Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete

Somogyszentpál Község Önkormányzatának rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján

88.151 ezer Ft tárgyévi bevétellel,

297.375.000 Ft tárgyévi kiadással,

209.224.000 Ft pénzmaradvánnyal,

0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,

0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

állapítja meg.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 88.151.000 Ft-ban

2. a működési pénzmaradványt 112.024.000 Ft-ban

3. a működési célú kiadásokat 200.175.000 Ft-ban

ebből

3. 1.a személyi juttatások kiadásait 82.904.000 Ft-ban

4. 2.a munkaadókat terhelő járulékokat 14.463.000 Ft-ban

5. 3.a dologi kiadásokat 76.921.334 Ft-ban

6. 4.szociális támogatásokat 16.376.000 Ft-ban

7. 5.egyéb működési célú támogatásokat 6.200.000 Ft-ban

8. 6.a pénzforgalom nélküli kiadásokat 2.810.666 Ft-ban

9. 7.önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban

10. 8.a működési célú céltartalékot 500 000 Ft-ban

4. a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban

5. a felhalmozási pénzmaradványt 97.200.000 Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást 97.200.000 Ft-ban

ebből:

6. 1.a beruházások összegét 94.200.000 Ft-ban

7. 2.a felújítások összegét 3.000.000 Ft-ban

8. 3.a költségvetési szervek felhalmozási kiadás

összegét 0 ezer Ft-ban

6. 4.a speciális célú támogatásokat 0 ezer Ft-ban

7. 5.a felhalmozási célú céltartalékot 0 ezer Ft-ban

8. 6.költségvetési szervek felhalmozási célú

áthúzódó kiadásait 0 ezer Ft-ban

6. 7.önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó

kiadásokat 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 mellékletek szerint állapítja meg.

(4) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/ 1. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/ 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet valamint a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. és 9.3 melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9.1. , 9.2. melléklete, 9.3 melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5.1. melléklete tartalmazza.

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

5.Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabálya

10. §

1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a. a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve

b. az éves beszámolót tárgyaló Képvieselő-testület megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a Képviselő-testület tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. §

1. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14. §

1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

3. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

4. A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja

16. §

1. A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

2. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

3. Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

4. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. §

1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

2. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

3. A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

4. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

6. A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

10. Követelések

21. §

1. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

3. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.

11. Készpénzben történő kifizetések

22. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a. készpénzfizetési számlák,

b. vásárlási előleg, ellátmány,

c. munkavállalók illetmény előlege,

d. munkavállalók utazási költségtérítése,

e. munkavállalók belföldi kiküldetése,

f. közcélú dolgozók munkabére,

g. segélyek,

h. lakáspályázati díj visszafizetése,

i. térítési díjak visszafizetése.

1. melléklet [1]

költségvetés bevételei

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Módosított előirányzat

Tündérrózsa Óvoda

Módosított előirányzat

Könyvtár

Módosított előirányzat

Összesen

Módosított előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

70 266 674

75 432 617

0

0

0

0

70 266 674

75 432 617

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 722 410

15 724 643

15 722 410

15 724 643

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 537 900

24 247 200

24 537 900

24 247 200

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

17 225 680

17 569 480

17 225 680

17 569 480

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

10 980 684

11 106 394

10 980 684

11 106 394

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 150 020

1 800 000

2 150 020

Működési célú központosított előirányzatok

B115

4 634 880

0

4 634 880

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 384 326

96 312 709

0

0

6 384 326

96 312 709

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 384 326

96 312 709

6 384 326

96 312 709

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

160 000 000

0

160 000 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

160 000 000

0

160 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

4 100 000

8 100 000

0

4 100 000

8 100 000

Jövedelemadók

B311

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Gépjárműadók

B354

1 500 000

5 500 000

1 500 000

5 500 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

200 000

200 000

Működési bevételek

B4

1 600 000

1 600 000

5 800 000

9 600 000

0

0

7 400 000

11 200 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

1 700 000

5 500 000

1 700 000

5 500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Ellátási díjak

B405

0

4 100 000

4 100 000

4 100 000

4 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

B404

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 200 000

0

0

1 200 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások

B64

0

0

Egyéb működési célú átvett péneszközök

B65

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 200 000

0

1 200 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

82 351 000

342 645 326

5 800 000

9 600 000

0

0

88 151 000

352 245 326

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

206 050 000

192 973 554

3 016 000

898 120

158 000

246 583

209 224 000

194 118 257

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

206 050 000

192 973 554

3 016 000

898 120

158 000

246 583

209 224 000

194 118 257

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

41 815 000

41 815 000

2 088 000

1 960 000

43 903 000

43 775 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

41 815 000

41 815 000

2 088 000

1 960 000

43 903 000

43 775 000

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

206 050 000

192 973 554

44 831 000

42 713 120

2 246 000

2 206 583

253 127 000

237 893 257

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

288 401 000

535 618 880

50 631 000

52 313 120

2 246 000

2 206 583

341 278 000

590 138 583

2. melléklet [2]

költségvetés kiadásai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Módosított előirányzat

Tündérrózsa Óvoda

Módosított előirányzat

Könyvtár

Módosított előirányzat

Összesen

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

143987334

249833214

50631000

50783120

2246000

2025583

196864334

302641917

Személyi juttatások összesen

K1

53728000

74705000

27852000

29264000

1324000

1246000

82904000

105215000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9402000

10485000

4829000

4779000

232000

210000

14463000

15474000

Dologi kiadások

K3

58281334

134517214

17950000

16440120

690000

569583

76921334

151526917

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16376000

16376000

16376000

16376000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6200000

13750000

0

300000

0

0

6200000

13750000

Elvonások és befizetések

K502

5650000

0

5650000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5300000

5000000

300000

5300000

5300000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

300000

0

300000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

900000

2800000

900000

2800000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

97200000

238700000

0

1530000

0

181000

97200000

240411000

Beruházások

K6

94200000

180700000

1530000

181000

94200000

182411000

Felújítások

K7

3000000

58000000

3000000

58000000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

TARTALÉKOK

K512

500000

500000

500000

500000

Általános tartalék

500000

500000

500000

500000

Céltartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

241687334

489033214

50631000

52313120

2246000

2206583

294564334

543552917

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

46713666

46585666

46713666

46585666

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2810666

2810666

2810666

2810666

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

43903000

43775000

43903000

43775000

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

46713666

46585666

0

0

0

0

46713666

46585666

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

288401000

535618880

50631000

52313120

2246000

2206583

341278000

590138583

3. melléklet [3]

2020. évi költségvetési bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

70 266 674

75 432 617

0

0

0

0

70 266 674

75 432 617

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 722 410

15 724 643

15 722 410

15 724 643

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 537 900

24 247 200

24 537 900

24 247 200

17 225 680

17 569 480

17 225 680

17 569 480

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 980 684

11 106 394

10 980 684

11 106 394

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 150 020

1 800 000

2 150 020

Működési célú központosított előirányzatok

B115

4 634 880

0

4 634 880

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 384 326

96 312 709

0

0

6 384 326

96 312 709

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 384 326

96 312 709

6 384 326

96 312 709

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

160 000 000

0

160 000 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

160 000 000

0

160 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

4 100 000

8 100 000

0

4 100 000

8 100 000

Jövedelemadók

B311

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Gépjárműadók

B354

1 500 000

5 500 000

1 500 000

5 500 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

200 000

200 000

Működési bevételek

B4

1 600 000

1 600 000

5 800 000

9 600 000

0

0

7 400 000

11 200 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

1 700 000

5 500 000

1 700 000

5 500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Ellátási díjak

B405

0

4 100 000

4 100 000

4 100 000

4 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

B404

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 200 000

0

0

1 200 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások

B64

0

0

Egyéb működési célú átvett péneszközök

B65

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 200 000

0

1 200 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

82 351 000

342 645 326

5 800 000

9 600 000

0

0

88 151 000

352 245 326

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

206 050 000

192 973 554

3 016 000

898 120

158 000

246 583

209 224 000

194 118 257

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

206 050 000

192 973 554

3 016 000

898 120

158 000

246 583

209 224 000

194 118 257

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

41 815 000

41 815 000

2 088 000

1 960 000

43 903 000

43 775 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

41 815 000

41 815 000

2 088 000

1 960 000

43 903 000

43 775 000

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

206 050 000

192 973 554

44 831 000

42 713 120

2 246 000

2 206 583

253 127 000

237 893 257

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

288 401 000

535 618 880

50 631 000

52 313 120

2 246 000

2 206 583

341 278 000

590 138 583

4. melléklet [4]

államigazgatási feladat

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Összesen

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

Jövedelemadók

B311

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

B404

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

5. melléklet [5]

önként vállal feladat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

Jövedelemadók

B311

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

B404

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

6. melléklet [6]

költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Módosított előirányzat

Tündérrózsa Óvoda

Módosított előirányzat

Könyvtár

Módosított előirányzat

Összesen

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

143987334

249833214

50631000

50783120

2246000

2025583

196864334

302641917

Személyi juttatások összesen

K1

53728000

74705000

27852000

29264000

1324000

1246000

82904000

105215000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9402000

10485000

4829000

4779000

232000

210000

14463000

15474000

Dologi kiadások

K3

58281334

134517214

17950000

16440120

690000

569583

76921334

151526917

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16376000

16376000

16376000

16376000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6200000

13750000

0

300000

0

0

6200000

13750000

Elvonások és befizetések

K502

5650000

0

5650000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5300000

5000000

300000

5300000

5300000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

300000

0

300000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

900000

2800000

900000

2800000

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

97200000

238700000

0

1530000

0

181000

97200000

240411000

Beruházások

K6

94200000

180700000

1530000

181000

94200000

182411000

Felújítások

K7

3000000

58000000

3000000

58000000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

TARTALÉKOK

K512

500000

500000

500000

500000

Általános tartalék

500000

500000

500000

500000

Céltartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

241687334

489033214

50631000

52313120

2246000

2206583

294564334

543552917

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

46713666

46585666

46713666

46585666

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2810666

2810666

2810666

2810666

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

43903000

43775000

43903000

43775000

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

46713666

46585666

0

0

0

0

46713666

46585666

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

288401000

535618880

50631000

52313120

2246000

2206583

341278000

590138583

7. melléklet [7]

államigazgatási feladat

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

0

0

0

Személyi juttatások összesen

K1

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

Dologi kiadások

K3

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

TARTALÉKOK

K512

0

0

Általános tartalék

0

Céltartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

8. melléklet [8]

2020. évi költségvetési kiadásai önként vállalt feladat

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

0

0

0

Személyi juttatások összesen

K1

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

Dologi kiadások

K3

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

TARTALÉKOK

K512

0

0

Általános tartalék

0

Céltartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

9. melléklet [9]

önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

88 151 000

192 245 326

Működési célú

200 175 000

305 952 583

Pénzforgalmi bevételek

88 151 000

192 245 326

Pénzforgalmi kiadások

196 864 334

302 641 917

Működési célú támogatások

76 651 000

171 745 326

Személyi jellegű kiadások

82 904 000

105 215 000

Működési bevételek

7 400 000

11 200 000

Munkaadót terhelő járulékok

14 463 000

15 474 000

Közhatalmi bevételek

4 100 000

8 100 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

76 921 334

151 526 917

Működési célra átvett pénzeszközök

0

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 376 000

16 376 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

6 200 000

14 050 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 310 666

3 310 666

Működési célú tartalékok

500 000

500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 810 666

2 810 666

Felhalmozási célú

0

160 000 000

Felhalmozási célú

97 200 000

240 411 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

97 200 000

240 411 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

160 000 000

Beruházási kiadások

94 200 000

182 411 000

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

3 000 000

58 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

88 151 000

352 245 326

KIADÁSOK ÖSSZESEN

297 375 000

546 363 583

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

297 183 951

194 118 257

Működési hiány

75 214

113 707 257

Felhalmozási hiány

97 115 925

80 411 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

209 224 000

194 118 257

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

112 024 000

96 918 257

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

97 200 000

97 200 000

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

297 375 000

546 363 583

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

297 375 000

546 363 583

Működési célú bevételek összesen

200 175 000

289 163 583

Működési célú kiadások összesen

200 175 000

305 952 583

Felhalmozási célú bevételek összesen

97 200 000

257 200 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

97 200 000

240 411 000

10. melléklet [10]

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2020.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

95 773 554

0

0

95 773 554

898 120

0

898 120

246 583

0

246 583

96 918 257

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

97 200 000

97 200 000

97 200 000

Összesen

192 973 554

0

0

192 973 554

898 120

0

0

898 120

246 583

0

0

246 583

194 118 257

11. melléklet [11]

költségvetési kiadásai

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2020.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tündérrózsa Óvoda

Könyvtár

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet [12]

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2020

2021

2022

Helyi adók

4 100 000

4 300 000

4 300 000

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

Részvények, részesedések értékesítése

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (1+..+7)

4 100 000

4 300 000

4 300 000

Saját bevételek (8.sor) 50 %

2 050 000

2 150 000

2 150 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

Hitelt megtestesítő értékpapír

Váltó kibocsátás

Pénzügyi lizing

Visszavásárlási kötelezettség

Fedezeti betét

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

Hitelt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lizing

Visszavásárlási kötelezettség

Fedezeti betét

13. melléklet [13]

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

14. melléklet [14]

adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

15. melléklet [15]

beruházási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

Ady u. 2. ikerház építés

38 000 000

38 000 000

Ady u. 80.lakóház építés

22 000 000

22 000 000

Árpád u. 17. Csillagpont iroda építés

34 200 000

34 200 000

Notebook

700 000

kamera

110 000

ózongenerátor

240 000

Irodabútor

3 000 000

kapubejáró csillagponthoz

570 000

notebook könyvtár

180 000

óvoda

79 700 000

dokumentációk

2 000 000

Önkormányzat összesen:

94 200 000

180 700 000

16. melléklet [16]

felújítási kiadási előirányzatai

Felújítás megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

Kossuth u.3 lakóház felújítás

21 380 000

Ady u. 74.lakóház felújítás

13 500 000

Orvosi rendelő felújítás

17 970 000

mérőhely kiépítés

150 000

Járda felújítás

5 000 000

Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása

3 000 000

Összesen

3 000 000

58 000 000

17. melléklet [17]

EU finanszírozott projekt forrásösszetétele

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2020-2022. év

2020-2022. év

2019-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

EFOP-1.6.2-16-2017-00010

0

0

199694

0

0

0

0

199694

0

EFOP-2.4.1

0

0

198598

0

0

0

0

198598

0

TOP-1.4.1

100000

100000

ÖSSZESEN:

0

0

398292

0

0

0

0

398292

0

18. melléklet [18]

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

70 266 674

75 432 617

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 722 410

15 724 643

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 537 900

24 247 200

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

17 225 680

17 569 480

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

10 980 684

11 106 394

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 150 020

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

4 634 880

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 384 326

96 312 709

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 384 326

96 312 709

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

160 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

160 000 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

4 100 000

8 100 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4.3.

Gépjárműadók

B354

1 500 000

5 500 000

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

5.

Működési bevételek

B4

1 600 000

1 600 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

1 600 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B410

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 200 000

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

82 351 000

342 645 326

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

206 050 000

192 973 554

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

206 050 000

192 973 554

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

288 401 000

535 618 880

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

206 050 000

192 973 554

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

143987334

249833214

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

53728000

74705000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9402000

10485000

1.3.

Dologi kiadások

K3

58281334

134517214

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16376000

16376000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6200000

13750000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

5650000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5300000

5000000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

300000

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

900000

2800000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

97200000

238700000

2.1.

Beruházások

K6

94200000

180700000

2.2.

Felújítások

K7

3000000

58000000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2.3.1