Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1] (1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont

 • a) bevételi főösszegét 87 251 235 Ft-ban
 • b) kiadási főösszegét 87 251 235 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi működési

 • a) bevételeinek összegét 29 723 386 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 42 216 980 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási

 • a) bevételeinek összegét 33 658 951 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 44 432 923 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási

 • a) bevételeinek összegét 23 868 898 Ft-ban
 • b) kiadásainak összegét 601 332 Ft-ban

állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 23 270 733 Ft-ban állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

 • a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: –23 267 566 Ft-ban;
 • b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét: -12 493 594 Ft-ban;
 • c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét: -10 773 972 Ft-ban
 • d) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 3 167 Ft-ban

állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására a 23 270 733 Ft összegű előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe.

2. § Az 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.

6. § Az Önkormányzat a működési kiadások között 2020. évben 2 988 756 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek részletezését tárgyévi és a költségvetési évet követő három évre az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének azon fejlesztési céljait, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 6. melléklet tartalmazza.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásoknak az összege 0 E Ft.

10. § Az Önkormányzat 2020. évi létszámkeretét az 7. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500 000 Ft összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, valamint a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

12. § (1)[2] A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

 • a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
 • b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 • c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
 • d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
 • e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

14. § A képviselő-testület az Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatásának (cafetériajuttatás) éves keretösszegét 2020. évre bruttó 200 000 Ft/fő összegben határozza meg.

15. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet [3]

1. melléklet.pdf

2. melléklet [4]

2. melléklet.pdf

3. melléklet [5]

3. melléklet.pdf

4. melléklet [6]

4. melléklet.pdf

5. melléklet [7]

5. melléklet.pdf

6. melléklet [8]

6. melléklet.pdf

7. melléklet [9]

7. melléklet.pdf


[1] A hatálybaMódosította a 8/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. november 5. napjától.lépés időpontja ... . Az 1. § az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A hatálybMódosította a 8/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. november 5. napjától.alépés időpontja ... .
[3] Az 1. melléklet az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. melléklet az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 3. melléklet az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 4. melléklet az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] Az 5. melléklet az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 6. melléklet az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 7. melléklet az Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.