Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 28

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Képviselő-testületére és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül a Gánti Német Nemzetiségi Óvoda.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)[1] Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Gánt Község Önkormányzata és intézményének összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 420.154.912,- Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2020. évi költségvetési bevétele tekintetében

 • a)[2] működési költségvetési bevételét 148.520.385,- forintban, ezen belül
  • aa) működési célú támogatását államháztartáson belülről 48.677.125,- forintban,
  • ab) közhatalmi bevételét 87.043.150,- forintban,
  • ac) működési bevételét 12.800.110,- forintban,
  • ad) működési célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,
 • b)[3] felhalmozási költségvetési bevételét 151.963.161,- forintban, ezen belül
  • ba) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 113.347.456,- forintban,
  • bb) felhalmozási bevételét 38.615.705,- forintban,
  • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,
 • c)[4] finanszírozási bevételét 119.671.366,- forintban, ezen belül
  • ca) hitel, kölcsönfelvételét államháztartáson kívülről 63.882.525,- forintban,
  • cb) központi, irányítószervi támogatását 28.647.768,- forintban,
  • cc) 2019. évi pénzmaradványát 27.141.073,- forintban,
  állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2020. évi költségvetési kiadása tekintetében

 • a)[5] a működési kiadásait 148.655.669,- forintban, ezen belül
  • aa) a személyi juttatásokat 45.325.000,- forintban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.177.000,- forintban,
  • ac) a dologi kiadásokat 47.193.419,- forintban,
  • ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 900.000,- forintban,
  • ae) az egyéb működési célú támogatásokat 48.060.250,- forintban,
 • b)[6] a felhalmozási kiadásait 152.216.350,- forintban, ezen belül
  • ba) a beruházásokat 102.734.098,- forintban,
  • bb) a felújításokat 49.482.252,- forintban,
  • bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,
 • c)[7] a finanszírozási kiadásait 119.282.893,- forintban, ezen belül
  • ca) a hitel, kölcsöntörlesztését államháztartáson kívülre 89.882.525,- forintban,
  • cb) a központi, irányítószervi támogatását 28.647.768,- forintban,
  • cc) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 752.600,- forintban,
  állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2020. évi költségvetési hiánya tekintetében

 • a)[8] a működési költségvetési hiányát 135.284,- forintban,
 • b)[9] a felhalmozási költségvetési hiányát 253.189,- forintban,
 • c) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 752.600,- forintban,
 • d)[10] hitel, kölcsön törlesztését államháztartáson kívülre 89.882.525,- forintban

állapítja meg.

(5)[11] A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 27.141.073,- forintban, éven belüli hitelfelvételét 63.882.525,- forintban határozza meg.

(6)[12] A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 27.141.073,- forintban határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi

 • a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
 • b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(9)[13] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szerve 2020. évi központi, irányítószervi támogatását 28.647.768,- Ft-ban állapítja meg.

3. Tartalékok

3. § (1)[14] A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi tartalékának összegét 7.029.150,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[15] A képviselő-testület a 2020. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 7.029.150,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 0,- Ft-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. Fejlesztési kiadások

4. § (1)[16] A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 102.678.098,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[17] A képviselő-testület a költségvetési szerv beruházási kiadásait 56.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3)[18] A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 49.482.252,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerve felújítási kiadásait 0,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. Kötelezettségek

5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2019. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

6. Eljárási szabályok

6. § (1) A költségvetési szervnek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szerve vezetőjét a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(7) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(8) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és azok következményeinek az elhárítása érdekében (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(9) A képviselő-testület a polgármester cafetéria keretét 2020. évi összegét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(10) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére bruttó 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít.

(11) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Gánt Község Önkormányzata és intézménye összevont 2020. évi költségvetési mérlege

1. melléklet.pdf

2. melléklet

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi összevont bevételei és kiadásai

2. melléklet.pdf

3. melléklet

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

3. melléklet.pdf

4. melléklet

Gánt Község Önkormányzatának 2020. évi általános és céltartalékai

4. melléklet.pdf

5. melléklet

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi fejlesztési kiadásainak célonkénti bontása

5. melléklet.pdf

6. melléklet

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi több éves kihatással járó döntései

6. melléklet.pdf

7. melléklet

Gánt Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 2020. évi saját bevételei és hosszú lejáratú kötelezettségei

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

8. melléklet.pdf

9. melléklet

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a Magyarország 2020. központi költségvetéséről szóló LXXI. törvény 2. számú melléklete szerint

9. melléklet.pdf

10. melléklet

Gánt Község Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

10. melléklet.pdf

11. melléklet

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

11. melléklet.pdf

12. melléklet

Gánt Község Önkormányzatának és intézménye 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

12. melléklet.pdf


[1] A 2. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 2. § (5) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 2. § (6) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 2. § (9) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 3. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[15] A 3. § (2) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[16] A 4. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[17] A 4. § (2) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[18] A 4. § (3) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.