Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Csákány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

  • a) kiadási főösszegét 110 510 646,- Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 50 891 065,- Ft

- személyi jellegű kiadások 20 106 569,- Ft

- munkaadót terhelő járulékok 2 698 990,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 19 936 990,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 4 852 089,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 1 945 266,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1 351 161,- Ft

- Felhalmozási célú kiadások: 59 619 581,- Ft

- beruházások 5 981 420.- Ft

- felújítások 53 638 161.-Ft

b) bevételi főösszegét 119 582 475,- Ft-ban

ezen belül:

- Működési célú bevételek 113 387 475,-Ft

- önkormányzatok működési támogatásai 48 822 595,- Ft

- közhatalmi bevételek 1 751 405,- Ft

- működési bevételek 2 741 614,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 58 604 848,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegzések 1 467 013,- Ft

· Felhalmozási célú bevételek: 6 195 000,Ft

- Felhalmozási célú támogatások 4 445 000,- Ft

- Felhalmozási bevételek 1 750 000,-Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 218 604 293 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 124 092

21 124 092

21 124 092

100

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

10 854 930

11 470 166

11 470 166

100

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 005 360

1 005 360

100

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

70 750

70 750

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

33 779 022

35 670 368

35 670 368

100

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 919 040

13 152 227

13 152 227

100

ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16)

0

0

11 275 323

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

1 876 904

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

48 698 062

48 822 595

48 822 595

100

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

4 445 000

4 445 000

100

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

4 445 000

4 445 000

100

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 600 000

1 600 000

609 284

38,0803

ebből: építményadó (B34)

0

0

197 503

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

411 781

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

1 800 000

1 800 000

1 113 148

61,8416

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 113 148

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

500 000

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

2 300 000

1 800 000

1 113 148

61,8416

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

50 000

28 973

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

3 900 000

3 450 000

1 751 405

50,7654

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

80 000

112 000

112 000

100

Ellátási díjak (B405)

600 000

932 610

932 610

100

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

100

29

29

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

100

29

29

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

1 220 000

1 696 975

1 696 975

100

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

1 900 000

2 741 685

2 741 614

99,9974

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

0

1 750 000

1 750 000

100

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

0

1 750 000

1 750 000

100

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

54 498 062

61 209 280

59 510 614

97,2248

2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 049 200

24 451 062

15 181 642

62

Normatív jutalmak (K1102)

286 000

5 400

0

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

350 624

350 624

100

Béren kívüli juttatások (K1107)

100 000

0

0

0

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

40 340

40 340

100

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

120 000

270 376

190 077

70

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 555 200

25 117 802

15 762 683

63

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 904 640

3 942 600

3 360 096

85

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

580 000

367 500

63

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

616 290

616 290

100

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 704 640

5 138 890

4 343 886

85

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20 259 840

30 256 692

20 106 569

66

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 860 032

2 952 620

2 698 990

91

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 601 346

0

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

1 352

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

96 292

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

10 000

16 187

16 187

100

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 000 000

5 144 621

5 144 621

100

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

7 010 000

5 160 808

5 160 808

100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

300 000

742 392

742 392

100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

30 000

21 678

21 678

100

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

330 000

764 070

764 070

100

Közüzemi díjak (K331)

2 600 000

2 040 511

2 040 511

100

Vásárolt élelmezés (K332)

1 300 000

1 405 144

1 405 144

100

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

657 642

657 642

100

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

743 585

743 585

100

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

2 148 349

2 048 349

95

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 000 000

3 676 449

3 676 449

100

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

259 268

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

12 900 000

10 571 680

10 571 680

100

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 000 000

3 405 545

3 450 545

101

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 000 000

34 887

34 887

100

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 000 000

3 440 432

3 440 432

100

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

27 240 000

19 936 990

19 936 990

100

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

5 913 000

4 852 089

4 852 089

100

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

3 960 389

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

738 000

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

153 700

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

5 913 000

4 852 089

4 852 089

100

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

57 070

67 330

67 330

100

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

57 070

67 330

67 330

100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

5 282 588

1 747 936

1 747 936

100

ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)

0

0

227 496

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 520 440

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

100 000

130 000

130 000

100

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

30 000

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

100 000

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

5 439 658

1 945 266

1 945 266

100

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

0

0

0

##########

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

500 000

0

0

##########

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 000 000

4 709 780

4 709 780

100

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 599 468

1 271 640

1 271 640

100

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

9 099 468

5 981 420

5 981 420

100

Ingatlanok felújítása (K71)

30 258 212

45 099 956

44 788 018

99

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

10 800 000

8 904 947

8 850 143

99

Felújítások (=199+….....+202) (K7)

41 058 212

54 004 903

53 638 161

99

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

111 870 210

119 929 980

109 159 485

91

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 351 161

1 351 161

1 351 161

100

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

1 351 161

1 351 161

1 351 161

100

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

1 351 161

1 351 161

1 351 161

100

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

58 723 309

58 604 848

58 604 848

100

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

58 723 309

58 604 848

58 604 848

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 467 013

1 467 013

100

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

58 723 309

60 071 861

60 071 861

100

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

58 723 309

60 071 861

60 071 861

100

5. melléklet

Csákány Község Önkormányzata

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzat

5

0

5

Falugondnok

1

1

0

Egyéb foglalkoztatott

2

0

2

Létszám összesen:

8

1

7

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

9

9

0

6. melléklet

Pénzeszközök változása 2020.évben

Csákány Község Önkormányzata

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

54 697 440

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

54 641 220

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

56 220

4.

Bevételek ( + )

119 582 475

5.

Kiadások ( - )

165 211 214

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

9 068 701

7.

Bankszámlák egyenlege

8 932 971

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

135 730

7. melléklet

Mérleg

CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

163 949 439

0

202 101 895

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 227 349

0

4 579 025

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

169 176 788

0

206 680 920

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

50 000

0

50 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

50 000

0

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

50 000

0

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

353 295

0

324 351

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

353 295

0

324 351

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

353 295

0

324 351

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

169 580 083

0

207 055 271

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

B/I Készletek

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III)

0

0

C/II/1 Forintpénztár

56 220

0

135 730

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

56 220

0

135 730

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

54 641 220

0

8 932 971

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

54 641 220

0

8 932 971

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

54 697 440

0

9 068 701

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

1 071 136

0

2 269 434

D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

774 360

0

1 229 534

D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

209 850

0

757 495

D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

86 926

0

282 405

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

1 071 136

0

2 269 434

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

3 558 122

0

0

D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek

3 558 122

0

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek

0

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

35 000

0

29 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

3 593 122

0

29 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 664 258

0

2 298 434

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

340 158

0

0

E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása

340 158

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

340 158

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása

0

181 887

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

181 887

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

229 281 939

0

218 604 293

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

167 491 000

0

167 491 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 458 000

0

4 458 000

G/IV Felhalmozott eredmény

18 179 803

0

54 426 824

G/VI Mérleg szerinti eredmény

36 247 021

0

-10 547 986

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

226 375 824

0

215 827 838

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

15 524

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

15 524

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 351 161

0

1 467 013

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 351 161

0

1 467 013

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 351 161

0

1 467 013

H/III/1 Kapott előlegek

25 872

25 872

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

25 872

25 872

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 392 557

0

1 492 885

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 513 558

0

1 283 570

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 513 558

0

1 283 570

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

229 281 939

0

218 604 293

8. melléklet

Vagyonkimutatás

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

169 580 083,00

207 055 271,00

122,10

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0,00

0,00

0,00

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

0,00

0,00

0,00

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

169 176 788,00

206 680 920,00

122,17

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

163 949 439,00

202 101 895,00

123,27

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5 227 349,00

4 579 025,00

87,60

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100,00

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

353 295,00

324 351,00

91,81

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

353 295,00

324 351,00

91,81

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0,00

0,00

0,00

I. Készletek

B/I

0,00

0,00

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

54 697 440,00

9 068 701,00

16,58

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

56 220,00

135 730,00

241,43

III. Forintszámlák

C/III

54 641 220,00

8 932 971,00

16,35

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

4 664 258,00

2 298 434,00

49,28

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 071 136,00

2 269 434,00

211,87

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

3 593 122,00

29 000,00

0,81

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

340 158,00

-

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0,00

0,00

0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

229 281 939,00

218 604 293,00

95,34

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

226 375 824,00

215 827 838,00

95,34

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

167 491 000,00

167 491 000,00

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

4 458 000,00

4 458 000,00

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

18 179 803,00

54 426 824,00

299,38

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

36 247 021,00

- 10 547 986,00

-29,10

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 392 557,00

1 492 885,00

107,20

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

15 524,00

-

0,00

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 351 161,00

1 467 013,00

108,57

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

25 872,00

25 872,00

100,00

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 513 558,00

1 283 570,00

84,80

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

229 281 939,00

218 604 293,00

95,34

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

0,00

0,00

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

0,00

0,00

"0"-ra írt összesen

L/3

0,00

0,00

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

9. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Csákány Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám

Megnevezés

2020. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

3 900 000

3 450 000

1 751 405

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

3 900 000

3 450 000

1 751 405

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

10. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Csákány Község Önkormányzata

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

54 782 627

Működési célú kiadások

49 539 904

Intézményi működési bevételek

2 741 614

Személyi jellegű kiadások

20 106 569

Közhatalmi bevételek

1 751 405

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2 698 990

Önkormányzatok működési célú támogatása

35 670 368

Egyéb működési célú támogatások

13 152 227

Dologi kiadások

19 936 990

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 852 089

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

1 467 013

Egyéb működési célú kiadások

1 945 266

Felhalmozási célú bevételek

6 195 000

Felhalmozási célú kiadások

59 619 581

Felhalmozási célú támogatások

4 445 000

Intézményi beruházások

5 981 420

Ingatlan értékesítése

1 750 000

Felújítások

53 638 161

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

59 619 581

Finanszírozási kiadások

1 351 161

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

1 351 161

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

60 977 627

Kiadások összesen

110 510 646

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

58 604 848

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

60 977 627

Kiadások mindösszesen

110 510 646

Működési célú bevételek összesen

54 782 627

Működési célú kiadások összesen

50 891 065

Felhalmozási célú bevételek összesen

6 195 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

59 619 581

11. melléklet

Maradványkimutatás

CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

59510614

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

109159485

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

-49648871

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

60071861

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

1351161

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

58720700

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

9071829

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

9071829

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

9071829

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

12. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Csákány Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

#######

#######

#######

4 297 906

3 849 062

#######

5 108 327

3 857 401

4 768 574

3 831 301

3 834 743

#######

48 822 595

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

#######

0

0

0

0

0

0

4 445 000

3.Közhatalmi bevételek

103 400

19 700

802 651

110 200

67 968

8 936

40 969

22 133

524 534

36 252

0

14 662

1 751 405

4.Működési bevételek

148 851

61 299

104 087

110 201

158 276

132 681

93 951

103 671

856 271

578 116

181 119

213 091

2 741 614

5.Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#######

1 467 013

6.Felhalm.-i bevétel

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

1 750 000

7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Előző évi pénzmaradvány

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#######

58 604 848

9.S Bevételek (1-8):

#######

#######

5 529 627

4 518 307

4 075 306

#######

5 243 247

3 983 205

6 149 379

5 645 669

4 015 862

#######

119 582 475

Kiadások

10.Költségvetési kiadások

#######

#######

#######

8 850 461

3 778 818

#######

8 769 244

33 381 364

4 060 673

3 101 322

4 358 435

#######

109 159 485

11.Finanszírozási kiadások

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 351 161

12. K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.S Kiadások (10-12):

#######

#######

#######

8 850 461

3 778 818

#######

8 769 244

33 381 364

4 060 673

3 101 322

4 358 435

#######

110 510 646

13. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021.évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

36 675 309

37 408 815

38 905 168

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

14 791 740

15 087 575

15 691 078

Közhatalmi bevételek

1 710 000

1 744 200

1 813 968

Működési bevételek

2 312 020

2 358 260

2 452 591

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

9 068 701

9 250 075

9 620 078

Működési célú bevételek összesen:

64 557 770

65 848 925

68 482 882

Személyi juttatások

21 362 935

21 790 194

22 661 801

Munkaadókat terhelő járulékok

3 311 255

3 377 480

3 512 579

Dologi kiadások

17 346 541

17 693 472

18 401 211

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 988 000

7 127 760

7 412 870

Egyéb Támogatások

5 882 026

5 999 667

6 239 653

Központi irányító szervi támogatások

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

1 467 013

1 496 353

1 556 207

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

56 357 770

57 484 925

59 784 322

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

300 000

300 000

300 000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

300 000

300 000

300 000

Beruházási kiadások

4 400 000

4 488 000

4 667 520

Felújítási kiadások

3 800 000

3 876 000

4 031 040

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

8 200 000

8 364 000

8 698 560

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

64 857 770

66 148 925

68 782 882

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

64 557 770

65 848 925

68 482 882