Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 29

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csákvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a feladatellátásban társult helyi önkormányzatok – Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, és Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének – hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed:

 • a) a családsegítés és a házi segítségnyújtás tekintetében Csákvár Város Önkormányzata, Gánt Község Önkormányzata és Vértesboglár Község Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre;
 • b) az étkeztetés és a nappali ellátás tekintetében Csákvár Város Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szoctv. 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre,
 • c) az idősotthoni szakosított intézményben történő ellátás tekintetében Csákvár Város Önkormányzata és Csákberény Község Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szoctv. 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § Az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzati szociális feladatok hatékony ellátása céljából külön önkormányzati rendeletben meghatározott Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.

2. A szociális alapszolgáltatás és a szociális szakosított ellátás formái és biztosítása

3. § (1) A kérelmező igényének megfelelően, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alapszolgáltatást, valamint a szociális szakosított ellátást a Csákvári Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás).

(2) A Társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Gondozási Központ és Idősek Otthona (továbbiakban: Központ) (székhelye: 8083 Csákvár, Szent István u. 13.) útján nyújtja.

4. § (1) A szociális alapszolgáltatások közül a Központ az alábbi feladatokat látja el:

 • a) étkeztetés
 • b) házi segítségnyújtás
 • c) családsegítés
 • d) nappali ellátás

(2) Szociális szakosított ellátásként a Központ ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást biztosít.

3. Étkeztetés

5. § Az étkeztetés a Központon keresztül történik, a személyi térítési díj ellenében.

6. § (1) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászoruló

 • a) az egyedül élő 62 év feletti személy, feltéve, hogy havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át,
 • b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, feltéve, hogy havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át, és egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását,
 • c) a szenvedélybeteg, feltéve, hogy havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át,
 • d) az egyedül élő súlyos beteg, aki önmaga részére az étkezést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudja megoldani, feltéve, hogy havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át,
 • e) az egyedül élő, mindenkori nyugdíjminimum alatti jövedelemmel rendelkező személy.

(2) Nem tekinthető szociálisan rászorultnak az a személy, aki aktív korú és kereső tevékenységet folytat, vagy tartásra köteles hozzátartozója van.

7. § Az étkeztetést az igénybe vevő döntése alapján az étel helyben történő fogyasztásával, elvitelének lehetővé tételével, illetve lakásra szállításával biztosítja a Központ.

8. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja 750,- Ft/ellátási nap.

(2) Az étel házhoz szállítása térítésmentes.

4. Házi segítségnyújtás

9. § A házi segítségnyújtás a személyi térítési díj ellenében történik.

10. § A házi segítségnyújtás keretében a Szoctv.-ben és a Központ szakmai programban meghatározott ellátásokat biztosítja a Központ a jogosultak részére a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában.

11. § A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 400,-Ft/gondozási óra.

5. Családsegítés

12. § A családsegítés keretében a Szoctv.-ben és a szakmai programban meghatározott ellátásokat biztosítja a Központ a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) szervezeti egysége útján.

13. § A családsegítés körében nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.

6. Nappali ellátás

14. § (1) A nappali ellátás keretében a Szoctv.-ben és a szakmai programban meghatározott ellátásokat biztosítja a Központ.

(2) A nappali ellátás keretében a Központ lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá a napközbeni étkeztetésre.

15. § A Központ nyitvatartási rendjét a Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, a közösségi együttélés szabályait pedig a Házirend tartalmazza.

16. § A nappali ellátás intézményi térítési díja:

 • a) étkezéssel: 945,- Ft +Áfa/ellátási nap
 • b) étkezés nélkül: 10,-Ft/ellátási nap.

7. Ápolást, gondozást, szakosított ellátást nyújtó intézmény

17. § (1) Ápolás, gondozás keretében a Szoctv.-ben és a szakmai programban meghatározott idősotthoni ellátásokat biztosítja a Központ az Idősek Otthona szervezeti egysége útján a jogosultak részére.

(2) Az idősotthoni ellátás intézményi térítési díja 3.100,-Ft/ellátási nap.

8. A szociális alapszolgáltatások és a szociális szakosított ellátás igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó szabályok

18. § (1) A szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet (továbbiakban: SzCSM. rendelet) szabályai szerint, a Központhoz kell benyújtani Az ellátás igénybevételéről az intézményvezetője dönt. Amennyiben a kérelmező igénye elutasításra kerül, az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a Társuláshoz címzett, de a Központnál benyújtott panasszal élhet.

(2) A szakosított ellátás iránti kérelmet az SzCSM. rendelet szabályai szerint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Csákvári Közös Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A szociális intézményi jogviszony keletkezéséről – a gondozási szükséglet megállapítása után – a Szoctv. 94/A. § alapján az intézményvezetője dönt. Amennyiben a kérelmező igénye elutasításra kerül, az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül Társuláshoz címzett panasszal élhet.

(3) A szakosított ellátás esetén az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről 22. § – 25. §-ban foglaltakra figyelemmel.

19. § (1) Az e rendeletben szabályozott alapellátások megszűnnek vagy megszüntethetők, ha az ellátott:

 • a) szociális rászorultsága megszűnik,
 • b) további ellátásra nem tart igényt,
 • c) lakóhelye vagy tartózkodási helye az ellátott önkormányzatok illetékességi területén kívülre esik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak esetén,
 • d) az ellátást indokolatlanul, 4 hétnél hosszabb ideig nem veszi igénybe,
 • e) több mint 2 havi térítési díj hátralékkal rendelkezik,
 • f) a közegészségügyi-járványügyi szabályokat megszegi,
 • g) elhalálozik.

(2) E rendeletben szabályozott szakosított ellátás megszűnik, vagy megszüntethető a Szoctv. 100-102. §-a szerinti esetekben.

(3) Az intézményvezető külön eljárás keretében köteles az arra rászorulóknak étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.

20. § Ha a szociális alapszolgáltatás megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társuláshoz fordulhat jogorvoslatért.

21. § (1) Ha a szakosított ellátás megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társuláshoz fordulhat jogorvoslatért.

(2) Ha a szakosított ellátás megszüntetése díjhátralék miatt történt, további szakosított ellátásra a 18. § (3) bekezdésben foglaltak érdekében kerülhet sor.

9. Elhelyezés az ápolást, gondozást, szakosított ellátást nyújtó intézményben

22. § (1) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik a szakosított ellátást igénylők elhelyezéséről. Szabad kapacitás esetén a szociálisan nem rászorulók részére is nyújtható ellátás.

(2) Ha a jogosult részére az ellátás férőhely, illetve szabad kapacitás hiányában nem biztosítható, a kérelmet a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi az intézményvezető.

(3) A továbbiakban az ellátás igénybevételének sorrendjét a (2) bekezdésben foglalt nyilvántartás alapján kell meghatározni.

23. § Azonnali elhelyezésről az ellátott egészségi állapota, valamint jogszabályban meghatározott feltételek alapján az intézményvezetője dönt.

24. § Ha a jogosult szociális helyzete, egészségi állapota a soron kívüli ellátást indokolja, az intézményvezető a 22. § szerinti sorrendet figyelmen kívül hagyva gondoskodik az ellátásáról.

25. § (1) A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló határozatban fel kell tüntetni.

(2) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető, az igények kielégítésének sorrendjéről az intézmény orvosának véleményének figyelembe vételével dönt.

10. Az intézményi térítési díj és megfizetésének rendje

26. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjait a képviselő-testület külön jogszabály szerint évente felülvizsgálja.

(2) A szociálisan nem rászorulók által fizetendő térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező.

(3) Az intézményi térítési díjat utólag készpénzben, a Központ székhelyén kell befizetni, vagy átutalással a Központ bankszámlaszámára kell teljesíteni minden hónap 10. napjáig.

27. § Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak mérséklését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társuláshoz fordulhat. A kérelem ügyében a Társulás határozattal dönt.

11. Záró rendelkezések

28. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet.

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.