Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vezseny Községi Önkormányzat Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő Testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ra, a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

 • a) 165.554.740 Ft bevétellel,
  • aa) Ebből: költségvetési bevétel 118.023.259 Ft
  • ab) finanszírozási bevétel 47.531.481 Ft
 • b) 107.553.251 Ft kiadással
  • ba) Ebből: költségvetési kiadás 105.837.840 Ft
  • bb) finanszírozási kiadás 1.715.411 Ft
 • c) 58.001.489 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
  • ca) Ebből: Önkormányzat 57.835.698 Ft
  • cb) Óvoda: 165.791 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1–4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések

2. § A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 • a) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
 • b) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 • c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
 • d) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 10–13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 • e) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14–17. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv 2020. évi maradványát és annak felhasználását a 19. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.

(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományát a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 27-28. melléklet és 30–31. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 29. melléklet és 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2020. évi alakulását a 33. melléklet szerint tudomásul vesz.

7. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

III. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

42 885 297

44 487 429

44 487 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 829 760

14 047 260

14 047 260

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 965 300

15 466 230

15 466 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 290 237

11 954 879

11 954 879

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 088 960

2 088 960

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

930 100

930 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 311 468

3 702 966

4 302 987

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 311 468

3 702 966

4 302 987

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

198 120

10 111 128

10 111 128

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

198 120

10 111 128

10 111 128

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

198 120

198 120

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

13 678 100

2 406 100

2 473 765

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

13 500

4.2.

Kommunális adó

2 008 000

2 008 000

2 028 435

4.3.

Gépjárműadó

11 272 000

4.4.

Talajterhelési díj

324 000

324 000

241 500

4.5.

Késedelmi pótlék

153 080

4.6.

Bírság

21 250

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

16 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 775 705

27 018 064

24 306 863

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

456 359

456 359

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 751 417

8 751 417

8 266 469

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 980 000

2 980 000

2 767 934

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 083 873

1 083 873

14 268

5.5.

Ellátási díjak

1 181 102

1 181 102

705 079

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 779 313

12 149 313

11 517 440

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

25

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

416 000

579 289

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

51 200 000

31 015 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

15 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

31 000 000

31 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 348 872

1 348 872

326 087

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 348 872

1 348 872

326 087

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

97 397 562

141 274 559

118 023 259

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

32 994 463

45 851 435

45 851 435

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 994 463

45 851 435

45 851 435

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 680 046

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 680 046

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

32 994 463

45 851 435

47 531 481

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

130 392 025

187 125 994

165 554 740

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

79 869 035

92 363 302

70 169 081

1.1.

Személyi juttatások

19 951 475

23 309 279

21 334 107

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 006 000

3 515 544

2 878 906

1.3.

Dologi kiadások

32 996 160

43 988 903

30 381 426

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 922 000

7 122 000

7 071 600

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 993 400

8 536 480

8 503 042

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 228 806

1 203 292

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

16 709 700

5 027 154

5 024 250

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

283 700

1 280 520

1 275 500

1.18.

Tartalékok

5 891 096

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 981 096

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48 807 579

93 047 281

35 668 759

2.1.

Beruházások

11 732 509

76 172 211

20 205 524

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

11 732 509

12 993 789

12 993 788

2.3.

Felújítások

16 875 070

16 875 070

15 463 235

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

20 200 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

20 200 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 676 614

185 410 583

105 837 840

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 715 411

1 715 411

1 715 411

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 715 411

1 715 411

1 715 411

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 715 411

1 715 411

1 715 411

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

130 392 025

187 125 994

107 553 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-31 279 052

-44 136 024

12 185 419

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

31 279 052

44 136 024

45 816 070

2. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

42 885 297

44 487 429

44 487 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 829 760

14 047 260

14 047 260

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 965 300

15 466 230

15 466 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 290 237

11 954 879

11 954 879

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 088 960

2 088 960

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

930 100

930 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 311 468

3 702 966

4 302 987

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 311 468

3 702 966

4 302 987

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

198 120

10 111 128

10 111 128

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

198 120

10 111 128

10 111 128

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

198 120

198 120

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

13 678 100

2 406 100

2 473 765

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

13 500

4.2.

Kommunális adó

2 008 000

2 008 000

2 028 435

4.3.

Gépjárműadó

11 272 000

4.4.

Talajterhelési díj

324 000

324 000

241 500

4.5.

Késedelmi pótlék

153 080

4.6.

Bírság

21 250

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

16 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 775 705

27 018 064

24 306 863

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

456 359

456 359

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 751 417

8 751 417

8 266 469

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 980 000

2 980 000

2 767 934

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 083 873

1 083 873

14 268

5.5.

Ellátási díjak

1 181 102

1 181 102

705 079

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 779 313

12 149 313

11 517 440

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

25

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

416 000

579 289

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

51 200 000

31 015 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

15 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

31 000 000

31 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 348 872

1 348 872

326 087

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 348 872

1 348 872

326 087

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

97 397 562

141 274 559

118 023 259

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

32 994 463

45 784 715

45 789 715

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 994 463

45 784 715

45 789 715

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 680 046

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 680 046

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

32 994 463

45 784 715

47 469 761

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

130 392 025

187 059 274

165 493 020

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

79 869 035

92 286 552

70 107 361

1.1.

Személyi juttatások

19 951 475

23 309 279

21 334 107

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 006 000

3 515 544

2 878 906

1.3.

Dologi kiadások

32 996 160

43 988 903

30 381 426

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 922 000

7 122 000

7 071 600

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 993 400

8 459 730

8 441 322

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 228 806

1 203 292

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

16 709 700

5 027 154

5 024 250

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

283 700

1 213 800

1 213 780

1.18.

Tartalékok

5 891 096

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 981 096

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48 807 579

93 047 281

35 668 759

2.1.

Beruházások

11 732 509

76 172 211

20 205 524

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

11 732 509

12 993 789

12 993 788

2.3.

Felújítások

16 875 070

16 875 070

15 463 235

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

20 200 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

20 200 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 676 614

185 333 833

105 776 120

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 715 411

1 715 411

1 715 411

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 715 411

1 715 411

1 715 411

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 715 411

1 715 411

1 715 411

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

130 392 025

187 049 244

107 491 531

10 030

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-31 279 052

-44 059 274

12 247 139

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

31 279 052

44 069 304

45 754 350

3. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

4.3.

Gépjárműadó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Késedelmi pótlék

4.6.

Bírság

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

66 720

61 720

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

66 720

61 720

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

66 720

61 720

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

66 720

61 720

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

66 720

61 720

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

66 720

61 720

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

66 720

61 720

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

66 720

61 720

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

66 720

61 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-66 720

-61 720

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

66 720

61 720

4. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

4.3.

Gépjárműadó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Késedelmi pótlék

4.6.

Bírság

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

42 885 297

44 487 429

44 487 429

Személyi juttatások

19 951 475

23 309 279

21 334 107

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 311 468

3 702 966

4 302 987

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 006 000

3 515 544

2 878 906

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

32 996 160

43 988 903

30 381 426

4.

Közhatalmi bevételek

13 678 100

2 406 100

2 473 765

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 922 000

7 122 000

7 071 600

5.

Működési bevételek

17 775 705

27 018 064

24 306 863

Egyéb működési célú kiadások

16 993 400

8 536 480

8 503 042

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

5 891 096

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

75 650 570

78 614 559

76 571 044

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

79 869 035

92 363 302

70 169 081

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

5 933 876

16 900 523

16 900 523

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 933 876

16 900 523

16 900 523

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

1 680 046

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

1 680 046

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 715 411

1 715 411

1 715 411

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

5 933 876

16 900 523

18 580 569

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

1 715 411

1 715 411

1 715 411

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

81 584 446

95 515 082

95 151 613

81 584 446

94 078 713

71 884 492

26.

Költségvetési hiány:

4 218 465

13 748 743

-

Költségvetési többlet:

-

-

6 401 963

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

1 436 369

23 267 121

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti
előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

198 120

10 111 128

10 111 128

Beruházások

11 732 509

76 172 211

20 205 524

2.

1.-ből EU-s támogatás

198 120

198 120

198 120

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

11 732 509

12 993 789

12 993 788

3.

Felhalmozási bevételek

20 200 000

51 200 000

31 015 000

Felújítások

16 875 070

16 875 070

15 463 235

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 348 872

1 348 872

326 087

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

20 200 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

21 746 992

62 660 000

41 452 215

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

48 807 579

93 047 281

35 668 759

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

27 060 587

28 950 912

28 950 912

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

27 060 587

28 950 912

28 950 912

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

27 060 587

28 950 912

28 950 912

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

48 807 579

91 610 912

70 403 127

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

48 807 579

93 047 281

35 668 759

27.

Költségvetési hiány:

27 060 587

30 387 281

-

Költségvetési többlet:

-

-

5 783 456

28.

Bruttó hiány:

-

1 436 369

-

Bruttó többlet:

-

-

34 734 368

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Immateriális javak létesítése- Településrendezési terv

5 076 000

2016/2021

1 244 600

2 028 000

2 028 000

3 272 600

Ingatlan létesítés - Kilátó, erdei puhenő "Tiszakanyar"

34 925 000

2016/2020

22 090 691

12 993 788

12 993 788

35 084 479

egyéb tárgyieszköz - vágógép

13 499

2020

13 499

13 499

13 499

egyéb tárgyieszköz - nyomtató HP

40 000

2020

40 000

40 000

40 000

egyéb tárgyieszköz - klímaberendezés

419 100

2020

419 100

419 100

419 100

egyéb tárgyieszköz - orvosi eszközök (MFP)

2 788 687

2020

2 788 687

2 788 687

2 788 687

egyéb tárgyieszköz - közterület karbantartását szolgáló eszközök (MFP)

1 922 450

2020

1 922 450

1 922 450

1 922 450

ÖSSZESEN:

45 184 736

23 335 291

20 205 524

43 540 815

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program keretén belül)

28 800 950

2019/2020

14 450 475

14 450 475

14 450 475

Víz- és szennyvízrendszer felújítása - szivattú felújítások

2 424 595

2020

2 424 595

1 012 760

1 012 760

ÖSSZESEN:

31 225 545

15 463 235

15 463 235

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Tiszakanyar" projekt TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás,
kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

159 479

159 479

159 479

159 479

159 479

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

34 925 000

34 925 000

34 925 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

35 084 479

34 925 000

159 479

159 479

159 479

35 084 479

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

34 925 000

22 090 691

12 993 788

12 993 788

12 993 788

35 084 479

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

34 925 000

22 090 691

12 993 788

12 993 788

12 993 788

35 084 479

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Külterületi helyi és közütak fejlesztése és karbantartása" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2020. előtti forrás,
kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés
2020. XII.31 -ig

2020. évi

2020. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

297 180

297 180

297 180

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

1 684 020

1 485 900

198 120

198 120

198 120

1 684 020

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

1 981 200

1 783 080

198 120

198 120

198 120

1 981 200

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

1 981 200

1 981 200

1 981 200

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

1 981 200

1 981 200

1 981 200

10. melléklet

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

42 885 297

44 487 429

44 487 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 829 760

14 047 260

14 047 260

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 965 300

15 466 230

15 466 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 290 237

11 954 879

11 954 879

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 088 960

2 088 960

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

930 100

930 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

531 984

2 923 482

3 574 728

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

531 984

2 923 482

3 574 728

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

198 120

10 111 128

10 111 128

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

198 120

10 111 128

10 111 128

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

13 678 100

2 406 100

2 473 765

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

13 500

4.2.

Kommunális adó

2 008 000

2 008 000

2 028 435

4.3.

Gépjárműadó

11 272 000

4.4.

Talajterhelési díj

324 000

324 000

241 500

4.5.

Késedelmi pótlék

153 080

4.6.

Bírság

21 250

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

16 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 775 705

27 018 064

24 303 863

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

456 359

456 359

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 751 417

8 751 417

8 266 469

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 980 000

2 980 000

2 767 934

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 083 873

1 083 873

14 268

5.5.

Ellátási díjak

1 181 102

1 181 102

705 079

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 779 313

12 149 313

11 517 440

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

25

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

416 000

576 289

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

51 200 000

31 015 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

15 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

31 000 000

31 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 348 872

1 348 872

326 087

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 348 872

1 348 872

326 087

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

96 618 078

140 495 075

117 292 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

32 994 463

45 739 825

45 739 825

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 994 463

45 739 825

45 739 825

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 680 046

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 680 046

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

32 994 463

45 739 825

47 419 871

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

129 612 541

186 234 900

164 711 871

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

61 951 251

73 625 448

52 338 545

1.1.

Személyi juttatások

8 490 000

10 912 354

9 285 883

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 026 000

1 257 644

883 886

1.3.

Dologi kiadások

28 519 851

39 905 874

26 594 134

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 922 000

7 122 000

7 071 600

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 993 400

8 536 480

8 503 042

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 228 806

1 203 292

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

16 709 700

5 027 154

5 024 250

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 000 000

1 000 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

283 700

1 280 520

1 275 500

1.18.

Tartalékok

5 891 096

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 891 096

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

48 807 579

93 047 281

35 668 759

2.1.

Beruházások

11 732 509

76 172 211

20 205 524

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

11 732 509

12 993 788

12 993 788

2.3.

Felújítások

16 875 070

16 875 070

15 463 235

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

20 200 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

20 200 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

110 758 830

166 672 729

88 007 304

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

18 853 711

19 562 171

18 868 869

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 715 411

1 715 411

1 715 411

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

17 138 300

17 846 760

17 153 458

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

18 853 711

19 562 171

18 868 869

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

129 612 541

186 234 900

106 876 173

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2

2

2

11. melléklet

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

42 885 297

44 487 429

44 487 429

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 829 760

14 047 260

14 047 260

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 965 300

15 466 230

15 466 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 290 237

11 954 879

11 954 879

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 088 960

2 088 960

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

930 100

930 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

531 984

2 923 482

3 574 728

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

531 984

2 923 482

3 574 728

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

198 120

10 111 128

10 111 128

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

198 120

10 111 128

10 111 128

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

13 678 100

2 406 100

2 473 765

4.1.

Építményadó

74 100

74 100

13 500

4.2.

Kommunális adó

2 008 000

2 008 000

2 028 435

4.3.

Gépjárműadó

11 272 000

4.4.

Talajterhelési díj

324 000

324 000

241 500

4.5.

Késedelmi pótlék

153 080

4.6.

Bírság

21 250

4.7.

Igazgatási szolgáltatási díj

16 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 775 705

27 018 064

24 303 863

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

456 359

456 359

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 751 417

8 751 417

8 266 469

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 980 000

2 980 000

2 767 934

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 083 873

1 083 873

14 268

5.5.

Ellátási díjak

1 181 102

1 181 102

705 079

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 779 313

12 149 313

11 517 440

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

25

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

416 000

576 289

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

51 200 000

31 015 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

15 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

31 000 000

31 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 348 872

1 348 872

326 087

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 348 872

1 348 872

326 087

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

96 618 078

140 495 075

117 292 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

32 994 463

45 673 105

45 673 105

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 994 463

45 673 105

45 673 105

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 680 046

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 680 046

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

32 994 463

45 673 105

47 353 151

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

129 612 541

186 168 180

164 645 151

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

61 951 251

73 558 728

52 276 825

1.1.

Személyi juttatások

8 490 000

10 912 354

9 285 883

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 026 000

1 257 644

883 886

1.3.

Dologi kiadások

28 519 851

39 905 874

26 594 134

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 922 000

7 122 000

7 071 600

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 993 400

8 469 760

8 441 322

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 228 806

1 203 292

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések