Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 30

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

2 Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét

199 694 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

638 189 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

438 495 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”

439 248 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

753 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 423 839 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele

1 256 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések

14 153 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

· a működési költségvetési bevételeit 194 652 e Ft-ban

· a működési költségvetési kiadásait 438 522 e Ft-ban

működési egyenlegét 243 870 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 54 296 e Ft-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat és a 9 233 e Ft-ban

a dologi kiadásokat 82 894 e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 5 775 e Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 286 324 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 23 786 e Ft-ban

a működési célú általános tartalékot 262 538 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

· a felhalmozási költségvetési bevételeit 5 042 e Ft-ban

· a felhalmozási költségvetési kiadásait 199 667 e Ft-ban

felhalmozási egyenlegét 194 625 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 40 827 e Ft-ban

beruházások összegét 81 853 e Ft-ban

egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 76 987 e Ft-ban

ebből a felh.-i támogatás visszafizetés 2 941 e Ft-ban

a felhalmozási célú tartalék összegét 74 046 e Ft-ban

állapítja meg.

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

· finanszírozási célú műveletek bevételét 439 248 e Ft-ban

· finanszírozási célú műveletek kiadását 753 e Ft-ban

· finanszírozási célú műveletek egyenlegét 438 495 e Ft-ban

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét 425 095 e Ft-ban

kiadását 753 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét 14 153 e Ft-ban

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg. [1]

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2020-2023. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3 § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. Általános végrehajtási szabályok

4 § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5 § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6.Rendkívüli intézkedések

6 § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7.Létszám és bérgazdálkodás

7 § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8.Záró rendelkezések

8 § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

[1] A 2. § (1) bekezdés szövege a 10/2020.(XI.2.) önk. rendelet 1. § (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2020. november 3. napjától.

1. melléklet [2]

1.melléklet.pdf

2. melléklet [3]

2.melléklet.pdf

3. melléklet [4]

3.melléklet.pdf

4. melléklet [5]

4.melléklet.pdf

5. melléklet [6]

5.melléklet.pdf

6. melléklet [7]

6.melléklet.pdf

7. melléklet [8]

7.melléklet.pdf

8. melléklet [9]

8.melléklet.pdf

9. melléklet [10]

9.melléklet.pdf

10. melléklet [11]

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf


[1] A 2. § (1) bekezdése a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 5. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 6. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 7. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 8. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 9. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 10. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.