Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások szabályozásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások szabályozásáról

Pápadereske Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2020. (I. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §. (2a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv. ) 4. §-ában foglaltak szerint kell értelmezni.

2. § A rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban Nyárád, Kossuth u. 1. (Továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. A kérelem benyújtására, ill. visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Továbbiakban: Ákr.) vonatkozó szakaszai az irányadók.

3. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

(2) A jövedelem igazolásához csatolni kell:

 • a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, annak hiányában a jövedelem átutalását tartalmazó bankszámla kivonatot,
 • b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, az átutalást tartalmazó bankszámla kivonatot, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
 • c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,
 • d) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
 • e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.

(3) A jogosultsági feltételek megállapításához az e §-ban szabályozottakon túl szükséges, egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

4. § A rendszeres ellátások, illetve a nem rendszeres ellátások kifizetése házipénztárból, illetve átutalással történik.

2. Települési támogatás

5. § Települési támogatás keretében nyújtható támogatások köre:

 • a) rendkívüli települési támogatás
 • b) temetési támogatás
 • c) születési támogatás
 • d) települési lakhatási támogatás
 • e) 0-3 éves korú gyermekek támogatása
 • f) óvodáztatási, települési iskoláztatási támogatás
 • g) 59 év feletti személyek támogatása

6. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult:

 • a) az a személy, aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,
 • b) az a személy, aki az a) pont alapján nem jogosult rendkívüli települési támogatásra, de alkalmanként jelentkező többletkiadása miatt rendkívüli élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) A 6. §. (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában rendkívüli élethelyzet a baleset, az elemi kár (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §. 70 pontja szerint), a két hetet meghaladó kórházi kezelés, az öregségi nyugdíj 30 %-át meghaladó gyógyszerköltség, valamint az öregségi nyugdíj 30 %-át meghaladó beiskolázási kiadások.

(3) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 3. §. (2) bekezdésében meghatározottakat. A 6. §. (1) b) pontjában foglaltak szerinti rendkívüli élethelyzet következtében jelentkező többletkiadást igazolni kell.

(4) A rendkívüli települési támogatás abban az esetben, ha a kérelmező életkörülményeiben bekövetkezett változás tartósan fennáll a támogatás havi rendszerességgel is nyújtható.

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti eljárás kérelemre és hivatalból is megindítható. A Szoctv. 45. § (5) bekezdésben foglalt szervek kezdeményezérése hivatalból az eljárás megindítására a polgármester jogosult.

7. § (1) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható, abban az esetben, ha a kérelmező nem tud önállóan gondoskodni az alábbiak beszerzéséről.

 • a) tankönyv, illetve füzetcsomag
 • b) tartós élelmiszer, ruházat
 • c) gyógyszer
 • d) tüzelő

(2) A támogatás természetbeni formában történő nyújtása esetén a támogatást megítélő határozatban erről rendelkezni kell.

8. § (1) Temetési támogatásra jogosult az a személy, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér 3 szorosát.

(2) Az elhunyt személy eltemettéséről gondoskodó személy a haláleset bekövetkezését követő 90 napon belül nyújthat be kérelmet, a 2. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon, melyhez csatolnia kell a nevére, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított temetési számla eredeti példányát. A számlát, nyugtát a kérelmező számára a határozat számának és a megállapított segély összegének rávezetését követően vissza kell adni.

(3) A temetési támogatás összege 15.000,-Ft.

(4) A temetési támogatás megállapításához - az e rendelet 3. §-ában foglaltaktól eltérően - a családban élők havi jövedelméről, büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot kell csatolni.

9. § (1) Születési támogatásra jogosult az a személy gyermeke születésekor, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a minimálbér 3 szorosát

(2) A kérelmet a 3. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon, a gyermek születését követő 90 napon belül lehet benyújtani.

(3) A születési támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

(4) A születési támogatás összege 10.000, -Ft.

(5) A születési támogatás megállapításához - az e rendelet 3. §-ában foglaltaktól eltérően - a családban élők havi jövedelméről, büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot kell csatolni.

10. § (1) A települési lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A települési lakhatási támogatás 1 év időtartamra megállapított havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátás.

11. § (1) Települési lakhatási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A települési lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 425, - Ft.

(4) A települési lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság

 • a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
 • b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
 • c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
 • d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
 • e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

12. § (1) A települési lakhatási támogatás 1 hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a, mely összeget 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(2) Települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) Ha a települési lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a lakhatási támogatás folyósítását a változást követő hónap 1. napjától meg kell szüntetni.

13. § (1) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A települési lakhatási támogatás megállapításához csatolni kell

 • a) a 5. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
 • b) a lakás nagyságának igazolására a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot.

14. § (1) Kérelemre, évente 1 alkalommal jogosult támogatásra az a személy, akinek a családjában 0-3 éves korú gyermek él és családban élők 1 főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér 3 szorosát.

(2) A támogatás iránti kérelmeket a 8. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon lehet benyújtani.

(3) A támogatás megállapításához – az e rendelet 3. §.-ában foglaltaktól eltérően - a havi jövedelemről büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot kell csatolni.

(4) A támogatás összege: 4.000,- - 30.000,- Ft/gyermek/év

(5) Nem állapítható meg támogatás annak a személynek, akinek a családjában a 16. §. szerinti óvodáztatási támogatásra jogosult gyermek él.

15. § (1) Kérelemre, évente 1 alkalommal óvodáztatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában óvodába járó gyermek él és a családban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér 3 szorosát.

(2) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon lehet benyújtani. Az óvodába járás tényét az óvoda intézményvezetője a 10. melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával igazolja.

(3) Az óvodáztatási támogatás megállapításához - az e rendelet 3. §-ában foglaltaktól eltérően - a családban élők havi jövedelméről, büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot kell csatolni.

(4) Az óvodáztatási támogatás összege: 4.000,- - 30.000,- Ft/gyermek/év

16. § (1) Kérelemre évente 1 alkalommal iskoláztatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában nappali tagozaton alap- és középfokú tanulmányokat folytató tanuló él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér 3 szorosát nem haladja meg.

(2) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmeket a 9. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon lehet benyújtani.

(3) A középfokú tanulmányok folytatásának igazolására a kérelmezőnek iskolalátogatási igazolást kell csatolni.

(4) Az iskoláztatási támogatás megállapításához - az e rendelet 3. §-ában foglaltaktól eltérően - a családban élők 1 főre jutó havi jövedelméről, büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot kell csatolni.

(5) Az iskoláztatási támogatás összege alap-, és középfokú tanulmányok folytatása esetén 4.000,- - 30.000,- Ft/gyermek/év.

17. § (1) Kérelemre évente 1 alkalommal támogatásra jogosult az az 59 év feletti személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér 3 szorosát.

(2) A támogatás iránti kérelmeket a 11. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon lehet benyújtani.

(3) A támogatás megállapításához – az e rendelet 3. §.-ában foglaltaktól eltérően - a havi jövedelemről büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot kell csatolni.

(4) A támogatás összege: 4.000,- - 30.000,- Ft/fő/év

3. Köztemetés

18. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben gondoskodik az elhalt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Szoctv. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével.

(2) A polgármester az Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól kérelemre

 • a) teljes összegben mentesíti azt az eltemettetésre kötelezett személyt, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
 • b) 50 %-os mértékben mentesíti azt az eltemettetésre kötelezett személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

4. Szociális szolgáltatások

19. § Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a szociális alapszolgáltatások körében

 • a) étkeztetést,
 • b) házi segítségnyújtást
 • c) családsegítést, és gyermekjóléti szolgáltatást
 • d) falugondnoki szolgálatot

biztosít.

5. Étkeztetés

20. § (1) A képviselő-testület legalább napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít azon rászorultaknak, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, aki

 • a) 60. életévét betöltötte,
 • b) egészségi állapota, tartós betegsége, fogyatékossága, pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége miatt a napi egyszeri meleg ételt saját maga számára biztosítani nem tudja,
 • c) hajléktalan.

(2) A kérelem benyújtása a 7. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon történik, melyhez csatolni kell a kérelmező havi jövedelméről szóló igazolást.

(3) A (1) bekezdés b) pontja alapján kérelmezett étkeztetés esetében a rászorultságot háziorvosi igazolással kell bizonyítani.

(4) A szociális étkezés biztosítása a Falugondnoki Szolgálat által, házhozszállítással történik.

(5) Külön eljárás keretében a rendkívüli élethelyzetbe került (pl. baleset, elemi kár) személy számára a szociális étkeztetés soron kívül kerül biztosításra.

21. § (1) Az ellátásban részesülő, ha jövedelemmel rendelkezik, térítési díjat köteles fizetni, melynek mértékét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(2) A Szoctv. 115. § (4) bekezdése szerint, az ellátott, a törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. Ebben az esetben a döntés határozattal történik.

22. § (1) A szociális étkeztetés igénybevételéről a polgármester és az ellátott megállapodást köt.

(2) A megállapodásban ki kell térni:

 • a) az étkeztetés módjára;
 • b) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
 • c) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;
 • d) az ellátás megkezdésének időpontjára;
 • e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre.

23. § A szociális étkezés megszűnik:

 • a) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • b) a jogosult halálával,
 • c) határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 • d) a jogosult, vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére,

6. Házi segítségnyújtás

24. § (1) A Képviselő-testület házi segítségnyújtást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételeit, díját a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása székhely településének önkormányzati rendelete szabályozza.

7. Családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás

25. § (1) A családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatást a Képviselő-testület a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményének Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával látja el.

(2) A családsegítő, és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

8. Falugondnoki szolgáltatás

26. § A falugondnoki szolgálat igénybevételének feltételeit a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

9. Átmeneti és záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § Hatályát veszti Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 7/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf