellel, és 113.221.371,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 63.063.691,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 33.779.022,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 14.919.040,- Ft

- közhatalmi bevételek 3.900.000,- Ft

- működési bevételek 1.900.000,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 8.565.629,- Ft

- a működési célú kiadásokat 63.063.691,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 20.259.840,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2.860.032,- Ft

- dologi kiadás 27.240.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.913.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 5.439.658,- Ft

- finanszírozási célú kiadásokat 1.351.161,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 50.157.680,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 50.157.680,- Ft

- a felhalmozási célú kiadást 50.157.680,- Ft

- beruházási kiadások 9.099.468,- Ft

- felújítási kiadások 41.058.212,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Németh Endre Dr. Babina Bernadett

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 11. napján kihirdetésre került.

Csákány, 2020. február 11.

Dr. Babina Bernadett

jegyző

1. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi II.módósított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 797 680

15 092 714

02

Normatív jutalmak

K1102

280 600

280 600

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

25 631

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

270 376

270 376

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15 348 656

15 669 321

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 942 600

3 808 896

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

180 000

367 500

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

800 000

700 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 922 600

4 876 396

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

20 271 256

20 545 717

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 952 620

3 115 765

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 000 000

6 000 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 100 000

6 100 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

300 000

700 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

30 000

30 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

330 000

730 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 950 000

2 000 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

1 300 000

1 500 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

650 000

700 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

700 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

3 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

7 000 000

4 000 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

12 900 000

11 900 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 000 000

4 500 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000 000

100 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 000 000

4 600 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

26 330 000

23 330 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 913 000

5 913 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

5 913 000

5 913 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57 070

67 330

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

57 070

67 330

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 000 000

3 000 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

188 523

70

Tartalékok

K513

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

4 257 070

3 255 853

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

7 000 000

4 500 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 000 000

1 200 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

9 500 000

5 700 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

33 729 956

45 000 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 159 947

9 000 000

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

40 889 903

54 000 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

110 113 849

115 860 335

2. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi módósított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21 124 092

21 124 092

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 854 930

11 150 310

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

975 360

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

70 750

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

33 779 022

35 320 512

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 919 040

13 147 036

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

48 698 062

48 467 548

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4 445 000

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

4 445 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 600 000

1 600 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

1 800 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 800 000

1 800 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

50 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

3 400 000

3 450 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

80 000

132 000

38

Ellátási díjak

B405

600 000

900 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

100

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

100

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

1 220 000

1 800 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

1 900 100

2 832 100

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

550 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

550 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

53 998 162

59 744 648

3. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi II.módósított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1351161

1351161

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 351 161

1 351 161

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 351 161

1 351 161

4. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi II.módósított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

57 466 848

57 466 848

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

57 466 848

57 466 848

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

57 466 848

57 466 848

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

57 466 848

57 466 848

5. melléklet

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Önkormányzat

22

15

7

Közfoglalkoztatás

13

13

0

Könyvtár

1

0

1

Falugondnok

1

1

0

Egyéb foglalkoztatott

2

1

1

Választott tisztségviselők

5

0

5

Létszám összesen:

22

15

7

6. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Csákány Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

#######

#######

#######

4 038 962

4 038 962

#######

4 038 962

#######

4 038 962

4 038 962

4 038 962

#######

48 467 548

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 995 000

3.Közhatalmi bevételek

100 000

287 500

450 000

287 500

287 500

187 500

187 500

187 500

450 000

450 000

287 500

287 500

3 450 000

4.Működési bevételek

236 008

236 008

236 008

236 008

236 008

236 008

236 008

236 008

236 008

236 008

236 012

236 008

2 832 100

Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 466 848

10.S Bevételek (1-8):

#######

#######

4 724 970

4 562 470

4 562 470

#######

4 462 470

#######

4 724 970

4 724 970

4 562 474

#######

117 211 496

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

#######

#######

#######

9 655 028

9 655 028

#######

9 655 028

#######

9 655 028

9 655 028

9 655 028

#######

115 860 335

12.Finanszírozási kiadások

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 351 161

K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.S Kiadások (10-14):

#######

#######

#######

9 655 028

9 655 028

#######

9 655 028

#######

9 655 028

9 655 028

9 655 028

#######

117 211 496


[1] A 3. § a Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.