Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

A szociális étkeztetés térítési díjáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális étkeztetés térítési díjáról

Pápadereske Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2020. (I. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretében biztosítja a szociális étkeztetést.

2. § (1) Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében - a rászorulók számára- a napi egyszeri meleg ételt vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

(2) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 530,- Ft/ellátási nap

3. § (1) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 114. §. (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.

(2) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. §. (3) bekezdése határozza meg.

(3) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak beszedéséről a falugondnok gondoskodik a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 5/2014.(V. 12.) önkormányzati rendelete.