Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2022. 02. 25

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3)-(4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (6) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, és 84. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiségek) bérbeadásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Lakástörvény) nem szabályozott bérbeadásának részletes feltételeit és eljárási rendjét, biztosítva ezzel a lakásokkal és a helyiségekkel való eredményes gazdálkodást.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kiterjed Gyöngyös Város Önkormányzata tulajdonában lévő minden lakásra, szobabérletre és nem lakás céljára szolgáló helyiségre.

(2)[1]

(3)[2]

3. A bérbeadói jogok és kötelezettségek

3. § (1) Az Önkormányzat nevében a tulajdonosi és bérbeadói jogokat - ha ettől a rendelet eltérően nem rendelkezik - a Polgármester gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület a Lakástörvény, e rendelet, valamint a lakások és helyiségek kezelésére vonatkozó megbízás keretei között

 • a) megállapítja a lakások és helyiségek bérbeadás jogcímének típusát,
 • b)[3] évente elfogadja az Önkormányzati lakásokat és helyiségeket kezelő kezelő szerv által készített, tárgy évre vonatkozó karbantartási és felújítási tervet, mely a 3. § (5) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztató részét képezi,
 • c)[4] megállapítja a lakások bérleti díjait, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait külön határozatban állapítja meg.

(3)[5] Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Lakástörvény, valamint e rendelet keretei között – az önkormányzati érdekből történő bérbeadás kivételével – dönt a megüresedett lakások bérbeadásáról és a rendeletben foglaltak alkalmazásával meghatározza a bérleti jogviszony időtartamát, dönt a bérlő személyéről, és a lakáscseréről.

(4)[6] ,[7] A Lakástörvényből és e rendeletből fakadó feladatokat az erre irányuló üzemeltetési, vagyonhasznosítási megbízás alapján

 • a) lakások és a vagyonhasznosítási megállapodásban meghatározott helyiségek vonatkozásában a Városgondozási Zrt,
 • b) az a) pontba nem tartozó helyiségek vonatkozásában a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft.

látja el (együtt: kezelő szervek). Részletes feladataikat az erre irányuló megállapodás tartalmazza, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

(5)[8] Az önkormányzati tulajdonú, bérbeadás útján hasznosítható lakások és helyiségek bérbeadásával kapcsolatban a Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi feladatokat látja el:

 • a)[9] előkészíti a kezelő szerv hatáskörébe nem tartozó tulajdonosi döntéseket,
 • b)[10] kezeli a kezelő szervtől kapott szerződéseket és tájékoztatókat,
 • c)[11] a kezelő szerv megkeresése alapján gondoskodik a bérlettel kapcsolatos pályázati felhívásoknak az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről,
 • d)[12] gondoskodik a kezelő szerv által előterjesztett ügyeknek a hatáskörrel rendelkező szerv elé történő előterjesztéséről, közreműködik az éves karbantartási és felújítási terv elkészítésében,
 • e) a gazdasági környezet változásaira tekintettel szükség szerint kezdeményezi az önkormányzati szabályozás és a kezelési megbízás módosítását, illetve a vagyonelemek változása esetén kezdeményezi azok évenkénti felülvizsgálatát,
 • f)[13] Városgondozási Zrt. bevonásával évente kétszer, illetve a bérleti jogviszony meghosszabbítását megelőzően felülvizsgálja a bérbe adott lakások bérlőinek e rendelet szerinti jogosultságát, és szükség esetén előkészíti az azokból fakadó tulajdonosi intézkedéseket.
 • g) a Városgondozási Zrt. és a lakosság által jelzett, a közösségi együttélés szabályait figyelmeztetés ellenére be nem tartó bérlők esetében a jogviszony felülvizsgálata, szükséges intézkedések megtétele.

4. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezés

4. § A bérbeadó, továbbá a bérbeadó nevében eljáró kezelő szervezet – a jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbe adói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak.

4/A. Önkormányzati bérlakások besorolása[14]

4/A. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosítható lakások közül

 • a) I. kategóriába tartoznak az 1. függelékben,
 • b) II. kategóriába tartoznak a 2. függelékben,
 • c) III. kategóriába tartoznak a 3. függelékben

felsorolt ingatlanok. Az ingatlanok besorolását évente, valamint szükség szerint felül kell vizs-gálni.

II. FEJEZET Lakások bérbeadása

5. Lakás bérbeadásának általános feltételei

5. § (1)[15] Lakás bérletére az a nagykorú személy jogosult, aki

 • a) magyar állampolgár és az, akit külön törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
 • b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, és a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény szerint - Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • c) harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • d) hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

(2) Házastársak és élettársak esetében elegendő az (1) bekezdésben meghatározott feltétellel a felek egyikének rendelkeznie.

6. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a pályázata benyújtásának, illetve kérelme előterjesztése időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:

 • a) pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírálást tenne lehetővé, 5 éven belül,
 • b) korábbi, önkormányzati lakásra fennálló bérleti jogviszonya 5 éven belül azért került felmondásra a bérbeadó részéről, mert a bérlakásra való jogosultsága szempontjából lényeges, valótlan adatokat szolgáltatott,
 • c) öt éven belül önkényes lakásfoglalással került önkormányzati bérlakásba, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségbe, abban az esetben is, ha használati díj fizetési kötelezettségének eleget tett,
 • d) akinek önkormányzati lakásra, vagy szobabérletre vonatkozó bérleti szerződése a bérbeadó díj-hátralék miatti felmondása folytán megszűnt, a hátralék teljes összegének megfizetéséig,
 • e)[16] ,[17] akinek önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződését a bérbeadó a bérlőkre vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt, így különösen a lakás rongálása, karbantartási, felújítási kötelezettségek elmulasztása, a lakás rendeltetésellenes használata, a 26. § (2) bekezdése szerinti együttélési követelmények megsértése miatt – öt éven belül - felmondta, vagy ha felmondást megelőzően a lakást elhagyta, akkor is, ha a kárt megtérítette; amennyiben a kárt nem térítette meg, öt éven túl is érvényesül a kizárás, a kár megtérítéséig,
 • f)[18] lakásbérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, kivéve, ha kérelmét a 24. § alapján terjesztette elő, vagy vállalja, hogy a kapott pénzbeli térítést egy összegben, kamatokkal növelt mértékben az önkormányzat részére visszafizeti
 • g)[19] aki lakásbérleti jogát illetőleg bérlakását lakástulajdonra cserélte,
 • h)[20] aki az általa korábban bérelt önkormányzati tulajdonú bérlakását, annak megvásárlását követően elidegenítette.
 • i)[21] ...

(2)[22] Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl nem lehet lakás bérlője az a személy sem, akinek - a díjhátralék miatti felmondást követően - a nyilvántartott tartozása behajthatatlanság címén törlésre került, a hátralék teljes összegének megfizetéséig.

6. A lakásbérlet létrejötte

7. § (1) Lakásbérleti szerződés – ha a Lakástörvény vagy e rendelet másként nem rendeli – azzal a természetes személlyel köthető, aki a (2) bekezdésben felsorolt jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.

(2) Lakás bérbe adható

 • a) általános szabályok alapján, pályázati úton, ideértve az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokra vonatkozó lakáscsere iránti kérelmet is
 • b) a polgármester önkormányzati érdekből történő rendelkezése alapján
 • c) lakásbérleti jogviszony folytatásának polgármesteri hatáskörben történő elismerése esetén
 • d) a 23. §-ban szabályozott lakáscsere esetén, bizottsági hatáskörben
 • e) bérlőkijelölés alapján bizottsági hatáskörben
 • f) a Lakástörvényben meghatározott egyéb esetekben
 • g)[23] pályázat kiírása nélkül, bizottsági hatáskörben, amennyiben a bentlakó bérlő a jogviszony meghosszabbítására kérelmet nyújt be

(3)[24] Ha e rendelet másként nem rendelkezik a lakásbérleti szerződést legfeljebb 3 éves, de legalább 1 éves határozott időtartamra kell megkötni, azzal, hogy a szerződés meghosszabbítható.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottól eltérő időtartamra, vagy valamely feltétel bekövetkezéséig kell szerződést kötni

 • a) lakásfelújítás, karbantartás miatt történő átmeneti kiköltöztetés esetén,
 • b) ha a lakás elemi csapás, vagy más ok következtében megsemmisült, illetve az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el, és a bérlő (használó) elhelyezéséről maga, vagy a lakással rendelkező szerv nem tud gondoskodni.
 • c)[25] ,[26] ha a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű állapotra alkalmassá, vagy korszerűsíti a 28 – 29. §-ban foglaltak alapján, legalább a bérbeszámítással érintett időtartamra.

(5)[27]

8. § (1) A Városgondozási Zrt. az üres lakásokról a kezelési megbízásban foglaltak szerint tájékoztatja az Önkormányzatot. Üres lakások bérlőjének kiválasztása az alábbiak szerint történik:

 • a) a 7. § (2) bek. a) pontjában rögzített jogcím esetén zártkörű pályázat útján
 • b)[28] a 7. § (2) b), c), d), e) és g) pontjaiban rögzített jogcímek esetén kérelemre,
 • c) 7. § (2) f) pontjában rögzített jogcímek esetén polgármesteri kezdeményezés alapján.

9. § (1) Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.

(2) Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is nyújthat be külön-külön jelentkezési lapot.

(3) A nyertes pályázó bérleti szerződést egy lakás bérletére köthet.

(4)[29] A pályázatra benyújtott jelentkezési lapon, illetve a kérelemben szereplő adatok valódiságát a Közös Önkormányzati Hivatal jogosult ellenőrizni.

(5) Az ellenőrzés – az adatvédelemre irányadó szabályok betartása mellett - a munkáltató, és az igazolásokat kiállító szervek megkeresésével, helyszíni adategyeztetéssel, a helyi és központi nyilvántartásokból történő adatkéréssel, illetve a pályázó (kérelmező) meghallgatásával történhet.

10. § (1)[30] A polgármester az üres, vagy megüresedő lakások bérbeadására irányuló zártkörű pályázati kiírást a megüresedést követő legrövidebb időn belül, illetve lakott lakás esetén a határozott időtartam lejártát megelőzően legalább 14 nappal közzéteszi a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat, és a Városgondozási Zrt. honlapján.

11. § (1) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:

 • a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
 • b) a pályázat zárt jellegét,
 • c) a bérbeadásra meghirdetett üres bérlakások címét, komfortfokozatát, alapterületét, helyiségek felsorolását, műszaki jellemzőit,
 • d)[31] üres lakás esetén a lakás megtekintésének idejét,
 • e) a bérleti jogviszony időtartamát,
 • f) a lakbér összegét és az igényelhető lakbértámogatás lehetőségét,
 • g)[32] amennyiben a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakítását a bérlő vállalhatja, az erre való utalást, az elvégzendő munkák megjelölését és várható költségeit,
 • h) a pályázati ajánlat (jelentkezési lap) benyújtásának módját és határidejét,
 • i) a pályázatok elbírálásának és az eredmény ismertetésének határidejét és módját,
 • j) azon tájékoztatást, hogy egy pályázó több lakásra is nyújthat be külön-külön jelentkezési lapot,
 • k) felhívást arra vonatkozóan, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén, a bérleti szerződés fennállása alatt – figyelemmel a Lakástörvény rendelkezéseire - a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni..

(2) Azok a pályázatok, melyek a pályázati kiírásnak nem felelnek meg, érvénytelenek.

12. § (1) A jogosultsági feltételek igazolása az alábbiak szerint történik:

 • a) A jövedelmi viszonyokat a pályázó, illetve kérelmező a lakás bérleti jogának megpályázását, illetve kérelme előterjesztésének időpontját megelőző három havi jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és
  • aa) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással,
  • ab) egyéni vállalkozásból eredő jövedelmet, vagy társas vállalkozásból származó tagi és osztalék jövedelmet az adóhatóság által kiállított igazolással,
  • ac) munkanélküli ellátást a megállapító határozattal és a postai kifizető bizonylattal, ha nem részesül ellátásban, a Munkaügyi Központ erről szóló igazolásával, vagy megszüntető határozattal,
  • ad) amennyiben a kérelmet, pályázatot az együtt költöző kiskorú gyermek szülei nem együttesen terjesztik elő, csatolni kell a szülő(k) halotti anyakönyvi kivonatát, vagy a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, ítéletet, gyámhatósági határozatot, illetve azok másolatát, ezek hiányában a gyermek-elhelyezési per folyamatban létének igazolását továbbá a gyermeket illető tartási igény érvényesítésére vonatkozó dokumentumokat.
  • ae) egyéb jövedelmet a folyósító által kiállított igazolással, kifizetési bizonylattal.
 • b)[33] Az ingatlanvagyon meglétét az ingatlan nem hiteles tulajdoni lapjának 1 hónapnál nem régebbi másolatával, vagy egyszerűsített határozat-szemle bemutatásával kell igazolni.
 • c) A hozzátartozói minőség igazolására
  • ca) házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi kivonatot,
  • cb) elvált családi állapot, illetőleg bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése esetén a jogerős bírósági ítéletet, végzést, anyakönyvi kivonatot,
  • cc) élettársi kapcsolat esetén közjegyző előtt tett nyilatkozat másolatát, vagy hatósági bizonyítványt
  • cd) együttköltöző kiskorú gyermek esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, köznevelési intézményi jogviszonyának meglétéről szóló igazolást, és ezen felül arra vonatkozóan, hogy a gyermeket saját háztartásban neveli(k), minden esetben a szülő(k) külön nyilatkozatát

  kell csatolni.

 • d)[35]

(1a)[36] Pályázat, kérelem benyújtása esetén a kérelmező addigi lakhatását biztosító ingatlan fenntartási költségeinek megfizetését igazoló, visszamenőlegesen 3 havi bizonylatokat is csatolni kell. Amennyiben a lakhatását biztosító ingatlanban nem a kérelmező kötelezettsége volt a lakásfenntartási kiadások megfizetése, az arról szóló nyilatkozatot kell mellékelni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a pályázat, kérelem elbírálására szolgálnak. Nem hozhatók nyilvánosságra a pályázó, kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyait, családi állapotát érintő, az egészségi állapotra vonatkozó, valamint személyes adatai. Személyazonosító adatok nélkül statisztikai adatszolgáltatás teljesíthető.

(3)[37] Bérlő általi felújítással bérbeadott, üresen álló lakás megpályázása esetén csatolni kell a lakásüzemeltető igazolását a lakás megtekintéséről, amennyiben erre sor került. Valamennyi, felújítási kötelezettséggel érintett lakás esetében csatolni kell a pályázó nyilatkozatát a felújítás vállalásáról.

13. § (1)[38] [39] A jelentkezési lapokat – zárt borítékban - a Közös Önkormányzati Hivatal pályázatban megjelölt illetékes szervezeti egységéhez kell benyújtani, pályázati felhívásban megjelölt határidőig.

(2) A zárt borítékban beérkezett pályázatokat a jegyző által kijelölt 2 köztisztviselő bontja fel a benyújtásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 2 munkanapon belül.

(3)[40] Hiánypótlásra a pályázat bizottsági elbírálásra történő továbbításáig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig van lehetőség.

(4)[41] A Közös Önkormányzati Hivatal illetékes szervezeti egysége – ellentmondás észlelése esetén, illetve szükség szerint – ellenőrzi a közölt adatok valódiságát, és környezettanulmányt készíthet.

(5) A pályázatok elbírálásának folyamatában a Bizottság bármely pályázat valóságtartalmának ellenőrzésére utasítást adhat, illetőleg bármely pályázónál végeztethet környezettanulmányt. A környezettanulmány készítésekor a Bizottság tagja jogosult jelen lenni.

(6) Érvénytelen a pályázó ajánlata, ha:

 • a) azt a beérkezésre meghatározott határidő után nyújtották be,
 • b) az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,
 • c)[42] felhívás ellenére hiányos: adatokat nem közöl, a pályázó nem csatolta az előírt mellékleteket, vagy a pályázat nem tartalmazza a szükséges nyilatkozatokat, aláírásokat, különös tekintettel a körülményeinek részletes bemutatására,
 • d) a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak.

14. § (1) A beérkezett ajánlatok érvénytelenségéről és az üres lakások pályázati úton való bérbeadásáról a Bizottság lehetőség szerint legkésőbb a jelentkezési lapok beérkezésének határidejétől számított 45 napon belül dönt.

(2) A Bizottság több érvényes pályázat esetén a bérlőt, vagy bérlőket kiválasztó döntése során 1. és 2. helyezettet hirdet..

(3)[43] Ha a meghirdetett lakásra érvényes pályázati ajánlat nem érkezik, vagy az érvényes pályázatok közül a Bizottság nem választ bérlőt, a lakást haladéktalanul ismételten meg kell hirdetni.

15. § (1)[44] Az önkormányzati bérlakással összefüggő lakbér, a külön szolgáltatásokért fizetendő díjak, valamint a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek biztosítására a leendő bérlő a szerződés megkötésekor óvadékot köteles fizetni.

(1a)[45] Az óvadék szolgál az olyan, a bérleti jogviszony ideje alatt felhalmozódott közüzemi hátralékok biztosítására is, amelyeket a jogviszony megszűnését követően a kiköltöző bérlő nem fizetett meg.

(2)[46] Az óvadékot a leendő bérlő a bérbeadó által meghatározott számlára fizeti meg. Az óvadék mértéke a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott I – II. kategóriába sorolt lakások esetén egyszeri 50 000 Ft, a III. kategóriába sorolt lakások esetén egyszeri 100 000 Ft. A bérbeadó engedélyezheti az óvadék legfeljebb 2 egyenlő részletben történő megfizetését, amennyiben az egyösszegű befizetés a bérlő megélhetését – családi, jövedelmi, vagyoni vagy szociális helyzetére tekintettel – súlyosan veszélyeztetné. Az óvadék első részletét a bérleti szerződés megkötésekor ebben az esetben is meg kell fizetni. Az óvadék fennmaradó része megfizetésének elmulasztása esetén a bérleti jogviszony felmondásának van helye.

(2a)[47] Jelen bekezdésben szabályozott óvadék megfizetésére irányuló rendelkezéseket a 2021. március 27. napját követően létrejövő új bérleti jogviszonyokban kell alkalmazni. Nem minősül új jogviszonynak a már fennálló bérleti jogviszony meghosszabbítása.

(3) Az óvadékra vonatkozó kikötéseket a bérleti szerződés tartalmazza. A bérbeadó köteles a szerződés megszűnése esetén legkésőbb a lakás bérbeadó részére történő visszaadását követő 60 napon belül az óvadék összegével a bérlő felé elszámolni.

(4) Ha a bérlő a lakást a lakásbérlet megszűnésekor a leltár szerint feltüntetett tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadta, és az (1) bekezdésben foglaltak jogcímén a bérbeadó felé tartozás nem áll fenn, részére az óvadékot vissza kell fizetni.

(5) Amennyiben a nem rendeltetésszerű használatból eredően a bérlő kárt okozott és az óvadék összege ezt nem fedezi, a bérlő köteles a károkat megtéríteni.

(6) ,[48]

7. Lakások bérbeadásának általános szabályai

16. § (1) Önkormányzati lakás bérletére jogosult az a nagykorú személy, aki

 • a)[49] ,[50],[51],[52]
 • b) nem rendelkezik lakástulajdonnal, vagy lakás használatára feljogosító vagyoni értékű joggal,
 • c) rendelkezik a b) pontban meghatározott tulajdonnal, illetve vagyoni értékű joggal, de ezen jogát tőle független okok miatt, vagy nem a saját, a használatot korlátozó döntése miatt - hitelt érdemlő módon igazoltan - gyakorolni nem tudja
 • d)[53] nem rendelkezik a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl olyan forgalomképes ingóságokkal, amelyek külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 50-szeresét, együttes forgalmi értékük a hetvenszeresét meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés b) - d) pontjában szereplő tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni kell.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazása vonatkozásában figyelmen kívül kell hagyni a mozgáskorlátozottságra tekintettel tartott gépjárművet, valamint a foglalkozás gyakorlásához indokolt és szükséges vagyontárgyat, ha annak egyedi forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70-szeresét nem haladja meg.

(4)[54] ,[55]

17. § (1) Bérlakás bérbeadásának feltétele, hogy a lakásigénylő önkormányzati lakás bérletére kérelmet nyújtson be, majd a nyilvántartásba vett kérelem alapján sikeresen pályázzon önkormányzati lakás bérletére, Mind a kérelem, mind a pályázat pozitív elbírálásának feltétele, hogy az általános bérbeadási feltételeknek megfeleljen. A kérelem benyújtása folyamatos.

(2)[56] [57]A kérelemnek az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek történő megfelelőségét a polgármester, a 16. § (4) bekezdésében foglalt esetben a Bizottság a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával megvizsgálja, és a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt annak befogadásáról, és a lakásigénylőnek a lakásigénylők nyilvántartásába történő felvételéről, vagy a nyilvántartásba történő felvétel elutasításáról.

(3) A befogadott kérelem, a nyilvántartásba történő felvétel napjától számított 1 évig érvényes.

(4) A nyilvántartásban szereplő lakásigénylő kérelmének meghosszabbítását legkorábban a nyilvántartásba vett kérelme érvényességének lejáratát megelőzően 90 nappal kezdeményezheti.

(5) A meghosszabbítás iránti kérelemre, és annak elbírálására az (1) bekezdés szerinti kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók. Ha a lakásigénylő hosszabbítási kérelmét a nyilvántartásba vett kérelme érvényességének lejártát megelőzően legalább 30 nappal hiánymentesen előterjesztette, úgy a polgármester pozitív döntése esetén kérelme akkor is folyamatosnak tekintendő, ha a polgármesteri döntés az érvényesség lejártát követő időpontban született meg.

18. § (1) A polgármester a megüresedő bérlakások bérbeadására a jelen rendeletben rögzített szabályok szerint zártkörű pályázatot ír ki.

(1a)[58] Nem kell pályázatot kiírni azon bérlakások esetében, amelyek bentlakó bérlője a bérleti jogviszony megszűnését megelőző 30 nappal a jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújt be. A kérelem benyújtása és elbírálása során a 12. §-ban, valamint a 18 – 20. §-ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell

(2)[59] Amennyiben a lakásigénylő telefonos, vagy elektronikus elérhetőségét megadva ezt kifejezetten kérte, úgy a pályázati kiírás megjelenésének tényéről a Közös Önkormányzati Hivatal őt rövid szöveges üzenetben, vagy elektronikus levélben értesíti. Az értesítés esetleges elmaradása a pályázati eljárás szabályszerűségét nem érinti.

(3)[60] ,[61],[62] A zártkörű pályázaton kizárólag a pályázat közzétételének időpontját megelőző 15 nappal korábban benyújtott kérelem alapján érvényesen nyilvántartásba vett lakásigénylők vehetnek részt. A 15 nappal korábbi benyújtási határidő alól – az igénylő által hitelt érdemlően igazolt rendkívüli élethelyzet esetén – a Polgármester felmentést adhat. A pályázaton részt vehet az önkormányzati bérlakás bérlője is, amennyiben lakáscsere iránti kérelmet, vagy a jelenlegi bérleményére irányuló jogviszony meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtott be.

Nem választhatja ki bérlőként a bizottság azt a pályázót, aki a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban a lakás egy havi bérleti díjának összegét elérő lakbér, különszolgáltatási-, vagy közüzemi-díjhátraléka, vagy helyi adó hátraléka van. Ez alól kivételt képez, ha a bérlő a hátralékának rendezése érdekében adósságcsökkentési támogatásban részesül, vagy a kezelő szervvel, önkormányzati adóhatósággal részletfizetési megállapodást kötött, és fizetési kötelezettségének igazolt módon maradéktalanul eleget tesz.

(4) A pályázónak a pályázati adatlapon meg kell jelölnie a befogadott kérelmében rögzítettekhez képest bekövetkezett adatváltozásokat, csatolnia kell az adatváltozásokat igazoló dokumentumokat, továbbá a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelmi viszonyaira vonatkozóan nyilatkoznia és nyilatkozatát a szükséges dokumentumokkal alá kell támasztania.

(5) ,[63] Az a pályázó, akinek a pályázata benyújtását megelőző 3 hónapban az egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori minimálbér család esetében 40 %-át, egyedülálló esetében 50 %-át, kizárólag a III. kategóriába tartozó, összkomfortos, komfortos lakás bérletére pályázhat. Amennyiben a pályázó ettől eltérően az I – II. kategóriába tartozó, alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletére kíván pályázatot benyújtani, egyidejűleg vállalnia kell, hogy a lakás komfortfokozatának növelését eredményező átalakítást, korszerűsítést végez.

(6) Az együttlakó személyek számára figyelemmel legfeljebb az alábbi nagyságú lakás adható bérbe:

- három személyig: egy - kettő lakószobával,

- öt személyig: másfél - három lakószobával,

- ötnél több személy esetében: kettő - négy lakószobával

ahol egy főre legalább 6 m2 alapterület biztosított.

(7) Az (6) bekezdéstől eltérően a Gyöngyös, Róbert K. u. 19/1. szám alatti ingatlanban lévő szobabérlet legfeljebb 2 fő részére adható bérbe.

(8) Az együttlakó személyek számának meghatározásánál a bérletre jogosultat(kat), kiskorú gyermekét és a vele állandó jelleggel együttlakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a Lakástörvény értelmében a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók be a lakásba.

(9) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzati bérlakás bérlője pályázati eljáráson kívül is benyújthatja lakáscsere iránti igényét, amennyiben – különösen szociális, jövedelmi körülményei, vagy az együttlakó személyek számának csökkenése miatt – kisebb alapterületű bérlakás biztosítására tart igényt. Ebben az esetben cserekérelme a rendelkezésre álló, üres lakások függvényében, bizottsági hatáskörben kerülhet elbírálásra.

19. § (1) A bérbe adott lakások bérlőinek a bérletre vonatkozó jogosultságát a bérleti szerződés fordulónapján a Hivatal évente, illetőleg a szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása során felülvizsgálja.

(2)[64] A felülvizsgálathoz a bérlő köteles becsatolni az aktuális adataival kitöltött nyomtatványt, csatolni hozzá a 12. §-ban meghatározott kötelező mellékleteket azzal az eltéréssel, hogy az ingatlanvagyon meglétéről elegendő nyilatkozatot tenni, valamint a kezelő szerv igazolását a bérleti díj folyamatos megfizetéséről vagy a hátralék összegéről. A felülvizsgálat során a Hivatal beszerzi a kezelő szerv lakásvizsgálati jegyzőkönyvét, valamint a kezelő szerv véleményét a lakás bérlő általi rendeltetésszerű használatáról.

(3) Amennyiben a bérlő a (2) pontban rögzített kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kért adatokat, dokumentumokat nem csatolja, azt úgy kell tekinteni, mint aki a bérlakásra vonatkozó jogosultságát elvesztette, szerződése nem hosszabbítható meg.

20. § (1)[65] Az érvényes pályázati ajánlatok elbírálása során a Bizottságnak elsődlegesen azt kell mérlegelnie, hogy a megpályázott lakás bérleti díjának és egyéb fenntartási költségeinek rendszeres megfizetése a pályázó esetében mennyiben látszik biztosítottnak.

(2)[66] Nem tekinthető biztosítottnak a bérleti díj és egyéb fenntartási költségek megfizetése, ha az együtt költözők igazolt havi átlag nettó összjövedelmének 40 %-a a megpályázott lakás havi bérleti díját nem éri el.

(3) A bizottságnak másodlagosan azt kell megvizsgálnia, hogy a pályázó jövedelmi, és vagyoni helyzete mennyire teszi lehetővé számára, hogy a rá irányadó méltányolható lakásigénynek megfelelő lakhatását Gyöngyösön – önkormányzati szerepvállalás nélkül - a normál lakáspiaci lehetőségek kihasználásával saját maga biztosítsa

21. § (1) A 20. §-ban rögzített vizsgálaton megfelelőnek minősített pályázatok közötti döntést a Bizottság az alábbi szempontok figyelembe-vételével hozza meg:

 • a) a pályázó önkormányzati lakás bérlője, akinek lakásbérleménye pályázatának sikere esetén kiutalhatóvá válik
 • b)[67]
 • c) a megpályázott lakás megfelel e rendeletben meghatározott méltányolható lakásméretnek
 • d) a megpályázott lakás, és a pályázó, vagy a vele együtt költöző személy(ek) hivatásából, vagy fogyatékosságából, egészségügyi állapotából fakadó speciális igényeinek való megfelelése
 • e) jelenlegi lakáshasználat (jellege, komfortfokozata, az egy főre eső alapterület)
 • f) a pályázó(k) gyöngyös lakóhellyel, tartózkodási hellyel, tényleges gyöngyösi tartózkodással rendelkezésének időtartama
 • g) a pályázó(k) gyöngyösi munkahellyel történő rendelkezésének időtartama
 • h) a pályázóval együtt költöző, folyamatos ápolásra, gondozásra szoruló családtagok száma
 • i) a pályázóval együtt költöző kiskorúak száma
 • j) a család összjövedelmének és a megpályázott lakás komfortfokozata, fűtési módja által előrevetített lakhatási költségek szinkronja.

(1a)[68] A Bizottság a pályázat elbírálása során előnyben részesíti a gyöngyösi munkavégzés céljából betelepülni, visszatelepülni szándékozó pályázókat.

(2)[69]

8. Lakás bérbeadása önkormányzati érdekből

22. § (1) Az évente megüresedő lakásállomány 20 %-ával, de évente legalább 2 lakással a Polgármester – önkormányzati érdekből - rendelkezhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján, a bérlő önkormányzati érdeket megalapozó jogviszonya, vagy tevékenysége fennállásáig, de legfeljebb 3 éves határozott időtartamra köthető lakásbérleti szerződés.

(3)[70] Polgármesteri rendelkezés alapján a lakásbérleti szerződés – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - meghosszabbítható.

(4)[71] Ha a bérlő polgármesteri rendelkezés során figyelembe vett, az önkormányzati érdeket megalapozó jogviszonya, vagy tevékenysége nyugdíjazás miatt szűnik meg, a bérleti jogviszony a Polgármester rendelkezése alapján legfeljebb 3 évre meghosszabbítható.

(5)[72] Ha bérlőnek az önkormányzati érdeket megalapozó jogviszonya, vagy tevékenysége megszűnik, a bérlő ezt a tényt a Közös Önkormányzati Hivatal részére a megszűnést követő 8 munkanapon belül köteles bejelenteni.

(6) Egyebekben az önkormányzati érdekből bérbe adott lakások bérletére 16 – 17. §-ban és 19. §-ban foglaltakat, a bérleti díjára az összkomfortos, komfortos bérlakásokra megállapított bérleti díjat kell alkalmazni.

(7)[73] Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Polgármester rendelkezhet a kritikus helyzetben lévő igénylők krízislakásban történő elhelyezéséről. Krízislakás biztosítható olyan igénylőnek is, aki nem rendelkezik nyilvántartásba vett lakásigényléssel, a bérbeadás során a jövedelmi, vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni. A krízislakás a kritikus élethelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 6 hónapra adható bérbe, azzal, hogy körülményeinek megváltozását a bérlő 8 napon belül bejelenteni köteles a bérbeadó részére. A bérleti díjat 34. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával kell megállapítani. A kritikus élethelyzetek kezelése érdekében 2 bérlakást folyamatosan rendelkezésre kell tartani.

9. Bérbeadás lakáscsere jogcímén

23. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett, önálló helyrajzi számmal rendelkező, lakás (lakóház) tulajdonjogára cserélhető.

(2) Az önkormányzati bérlakásért cserébe tulajdonba adni kívánt ingatlanon esetlegesen fennálló haszonélvezet, használat, vagy bérleti jog megszüntetéséről a csereszerződésben rendelkezni kell.

(3) Egy önkormányzati bérlakás több, az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő lakásra is cserélhető.

(4) Önkormányzati lakás cseréjéhez – az (1-)- (3) bekezdésekre is figyelemmel - hozzájárulás abban az esetben adható, amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján a hozzájárulás nem tagadható meg.

(5)[74] Önkormányzati lakás bérleti joga másik, ugyancsak önkormányzati lakás bérleti jogára is elcserélhető, amennyiben a cserélő felek bérlői kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek, és a csere következtében érvényesülnek a 18. § (6) – (7) bekezdésében foglalt, a bérbeadható lakás nagyságára irányadó szabályok. A cseréhez történő hozzájárulás a (4) bekezdésben foglaltak alapján adható meg.

10. Bérbeadás bérlőkijelölési jog alapján

24. § (1) Önkormányzati bérlakásra jogi személy részére bérlőkijelölési jog biztosítható.

(2)[75] ,[76] A bérlőkijelölési jog biztosítása térítés ellenében történhet. A pénzbeli térítés mértéke összkomfortos, komfortos lakás esetén 4 000 (négyezer) Ft/m2/év + ÁFA, félkomfortos lakások esetén 3 000 (háromezer) Ft/m2/év + ÁFA, amely a bérlőkijelölési jog fennállása alatt 12 havonként 3 %-kal emelkedik.

(3) A bérlőkijelölési jog biztosítása legfeljebb 3 évre szólhat, amely erre irányuló kérelem esetén legfeljebb újabb 3 évre meghosszabbítható.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott pénzbeli térítést a kijelölési jog biztosításáról, illetve annak meghosszabbítása esetén az erről szóló rendelkezés kézhezvételét követően egy összegben kell megfizetni.

(5) Bérlőkijelölési jog alapján a kijelölésre jogosult jelöli meg a bérlő személyét, akivel a Városgondozási Zrt. köteles bérleti szerződést kötni ezen rendelet előírásai alapján. A bérlőnek a bérleti jogviszony időtartama alatt a jogviszonnyal összefüggően felhalmozódó tartozásaiért (bérleti díj, különszolgáltatások) a kijelölési jog jogosultja készfizető kezességet köteles vállalni.

(5a)[77] A bérlő személyét a 17. § (1) bekezdésében meghatározott kérelemre rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni a bérbeadó felé. A kijelölt bérlő vonatkozásában a 6. §-ban és a 16. §-ban foglalt feltételek nem alkalmazhatók, azonban az együttköltözők jövedelmét a bérleti díj 34. § (3) – (4) bekezdés szerinti megállapítása érdekében vizsgálni kell.

(6) A bérbeadó a felmondás jogát a kijelölésre jogosult kezdeményezésére, vagy – a jogosult egyidejű írásbeli értesítése mellett – önállóan is gyakorolhatja, amennyiben annak a Lakástörvényben meghatározott feltételei fennállnak.

(7) Amennyiben a bérlőkijelöléssel érintett lakás bérlőjének bérleti jogviszonya megszűnik, a lakás megüresedéséről és bérbe adhatóságáról a bérbeadó 5 napon belül értesíti a kijelölési jog jogosultját, aki 15 napon belül nyilatkozni köteles az új bérlő személyéről, és a bérleti jogviszony javasolt időtartamáról. Amennyiben a kijelölési jog jogosultja a megadott határidőn belül nem gondoskodik az új bérlő személyének kijelöléséről, vagy az adatok hiányossága alapján a bérleti szerződés nem köthető meg, és a bérlakás a kijelölésre jogosult vagy az általa kijelölt bérlő hibájából üresen marad, az elmaradt bérleti díjat, és a lakás fenntartásával járó, a bérbeadót terhelő költséget a kijelölési jog jogosultja köteles megtéríteni.

(7a)[78] Bérlőkijelöléssel érintett lakás esetében a 32. §-ban szabályozott jogcím nélküli lakáshasználat használati díjára a Lakástörvényben foglaltak irányadók.

(8) A bérlőkijelölési jog időtartama alatt a jogosult akkor mondhat le ezen jogáról, ha a bérlakás megüresedik, és nem kíván, vagy nem tud gondoskodni újabb bérlő kijelöléséről. Ebben az esetben nyilatkozatát írásban, a megüresedést követő 2. hónap végére történő lemondással teheti meg a bérbeadó felé, a (7) bekezdésben foglalt megtérítési kötelezettség teljesítése mellett.

A lemondással érintett időszakra vonatkozóan a bérlőkijelölési jog fejében megfizetett pénzbeli térítéssel az Önkormányzat elszámol, amelyben érvényesíti a készfizető kezesség folytán a jogosulttal szemben fennálló követelését.

11. A lakásbérleti szerződés megkötése, tartalma

25. § (1)[79] A bérbeadó írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül a kijelölt bérlő köteles bérleti szerződést kötni a Városgondozási Zrt-vel.10

(2) Ha a kijelölt bérlő mulasztása miatt a bérleti szerződés nem jön létre, a bérbeadó szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. A bérbeadó erről a kijelölt bérlőt értesíti.

(3) Ha a bérlő a szerződésben megjelölt időpontban a lakást nem veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül. Ebben az esetben - a 7. § (2) bekezdés d) pontjában rögzített jogcímen kötött bérleti szerződés kivételével – a lakásra más személlyel köthető szerződés.

(4)[80] ,[81] A lakásbérleti szerződést, valamint annak meghosszabbítására, vagy a bérleti díj emelésére irányuló módosítását közjegyzői okiratba kell foglalni, amelynek költsége a bérlőt terheli. Nem kell közjegyzői okiratba foglalni a bérleti díj csökkenése, valamint a bérleti díj 34. § (3) bekezdésében szabályozott díjtételek emelése miatti szerződésmódosítást. Amennyiben a bérlő fogyatékosságára (látás- vagy hallássérült) tekintettel magasabb közjegyzői költségek merülnek fel, a bérlőre a különbözet nem terhelhető. A közjegyzői okiratba foglalás hiányában a bérleti szerződés nem lép hatályba, a (2) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

26. § (1) A bérleti szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

 • a) a bérlet jogviszony időtartamát,
 • b) a lakás azonosító adatait – címe, helyiségek felsorolása, alapterülete, komfortfokozata,
 • c) a lakás helyiségeinek felszereltségét, berendezéseit,
 • d) a bérlő vagy bérlőtársak személyazonosító adatait,
 • e) a bérlővel együtt költöző személyek számát, személyazonosító adatait,
 • f) ha a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét a bérlő vállalja, akkor az elvégzendő munkákat és azok költségeinek a bérleti díjba történő beszámítási módját,
 • g) a lakbér összegét és esedékességének időpontját
 • h) a birtokbaadás időpontját,
 • i)[82] az óvadékra vonatkozó rendelkezéseket,
 • j) azt a tájékoztatást, hogy a bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésbe foglalt kötelezettségek teljesítését szükség szerint, de évente legalább egyszer – a bérlő szükségtelen háborgatása nélkül ellenőrzi;
 • k)[83] a bérlő azon kötelezettségét, hogy a bérlemény és a berendezések használatával együtt járó szokásos javítási, karbantartási, felújítási munkákat – ideértve a lakás burkolatainak, és a lakás berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, valamint a nyílászárók karbantartását, felújítását – saját költségén, megtérítési igény nélkül köteles elvégezni, ennek elmaradása felmondási ok;
 • l)[84] a bérlő azon kötelezettségét, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a lakást megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas tiszta állapotban köteles visszaadni, függetlenül attól, hogy a bérleti jogviszony keletkezésekor azt miként vette át, ellenkező esetben a rendeltetésszerű állapotot a bérlő által fizetett óvadék terhére a bérbeadó végzi el;
 • m) a bérbeadás azon feltételét, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása esetén a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, azzal a kikötéssel, hogy a bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles a bérbeadónak írásban bejelenteni, a távollét bejelentésére és annak következményeire vonatkozóan a Lakástörvény rendelkezéseit kell alkalmazni;
 • n)[85]
 • o)[86] a felek által szükségesnek tartott egyéb kikötéseket, különös tekintettel társasházi lakások esetén a házirendben foglaltak betartására, és minden esetben az állattartási, állatvédelmi, közegészségügyi előírások betartására,
 • p)[87] annak rögzítését, hogy a szerződés a közjegyzői okiratba foglalással válik hatályossá, valamint mindazon kikötéseket, amit a jogszabály a közokirat végrehajthatóvá nyilvánításához előír.
 • r)[88] a bérbeadás azon feltételét, hogy a bérlő és a vele együttlakó személyek a bérleti jogviszony időtartama alatt kötelesek betartani az együttélési követelményeket, kötelesek tartózkodni ezek megsértésétől;
 • s)[89] a bérleményekben mezőgazdasági haszonállat (pl. ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúltenyészet) nem tartható, többlakásos épületben található bérlakásokban - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő eb kivételével – nagytermetű eb nem tartható, összesen 2 db kistermetű eb vagy macska tartható, amennyiben a társasház házirendje ennél szigorúbb szabályt nem állapít meg.

t)[90],[91] a bérlőnek azon kötelezettségét, hogy félévente, vagy a kezelő szerv felhívására soron kívül is, a szolgáltató által kiadott igazolással, vagy az ellenőrzés alá eső időszakra vonatkozó, befizetést igazoló bizonylattal igazolnia kell a bérleménnyel kapcsolatos fenntartási költségek maradéktalan megfizetését a szolgáltató, vagy – amennyiben ez értelmezhető – a társasház felé.

(2)[92] Az (1) bekezdés r) pont alkalmazásában együttélési követelmények különösen: a bérbeadóval vagy a más lakókkal szemben tanúsított botrányos, tűrhetetlen, mások nyugalmát zavaró magatartás; a lakás és a közös használatra szolgáló helyiségek, területek rongálása, rendeltetéstől eltérő használata; jogszabályokban foglaltakkal ellentétes, vagy egyéb módon másokat zavaró és a lakás rendeltetésszerű használatával össze nem egyeztethető állattartás.

12. Felek jogai és kötelezettségei

27. § (1) A lakásbérleti szerződés megkötését követő 15 napon belül a bérlő köteles a bérleményre vonatkozó közüzemi szerződéseket, hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést, illetőleg az különszolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket megkötni.

(2) Külön szolgáltatások körébe tartozik különösen:

 • a) a szövetkezeti társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében a vízellátás és csatornahasználat, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása,
 • b)[93] a szövetkezeti és társasházi lakások elfogadott, a lakások rendeltetésszerű használatával összefüggésben felmerült kiadások, a lakásra megállapított közös költség, ide nem értve a felújítási alapot.
 • c) a felvonó használatának biztosítása (amennyiben nem része a közös költségnek),
 • d) a központi fűtés és melegvíz ellátás,
 • e) a televízióadók vételének biztosítása (amennyiben nem része a közös költségnek),
 • f) a szobabérlethez tartozó közös konyhában víz- és elektromos energia biztosítása.

28. § (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak arra vonatkozóan, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő berendezésekkel.

(2) Ilyen irányú megállapodás esetén a szerződés megkötésekor tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott költségvetés szerinti bekerülési összeget. A beszámítás során a bekerülési költség csak számlával igazolt módon számolható el.

(3) A bérlő ráfordításai választása szerint a lakbérfizetési kötelezettség meghatározott ideig történő szüneteltetésével vagy meghatározott hányaddal való mérséklésével térülhet meg.

(4)[94] A lakás bérbeadásával egyidejűleg, vagy a bérleti jogviszony fennállása alatt a lakás állagmegóvását, felújítását célzó, a bérbeadó kötelezettségébe tartozó felújítás szükségessége esetén a felújítási munkáknak a bérlő saját költségére, bérbeszámítás alkalmazásával történő átvállalásáról a bérlőt nyilatkoztatni kell.

29. § (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő saját költségére a lakást átalakítja, korszerűsíti.

(2)[95] Amennyiben az (1) bekezdésben említett munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is megváltozik, az eredeti szerződés módosítására akkor kerülhet sor, ha a felmerülő költségeket a bérbeadó viseli.

(3) Ha a bérlő az épületenergetikai tanúsítványba foglalt szakértői javaslatok teljes, vagy - legalább két energetikai fokozattal történő javulást eredményező - részleges megvalósítását vállalja, úgy ennek indokolt költségeit a bérbeadó – előzetes megállapodás alapján - átvállalhatja.

(4) Amennyiben a tanúsítvány javaslatot nem fogalmaz meg (lakás épületenergetikai besorolása legalább „c” fokozatú) és a bérlő által elvégezni vállalt felújítás az energetikai besorolásban való javulást eredményez, a bérbeadó, megállapodás alapján felújítás költségét részlegesen - a fokozatban történő előrelépés függvényében - energetikai fokozatonként legfeljebb a lakás egy éves lakbérének összegéig terjedő mértékben vállalhatja át.

(5) A munkák elkészítésére és a költségek megtérítésére a 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

30. § (1) Amennyiben a bérbeadó a 28. § és a 29. §-ban meghatározott munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő és még meg nem térült beruházásai megtérítésére a bérlet megszűnésétől számított 30 napon belül egy összegben.

(2) A bérleti szerződés megkötésére kijelölt szerv a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben jogosult a bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására.

31. § (1) A bérbeadó a bérleti díj ellenében köteles gondoskodni:

 • a) az épület karbantartásáról,
 • b) az épület központi berendezéseinek az állandó, üzemképes állapotáról,
 • c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

(2) Az épülettel, illetőleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területtel összefüggő – nem a bérbeadót terhelő – minden üzemeltetési és egyéb kötelezettség teljesítéséről a lakásbérleti szerződésben kell rendelkezni. A társasházi közösség és az üzemeltető szervezet közötti jogviszonyt külön megállapodás szabályozza.

(3)[96] A bérlemény és a berendezések használatával együtt járó szokásos javítási, karbantartási, felújítási munkákat – ideértve a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartását, felújítását – a Bérlő saját költségén, megtérítési igény nélkül köteles elvégezni. A pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.

32. § (1)[97] , [98] A lakást jogcím nélkül használó – amennyiben korábbi jogviszonya megszűnt és a lakást nem hagyta el - lakbér helyett lakáshasználati díjat köteles fizetni. Mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számítva az érvényes jogviszonyra irányadó lakbér összege.

(2)[99] ,[100] Önkényes lakásfoglaló esetén haladéktalanul intézkedni kell a lakás kiürítése iránt, ennek végrehajtásáig a használati díjat a III. kategóriába tartozó lakásokra megállapított bérleti díj alapul vételével kell megállapítani.

(3)[101] ,[102] Azon jogcím nélküli lakáshasználók esetében, akiknek bérleti jogviszonya kizárólag díjhátralék miatt került megszüntetésre, a lakáshasználati díjból származó hátralék összegéből törlésre kerül az érvényes jogviszonyra irányadó lakbér összegét meghaladó hátralék, és a lakáshasználati díj mértéke az érvényes jogviszonyra irányadó lakbér összegével azonos mértékben kerül megállapításra, ha a jogviszony felmondására okot adó lakbérhátralékot egyösszegben, vagy az ingatlan kezelőjével kötött részletfizetési megállapodás alapján megfizetik.

A részletfizetési kedvezményt, valamint a díjhátralék behajtására és a lakás kiürítésére irányuló végrehajtási eljárás szüneteltetését az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság engedélyezheti.

(4) A fennmaradó lakáshasználati díj-hátralékra részletfizetés köthető a kezelő szervvel. Amennyiben a lakáshasználó nem tesz eleget a részletfizetési megállapodásban foglaltaknak, és emellett az aktuális lakáshasználati díj megfizetésére irányuló kötelezettségének, az erre irányuló felszólításban megjelölt teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően az (1) bekezdésben foglalt lakáshasználati díjat köteles megfizetni, és addig nem teljesített teljes tartozása esedékessé válik.

(5) Amennyiben a lakáshasználó eleget tesz a (3) – (4) bekezdésben foglalt, egyösszegű vagy részletfizetési kötelezettségének, az addig szüneteltetett végrehajtási eljárás megszüntetéséről a bérbeadó intézkedik. Ha a lakáshasználó az általa használt bérlakás bérleti jogviszonyának helyreállítására vonatkozóan - a részletfizetési kötelezettségének teljesítéséről szóló, a kezelő szerv által kiadott igazolás kézhezvételétől számított 15 napos, jogvesztő határidőn belül - kérelmet nyújt be, a 18. § (1a) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazása mellett pályázati eljárás nélkül részére a bérlakás bérbe adható. A bérbeadásról az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.

33. § [103]

13. A lakbér

34. § (1) A bérlő a lakbért a bérleti szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ha a felek a lakbérfizetés időpontjában másként nem állapodtak meg, a bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni.

(2) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét tartalmazza:

 • a) a lakás, a lakáshoz tartozó helyiségek, és a közös helyiségek és területek használata,
 • b) a tulajdonost terhelő kötelezettségek teljesítése, felújítási alap képzése,
 • c) a bérleti szerződések keletkezésével, szüneteltetésével, megszűnésével összefüggő bérbeadói feladatok ellátása, az ingatlanok, a lakások nyilvántartása, a szervezési és adminisztratív feladatok ellátása,
 • d) a lakbérek közlése és beszedése.

(3)[104] ,[105],[106],[107] A lakbér havi mértéke:

I. kategóriába tartozó lakás esetén: 300 Ft/m2/hó

II. kategóriába tartozó lakás esetén: 500 Ft/m2/hó

III. kategóriába tartozó lakás esetén: 800 Ft/m2/hó.

(3a) Azon bérlő esetében, ahol az együttköltözők figyelembevételével kérelmének, vagy pályázatának előterjesztését, vagy bérleti jogviszonyának felülvizsgálatát megelőző 3 hónapban az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori garantált bérminimum 120 %-át, a bérleti díj a (3) bekezdés 1. pontjában foglalt díjtétel 150 %-a.

(4) ,[108],[109],[110],[111]

(5) A bérleti díj megállapítására irányadó, a (3)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a jogosultság felülvizsgálatára, vagy a jogviszony meghosszabbítására irányuló eljárásokban is értelemszerűen alkalmazni kell.

(6) A lakbér közlése, beszedése, valamint a kedvezményekről szóló tájékoztatás, továbbá a külön szolgáltatási díjak megállapítása és közlése a Városgondozási Zrt. feladata.

(7) ,[112] A lakásbérleti díjat az önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlója - erre irányuló kérelem esetén, szociális, egészségügyi indokok alapján, méltányosságból legfeljebb 30 %-kal, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén legfeljebb 50 %-kal mérsékelheti, feltéve, hogy a bérlemény a 18. § (6) bekezdésében meghatározott lakásnagyságot nem haladja meg. A mérsékelt bérleti díj a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, legfeljebb egy éves időtartamra állapítható meg, amelynek eltelte után – ismételt kérelemre - újra megadható. A határozatlan időtartamú bérleti jogviszonnyal rendelkezők esetében a lakásnagyságot nem kell vizsgálni.

(8) A bérleti díj mértéke a bérleti jogviszony – meghosszabbításokkal együtt – 7 évet elérő időtartama esetén, a 7 év lejárta napjától a 7. év lejártakor érvényes bérleti díj 20 %-ával emelkedik. A díjemelést akkor is a 7. év lejártakor ténylegesen fizetett bérleti díj alapján kell megállapítani, ha az emelés érvényesítésének időpontjában a bérleti díj eltér az e rendelet 34. § (3) és (3a) bekezdésében foglaltak alapján számított bérleti díjtól. A 20 %-os díjemeléstől eltérni a bizottság döntése alapján, a bérlő életkorára, egészségügyi állapotára, személyi körülményeire tekintettel lehet.

(9) A (3) bekezdésben foglalt bérleti díjakat az azokat megállapító rendelkezés hatályba lépésének napján fennálló lakásbérleti szerződések vonatkozásában – figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII.18.) Kormányrendeletben foglaltakra – a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig nem lehet alkalmazni, amennyiben az a bérleti díj emelkedését eredményezné. Ilyen esetben a bérleti díj mértéke a (3) bekezdésben foglalt bérleti díjakat megállapító rendelkezés hatályba lépését megelőző napon érvényes bérleti díj.

14. Bérbeadói hozzájárulás szabályai

35. § (1) A házastársak, bejegyzett élettársak közös kérelme esetén a bérlőtársi szerződéshez a bérbeadói hozzájárulás nem tagadható meg.

(2) Nem bejegyzett élettársak közös kérelme esetén bérlőtársi szerződés akkor köthető, ha

 • a) az élettársi kapcsolat legalább öt éve fennáll, életvitelszerűen együtt élnek és ennek tényét hitelt érdemlően igazolják, és
 • b) a bérlőtárssá váló élettárs nem rendelkezik lakástulajdonnal, lakás használatára feljogosító vagyoni értékű joggal, vagy bérlakással, kivéve, ha tulajdonjogát, használatra feljogosító vagyoni értékű jogát, vagy bérleti jogát tőle független okok miatt, vagy nem a saját, a használatot korlátozó döntése miatt – hitelt érdemlő módon igazoltan – gyakorolni nem tudja.

36. § (1) A lakásbérleti jog folytatására jogosult jogának megnyílását követő 60 napon belül, a bérbeadóhoz intézett írásos nyilatkozattal kezdeményezheti a jogviszony folytatásának elismerését.

(2) Aki a (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, jogcím nélküli lakáshasználóvá válik.

37. § (1) Lakásbérleti jog folytatása ellenében kizárólag természetes személyek között kötött tartási szerződéshez adható bérbeadói hozzájárulás.

(2) A hozzájárulást meg kell tagadni, ha

 • a) az eltartó kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes,
 • b) a bérlő életkora és egészségi állapota alapján tartásra nem szorul,
 • c) az eltartónak más eltartottal áll fenn tartási szerződése,
 • d) az eltartó jövedelemmel, keresettel nem rendelkezik, és nevében közeli hozzátartozó tartási kötelezettséget nem vállal.
 • e) az eltartó vagy házastársa az Önkormányzat területén másik, beköltözhető lakással rendelkezik,
 • f) a bérlővel a lakásban jogszerűen együtt lakó más személy a bérlőt eltartja.

(3) A (2) bekezdés e) pontja alkalmazása esetén a lakást akkor is beköltözhetőnek kell tekinteni, ha azt az eltartó vagy házastársa idegenforgalmi célokra, vagy bérbeadás útján hasznosítja.

38. § [114]

39. § [115] ,[116]

(1) A bérlő a lakásba a Lakástörvényben meghatározott személyeken túl a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával befogadhatja testvérét, unokáját, közjegyzői okirattal, vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolt élettársát, befogadott gyermeke házastársát, vagy közjegyzői okirattal, vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolt élettársát, azzal, hogy a lakásra megállapított bérleti díj mértéke nem csökkenhet. A lakásnagyságra tekintet nélkül fogadhatja be eltartóját.

(2) A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha:

 • a) a bérlő lakása meghaladja e rendelet 18. § (6) bekezdésében meghatározott lakásnagyság alsó határát,
 • b) a befogadni kívánt személy tudomásul veszi, hogy a befogadó bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése után sem az adott lakás, sem pedig másik lakás bérbeadására nem tarthat igényt, és
 • c) a befogadni kívánt személy vállalja, hogy a befogadó bérlő bérleti jogviszonyának megszűnése után a lakást 15 napon belül, de legkésőbb a bérlővel egyidőben ingóságaival együtt elhagyja.

(3)[117] A (2) bekezdés b) – c) pontjaiban foglalt kötelezettségvállalásokat a befogadásra irányuló kérelem benyújtásakor írásban kell megtenni. A bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnésekor, valamint a bérbeadó hozzájárulása nélkül történt befogadás esetén a befogadott személynek a bérbeadó írásbeli felszólításában meghatározott időtartamon belül a lakást el kell hagynia. A bérbeadó hozzájárulása nélkül történő befogadás a lakás rendeltetésellenes használatának minősül, amely felmondási ok.

40. § (1)[118] A lakásbérlemény albérletbe nem adható, fizető vendéglátás céljára nem hasznosítható, ennek megvalósulása rendeltetésellenes használatnak minősül.

(2)[119]

(3)[120]

15. A lakásbérleti jogviszony megszűnése

41. § (1) A lakásbérleti szerződés a Lakástörvényben foglaltak szerint szűnik meg.

(2) Ha a bérlő által a bérbeadó részére visszaszolgáltatott lakás nem alkalmas rendeltetésszerű használatra, és ez a lakás további hasznosítását nem késlelteti, a bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a szükséges munkákat, pótlást, cserét

 • a) a bérlő új határidőre elvégzi, vagy
 • b) a bérbeadó végzi el, a bérlő által a bérleti jogviszony keletkezésekor megfizetett, és rendelkezésre álló óvadék terhére, vagy - amennyiben a munkálatokat az óvadék nem fedezi, vagy a bérlő nem volt köteles óvadék megfizetésére – a bérlő költségére.

(3) A (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás csak akkor köthető meg, ha a bérlő vállalja, hogy legkésőbb a kiköltözését követő 30 napon belül a költségeket a bérbeadó részére egy összegben megtéríti.

(4) A polgármester kivételesen engedélyezheti, hogy a volt bérlő a költségeket több – de legfeljebb 12 havi – részletben térítse meg. Ennek konkrét feltételeit és garanciáit közjegyzői okiratba foglalt megállapodásban rögzíteni kell.

(5) Megállapodás hiányában a bérbeadó a hatályos jogszabályok szerint érvényesíti a bérlővel szembeni kártérítési igényét.

(6) A visszaadott lakás rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha a lakás és a hozzá tartozó helyiségek, valamint udvara üres, tiszta, esztétikailag elfogadható, és a szokásos, illetve leltár szerinti berendezési tárgyaiban hiány nem tapasztalható, és azok üzemképesek.

(7)[121] ,[122] Lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő, valamint a vele együttlakó, befogadott hozzátartozója köteles a kiköltözéstől számított 3 munkanapon belül gondoskodni a bérleményben létesített lakcímének a lakcímnyilvántartásból való törléséről, ellenkező esetben a Városgondozási Zrt. kezdeményezi az erre irányuló hatósági intézkedést („fiktív” lakcímmé nyilvánítás).

16. A határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződésekre vonatkozó szabályok

42. § (1) Határozatlan időtartamra szóló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűnése esetén a bérlő

 • a) másik lakásra,
 • b) pénzbeli térítésre,
 • c) másik lakásra és pénzbeli térítésre

tarthat igényt.

(2) Amennyiben a bérlő alacsonyabb lakbérű lakás biztosítását kéri, úgy a bérlőt a másik lakás biztosítása mellett a korábbi és az újonnan bérbe adott lakás éves lakbére közötti különbözet kétszeres összege illeti meg.

(3) Ha a bérlő meglévő bérlakása helyett másik lakás biztosítására nem tart igényt, akkor a bérbeadó a lakás átvételét követően részére a bérleti jogviszony megszűnését megelőző kettő naptári évre megállapított lakbér összegét köteles megfizetni.

(4) Ha a bérlő - figyelemmel az együttlakó személyek számára - e rendeletben meghatározott lakásnagyság felső határát el nem érő szobaszámú lakásban lakik, részére a rendeletben meghatározott mértékig nagyobb szobaszámú lakás biztosítható.

43. § (1)[123] A határozatlan időre szóló bérleti szerződésnek a bérbeadó által történő – a Lakástörvény 26. § (1) bekezdése szerinti – felmondása esetén a megfelelő cserelakást a településen, és legkésőbb a felmondási idő lejártáig kell biztosítani.

(2) Ha a bérbeadó a bérlő részére cserelakásként alacsonyabb lakbérű lakást biztosít, a bérlőt a két lakás éves lakbére közötti különbözet háromszoros összege illeti meg.

(3) Ha a bérlő másik lakásra nem tart igényt, a lakás éves lakbérének háromszoros összegére jogosult.

(4) Ha a lakás kiürítését igénylő felújítására rendkívüli esemény miatt kerül sor, és ez a bérlőnek fel nem róható okból következett be, a bérlő a részére ideiglenesen biztosított másik lakásra megállapított magasabb lakbér megfizetésére nem kötelezhető.

III. FEJEZET

17. Lakbértámogatás

44. § (1)[124] A lakhatás költségeinek támogatására a bérlő az Önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete alapján települési támogatást vehet igénybe.

(2)[125]

(3)[126]

45. § [127]

46. § [128]

47. § [129]

48. § [130]

49. § [131]

50. § [132]

IV. FEJEZET

18. A helyiségbérlet szabályai

51. § (1) Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait e fejezetben foglalt eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni.

(2)[133] [134]A helyiség bérbeadásával kapcsolatos jogokat – az 52. § (2) – (3) bekezdésben, valamint az 57. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kezelő szerv gyakorolja, a Közös Önkormányzati Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett; a kezelő szerv a döntéseiről az azokat követő Képviselő-testület ülésén beszámolni köteles.

(3) Nem lakás céljára szolgáló helyiség albérletbe nem adható.

52. § (1) A (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel a bérbeadó pályázat útján hasznosítja az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló üres - bérleti joggal nem terhelt - helyiségeket.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség, önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlójának önkormányzati érdeken alapuló döntése vagy jogszabályi kötelezettsége alapján adható - pályázati eljárás nélkül - ingyenes használatba. A hatáskör gyakorlója a használati jogviszony időtartamát öt éven túli időtartamban is meghatározhatja, erre irányuló kérelem esetén azt meghosszabbíthatja.

(3)[135] Pályázat kiírása nélkül hasznosítható az a helyiség, amely önkormányzati, vagy állami feladat megvalósításához, vagy önkormányzati érdek érvényesítéséhez szükséges.

53. § (1) A helyiség – a (2) – (4) bekezdésekben foglalt kivételekkel - határozott időtartamra vagy feltétel bekövetkezéséig, de legfeljebb öt évre adható bérbe.

(1a)[136] A bérleti szerződés a bérlő ezirányú kérelmére, legfeljebb öt évre meghosszabbítható a 65. § (3) bekezdés a) – b) pontjaiban foglaltak teljesülése esetén.

(2) Határozatlan időtartamra adható használatba az a helyiség, amelyben az önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység gyakorlására kerül sor.

(3) A fennálló határozatlan időtartamú bérleti jogviszony bérleti jogának 64. § (1) bekezdés szerinti átruházása esetén, az új bérlővel a bérlő személyének megváltozása miatti szerződésmódosítás határozatlan időre köthető. Határozatlan időtartamra adható bérbe az a helyiség is, amelyet a bérlő az önkormányzattól csere útján kapott, feltéve, ha korábbi jogviszonya is határozatlan volt.

(4) A bérleti jog átruházása esetén az új bérlő jogviszonyának tartama megegyezik az átruházás előtti jogviszony tartamával.

Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti jogának cseréje esetén a jogviszony tartama megegyezik a cserébe kapott helyiségre vonatkozó korábbi jogviszony tartamával.

19. A helyiségbérletre vonatkozó pályázat szabályai

54. § (1) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

 • a) a hasznosításra meghirdetett helyiség fekvési helyét, alapterületét, rendeltetését, felszereltségét, állapotát
 • b) a bérbeadás időtartamát,
 • c) a helyiség felhasználásának célját, a bérbeadó ezirányú döntése esetén az abban folytatható tevékenység megjelölését, valamely tevékenység előnyben részesítését vagy kizárását,
 • d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez esetleg szükséges, a leendő bérlő által a saját költségén elvégzendő építési munkákat, és azok elvégzésének határidejét, ha a bérleti jog megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának esetleges kötelezettségét,
 • e) a licit alapját képező bérleti díj összegét, és az 59. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatást.,
 • f) a helyiség megtekintésének módját és időpontját,
 • g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét,
 • h) a pályázni jogosultak körét,
 • i) a pályázati tárgyalás megtartásának helyét és időpontját.
 • j) azon szerződéskötési feltételt, hogy a helyiség bérleti díját a bérbeadó tárgyévet követő április 1. napjával évente, legfeljebb 10 %-kal egyoldalúan megemelheti.

(2) A rövidített pályázati felhívásnak legalább tartalmaznia kell a helyiség pontos címét, alapterületét, a bérleti jogviszony időtartamát, a licit alapját képező bérleti díj összegét, a pályázati ajánlat benyújtásának helyét és beérkezésének határidejét, a részletes pályázati kiírás megtekintésének helyét.

(3) A rövidített pályázati felhívást legalább egy helyi hirdetési lapban, valamint a helyi televízió képújságján meg kell jelentetni, egyben a bérbeadó székhelyén lévő hirdetőtáblára ki kell függeszteni.

(4) A részletes pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

55. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a) a pályázó nevét, adatait, lakcímét, székhelyét, telephelyét,
 • b) több pályázó esetén közös nyilatkozatukat a pályázaton való részvételre,
 • c) a pályázott helyiség címét, adatait,
 • d) a gyakorolni kívánt tevékenység megnevezését,
 • e) nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról,
 • f) a pályázat benyújtásának időpontját, a pályázó aláírását,
 • g)[137] azon tájékoztatás tudomásul vételét, hogy a kiíró a pályázati eljárást indoklás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

(2)[138] A pályázathoz csatolni kell magánszemély esetében a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, jogi személy esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatát.

56. § (1) A bérlő kiválasztása a pályázók közül nyilvános pályázati tárgyaláson történik. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát a bérbeadóhoz az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

(2) Tárgyalás nélkül történik a bérlő kiválasztása, ha az előírt határidőn belül csak egy érvényes pályázati ajánlat érkezett be.

(3) A bérbeadó a pályázati tárgyaláson részt vevő érvényes ajánlattevők közül azt hirdeti ki a pályázat nyertesének, aki a pályázati tárgyaláson a legmagasabb bérleti díjra tett ajánlatot, azonos ajánlatok esetén, aki a szerződéskötéskor egy összegben, a leghosszabb időtartamra vonatkozó bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Fentiek szerinti azonos ajánlatok esetén az a pályázat nyertese, aki az előnyben részesített tevékenység folytatására tett ajánlatot, ha nincs ilyen pályázó vagy többen tettek ilyen ajánlatot a nyertes pályázó személyét sorsolás útján kell megállapítani. Az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson nem vesz részt, és magát nem képviselteti, benyújtott pályázatához képest újabb ajánlatot nem tehet.

(4)[139] ,[140] ,[141] Ha a nyertes ajánlattevő a bérbeadásra vonatkozó rendelkezés közlését követő 15 napon belül neki felróható okból nem köt szerződést a bérbeadóval, a szerződés megkötésének jogát elveszti. A bérbeadó a szerződés megkötése időpontjának határidejét indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A helyiségbérleti szerződést – beleértve a korábban közjegyzői okiratba foglalt szerződések módosításait is – nem kell közjegyzői okiratba foglalni.

(5) A nyertes ajánlattevő kiesése esetén a sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tevők - eredeti ajánlatuk fenntartása mellett - a (4) bekezdésben meghatározott feltételekkel köthetnek a helyiségre szerződést.

57. § (1)[142] ,[143] Eredménytelen a pályázat, ha

 • a) érvényes ajánlat nem érkezik, vagy egyáltalán nem érkezik ajánlat,
 • b) a kiíró a pályázatot visszavonja, vagy az 55. § (1) bekezdés g) pontja szerint eredménytelennek nyilvánítja.

(2)[144] Legalább egy eredménytelen pályázat esetén a helyiség ismételten pályáztatható, vagy újabb pályázati kiírás nélkül is bérbe adható. Az ismételt pályázat, vagy a pályázat mellőzésével történő bérbeadás esetén a licit alapját képező bérleti díj összege legfeljebb 30 %-kal csökkenthető.

(3)[145] A szerződésben megállapított helyiségbérleti díjat az önkormányzati vagyonról szóló rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlója erre irányuló kérelem esetén, a kérelmező által hitelt érdemlő módon igazolt gazdálkodási, pénzügyi okok miatt méltányosságból legfeljebb 25 %-kal, és legfeljebb 1 évre mérsékelheti. A mérsékelt bérleti díj legkorábban a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg, a kedvezmény ismételt kérelemre újra megadható azzal, hogy a kedvezmények összege nem adódik össze.

58. § (1) A pályázati tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a pályázók nevét, címét,

- a helyiség megjelölését, adatait, a használat célját,

- a havi bérleti díj összegét,

- a tárgyaláson elhangzó pályázati ajánlatokat,

- a nyertes pályázó adatait és az általa egy összegben vállalt, előre, egy összegben meg-fizetendő bérleti díj összegét,

- a pályázóknak a tárgyaláson való részvételre vagy képviseletre való jogosultságát,

- a résztvevők aláírását és dátumot,

- a nyertes pályázó kiesése esetén az ajánlatot tevők sorrendiségét.

20. A felek jogai és kötelezettségei

59. § (1) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles a bérlőnek átadni.

(2) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenység) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.

60. § (1) A bérlő saját költségén köteles gondoskodni:

 • a) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről,
 • b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, védő /elő-/ tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásairól,
 • c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg cseréről,
 • d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,
 • e)[146] az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról, megvilágításáról, a települési szilárd hulladék, illetve a bérlő tevékenységével összefüggő egyéb hulladék elszállításáról.

61. § (1) Bérlőtársi szerződést a bérbeadó akkor köthet, ha

 • a) a pályázatra két vagy több pályázó együttesen nyújtott be pályázati ajánlatot és abban nyilatkoztak, hogy a pályázat elnyerése esetén a helyiséget bérlőtársakként kívánják bérbe venni,
 • b) a bérleti szerződés megkötése után a felek közösen kérik, a leendő bérlőtárs vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik és a két fél által egy helyiségben gyakorolni kívánt tevékenységnek a jogszabályban előírt feltételei biztosíthatók.

(2)[147]

(3) Ha a bérlőtársak közül az egyiknek bérlőtársi jogviszonya megszűnik, a visszamaradt bérlő (bérlőtársak) kérheti az egész helyiség részére történő bérbeadását.

62. § (1) A bérlő a helyiségbe a bérbeadó hozzájárulásával azokat a személyeket fogadhatja be, akik a Lakástörvény alapján a bérleti jogviszony folytatására a bérlő elhalálozása esetén jogosultak.

(2) A bérbeadó a befogadáshoz akkor adhat hozzájárulást, ha:

 • a) a bérlő által végzett és a befogadni kívánt személy által folytatni kívánt tevékenység együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja,
 • b) a befogadandó személy rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal,
 • c) a befogadandó személy vállalja, hogy a bérlő /befogadó/ szerződésének megszűnése esetén cserehelyiségre nem tart igényt.

63. § (1) Önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti joga csak másik önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti jogára cserélhető.

(2)[148]

64. § (1) A bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzájárulásával akkor ruházhatja át, ha az új bérlő

 • a) által a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatásának jogszabályi feltételei fennállnak, és
 • b) vállalja a helyiség használati értékéhez igazodó új bér megfizetését,
 • c)[149]

(2)[150] A bérbeadó a hozzájárulás megadását közérdekből is megtagadhatja.

65. § (1) Gyöngyös Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre fennálló határozatlan időtartamra létrejött bérleti szerződések határozott 10 éves időtartamra szóló módosítására ad lehetőséget azon bérlők részére, akiknek bérleti jogviszonya 1994. január 01. napját megelőzően fennállt, továbbá akiknek a bérleti jog ezt követő időpontban került a bérbeadó hozzájárulásával határozatlan időtartamra átruházásra, vagy akik a határozatlan időtartamú bérleti jogviszonyt csere útján folytatták.

(2) A bérleti szerződés (1) bekezdés szerinti módosítására a bérlő kezdeményezésére kerülhet sor, melynek teljesítését a bérbeadó megtagadhatja.

(3) A szerződés módosításának további feltétele, hogy annak időpontjáig

 • a) bérlőnek a módosítás időpontjában bérleti díj tartozása nem áll fenn
 • b) bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét teljesítette
 • c) bérlő a helyiség két éves bérleti díjának megfelelő összeget, mint ellenértéket megfizette

(4)[151] A (3) bekezdés c) pont szerinti ellenértékkel szemben a bérlő a bérleti jogviszony keletkezésekor megfizetett igénybevételi díjat beszámíthatja, valamint a helyiség bérlő részére történő elidegenítése esetén az ellenérték a vételárba arányosan beszámítható. Egyébként az ellenértékkel szemben bérbeszámításnak nincs helye, a bérleti jogviszony megszűnésével a bérlő az ellenérték visszafizetését nem követelheti.

(5) A határozott idő lejárta előtt bérlő ismételt kezdeményezésére a bérleti jogviszony a (2)-(4) bekezdésben foglalt feltételekkel ismételten meghosszabbítható.

(6) Bérlőtársak a bérleti szerződés /1/ bekezdés szerinti módosítását csak együttesen kérhetik, a (3) bekezdés c/ pont szerinti ellenérték helyiség használatával arányos megfizetése mellett.

(7)[152]

IV. FEJEZET Záró és átmeneti rendelkezések

66. § (1) E rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésének napján bérlakásra benyújtott lakásigénylési kérelmek nyilvántartásában szereplő igénylések 2013. június 1-jén a rendelet erejénél fogva megszűnnek. A nyilvántartásban szereplő kérelmezőket ennek tényéről, és az új kérelem ezen rendelet szerinti előterjeszthetőségéről a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége értesíti.

(3) A rendelet hatálybalépése és a (2) bekezdésben jelölt határidő között szociális bérlakás bérbeadására kiírt pályázaton a rendelet hatálybalépése napján nyilvántartásban szereplő lakásigényléssel rendelkező is részt vehet, azzal, hogy pályázatához csatolnia kell a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, mellékletekkel felszerelt kérelmet.

(4) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti pályázat elbírálásával egyidejűleg dönt a pályázó kérelmének befogadhatóságáról. Amennyiben a pályázó kérelmét a bizottság befogadta, de a megpályázott lakást nem nyeri el, a kérelmezőt fel kell venni a lakásigénylők nyilvántartásába.

(5)[153] Határozatlan időtartamú bérleti jogviszony esetén ezen rendelet rendelkezéseit – a Lakástörvényben foglaltak figyelembe vétele mellett – értelemszerűen alkalmazni kell. A rendelet hatályba lépésének napján fennálló bérleti jogviszony annak szerződésben rögzített határidejéig változatlan feltételekkel fennmarad. Amennyiben a bérlemény további bérbeadására irányuló, e rendelet szerint lefolytatott pályázati eljáráson a bérlő is benyújtja pályázatát, és őt a bizottság bérlőként ismét kiválasztja, korábbi bérleti szerződése nem hosszabbítható meg, hanem e rendelet szabályai szerint új szerződést kell kötnie. Ebben az esetben a korábbi bérleti jogviszony(ok) időtartama nem vehető figyelembe az új bérleti szerződés időtartamának meghatározása során.

(6) Hatályát veszti:

1. Függelék

Önkormányzati tulajdonban lévő lakás célú ingatlanok kategóriába sorolása

Bérlemény címe

kategória

tervezett nm/ár

utca

hsz

em

ajtó

Akaszka u

16

0

0

1

300

Akaszka u

18

0

0

1

300

Akaszka u

30

0

0

1

300

Akaszka u

35

0

0

1

300

Akaszka u

52

0

0

1

300

Akaszka u

15

0

0

1

300

Akaszka u

19

0

0

1

300

Akaszka u

23

0

0

1

300

Akaszka u

46

0

0

1

300

Akaszka u

12

0

0

1

300

Bajcsy Zs krt

29

2

3

2

500

Bajcsy Zs krt

31

2

3

2

500

Bajcsy Zs krt

28

0

2

3

800

Bajcsy Zs krt

28

0

3

3

800

Bajcsy Zs krt

28

0

6

3

800

Bajcsy Zs krt

28

1

3

3

800

Bajcsy Zs krt

28

2

2

3

800

Bajcsy Zs krt

28

3

1

3

800

Bajcsy Zs krt

28

3

4

3

800

Bajcsy Zs krt

30

1

5

3

800

Bajcsy Zs krt

30

1

6

3

800

Bajcsy Zs krt

30

2

1

3

800

Bajcsy Zs krt

32

0

6

3

800

Bajcsy Zs krt

32

1

2

3

800

Bajcsy Zs krt

32

1

3

3

800

Bajcsy Zs krt

32

1

6

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

1

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

2

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

3

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

6

3

800

Bajcsy Zs krt

32

3

1

3

800

Bajcsy Zs krt

32

3

3

3

800

Bajcsy Zs krt

32

3

4

3

800

Bajcsy Zs krt

29

1

2

3

800

Bajcsy Zs krt

29

2

4

3

800

Bajcsy Zs krt

29

2

5

3

800

Bajcsy Zs krt

29

1

1

3

800

Bajcsy Zs krt

33

0

2

3

800

Béla u

12

/1

2

9

3

800

Bethlen G. u.

4

/2

4

24

3

800

Bethlen G. u.

6

/1

1

10

3

800

Bethlen G. u.

6

/2

4

27

3

800

Bethlen G. u.

8

/1

4

27

3

800

Bethlen G. u.

4

1

10

3

800

Bethlen G. u.

4

/1

2

13

3

800

Bethlen G. u.

6

/1

4

24

3

800

Bethlen G. u.

6

/2

3

20

3

800

Bethlen G. u.

6

/2

3

22

3

800

Bihari u

16

0

0

1

300

Bocskai u

38

0

0

2

500

Bocskai u

42

0

0

2

500

Bocskai u

48

0

0

2

500

Bocskai u.

58

0

0

2

500

Bornemissza u

2

1

1

2

500

Bugát P tér

3

0

5

3

800

Bugát P tér

4

0

0

3

800

Dózsa Gy u

14

0

10

3

800

Dózsa Gy u

14

0

11

3

800

Dózsa Gy u

14

0

12

3

800

Dózsa Gy u

14

0

13

3

800

Dózsa Gy u

14

0

14

3

800

Dózsa Gy u

14

1

10

3

800

Dózsa Gy u

14

1

11

3

800

Dózsa Gy u

14

1

12

3

800

Dózsa Gy u

14

1

13

3

800

Dózsa Gy u

14

1

14

3

800

Dózsa Gy u

14

2

10

3

800

Dózsa Gy u

14

1

11

3

800

Dózsa Gy u

14

2

12

3

800

Dózsa Gy u

14

2

13

3

800

Dózsa Gy u

14

2

14

3

800

Dózsa Gy u

18

1

1

3

800

Dózsa Gy u

18

2

4

3

800

dr Puky Árpád u

5

-7

1

7

3

800

dr Puky Árpád u

5

-7

1

8

3

800

Egri u

14

0

1

2

500

Egri u

5

10

63

3

800

Egri u

5

7

44

3

800

Egri u

14

2

9

2

500

Epreskert u.

8

0

0

3

800

Erőmű

8

2

2

3

800

Erzsébet királyné u

16

0

2

2

500

Erzsébet királyné u

16

0

1

2

500

Erzsébet királyné u

16

0

3

3

800

Erzsébet királyné u

16

0

4

3

800

Fő tér

5

ép1

0

1

2

500

Fő tér

5

ép1

1

4

2

500

Fő tér

5

ép1

1

5

2

500

Fő tér

5

ép1

1

6

2

500

Fő tér

5

ép1

1

9

2

500

Fő tér

5

ép2

0

2

2

500

Fő tér

8

1

3

3

800

Fő tér

5

/1

1

7

2

500

Fő tér

5

/1

0

3

2

500

Galamb u

19

0

0

1

300

Hertelendy

3

2

3

2

500

Hertelendy

5

1

3

2

500

Hertelendy Gábor u

3

0

4

3

800

Hertelendy Gábor u

3

2

1

3

800

Hertelendy Gábor u

5

2

5

3

800

Iskola u

10

0

0

2

500

Iskola u

2

2

3

3

800

Iskola u

2

/1

2

1

3

800

Iskola u

6

1

2

3

800

Iskola u

6

4

1

3

800

Iskola u

6

4

2

3

800

Iskola u

8

2

1

3

800

Iskola u

10

2

3

3

800

Iskola u

12

0

3

3

800

Iskola u

14

0

3

3

800

Iskola u

14

4

2

3

800

Iskola u

16

0

2

3

800

Iskola u

18

0

3

3

800

Iskola u

18

1

4

3

800

Iskola u

18

2

2

3

800

Jeruzsálem u

2

3

2

3

800

Jeruzsálem u

2

/2

4

1

3

800

Jeruzsálem u

2

/2

4

2

3

800

Jókai u

24

ép1

0

2

3

800

Jókai u

24

0

3

3

800

Jókai u

24

ép1

1

4

3

800

Jókai u

24

ép1

1

5

3

800

Jókai u

24

ép1

1

6

3

800

Jókai u

24

ép1

1

7

3

800

Jókai u

37

0

2

2

500

Jókai u

37

1

5

2

500

Jószerencsét u

4

3

3

3

800

Jószerencsét u

6

4

1

3

800

Jószerencsét u

10

4

3

3

800

Jószerencsét u

14

4

2

3

800

Jószerencsét u

16

3

1

3

800

Jószerencsét u

20

0

3

3

800

Jószerencsét u

20

/1

2

3

3

800

Jószerencsét u

20

/1

4

1

3

800

Jószerencsét u

20

/1

4

3

3

800

Jószerencsét u

20

/1

4

4

3

800

Jószerencsét u

22

0

2

3

800

Jószerencsét u

22

4

2

3

800

Jószerencsét u

22

/2

0

1

3

800

Jószerencsét u

22

/2

4

4

3

800

Jószerencsét u

24

/2

0

1

3

800

Jószerencsét u

24

/1

1

1

3

800

Jószerencsét u

24

/1

0

2

3

800

Koháry u

8

0

5

3

800

Kossuth u

8

ép1

1

1

3

800

Kossuth u

8

ép1

1

2

3

800

Kossuth u

8

ép1

1

3

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

1

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

2

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

3

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

4

3

800

Kossuth u

8

ép3

0

1

3

800

Kossuth u

8

ép3

0

2

3

800

Kossuth u

8

ép3

0

3

3

800

Kossuth u

24

ép2

0

1

3

800

Kossuth u

24

0

8

3

800

Kossuth u

24

ép2

0

7

3

800

Kossuth u

24

ép2

1

10

3

800

Kossuth u

24

1

18

3

800

Kossuth u

24

ép2

1

16

3

800

Kossuth u

24

ép2

1

19

3

800

Kossuth u

26

ép1

1

3

3

800

Kossuth u

26

ép2

0

1

3

800

Kossuth u

28

ép1

0

3

3

800

Lokodi J u

14

0

1

3

800

Lőcsei u

3

0

1

2

500

Malom u

7

2

500

Malom u

12

0

1

2

500

Malom u

4

/2

0

1

3

800

Malom u

14

0

1

3

800

Martinovics u

1

0

2

2

500

Mérges u

16

0

2

3

800

Mérges u

20

4

1

3

800

Mérges u

20

4

3

3

800

Mérges u

22

4

2

3

800

Mérges u

24

4

1

3

800

Nádor u

8

0

2

3

800

Nádor u

8

0

6

3

800

Olimpia u

9

2

2

3

800

Olimpia u

9

4

1

3

800

Olimpia u

11

0

1

3

800

Olimpia u

11

4

1

3

800

Olimpia u

13

4

1

3

800

Olimpia u

15

0

2

3

800

Olimpia u

15

2

1

3

800

Olimpia u

17

0

1

3

800

Óvoda u

6

2

500

Páter Kiss Szaléz

22

2

1

3

800

Pesti u

2

0

4

2

500

Pesti u

2

0

5

2

500

Pesti u

31

1

2

3

800

Pesti u

31

10

2

3

800

Pesti u

35

0

4

3

800

Pesti u

35

0

2

3

800

Pesti u

42

/3

0

2

3

800

Pesti u

44

/2

2

2

3

800

Pesti u

44

/2

4

1

3

800

Pesti u

2

0

1

2

500

Pesti u

2

0

2

2

500

Pesti u

2

0

3

2

500

Pesti u

2

0

6

2

500

Petőfi u

32

-34

0

5

3

800

Petőfi u

20

1

300

Petőfi u

60

Ép2

0

1

1

300

Petőfi u

60

Ép3

0

1

2

500

Petőfi u

60

0

1

3

800

Petőfi u

164

0

1

1

300

Petőfi u

132

/2

1

300

Petőfi u

32

-34

1

10

3

800

Petőfi u

32

-34

1

7

3

800

Petőfi u

32

-34

1

8

3

800

Petőfi u

32

-34

1

9

3

800

Petőfi u

32

-34

0

1

3

800

Petőfi u

32

-34

0

2

3

800

Petőfi u

32

-34

0

3

3

800

Petőfi u

32

-34

0

4

3

800

Petőfi u

32

-34

0

6

3

800

Petőfi u

105

0

1

3

800

Petőfi u

105

0

2

3

800

Petőfi u

105

0

3

3

800

Petőfi u

105

0

4

3

800

Petőfi u

105

0

5

3

800

Petőfi u

105

0

6

3

800

Petőfi u

138

0

0

2

500

Petőfi u

160

0

1

2

500

Petőfi u

43/

1

2

500

Platán u

2

1

1

3

800

Platán u

2

1

3

3

800

Platán u

8

2

1

3

800

Platán u

16

3

3

3

800

Platán u

22

3

3

3

800

Platán u

24

4

2

3

800

Platán u

26

3

1

3

800

Platán u

28

0

1

3

800

Platán u

28

4

1

3

800

Platán u

32

4

1

3

800

Platán u

38

0

2

3

800

Püspöki u

10

0

4

3

800

Püspöki u

10

0

1

3

800

Püspöki u

10

0

2

3

800

Püspöki u

10

0

3

3

800

Püspöki u

23

0

1

2

500

Püspöki u

23

0

2

2

500

Püspöki u

23

0

3

2

500

Püspöki u

23

0

4

2

500

Püspöki u

23

0

5

2

500

Püspöki u

23

0

6

2

500

Püspöki u

23

0

7

2

500

Ringsted u

33

3

9

3

800

Ringsted u

33

3

10

3

800

Róbert K u

2

1

1

2

500

Róbert K u

4

2

2

2

500

Róbert K u

19

0

1

3

800

Róbert K u

19

0

2

3

800

Róbert K u

19

0

3

3

800

Róbert K u

19

0

4

3

800

Róbert K u

19

0

5

3

800

Róbert K u

19

0

6

3

800

Róbert K u

19

0

7

3

800

Róbert K u

19

0

8

3

800

Róbert K u

19

0

9

3

800

Róbert K u

19

1

10

3

800

Róbert K u

19

1

11

3

800

Róbert K u

19

1

12

3

800

Róbert K u

19

1

13

3

800

Róbert K u

19

1

14

3

800

Róbert K u

19

1

15

3

800

Róbert K u

19

1

16

3

800

Róbert K u

19

1

17

3

800

Róbert K u

19

1

18

3

800

Róbert K u

19

1

19

3

800

Róbert K u

19

2

20

3

800

Róbert K u

19

2

21

3

800

Róbert K u

19

2

22

3

800

Róbert K u

19

2

23

3

800

Róbert K u

19

2

24

3

800

Róbert K u

19

2

25

3

800

Róbert K u

19

2

26

3

800

Róbert K u

19

2

27

3

800

Róbert K u

19

2

28

3

800

Róbert K u

19

2

29

3

800

Róbert K u

19

3

30

3

800

Róbert K u

19

3

31

3

800

Róbert K u

19

3

32

3

800

Róbert K u

19

3

33

3

800

Róbert K u

19

3

34

3

800

Róbert K u

19

3

35

3

800

Róbert K u

19

3

36

3

800

Róbert K u

19

3

37

3

800

Róbert K u

19

4

38

3

800

Róbert K u

19

4

39

3

800

Róbert K u

19

4

40

3

800

Róbert K u

19

4

41

3

800

Róbert K u

19

4

42

3

800

Róbert K u

19

4

43

3

800

Róbert K u

19

4

44

3

800

Róbert K u

19

4

45

3

800

Róbert K u

19

4

46

3

800

Róbert K u

19

4

47

3

800

Róbert K u

19

4

48

3

800

Róbert K u

19

4

49

3

800

Róbert K u

19

4

50

3

800

Róbert K u

19

4

51

3

800

Róbert K u

19

4

52

3

800

Róbert K u

19

4

53

3

800

Róbert K u

19

4

54

3

800

Róbert K u

19

/1

0

11

3

800

Róbert K u

19

/1

0

12

3

800

Róbert K u

19

/1

0

13

3

800

Róbert K u

19

/1

0

21

3

800

Róbert K u

19

/1

0

22

3

800

Róbert K u

19

/1

0

23

3

800

Róbert K u

19

/1

1

32

3

800

Róbert K u

19

/1

1

34

3

800

Róbert K u

19

/1

1

35

3

800

Róbert K u

19

/1

1

36

3

800

Róbert K u

19

/1

1

37

3

800

Róbert K u

19

/1

1

38

3

800

Róbert K u

19

/1

1

39

3

800

Róbert K u

19

/1

1

40

3

800

Róbert K u

19

/1

1

41

3

800

Róbert K u

19

/1

1

42

3

800

Róbert K u

19

/1

1

43

3

800

Róbert K u

19

/1

1

45

3

800

Róbert K u

19

/1

1

46

3

800

Róbert K u

19

/1

1

47

3

800

Róbert K u

19

/1

1

48

3

800

Róbert K u

19

/1

1

49

3

800

Róbert K u

19

/1

2

52

3

800

Róbert K u

19

/1

2

54

3

800

Róbert K u

19

/1

3

72

3

800

Róbert K u

19

/1

3

74

3

800

Róbert K u

19

/1

3

75

3

800

Róbert K u

19

/1

3

76

3

800

Róbert K u

19

/1

3

77

3

800

Róbert K u

19

/1

3

78

3

800

Róbert K u

19

/1

3

79

3

800

Róbert K u

19

/1

3

80

3

800

Róbert K u

19

/1

3

81

3

800

Róbert K u

19

/1

3

82

3

800

Róbert K u

19

/1

3

83

3

800

Róbert K u

19

/1

3

85

3

800

Róbert K u

19

/1

3

86

3

800

Róbert K u

19

/1

3

87

3

800

Róbert K u

19

/1

3

88

3

800

Róbert K u

19

/1

3

89

3

800

Róbert K u

19

/1

4

92

3

800

Róbert K u

19

/1

4

94

3

800

Róbert K u

19

/1

4

95

3

800

Róbert K u

19

/1

4

96

3

800

Róbert K u

19

/1

4

97

3

800

Róbert K u

19

/1

4

98

3

800

Róbert K u

19

/1

4

99

3

800

Róbert K u

19

/1

4

100

3

800

Róbert K u

19

/1

4

101

3

800

Róbert K u

19

/1

4

102

3

800

Róbert K u

19

/1

4

103

3

800

Róbert K u

19

/1

4

104

3

800

Róbert K u

19

/1

4

105

3

800

Róbert K u

19

/1

4

106

3

800

Róbert K u

19

/1

4

107

3

800

Róbert K u

19

/1

4

108

3

800

Róbert K u

19

/1

4

109

3

800

Róbert K u

19

/1

4

110

3

800

Róbert K u

19

/1

4

111

3

800

Róbert K u

19

/1

4

112

3

800

Róbert K u

19

/1

4

113

3

800

Róbert K u

19

/1

4

115

3

800

Róbert K u

19

/1

4

116

3

800

Róbert K u

19

/1

4

117

3

800

Róbert K u

19

/1

4

118

3

800

Róbert K u

19

/1

4

119

3

800

Róbert K u

19

/1

4

120

3

800

Róbert K u

19

/1

4

121

3

800

Róbert K u

19

/1

4

122

3

800

Róbert K u

19

/1

4

123

3

800

Róbert K u

19

/1

4

124

3

800

Róbert K u

19

/1

5

129

3

800

Róbert K u

2

/5

1

3

3

800

Róbert K u

2

/5

3

3

3

800

Rózsa

1

0

1

2

500

Rózsa

1

0

2

500

Sárosi u

11

0

1

1

300

Szent Bertalan u

2

1

3

3

800

Szent Bertalan u

2

1

4

3

800

Szent Bertalan u

2

1

6

3

800

Szent István u

2

/2

0

18

2

500

Szent István u

2

ép2

0

10

2

500

Szent István u

2

ép2

0

15

2

500

Szent István u

2

ép2

0

16

2

500

Szent István u

2

ép2

0

17

2

500

Szent István u

2

/2

0

14

2

500

Szent István u

2

ép2

0

8

3

800

Szent István u

2

ép2

1

11

3

800

Szent István u

2

ép2

1

12

3

800

Szent István u

2

ép4

0

1

3

800

Szent István u

2

ép4

0

2

3

800

Szép u

2

2

500

Szép u

4

2

500

Szép u

12

2

500

Szép u

14

2

500

Szép u

16

0

0

2

500

Szép u

10

2

500

Szövetkezet u

6

1

5

3

800

Szövetkezet u

11

1

3

3

800

Szövetkezet u

17

0

2

3

800

Táncsics Mihály u

15

0

1

3

800

Táncsics Mihály u

15

0

2

3

800

Táncsics Mihály u

15

0

3

3

800

Táncsics Mihály u

15

0

4

3

800

Táncsics Mihály u

15

1

1

3

800

Táncsics Mihály u

15

1

2

3

800

Táncsics Mihály u

15

1

3

3

800

Táncsics Mihály u

15

1

4

3

800

Táncsics Mihály u

15

2

1

3

800

Táncsics Mihály u

15

2

2

3

800

Táncsics Mihály u

15

2

3

3

800

Táncsics Mihály u

15

2

4

3

800

Táncsics Mihály u

17

0

5

3

800

Táncsics Mihály u

17

0

6

3

800

Táncsics Mihály u

17

0

7

3

800

Táncsics Mihály u

17

0

8

3

800

Táncsics Mihály u

17

0

9

3

800

Táncsics Mihály u

17

1

5

3

800

Táncsics Mihály u

17

1

6

3

800

Táncsics Mihály u

17

1

7

3

800

Táncsics Mihály u

17

1

8

3

800

Táncsics Mihály u

17

1

9

3

800

Táncsics Mihály u

17

2

5

3

800

Táncsics Mihály u

17

2

6

3

800

Táncsics Mihály u

17

2

7

3

800

Táncsics Mihály u

17

2

8

3

800

Táncsics Mihály u

17

2

9

3

800

Török Ignác

15

ép1

0

1

2

500

Török Ignác

15

ép2

0

1

2

500

Vachott Imre u

10

0

0

3

800

Vachott Sándor u

30

/4

0

2

1

300

Vachott Sándor u

30

/4

0

1

1

300

Vachott Sándor u

14

0

1

3

800

Vachott Sándor u

14

0

4

3

800

Vachott Sándor u

14

0

6

3

800

Vasöntő u

1

0

1

1

300

Vasöntő u

1

0

2

2

500

Vasöntő u

1

0

3

2

500

Vasút u

1

2

2

3

800

Verő u

10

2

500

Verő u

15

0

1

2

500

Verseny u

1

2

12

3

800

Verseny u

8

/1

1

1

3

800

Verseny u

10

3

1

3

800

Verseny u

10

/1

0

6

3

800

Verseny u

10

/1

3

2

3

800

Verseny u

10

/1

3

4

3

800

Verseny u

12

2

27

3

800

Verseny u

12

3

35

3

800

Vig u

12

0

6

1

300

Vig u

26

/2

0

1

1

300

Vig u

29

0

1

1

300

Vig u

20

0

0

1

300

Vig u

26

0

0

1

300

Víg u

14

1

300

Víg u

15

1

300

Víg u

13

1

300

Visonta út

5

3

2

3

800

Bérlemény címe

kategória

tervezett nm/ár

utca

hsz

em

ajtó

Bajcsy Zs krt

28

0

2

3

800

Bajcsy Zs krt

28

0

3

3

800

Bajcsy Zs krt

28

0

6

3

800

Bajcsy Zs krt

28

1

3

3

800

Bajcsy Zs krt

28

2

2

3

800

Bajcsy Zs krt

28

3

1

3

800

Bajcsy Zs krt

28

3

4

3

800

Bajcsy Zs krt

30

1

5

3

800

Bajcsy Zs krt

30

1

6

3

800

Bajcsy Zs krt

30

2

1

3

800

Bajcsy Zs krt

32

0

6

3

800

Bajcsy Zs krt

32

1

2

3

800

Bajcsy Zs krt

32

1

3

3

800

Bajcsy Zs krt

32

1

6

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

1

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

2

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

3

3

800

Bajcsy Zs krt

32

2

6

3

800

Bajcsy Zs krt

32

3

1

3

800

Bajcsy Zs krt

32

3

3

3

800

Bajcsy Zs krt

32

3

4

3

800

Bajcsy Zs krt

29

1

2

3

800

Bajcsy Zs krt

29

2

4

3

800

Bajcsy Zs krt

29

2

5

3

800

Bajcsy Zs krt

29

1

1

3

800

Bajcsy Zs krt

33

0

2

3

800

Béla u

12

/1

2

9

3

800

Bethlen G. u.

4

/2

4

24

3

800

Bethlen G. u.

6

/1

1

10

3

800

Bethlen G. u.

6

/2

4

27

3

800

Bethlen G. u.

8

/1

4

27

3

800

Bethlen G. u.

4

1

10

3

800

Bethlen G. u.

4

/1

2

13

3

800

Bethlen G. u.

6

/1

4

24

3

800

Bethlen G. u.

6

/2

3

20

3

800

Bethlen G. u.

6

/2

3

22

3

800

Bugát P tér

3

0

5

3

800

Bugát P tér

4

0

0

3

800

Dózsa Gy u

14

0

10

3

800

Dózsa Gy u

14

0

11

3

800

Dózsa Gy u

14

0

12

3

800

Dózsa Gy u

14

0

13

3

800

Dózsa Gy u

14

0

14

3

800

Dózsa Gy u

14

1

10

3

800

Dózsa Gy u

14

1

11

3

800

Dózsa Gy u

14

1

12

3

800

Dózsa Gy u

14

1

13

3

800

Dózsa Gy u

14

1

14

3

800

Dózsa Gy u

14

2

10

3

800

Dózsa Gy u

14

1

11

3

800

Dózsa Gy u

14

2

12

3

800

Dózsa Gy u

14

2

13

3

800

Dózsa Gy u

14

2

14

3

800

Dózsa Gy u

18

1

1

3

800

Dózsa Gy u

18

2

4

3

800

dr Puky Árpád u

5

-7

1

7

3

800

dr Puky Árpád u

5

-7

1

8

3

800

Egri u

5

10

63

3

800

Egri u

5

7

44

3

800

Epreskert u.

8

0

0

3

800

Erőmű

8

2

2

3

800

Erzsébet királyné u

16

0

3

3

800

Erzsébet királyné u

16

0

4

3

800

Fő tér

8

1

3

3

800

Hertelendy Gábor u

3

0

4

3

800

Hertelendy Gábor u

3

2

1

3

800

Hertelendy Gábor u

5

2

5

3

800

Iskola u

2

2

3

3

800

Iskola u

2

/1

2

1

3

800

Iskola u

6

1

2

3

800

Iskola u

6

4

1

3

800

Iskola u

6

4

2

3

800

Iskola u

8

2

1

3

800

Iskola u

10

2

3

3

800

Iskola u

12

0

3

3

800

Iskola u

14

0

3

3

800

Iskola u

14

4

2

3

800

Iskola u

16

0

2

3

800

Iskola u

18

0

3

3

800

Iskola u

18

1

4

3

800

Iskola u

18

2

2

3

800

Jeruzsálem u

2

3

2

3

800

Jeruzsálem u

2

/2

4

1

3

800

Jeruzsálem u

2

/2

4

2

3

800

Jókai u

24

ép1

0

2

3

800

Jókai u

24

0

3

3

800

Jókai u

24

ép1

1

4

3

800

Jókai u

24

ép1

1

5

3

800

Jókai u

24

ép1

1

6

3

800

Jókai u

24

ép1

1

7

3

800

Jószerencsét u

4

3

3

3

800

Jószerencsét u

6

4

1

3

800

Jószerencsét u

10

4

3

3

800

Jószerencsét u

14

4

2

3

800

Jószerencsét u

16

3

1

3

800

Jószerencsét u

20

0

3

3

800

Jószerencsét u

20

/1

2

3

3

800

Jószerencsét u

20

/1

4

1

3

800

Jószerencsét u

20

/1

4

3

3

800

Jószerencsét u

20

/1

4

4

3

800

Jószerencsét u

22

0

2

3

800

Jószerencsét u

22

4

2

3

800

Jószerencsét u

22

/2

0

1

3

800

Jószerencsét u

22

/2

4

4

3

800

Jószerencsét u

24

/2

0

1

3

800

Jószerencsét u

24

/1

1

1

3

800

Jószerencsét u

24

/1

0

2

3

800

Koháry u

8

0

5

3

800

Kossuth u

8

ép1

1

1

3

800

Kossuth u

8

ép1

1

2

3

800

Kossuth u

8

ép1

1

3

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

1

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

2

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

3

3

800

Kossuth u

8

ép2

0

4

3

800

Kossuth u

8

ép3

0

1

3

800

Kossuth u

8

ép3

0

2

3

800

Kossuth u

8

ép3

0

3

3

800

Kossuth u

24

ép2

0

1

3

800

Kossuth u

24

0

8

3

800

Kossuth u

24

ép2

0

7

3

800

Kossuth u

24

ép2

1

10

3

800

Kossuth u

24

1

18

3

800

Kossuth u

24

ép2

1

16

3

800

Kossuth u

24

ép2

1

19

3

800

Kossuth u

26

ép1

1

3

3

800

Kossuth u

26

ép2

0

1

3

800

Kossuth u

28

ép1

0

3

3

800

Lokodi J u

14

0

1

3

800

Malom u

4

/2

0

1

3

800

Malom u

14

0

1

3

800

Mérges u

16

0

2

3

800

Mérges u

20

4

1

3

800

Mérges u

20

4

3

3

800

Mérges u

22

4

2

3

800

Mérges u

24

4

1

3

800

Nádor u

8

0

2

3

800

Nádor u

8

0

6

3

800

Olimpia u

9

2

2

3

800

Olimpia u

9

4

1

3

800

Olimpia u

11

0

1

3

800

Olimpia u

11

4

1

3

800

Olimpia u

13

4

1

3

800

Olimpia u

15

0

2

3

800

Olimpia u

15

2

1

3

800

Olimpia u

17

0

1

3

800

Páter Kiss Szaléz

22

2

1

3

800

Pesti u

31

1

2

3

800

Pesti u

31

10

2

3

800

Pesti u

35

0

4

3

800

Pesti u

35

0

2

3

800

Pesti u

42

/3

0

2

3

800

Pesti u

44

/2

2

2

3

800

Pesti u

44

/2

4

1

3

800

Petőfi u

32

-34

0

5

3

800

Petőfi u

60

0

1

3

800

Petőfi u

32

-34

1

10

3

800

Petőfi u

32

-34

1

7

3

800

Petőfi u

32

-34

1

8

3

800

Petőfi u

32

-34

1

9

3

800

Petőfi u

32

-34

0

1

3

800

Petőfi u

32

-34

0

2

3

800

Petőfi u

32

-34

0

3

3

800

Petőfi u

32

-34

0

4

3

800

Petőfi u

32

-34

0

6

3

800

Petőfi u

105

0

1

3

800

Petőfi u

105

0

2

3

800

Petőfi u

105

0

3

3

800

Petőfi u

105

0

4

3

800

Petőfi u

105

0

5

3

800

Petőfi u

105

0

6

3

800

Platán u

2

1

1

3

800

Platán u

2

1

3

3

800

Platán u

8

2

1

3

800

Platán u

16

3

3

3

800

Platán u

22

3

3

3

800

Platán u

24

4

2

3

800

Platán u

26

3

1

3

800

Platán u

28

0

1

3

800

Platán u

28

4

1

3

800

Platán u

32

4

1

3

800

Platán u

38

0

2

3

800

Püspöki u

10

0

4

3

800

Püspöki u

10

0

1

3

800

Püspöki u

10

0

2

3

800

Püspöki u

10

0

3

3

800

Ringsted u

33

3

9

3

800

Ringsted u

33

3

10

3

800

Róbert K u

19

0

1

3

800

Róbert K u

19

0

2

3

800

Róbert K u

19

0

3

3

800

Róbert K u

19

0

4

3

800

Róbert K u

19

0

5

3

800

Róbert K u

19

0

6

3

800

Róbert K u

19

0

7

3

800

Róbert K u

19

0

8

3

800

Róbert K u

19

0

9

3

800

Róbert K u

19

1

10

3

800

Róbert K u

19

1

11

3

800

Róbert K u

19

1

12

3

800

Róbert K u

19

1

13

3

800

Róbert K u

19

1

14

3

800

Róbert K u

19

1

15

3

800

Róbert K u

19

1

16

3

800

Róbert K u

19

1

17

3

800

Róbert K u

19

1

18

3

800

Róbert K u

19

1

19

3

800

Róbert K u

19

2

20

3

800

Róbert K u

19

2

21

3

800

Róbert K u

19

2

22

3

800

Róbert K u

19

2

23

3

800

Róbert K u

19

2

24

3

800

Róbert K u

19

2

25

3

800

Róbert K u

19

2

26

3

800

Róbert K u

19

2

27

3

800

Róbert K u

19

2

28

3

800

Róbert K u

19

2

29

3

800

Róbert K u

19

3

30

3

800

Róbert K u

19

3

31

3

800

Róbert K u

19

3

32

3

800

Róbert K u

19

3

33

3

800

Róbert K u

19

3

34

3

800

Róbert K u

19

3

35

3

800

Róbert K u

19

3

36

3

800

Róbert K u

19

3

37

3

800

Róbert K u

19

4

38

3

800

Róbert K u

19

4

39

3

800

Róbert K u

19

4

40

3

800

Róbert K u

19

4

41

3

800

Róbert K u

19

4

42

3

800

Róbert K u

19

4

43

3

800

Róbert K u

19

4

44

3

800

Róbert K u

19

4

45

3

800

Róbert K u

19

4

46

3

800

Róbert K u

19

4

47

3

800

Róbert K u

19

4

48

3

800

Róbert K u

19

4

49

3

800

Róbert K u

19

4

50

3

800

Róbert K u

19

4

51

3

800

Róbert K u

19

4

52

3

800

Róbert K u

19

4

53

3

800

Róbert K u

19

4

54

3

800

Róbert K u

19

/1

0

11

3

800

Róbert K u

19

/1

0

12

3

800

Róbert K u

19

/1

0

13

3

800

Róbert K u

19

/1

0

21

3