Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország egész területére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet tartama alatt az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. § alapján a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményének ismeretében következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2020. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1., 6., 9., 18. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

 • a) 2020. évi összes bevétel 323 935 925 Ft
 • b) 2020. évi összes kiadás 249 514 284 Ft
 • c) 2020. évi módosított maradvány 74 421 641 Ft
 • d) 2020. évi értékvesztés 48 904 182 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2020. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel a 1., 6., 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az összevont eredménykimutatást a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Á.M.K. egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Á.M.K. eredménykimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervének 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését 1. 6., 18. melléklet tartalmazza:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 163 067 926 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 086 360 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 11 054 539 Ft
 • d) Működési bevételek 55 269 758 Ft
 • e) Működési célú átvett pénzeszközök 75 600 Ft
 • f) Maradvány igénybevétele 66 035 573 Ft
 • g) Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 346 169 Ft

(2) A 2020. évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 10., 11.,12.,13.; 22., 23.,. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) Személyi juttatások 98 629 184 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulék 16 924 191 Ft
 • c) Dologi és egyéb folyó kiadások 98 013 558 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatása 11 458 905 Ft
 • e) Egyéb működési célú támogatás 1 571 519 Ft
 • f) Beruházások áfával 16 401 644 Ft
 • g) Felújítások áfával 1 864 716 Ft
 • h) Finanszírozási kiadás 4 650 567 Ft

(2) A 2020. évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 1., 6., 10., 11.,14., 18., 22., 23. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2020. december 31-én adósságállománya nem volt, 2020. évben a Stabilitási tv. 3. §-a dósságot keletkeztető jogügyletet nem kötött.

(3) A 2020. évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 15. és 24. melléklet tartalmazza.

(4) 2020. évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2020. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek vagyonáról szóló kimutatást 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített mérlegének fő összegét 452 855 287 Ft-ban hagyja jóvá az 2. melléklet szerint.

(3) A vagyonban lévő pénzeszközök az értékvesztés utáni állapotot mutatják összesen 25 454 416 Ft értékben.

 • a) - Önkormányzat 23 549 662 Ft
 • b) - Á.M.K. 1 904 754 Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének

 • a) bevételi főösszegét: 283 819 640 Ft-ban
 • b) kiadási főösszegét: 214 738 235 Ft-ban
 • c) maradvány 69 081 405 Ft-ban
 • d) értékvesztés 45 468 700 Ft-ban

hagyja jóvá a 6., 9, melléklet szerinti tartalommal.

(5) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének

 • a) bevételi főösszegét: 97 723 315 Ft-ban
 • b) kiadási főösszegét: 92 383 079 Ft-ban
 • c) maradvány 5 340 236 Ft-ban
 • d) értékvesztés 3 435 482 Ft-ban

hagyja jóvá a 18., 21. melléklet szerinti tartalommal.

(6) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási főösszegei tartalmazzák az önkormányzat által az Á.M.K. részére átadott intézményi finanszírozás összegét 57 607 030 Ft összegben a konszolidálást az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet

11. melléklet.pdf

12. melléklet

12. melléklet

12. melléklet.pdf

13. melléklet

13. melléklet

13. melléklet.pdf

14. melléklet

14. melléklet

14. melléklet.pdf

15. melléklet

15. melléklet

15. melléklet.pdf

16. melléklet

16. melléklet

16. melléklet.pdf

17. melléklet

17. melléklet

17. melléklet.pdf

18. melléklet

18. melléklet

18. melléklet.pdf

19. melléklet

19. melléklet

19. melléklet.pdf

20. melléklet

20. melléklet

20. melléklet.pdf

21. melléklet

21. melléklet

21. melléklet.pdf

22. melléklet

22. melléklet

22. melléklet.pdf

23. melléklet

23. melléklet

23. melléklet.pdf

24. melléklet

24. melléklet

24. melléklet.pdf