Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Soponya 1/2020 (II.28..) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetését 595.120.684,- Ft költségvetési bevétellel 595.120.684,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételén belül az

 • a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 147.154.166 ,- Ft,
 • b) önkormányzat és intézménye saját bevétele: 73.515.127,- Ft,
 • c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele: 97.976.802,- Ft,
 • d) felhalmozási bevétel: 72.879.365,- Ft,
 • e) maradvány igénybevétele: 203.595.224,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásain belül:

 • a) működési kiadások: 281.363.120 ,- Ft, ezen belül
  • aa) személyi juttatások: 95.316.890,-Ft,
  • ab) szociális hozzájárulási adó: 14.230.403,-Ft,
  • ac) dologi, egyéb kiadások: 70.718.629,-Ft,
  • ad) egyéb működési célú kiadások: 101.097.198,- Ft.
 • b) felhalmozási kiadások: 313.757.564,- Ft,
  • ba) beruházás: 85.911.982,-Ft,
  • bb) felújítás: 174.431.280,- Ft,
  • bc) egyéb felhalmozási kiadás 53.414.302,- Ft.

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Soponya 1/2020 (II.28..) 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) személyi juttatások: 45.932.644,- Ft,
 • b) szociális hozzájárulási adó: 6.616.623,- Ft,
 • c) dologi kiadások: 48.722.044,- Ft,
 • d) egyéb működési célú kiadások: 101.097.198,- Ft,
 • e) felhalmozási kiadások: 313.757.564 ,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) személyi juttatások:49.384.246,- Ft,
 • b) szociális hozzájárulási adó: 7.613.780 ,- Ft,
 • c) dologi kiadások: 21.996.585,- Ft,
 • d) egyéb átadott: 0 ,- Ft,
 • e) felhalmozási kiadások: 0 ,- Ft.

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Soponya 1/2020 (II.28..) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Soponya 1/2020 (II.28..) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Soponya 1/2020 (II.28..) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek

-

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

147.154.166

*

147.154.166

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

74.578.266

74.578.266

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

Közvilágítás fenntartásának támogatása

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

Beszámítás összege (-)

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

40.890.330

40.890.330

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

Óvoda működtetési támogatás

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

28.568.996

0

28.568.996

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

10.455.000

10.455.000

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, szünidei étkezés

18.113.996

0

18.113.996

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

3.116.574

0

3.116.574

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

3.116.574

0

3.116.574

Működési célú központosított előirányzatok

B115

55.789.949

0

55.789.949

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1.263.151

0

1.263.151

Elvonások és befizetések bevételei

B12

43.196

0

*

43.196

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

0

0

0

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

30.975.776

*

30.975.776

OEP finanszírozás

5.759.700

0

5.759.700

MVH (mezőőrök, mezőgazdasági támogatások)

11.855.301

0

11.855.301

Munkaügyi Központ

13.360.775

0

13.360.775

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

43.765.000

0

*

43.765.000

Idegenforgalmi adó

B34

200.000

0

200.000

Gépjárműadó

B354

5.000.000

0

5.000.000

Iparűzési adó

B355

38.000.000

0

38.000.000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

565.000

0

565.000

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

15.464.310

11.197.860

*

26.662.170

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

6.115.664

0

6.115.664

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4.228.207

6.778.439

11.006.646

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

325.011

0

325.011

Tulajdonosi bevételek

B404

1.600.055

0

1.600.055

Ellátási díjak

B405

0

2.038.770

2.038.770

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

978.608

2.380.651

3.359.259

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

787.000

0

787.000

Kamatbevételek

B408

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

1.429.765

0

1.429.765

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

1.249.036

0

*

1.249.036

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1.249.036

0

1.249.036

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

72.879.365

0

*

72.879.365

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

72.879.365

0

72.879.365

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

0

0

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

0

0

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

1.000.000

0

*

1.000.000

Immateriális javak értékesítése

B51

1.000.000

0

1.000.000

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

0

0

0

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

0

0

0

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

0

0

0

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

203.595.224

798.725

*

204.393.949

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

203.595.224

798.725

204.393.949

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

66.998.026

66.998.026

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

B816

0

66.998.026

66.998.026

ebből állami támogatás

B817

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

516.126.073

78.994.611

595.120684

2. melléklet

2. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

202.368.509

78.994.611

281.363.120

2

Személyi juttatások

K1

49.932.644

49.384.246

99.316.890

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

6.616.623

7.613.780

14.230.403

4

Dologi kiadások

K3

48.722.044

21.996.585

70.718.629

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11.902.100

0

11.902.100

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

85.195.098

0

85.195.098

7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

313.757.564

0

313.757.564

8

Beruházások

K6

85.911.982

0

85.911.982

9

Felújítások

K7

174.431.280

0

174.431.280

10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

53.414.302

0

53.414.302

11

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

0

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

516.126.073

78.994.611

595.120.684

3. melléklet

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési hulladékok kezelése

0

0

40652

0

0

0

40652

0

0

0

0

0

0

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

2341341

0

0

0

2341341

2274540

0

0

0

0

2274540

Egyéb pénzügyi tevékenység

0

0

0

0

0

5000000

5000000

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

4232339

0

0

0

4232339

0

6910463

0

0

0

6910463

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügyi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zöldterületkezelés

874656

127102

3651620

0

1995208

0

6648586

6587280

0

0

0

0

6587280

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

10811913

1518513

4261786

0

0

0

16592212

3910310

0

43765000

0

203595224

251270534

Közvilágítás

0

0

5717696

0

0

0

5717969

5632000

0

0

0

0

5632000

Mezőőri tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Növénytermesztés

0

0

4110362

0

0

0

4110362

0

0

0

7732470

0

7732470

Háziorvosi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat elszámolásai

0

0

0

0

0

2435370

2435370

0

0

0

0

0

0

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

4542958

740421

365245

0

0

0

5648624

0

0

0

5648624

0

0

Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése ,

4082001

843101

1821237

0

0

0

6746339

2319354

0

0

0

0

2319354

Segélyek

0

0

0

0

0

11902100

11902100

10455000

0

0

0

0

10455000

Közmunka

13067066

1297984

345660

0

0

0

14710710

0

0

0

13102605

0

13102605

Intézményfinanszírozás

0

0

0

66827823

0

0

66827823

56004696

0

0

0

0

56004696

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

454111

0

0

0

454111

114126

0

0

0

0

114126

Könyvtár,

1129423

179675

3560356

0

0

0

4869454

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalomási

0

0

0

0

48414302

0

48414302

0

0

0

0

0

0

Épület, építmény felújítás

0

0

0

0

262033637

0

262033637

0

0

0

72879365

0

72879365

IIskola finanszírozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Város-és községgazdálkodás

5424627

1909827

8509343

0

1314417

8401195

35559409

0

14327858

0

0

0

14327858

Katasztrófavédelem

0

0

21310

0

0

0

21310

0

0

0

0

0

0

iskolaeü

0

0

168654

0

0

0

168654

0

0

0

111600

0

111600

Orvosi ügyelet

0

0

3448440

0

0

0

3448440

0

0

0

0

0

0

Gyermekjóléti szolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bursa

0

0

0

0

0

420000

420000

0

0

0

0

0

0

Vírushelyzet

0

0

5671619

0

0

0

5671619

0

908698

0

0

0

908698

Idősek Nappali ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok összesen:

49932644

6616623

48722044

66827823

313757564

28158665

514016363

147154166

22147019

43765000

99464664

203595224

516126073

Előző évi normatíva előleg bevétel kiadás

-

Állami feladat összesen:

49932644

6616623

48722044

66827823

313757564

32158665

514016363

147154166

22147019

43765000

99464664

203595224

516126073

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

0

2110710

2110710

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

2110710

2110710

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

49932644

6616623

48722044

66827823

313757564

34269375

516126073

147154166

22147019

43765000

99464664

203595224

516126073

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Maradv.

Finanszírozás

Összes bevétel

Soponyai Mesevár Óvoda

49384246

7613780

21996585

0

0

0

78994611

0

11197860

0

798725

66998026

78994611

-

feladatok összesen:

99316890

14230403

70718629

66827823

313757564

34269375

595120684

147154166

33344879

43765000

100263389

270593250

595120684