Soponya 1/2020 (II.28..)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 29

Soponya 1/2020 (II.28..)

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden

támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzata

2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § [1] (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetését 595.120.684,- Ft költségvetési bevétellel 595.120.684,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételén belül az

 • a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 147.154.166 ,- Ft,
 • b) önkormányzat és intézménye saját bevétele: 73.515.127,- Ft,
 • c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele: 97.976.802,- Ft,
 • d) felhalmozási bevétel: 72.879.365,- Ft,
 • e) maradvány igénybevétele: 203.595.224,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásain belül:

 • a) működési kiadások: 281.363.120 ,- Ft, ezen belül
  • aa) személyi juttatások: 95.316.890,-Ft,
  • ab) szociális hozzájárulási adó: 14.230.403,-Ft,
  • ac) dologi, egyéb kiadások: 70.718.629,-Ft,
  • ad) egyéb működési célú kiadások: 101.097.198,- Ft.
 • b) felhalmozási kiadások: 313.757.564,- Ft,
  • ba) beruházás: 85.911.982,-Ft,
  • bb) felújítás: 174.431.280,- Ft,
  • bc) egyéb felhalmozási kiadás 53.414.302,- Ft.

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § [2] (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) személyi juttatások: 45.932.644,- Ft,
 • b) szociális hozzájárulási adó: 6.616.623,- Ft,
 • c) dologi kiadások: 48.722.044,- Ft,
 • d) egyéb működési célú kiadások: 101.097.198,- Ft,
 • e) felhalmozási kiadások: 313.757.564 ,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § [3] (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) személyi juttatások:49.384.246,- Ft,
 • b) szociális hozzájárulási adó: 7.613.780 ,- Ft,
 • c) dologi kiadások: 21.996.585,- Ft,
 • d) egyéb átadott: 0 ,- Ft,
 • e) felhalmozási kiadások: 0 ,- Ft.

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

8. § A Képviselő-testület a 2020 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,-.- Ft-ban állapítja meg .

A 2020 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2020. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

16. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a tartalékot képez.

17. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a 2020. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2020. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.

19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

22. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

 • a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
 • b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni .

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[4]

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek

-

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

147.154.166

*

147.154.166

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

74.578.266

74.578.266

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

Közvilágítás fenntartásának támogatása

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

Beszámítás összege (-)

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

40.890.330

40.890.330

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

Óvoda működtetési támogatás

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

28.568.996

0

28.568.996

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

10.455.000

10.455.000

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, szünidei étkezés

18.113.996

0

18.113.996

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

3.116.574

0

3.116.574

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

3.116.574

0

3.116.574

Működési célú központosított előirányzatok

B115

55.789.949

0

55.789.949

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1.263.151

0

1.263.151

Elvonások és befizetések bevételei

B12

43.196

0

*

43.196

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

0

0

0

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

30.975.776

*

30.975.776

OEP finanszírozás

5.759.700

0

5.759.700

MVH (mezőőrök, mezőgazdasági támogatások)

11.855.301

0

11.855.301

Munkaügyi Központ

13.360.775

0

13.360.775

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

43.765.000

0

*

43.765.000

Idegenforgalmi adó

B34

200.000

0

200.000

Gépjárműadó

B354

5.000.000

0

5.000.000

Iparűzési adó

B355

38.000.000

0

38.000.000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

565.000

0

565.000

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

15.464.310

11.197.860

*

26.662.170

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

6.115.664

0

6.115.664

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4.228.207

6.778.439

11.006.646

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

325.011

0

325.011

Tulajdonosi bevételek

B404

1.600.055

0

1.600.055

Ellátási díjak

B405

0

2.038.770

2.038.770

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

978.608

2.380.651

3.359.259

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

787.000

0

787.000

Kamatbevételek

B408

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

1.429.765

0

1.429.765

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

1.249.036

0

*

1.249.036

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól)

B64

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1.249.036

0

1.249.036

Felhalmozási költségvetési bevételek

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

72.879.365

0

*

72.879.365

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

72.879.365

0

72.879.365

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

0

0

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

0

0

0

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

1.000.000

0

*

1.000.000

Immateriális javak értékesítése

B51

1.000.000

0

1.000.000

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

0

0

0

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

0

0

0

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

0

0

0

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87)

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

203.595.224

798.725

*

204.393.949

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

203.595.224

798.725

204.393.949

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

66.998.026

66.998.026

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

B816

0

66.998.026

66.998.026

ebből állami támogatás

B817

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

516.126.073

78.994.611

595.120684

2. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[5]

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

202.368.509

78.994.611

281.363.120

2

Személyi juttatások

K1

49.932.644

49.384.246

99.316.890

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

6.616.623

7.613.780

14.230.403

4

Dologi kiadások

K3

48.722.044

21.996.585

70.718.629

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11.902.100

0

11.902.100

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

85.195.098

0

85.195.098

7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

313.757.564

0

313.757.564

8

Beruházások

K6

85.911.982

0

85.911.982

9

Felújítások

K7

174.431.280

0

174.431.280

10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

53.414.302

0

53.414.302

11

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

0

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

516.126.073

78.994.611

595.120.684

3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[6]

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési hulladékok kezelése

0

0

40652

0

0

0

40652

0

0

0

0

0

0

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

2341341

0

0

0

2341341

2274540

0

0

0

0

2274540

Egyéb pénzügyi tevékenység

0

0

0

0

0

5000000

5000000

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

4232339

0

0

0

4232339

0

6910463

0

0

0

6910463

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügyi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zöldterületkezelés

874656

127102

3651620

0

1995208

0

6648586

6587280

0

0

0

0

6587280

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

10811913

1518513

4261786

0

0

0

16592212

3910310

0

43765000

0

203595224

251270534

Közvilágítás

0

0

5717696

0

0

0

5717969

5632000

0

0

0

0

5632000

Mezőőri tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Növénytermesztés

0

0

4110362

0

0

0

4110362

0

0

0

7732470

0

7732470

Háziorvosi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat elszámolásai

0

0

0

0

0

2435370

2435370

0

0

0

0

0

0

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

4542958

740421

365245

0

0

0

5648624

0

0

0

5648624

0

0

Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése ,

4082001

843101

1821237

0

0

0

6746339

2319354

0

0

0

0

2319354

Segélyek

0

0

0

0

0

11902100

11902100

10455000

0

0

0

0

10455000

Közmunka

13067066

1297984

345660

0

0

0

14710710

0

0

0

13102605

0

13102605

Intézményfinanszírozás

0

0

0

66827823

0

0

66827823

56004696

0

0

0

0

56004696

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

454111

0

0

0

454111

114126

0

0

0

0

114126

Könyvtár,

1129423

179675

3560356

0

0

0

4869454

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalomási

0

0

0

0

48414302

0

48414302

0

0

0

0

0

0

Épület, építmény felújítás

0

0

0

0

262033637

0

262033637

0

0

0

72879365

0

72879365

IIskola finanszírozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Város-és községgazdálkodás

5424627

1909827

8509343

0

1314417

8401195

35559409

0

14327858

0

0

0

14327858

Katasztrófavédelem

0

0

21310

0

0

0

21310

0

0

0

0

0

0

iskolaeü

0

0

168654

0

0

0

168654

0

0

0

111600

0

111600

Orvosi ügyelet

0

0

3448440

0

0

0

3448440

0

0

0

0

0

0

Gyermekjóléti szolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bursa

0

0

0

0

0

420000

420000

0

0

0

0

0

0

Vírushelyzet

0

0

5671619

0

0

0

5671619

0

908698

0

0

0

908698

Idősek Nappali ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok összesen:

49932644

6616623

48722044

66827823

313757564

28158665

514016363

147154166

22147019

43765000

99464664

203595224

516126073

Előző évi normatíva előleg bevétel kiadás

-

Állami feladat összesen:

49932644

6616623

48722044

66827823

313757564

32158665

514016363

147154166

22147019

43765000

99464664

203595224

516126073

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

0

2110710

2110710

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

2110710

2110710

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

49932644

6616623

48722044

66827823

313757564

34269375

516126073

147154166

22147019

43765000

99464664

203595224

516126073

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Maradv.

Finanszírozás

Összes bevétel

Soponyai Mesevár Óvoda

49384246

7613780

21996585

0

0

0

78994611

0

11197860

0

798725

66998026

78994611

-

feladatok összesen:

99316890

14230403

70718629

66827823

313757564

34269375

595120684

147154166

33344879

43765000

100263389

270593250

595120684

4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat

Polgármester

1,0

3

védőnői szolgálat

1,0

4

mezőőr

2,0

5

közösségi ház, könyvtár

2,0

Munka törvénykönyve hatálya alá t.

2,0

6

közmunka munkaszerződéses

15,0

7

Önkormányzat összesen:

23,0

1

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

2

technikai

9,0

3

Óvoda összesen

15,0

4

Önkormányzat mindösszesen:

38,00

5. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

1

Megnevezés

2020.év eredeti előirányzat

rányzat

2020.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 719 384

Személyi juttatások

29 385 550

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 694 980

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

5 103 200

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 268 039

Dologi kiadások

38 022 824

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 319 354

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 455 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

8 332 246

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Intézmények támogatása:

68 701 275

8

Elvonások és befizetések bevételei

Társ.szervek támogatása

2 000 000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

2 226 400

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

Közös Hivatalnak átadott

5 641 603

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

13

Közhatalmi bevételek

38 765 000

14

Működési bevételek

26 955 414

15

Működési célú átvett pénzeszközök

9 560 083

16

Működési bevételek összesen

165 282 254

Működési kiadások összesen

169 868 098

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Beruházások

202 099 002

18

Felhalmozási bevételek

Felújítások

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Egyéb felhalmozási kiadások

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

3 734 000

21

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

22

Maradvány igénybevétele

210 418 846

Belföldi finanszírozás kiadásai

23

Belföldi finanszírozás bevételei

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

210 418 846

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

205 833 002

25

Mind összesen:

375 701 100

Mind összesen:

375 701 100

6. melléklet 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Összesen

2

Megyei és Város környéki alap törlesztés

3 734 000

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

11 202 000

3

4

5

Összesen

3 734 000

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

11 202 000

7. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

1

Támogatott cél

Összeg

Rovat

2

Sport focisták

-

3

Polgárőrség

-

4

Őszi Napsugár

-

5

Délibáb

-

6

Kézilabda sport

-

7

Horgoló szakkör

-

8

Hímző szakkör

-

9

Horgász egyesület

-

10

Hegyközség

-

###

Egyéb támogatás

###

Működési kiadás:

2 000 000

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

2

magánszem.kommunális adója

0

0

3

Összesen:

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2020.év tervezet

2021.év tervezet

2022.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 719 384

16 800 000

17 000 000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 694 980

37 100 000

37 500 000

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 268 039

34 800 000

35 200 000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 319 354

2 500 000

2 600 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

-

13

Közhatalmi bevételek

38 765 000

38 800 000

38 800 000

14

Működési bevételek

26 995 414

27 000 000

27 000 000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

9 560 083

5 800 000

6 000 000

16

Működési célú bevételek összesen

165 282 254

162 800 000

164 100 000

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

210 418 846

19 216 000

25 000 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

210 418 846

19 216 000

25 000 000

25

Személyi juttatások

29 385 550

32 900 000

36 190 000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

5 103 200

5 760 000

6 333 000

27

Dologi kiadások

38 022 824

35 000 000

38 000 000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 455 000

10 200 000

10 100 000

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

18 200 249

17 422 000

16 743 000

30

Működési költségvetési kiadások

101 166 823

101 282 000

107 366 000

31

Beruházások

202 099 002

5 000 000

5 000 000

32

Felújítások

-

-

-

33

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

3 734 000

3 734 000

3 734 000

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

68 701 275

72 000 000

73 000 000

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

274 534 277

80 734 000

81 734 000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

375 701 100

182 016 000

189 100 000

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

375 701 100

182 016 000

189 100 000

9. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A

B

C

D

1

Rovat száma

Óvoda

Önkormányzat

Mindösszesen Önkormányzat

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

19 015 950

42 268 620

61 284 570

3

Pótlékok

K1102

0

2 815 440

2 815 440

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

-

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

-

0

6

Végkielégítés

K1105

0

-

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

0

1 297 080

1 297 080

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

0

-

0

10

Munkabajárás költségtérítése

K1109

96 000

400 000

496 000

11

Közlekedési költségtérítés

K1110

0

-

0

12

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K1111

0

-

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

-

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

264 000

264 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19 375 950

46 781 140

66 157 090

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 009 600

-

9 009 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

-

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 000 000

-

1 000 000

19

Külső személyi juttatások

K122

10 009 600

-

10 009 600

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 103 000

8 116 700

13 219 700

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

34 488 550

54 897 840

89 386 390

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

260 000

400 000

660 000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 776 000

15 511 320

26 287 320

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

11 036 000

15 911 320

26 947 320

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

650 000

1 150 000

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

96 000

70 000

166 000

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

596 000

720 000

1 316 000

29

Közüzemi díjak

K331

3 650 000

2 900 000

6 550 000

30

Vásárolt élelmezés

K332

0

-

0

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

-

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 000 000

500 000

3 500 000

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

0

-

0

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

950 000

80 000

1 030 000

35

Egyéb szolgáltatások

K337

12 000 000

1 700 000

13 700 000

36

Szolgáltatási kiadások

K33

19 600 000

5 180 000

24 780 000

37

Kiküldetések kiadásai

K341

45 000

100 000

145 000

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

200 000

300 000

500 000

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

245 000

400 000

645 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 450 824

5 050 255

10 501 079

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

220 000

550 000

770 000

42

Kamatkiadások

K353

0

-

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

100 000

125 000

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 695 824

5 700 255

11 396 079

46

Dologi kiadások

K3

38 022 824

27 911 575

65 934 399

47

Szociális támogatások

K41

0

-

0

48

Családi támogatások

K42

0

-

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 455 000

-

10 455 000

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 455 000

-

10 455 000

56

kölcsönök törlesztése

K502

3 734 000

-

57

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezetek

K511

2 000 000

-

58

Társulásnak, Közös Hivatalnak,Bursa

K512

9 512 049

-

59

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 246 049

15 246 049

60

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

-

0

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

-

0

62

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

-

0

63

Beruházás

K64

199 717 457

-

199 717 457

64

Részesedések beszerzése

K65

0

-

0

65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

0

66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 381 545

2 381 545

67

Beruházások

K6

202 099 002

-

202 099 002

68

Felújítások

K71

0

-

0

69

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

0

70

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

0

71

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

-

0

72

Tartalék

K8

6 688 400

-

6 688 400

73

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

74

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

-

0

77

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

68 701 275

-

68 701 275

78

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

0

79

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

-

0

80

Finanszírozási kiadások

K9

68 701 275

-

68 701 275

81

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

375 701 100

82 809 415

458 510 515

10. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Soponyai Mesevár Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

1614662

1614662

1614662

1614662

1614662

1614662

1614662

1614662

1614662

1614662

1614662

1614668

19375950

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

425250

425250

425250

425250

425250

425250

425250

425250

425250

425250

425250

425250

5103000

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2835000

2835000

2835000

2835000

2850000

4500000

1850000

3850000

3200000

2200000

1600000

2632824

34022824

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400000

400000

800000

800000

1200000

500000

500000

1500000

300000

400000

500000

3155000

10455000

5

Egyéb működési célú kiadások

834000

834000

834000

834000

834000

834000

834000

834000

834000

834000

834000

835607

10009607

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725109

68701275

7

támogatásértékű működési kiadások

960000

960000

960000

960000

960000

960000

960000

960000

960000

960000

960000

952042

11512042

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

6688400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6688400

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

100000000

102099002

0

0

0

0

0

202099002

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

3734000

0

0

0

0

0

0

3734000

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19482418

12794618

13194018

13194018

13609018

118293018

114008020

14909018

13059018

12158818

11659018

15340400

371701100

30

Finanszírozási kiadások

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

19482418

12794618

13194018

13194018

13609018

118293018

114008020

14909018

13059018

12158818

11659018

15340400

371701100

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

1766624

1766624

1766624

1766624

1766624

1766624

1766624

1766624

1766624

1766624

1766624

1766633

21199497

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

520000

596000

6316000

35

Helyi adók

0

0

19350000

0

0

0

0

0

19350000

0

0

0

38700000

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65000

65000

38

Átengedett központi adók

0

0

2800000

0

0

0

0

0

2200000

0

0

0

5000000

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000

7500000

7501757

90001757

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9786624

9786624

31936624

9786624

9786624

9786624

9786624

9786624

29570000

9786624

9786624

9929390

161282254

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

210418846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210418846

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

220205470

9786624

31936624

9786624

9786624

9786624

9786624

9786624

31336624

9786624

9786624

9929390

371701100

A megnevezés

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

3898428

3898428

3898428

3898428

3898428

3898428

3898428

3898428

3898428

3898428

3898428

3898432

46781140

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

676391

676391

676391

676391

676391

676391

676391

676391

676391

676391

676391

676399

8116700

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

4811575

2100000

2100000

2100000

2100000

2100000

27911575

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Erste bank kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6674819

6674819

6674819

6674819

6674819

6674819

9386394

6674819

6674819

6674819

6674819

6674831

82809415

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6674819

6674819

6674819

6674819

6674819

6674819

9386394

6674819

6674819

6674819

6674819

6674831

82809415

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

109415

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

13309415

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Helyi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725106

5725109

68701275

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6925106

6925106

6925106

6925106

6925106

6925106

58344521

6925106

6925106

6925106

6925106

6925109

82010690

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

798725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

798725

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7723831

6925106

6925106

6925106

6925106

6925106

58344521

6925106

6925106

6925106

6925106

6925109

82809415

11. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Bevétel megnevezése


2020. év

2021.év

2022.év

2023.év

Saját bevételek

38.300.000

38.300.000

38.300.000

38.300.000

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

19.150.000

19.150.000

19.150.000

19.150.000


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2020. év

2021.év

2022.év

2023.év

Fejlesztési hitel törlesztése

3.734.000

3.734.000

3.734.000

0

Összesen:

3.734.000

3.734.000

3.734.000

0


[1] A 3. § a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 6. § a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 7. § a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] Az 1. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 3. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.