Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3)-(4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (6) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, és 84. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiakat rendelem el.

1. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az óvadékot a leendő bérlő a bérbeadó által meghatározott számlára fizeti meg. Az óvadék mértéke a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott I – II. kategóriába sorolt lakások esetén egyszeri 50 000 Ft, a III. kategóriába sorolt lakások esetén egyszeri 100 000 Ft. A bérbeadó engedélyezheti az óvadék legfeljebb 2 egyenlő részletben történő megfizetését, amennyiben az egyösszegű befizetés a bérlő megélhetését – családi, jövedelmi, vagyoni vagy szociális helyzetére tekintettel – súlyosan veszélyeztetné. Az óvadék első részletét a bérleti szerződés megkötésekor ebben az esetben is meg kell fizetni. Az óvadék fennmaradó része megfizetésének elmulasztása esetén a bérleti jogviszony felmondásának van helye.”

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelete 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Jelen bekezdésben szabályozott óvadék megfizetésére irányuló rendelkezéseket a 2021. március 27. napját követően létrejövő új bérleti jogviszonyokban kell alkalmazni. Nem minősül új jogviszonynak a már fennálló bérleti jogviszony meghosszabbítása.”

2. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelete 34. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A bérleti díj mértéke a bérleti jogviszony – meghosszabbításokkal együtt – 7 évet elérő időtartama esetén, a 7 év lejárta napjától a 7. év lejártakor érvényes bérleti díj 20 %-ával emelkedik. A díjemelést akkor is a 7. év lejártakor ténylegesen fizetett bérleti díj alapján kell megállapítani, ha az emelés érvényesítésének időpontjában a bérleti díj eltér az e rendelet 34. § (3) és (3a) bekezdésében foglaltak alapján számított bérleti díjtól. A 20 %-os díjemeléstől eltérni a bizottság döntése alapján, a bérlő életkorára, egészségügyi állapotára, személyi körülményeire tekintettel lehet.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.