Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 28

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Csákány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli e

1. § Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének módosítását

  • a) kiadási főösszegét 121 281 141,- Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 61 294 819,- Ft

- személyi jellegű kiadások 30 256 693,- Ft

- munkaadót terhelő járulékok 2 952 620,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 19 936 990,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 4 852 089,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 1 945 266,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1 351 161 ,- Ft

- Felhalmozási célú kiadások: 59 986 323,- Ft

- beruházások 5 981 420.- Ft

- felújítások 54 004 903.-Ft

b) bevételi főösszegét 121 281 141,- Ft-ban

ezen belül:

- Működési célú bevételek 115 086 141,-Ft

- önkormányzatok működési támogatásai 48 822 595,- Ft

- közhatalmi bevételek 3 450 000,- Ft

- működési bevételek 2 741 685,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 58 604 848,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés 1 467 013,-Ft

- Felhalmozási célú bevételek: 6 195 000,-Ft

- Felhalmozási célú támogatások 4 445 000,- Ft

- Felhalmozási bevételek 1 750 000 ,-Ft állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 124 092

21 124 092

21 124 092

100

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 854 930

11 470 166

11 470 166

100

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 005 360

1 005 360

100

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

70 750

70 750

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

33 779 022

35 670 368

35 670 368

100

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 919 040

13 152 227

13 152 227

100

ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16)

0

0

11 275 323

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

1 876 904

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

48 698 062

48 822 595

48 822 595

100

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

4 445 000

4 445 000

100

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

4 445 000

4 445 000

100

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 600 000

1 600 000

609 284

38,0803

ebből: építményadó (B34)

0

0

197 503

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

411 781

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

1 800 000

1 800 000

1 113 148

61,8416

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 113 148

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

500 000

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

2 300 000

1 800 000

1 113 148

61,8416

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

50 000

28 973

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

3 900 000

3 450 000

1 751 405

50,7654

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

80 000

112 000

112 000

100

Ellátási díjak (B405)

600 000

932 610

932 610

100

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

100

29

29

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

100

29

29

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

1 220 000

1 696 975

1 696 975

100

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

1 900 000

2 741 685

2 741 614

99,9974

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

0

1 750 000

1 750 000

100

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

0

1 750 000

1 750 000

100

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

54 498 062

61 209 280

59 510 614

97,2248

2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 049 200

24 451 062

15 181 642

62

Normatív jutalmak (K1102)

286 000

5 400

0

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

350 624

350 624

100

Béren kívüli juttatások (K1107)

100 000

0

0

0

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

40 340

40 340

100

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

120 000

270 376

190 077

70

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 555 200

25 117 802

15 762 683

63

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 904 640

3 942 600

3 360 096

85

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

580 000

367 500

63

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

616 290

616 290

100

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 704 640

5 138 890

4 343 886

85

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20 259 840

30 256 692

20 106 569

66

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 860 032

2 952 620

2 698 990

91

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 601 346

0

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

1 352

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

96 292

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

10 000

16 187

16 187

100

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 000 000

5 144 621

5 144 621

100

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 010 000

5 160 808

5 160 808

100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

300 000

742 392

742 392

100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

30 000

21 678

21 678

100

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

330 000

764 070

764 070

100

Közüzemi díjak (K331)

2 600 000

2 040 511

2 040 511

100

Vásárolt élelmezés (K332)

1 300 000

1 405 144

1 405 144

100

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

657 642

657 642

100

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

743 585

743 585

100

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

2 148 349

2 048 349

95

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 000 000

3 676 449

3 676 449

100

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

259 268

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

12 900 000

10 571 680

10 571 680

100

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 000 000

3 405 545

3 450 545

101

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 000 000

34 887

34 887

100

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 000 000

3 440 432

3 440 432

100

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

27 240 000

19 936 990

19 936 990

100

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

5 913 000

4 852 089

4 852 089

100

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

3 960 389

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

738 000

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

153 700

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

5 913 000

4 852 089

4 852 089

100

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

57 070

67 330

67 330

100

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

57 070

67 330

67 330

100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

5 282 588

1 747 936

1 747 936

100

ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)

0

0

227 496

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 520 440

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

100 000

130 000

130 000

100

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

30 000

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

100 000

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

5 439 658

1 945 266

1 945 266

100

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

0

0

0

##########

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

500 000

0

0

##########

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 000 000

4 709 780

4 709 780

100

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 599 468

1 271 640

1 271 640

100

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

9 099 468

5 981 420

5 981 420

100

Ingatlanok felújítása (K71)

30 258 212

45 099 956

44 788 018

99

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

10 800 000

8 904 947

8 850 143

99

Felújítások (=199+….....+202) (K7)

41 058 212

54 004 903

53 638 161

99

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

111 870 210

119 929 980

109 159 485

91

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 351 161

1 351 161

1 351 161

100

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

1 351 161

1 351 161

1 351 161

100

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

1 351 161

1 351 161

1 351 161

100

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

58 723 309

58 604 848

58 604 848

100

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

58 723 309

58 604 848

58 604 848

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 467 013

1 467 013

100

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

58 723 309

60 071 861

60 071 861

100

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

58 723 309

60 071 861

60 071 861

100

5. melléklet

Csákány Község Önkormányzata

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzat

5

0

5

Falugondnok

1

1

0

Egyéb foglalkoztatott

2

0

2

Létszám összesen:

8

1

7

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

9

9

0

6. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Csákány Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

#######

#######

#######

4 297 906

3 849 062

#######

5 108 327

3 857 401

4 768 574

3 831 301

3 834 743

#######

48 822 595

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

#######

0

0

0

0

0

0

4 445 000

3.Közhatalmi bevételek

103 400

19 700

802 651

110 200

67 968

8 936

40 969

22 133

524 534

36 252

1 698 595

14 662

3 450 000

4.Működési bevételek

148 851

61 299

104 087

110 201

158 276

132 681

93 951

103 671

856 271

578 187

181 119

213 091

2 741 685

5.Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#######

1 467 013

6.Felhalm.-i bevétel

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

1 750 000

7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Előző évi pénzmaradvány

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#######

58 604 848

9.S Bevételek (1-8):

#######

#######

5 529 627

4 518 307

4 075 306

#######

5 243 247

3 983 205

6 149 379

5 645 740

5 714 457

#######

121 281 141

Kiadások

10.Költségvetési kiadások

#######

#######

#######

8 850 461

4 549 313

#######

8 769 244

33 381 364

4 060 673

3 101 322

4 358 435

#######

119 929 980

11.Finanszírozási kiadások

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 351 161

12. K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.S Kiadások (10-12):

#######

#######

#######

8 850 461

4 549 313

#######

8 769 244

33 381 364

4 060 673

3 101 322

4 358 435

#######

121 281 141