Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Szántód Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  • a) 190 384 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
  • b) 246 351 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
  • c) 55 967 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
  • d) 254 023 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
  • e) 753 ezer Ft finanszírozási kiadással,
  • f) 253 270 ezer Ft finanszírozási többlettel

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 197 303 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből 5 208 ezer Ft kötött felhasználású, azt a 2021. évi költségvetésben betervezett áthúzódó működési és fejlesztési feladatok ellátására fordítja. A fennmaradó összeg szabad felhasználású pénzmaradvány, melyet a működési forráshiányra használ fel.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11. mellékletben, 13. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. Az önkormányzat vagyonmérlegét 1 199 993 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2020. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1.melléklet.pdf

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5.melléklet.pdf

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf

15. melléklet

15.melléklet.pdf

16. melléklet

16.melléklet.pdf

17. melléklet

17.melléklet.pdf