Lovászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2021. 05. 01- 2023. 04. 29

Lovászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2021.05.01.

Lovászi Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Lovászi 468/3, 0264/3 hrsz‑ú működő köztemetőre és a Lovászi 564. hrsz‑ú lezárt köztemetőre (a továbbiakban együtt: temető) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temető fenntartását, üzemeltetését, temetkezési szolgáltatást végző személyekre, továbbá mindazokra, akikre e tevékenységek során jogok és kötelezettségek keletkeznek.

2. § A temetővel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokra, kötelezettségekre és feladatokra a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet előírásai az irányadók, az e rendeletben foglalt helyi sajátosságok figyelembevételével.

3. § A temető tulajdonosa Lovászi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatait saját maga látja el az alábbiak szerint:

a) a tulajdonosi és fenntartási kötelezettségeket az éves költségvetési rendeletben meghatározott előírások figyelembevételével a képviselő-testület és a polgármester teljesíti,

b) a temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatokat a polgármester vagy az általa megbízott személy teljesíti,

c) az adminisztrációs feladatokat a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2. Temetési helyek, sírjelek

4. § (1) A temetőben biztosított temetési helyek és méreteik:

a) Felnőtt egyes sírhely 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles

b) Felnőtt mélyített sírhely 2,10 m hosszú, 2,20 m mély, 0,90 m széles

c) Felnőtt kettes sírhely 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 1,90 m széles

d) Gyermek sírhely 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles

e) Urna földbe temetésnél 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles

f) Sírboltok:

fa) Két személyes 3,00 m hosszú, 2,10 m mély, 2,00 m széles

fb) Négy személyes 4,00 m hosszú, 2,10 m mély, 3,00 m széles

g) Gránitlappal lefedett urnasírhely: 0,77 m hosszú, 0,50 m mély, 0,52 m széles

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) Az urnasírhely-parcellában lévő temetési helyen elhelyezhető sírjel, síremlék magassága nem haladhatja meg a 0,8 métert, az egyéb temetési helyen elhelyezhető sírjelek magasságát az önkormányzat nem korlátozza.

(4) A temetési helyre egy méternél magasabbra növő növény nem ültethető.

5. § (1) Az elhunytat, amennyiben az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga, az adott parcellában az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a meglévő sírok között meg nem váltott sírhelyre kell temetni az elhunytat az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy beleegyezésével, valamint köztemetés esetén.

6. § (1) Temetési helyet megváltani csak haláleset bekövetkezése vagy újratemetés miatt lehet. Egyszerre legfeljebb egy egyes sírhely és egy kettős sírhely váltható meg. Ezen rendelkezés az újraváltásra nem vonatkozik.

(2) A temetési hely iránti igényt, illetve a korábban megváltott sírhelyre történő temetés esetén a temettetési szándékot az önkormányzat hivatalához kell bejelenteni írásban.

(3) A temetésre vonatkozó bejelentést a hivatal erre felhatalmazott ügyintézője a rendelkezési jog vizsgálatát követően záradékolja. A temetési hely iránti igényt a sírhelyhasználati díj megfizetését követően a hivatal erre felhatalmazott ügyintézője záradékolja, feltüntetve a temetési hely azonosító adatait.

(4) A temetőben temetésre csak a (3) bekezdésben rögzítettek szerint záradékolt bejelentési igény birtokában kerülhet sor.

(5) A rendelet 2. és 3. mellékletekben meghatározott díjakat a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalban kell befizetni.

7. § (1) A polgármester a köztemetőben díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyeknek, akik a község fejlődése érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

8. § (1) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervezetet az üzemeltetőnek be kell mutatni.

(2) A sírbolt /és síremlék/ fenntartásáról, annak létesítője /örököse/ köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az önkormányzat elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.

(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 91 napra ki kell függeszteni.

(4) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

9. § (1) A 4. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog minimális időtartama:

a) a sírhely megváltásától számított 25 év,

b) megváltott sírhelyre történő temetés esetén

ba) az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év,

bb) az utolsó urnaelhelyezéstől számított 10 év.

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért az (5) bekezdésben foglaltak kivételével díjat kell fizetni, melynek összegét az 9. §-ban foglalt rendelkezési időre vetítve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A sírhelyek az 9. §-ban foglalt minimális rendelkezési időnél hosszabb időtartamra, de legfeljebb 50 évre is megválthatók. Az ingyenesen biztosított temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év.

(4) A rendelkezési jogosultság

a) kezdő napja

aa) a megváltás napja, megváltás hiányában a sírhelyre történő első temetés napja az ab) pontban foglaltak kivételével,

ab) amennyiben a temetési helyen 2000. október 1. előtt temetésre került sor, 2000. október 1-je,

b) befejező napja a lejárat évének utolsó napja.

(5) Rátemetés, valamint kettős, hármas, négyes sírhelyre történő temetés esetén a rendelkezési jogosultságot meg kell hosszabbítani, a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat meg kell fizetni, ha a sírhely feletti rendelkezési jogosultság

a) urnaelhelyezés esetén 10 évnél

b) koporsós sírhely esetén 25 évnél

rövidebb.

3. A temető rendjének helyi szabályai

10. § (1) A temetői létesítmények használata térítésmentes. A létesítmények rendeltetésszerű használatáért a használó felelős.

(2) A köztemetők rendjére, a temetői munkákra vonatkozó előírásokat a rendelet 1. melléklete szerinti temetői rend tartalmazza

11. § (1) A temető nyitvatartása folyamatos.

(2) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) Tilos

a) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni,

b) a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

c) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével.

(4) A temetőben keletkező hulladékot az e célra kijelölt hulladéklerakó helyre, hulladéktárolóba kell elhelyezni. Építési és bontási hulladék kezelésére miniszteri rendeletben foglaltak irányadók azzal, hogy a temetőbe építőanyagot beszállítani, bontási anyagot elszállítani csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával, annak megfelelően szabad. A temetőben keletkezett avar és kerti hulladék elégetéséről a temető üzemeltetője gondoskodhat, a hulladék elégetése egyébként tilos.

4. Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, sírgondozás szabályai

12. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el.

(2) Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésére, sírgondozásra vonatkozó előírásokat e rendelet 1. mellékletében található temetői rend tartalmazza.

5. Temető-fenntartási hozzájárulási díja, temetői létesítmények igénybevételi díja

13. § (1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot a köztemetőkben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények használatáért igénybevételi díj illeti meg. A hozzájárulás megfizetésére kötelezettek körét, a hozzájárulás mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza

6. A temető rendje, a temetői munkák

14. § (1) A köztemetők rendjére, a temetői munkákra vonatkozó előírásokat a rendelet 1. melléklete szerinti temetői rend tartalmazza.

(2) Temetői munkák során /így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés/ talált értékekről /ékszer, nemesfémből készült protézis/ és a megtalálás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 12/2000. (XI.22.) számú önkormányzati rendelete és az azt módosító 4/2008.(XII.19.), a 2/2010. /II.05./, a 6/2010.(V.7.), valamint a 16/2012.(VI.29) számú önkormányzati rendeletek.

1. melléklet

Temető rendjéről
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben (továbbiakban: kormányrendelet) foglaltakat - a temető használatának rendjéről az alábbi temetőszabályzatot (továbbiakban: szabályzat) alkotja:
Általános szabályok

1. A szabályzat hatálya a rendelet 1.§-ában felsorolt köztemetőkre terjed ki.

2. Lovászi Község Önkormányzata, mint a köztemetők tulajdonosa (továbbiakban: fenntartó) az elhunytnak felekezethez tartozása, vagy bármilyen más megkülönböztetésére tekintet nélkül biztosítja az eltemetést az általa fenntartott köztemetőkben.

A köztemetők fenntartása és üzemeltetése

1. A köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat gondoskodik. A ravatalozó üzemeltetési feladatainak ellátására az Önkormányzat temetkezési szolgáltatóval megállapodást köthet.

2. Az üzemeltető a temető fenntartás körében gondoskodik a köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról, valamint a közcélú zöldfelületek gondozásáról.

3. A temető üzemeltetése körében az üzemeltető

Temetési helyek és szabályok

1. A temetőket sírhelytáblákra, gyermeksírhely-, sírbolttáblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre kell felosztani. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tűntetni.

2. Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek eltemetésére.

a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit,

d) biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) üzemképes állapotban tartását (karbantartását, javítását) és működteti azokat,

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását,

f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat,

h) kijelöli a temetkezési helyeket, ellátja a teljeskörű sírhelygazdálkodást, a temetési helyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatos ügyintézést, ezek díjának beszedését,

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését, és a hó eltakarítást,

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,

l) összehangolja a temetéseket,

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról,

4. A sírhelytáblákat folyószámmal, a sorokat és a temetési helyeket sorszámmal kell megjelölni.

5. A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákon - fő szabályként –folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

6. A temetőről térképet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok, milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A térképet a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni. A temető térképét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

7. Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) tisztiorvos engedélye alapján még egy koporsó temethető. A sírhelyre történő rátemetés esetén a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint újraváltási díjat kell fizetni.

8. Felnőtt sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még kettő urna is eltemethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírhelyen még négy urna helyezhető el. Az urna elhelyezése a sírhely feletti rendelkezési jog időtartamát nem hosszabbítja meg. Az urnasírhelybe kettő urna helyezhető el. Egy temetési helyre maximum 4 urna helyezhető.

9. A kettős felnőtt sírhely két koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál.

10. Felnőtt sírhelydíj megfizetése esetén a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető, meglévő családi sírhely esetén gyermeksírhely áron. Ebben az esetben a sírhely méreteinek a felnőtt sírhely méreteivel kell azonosnak lennie.

11. Sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl négyszemélyes sírboltba további 12 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletben nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhunyt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő, porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.

12. Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kormányrendelet 29. §-ában meghatározott betegségben (kolerában, pestisben, kiütéses tífuszban, stb.) elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított 1 év elteltével adható engedély.

13. Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttest-maradványok exhumálás útján helyezhetők át a működő temetőkbe, illetve betemetés alatt álló sírhelytáblába. Az exhumálás csak a tisztifőorvos engedélye alapján végezhető el.

14. Ha a temetési hely feletti rendelkezési jog a rendeletben foglaltak alapján szűnik meg, a temetési hely feltárásakor a megszűntetett sírhelyekből származó holttest maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.

15. A lezárt temetőkben urnaelhelyezésre az üzemeltető külön engedélyt adhat.

16. A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

Temetés

1. A temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül, egyházi és világi szertartás szerint történik.

2. A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését tiszteletben tartani.

3. Az eltemetés módját és helyét - amennyiben az elhunyt arról életében nem rendelkezett - az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik.

4. Az elhunyt temetésére köteles személy vagy meghatalmazottja a temetési hely kiválasztása, illetve – amennyiben köztemetőben temetési hely felett rendelkezési joga van – megjelölése miatt köteles az üzemeltetőt személyesen megkeresni és a sírhely elfogadását, illetve kijelölését aláírásával igazolni.

5. Közköltségen történő temetés esetén az ismert hozzátartozót a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.

6. Halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 órán túl, de 96 órán belül el kell temetni, kivéve, ha

- a halott-vizsgálatot végző orvos a halott-vizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott ki,

- a holttestnek az eltemetéséig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8 napon belül kell elvégezni.

7. Hamvasztásos temetés esetén a halottat a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell.

8. A temetőbe szállított halott - az azonosság megállapítása és az okmányok átadása után - ravatalozóban, hűtőben való elhelyezéséről gondoskodni kell, kivéve, ha azonnal el lehet temetni.

9.Temetni hagyományos módon koporsóban, illetve urnába helyezett hamvak eltemetésével lehet.

10. A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. A hamvak a temető arra kijelölt terültén szétszórhatók.

11. A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

12. A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

A temetői szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

1. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a temetkezési szolgáltatás Lovászi község köztemetőiben történő végzéséről a tevékenység megkezdése előtt kötelesek az üzemeltetőt tájékoztatni. Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók részére – az átvételről szóló elismervény aláíratásával – köteles a rendeletet, a temetőszabályzatot és az üzemeltető által meghatározott, a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét (továbbiakban: temetői rend) átadni.

2. A temetés időpontját az elhunyt eltemetésére köteles személy, vagy a meghatalmazottja az üzemeltetővel minden esetben – a temetés előtt legalább két nappal - köteles egyeztetni.

3. Az elhunytnak a temetés helye szerinti köztemetőbe történő kiszállításáról a temetői rendben meghatározottak szerint kell gondoskodni.

4. Az üzemeltető a temetőbe kiszállított elhunyt átvételére a temetői rendben meghatározottak szerint köteles. Az átvétel során a lábcédula alapján meg kell győződnie az elhunyt személyazonosságáról, továbbá a halott vizsgálati bizonyítvány egy példányát át kell vennie és meg kell őriznie. Sírnyitás esetén a temetkezési vállalkozó a sírnyitási engedély egy példányát – a temetés időpontja előtt legalább egy nappal - köteles az üzemeltetőnek átadni.

5. A köztemetőnek az elhunyt hűtésére szolgáló helyiségében a temetkezési szolgáltatók csak az üzemeltető képviselőjének jelenlétében és csak a halott átadásakor, illetve a temetés napján a ravatalozás megkezdése előtt tartózkodhatnak.

6. Az üzemeltető képviselője a temetés teljes időtartama alatt köteles a temetőben tartózkodni, a temetési időpontok és a szolgáltatások összehangolásáról gondoskodni. Az üzemeltető feladata a hozzátartozók által a temetőbe korábban kiszállított koszorúk, virágcsokrok átvétele, a temetés időpontjáig történő tárolása, illetve azoknak temetésenként (elhunytanként) történő csoportosítása. A szertartás időtartama alatt - különösen az egymást követő temetések esetén – a hozzátartozók irányítása és tájékoztatása az üzemeltető feladata.

7. Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozók által munka nem végezhető.

Nyilvántartások

1. A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az üzemeltető nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet köteles vezetni.

2. A nyilvántartó könyv az alábbi adatokat tartalmazza:

2.1. folyószám, a temetés (urnába elhelyezés, vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt neve, születési neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

2.2. Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.”

3. A sírbolt könyvet a nyilvántartó könyvnél meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével.

4. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.

5. A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést) időrend szerint kell bejegyezni.

6. Holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével kell bejegyezni.

7. A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

8. Az üzemeltető a nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

9. A nyilvántartásokat az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, a temető megszüntetését követően pedig át kell adnia a Zala Megyei Levéltárnak.

Vegyes és záró rendelkezések

1. A jegyző ellenőrzi:

- a temetők fenntartásával, üzemeltetésével, használatának rendjével összefüggő feladatok ellátását,

- a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését.

Ellenőrzési jogkörében felhív a jogszabályokban és a helyi rendeletben és a temetőszabályzatban foglalt rendelkezések betartására. Szabálysértési eljárást folytathat le. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti annak felmondását.

Az ellenőrzés során a temetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet.

Vizsgálhatja:

- a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

2. A temetőszabályzat Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2021. (IV. 30.) számú önkormányzati rendeletével egyidejűleg, 2021. május 1. napján lép hatályba.

2. melléklet

A temetőben a sírhelyek egyszeri megváltásáért fizetendő díjak

1. Felnőtt egyes sírhely 12.000,- Ft

2. Felnőtt mélyített sírhely 15.000,- Ft

3. Felnőtt kettes sírhely 15.000,- Ft

4. Gyermek sírhely 3.000,- Ft

5. Urna földbe temetésnél 2.000,- Ft

6. Sírboltok:

6.1. Két személyes 12.000,- Ft

6.2. Négy személyes 20.000,- Ft

7. Gránitlappal lefedett urnasírhely:200.000,- Ft

3. melléklet

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díjak

1. Temetkezési vállalkozó által fizetendő díj 20.000,- Ft / temetés.

2. A síremlék készítők által fizetendő díjak: Egyes síremlék: 6.500,- Ft, Kettes síremlék: 9.700,- Ft

Az 1. pontban meghatározott díj megfizetése alól a ravatalozót üzemeltető vállalkozó szerződés alapján mentesülhet.