Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 02 - 2021. 11. 29

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Fonó Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Fonó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) eleget tegyen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által előírt szabályozási kötelezettségének, a szociális és gyermekvédelmi ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, az eljárás és az ellenőrzés rendjének helyi szabályozásával.

(2) Az Önkormányzat által biztosított és megszervezett szociális, gyermekvédelmi gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.

(3) A szociális és személyes gondoskodás biztosítása érdekében Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testülete) valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya – amennyiben jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik – Fonó község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező Szoctv. 3. § (1)–(3) bekezdése és a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére elsősorban az Szoctv. 4. §-ban és a Gyvt. 5. §-ban meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:

 • a) Elemi kár: árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, belvíz, földrengés, jégeső.
 • b) Különös méltánylást érdemlő helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény (különösen: haláleset, természeti katasztrófa, elemi kár), amely a család összjövedelemét és mobilizálható vagyontárgyát is meghaladja.
 • c) Rendkívüli élethelyzet különösen: gyógyíthatatlan betegség, váratlan haláleset, család bármely tagjának munkaviszonyának váratlan elvesztése.
 • d) Vagyontalan: az, aki az Szoctv.-ben meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.
 • e) Közreműködő szervezet: szociális, gyermekvédelmi, közoktatási, vagy közigazgatási intézmény, vagy társadalmi szervezet
 • f) Életvitelszerű ott lakás: a magánszemély számára ténylegesen életvitelszerűen lakóhelyéül szolgáló olyan lakóingatlan, ahonnan a magánszemély az életét szervezi, a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet, folytatja, amelyre a család élete helyszínéül szolgál, amelyre vonatkozóan a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi.
 • g) Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat – és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.
 • h) Védőoltás: a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló NM rendeletben meghatározottak fogalom.

II. FEJEZET A szociális gondoskodás rendszere

4. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az önkormányzat az Szoctv.-ben, Gyvt.-ben illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint megállapított pénzbeli és természetbeni ellátásokat, személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtja.

(2) Az önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeit az e rendeletben meghatározott ellátások nyújtásával biztosítja.

 • a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával,
 • b) személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti alapellátások közül a családsegítést, ékeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátását, gyermekjóléti szolgáltatást az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás tagjaként az általa fenntartott Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központon keresztül történő biztosításával,
 • c) személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatásként falugondnoki szolgáltatást önálló működtetésével,
 • d) intézményi gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként biztosítja a Taszár Községi Önkormányzattal kötött feladatellátási megállapodással a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődében,
 • e) szünidei gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként biztosítja.

(3) Az önkormányzat pénzbeli, vagy természetbeni ellátásként:

 • a) eseti vagy rendszeres települési és gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg,
 • b) köztemetést biztosít,
 • c) intézményi és szünidei gyermekétkeztetést biztosít.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

5. § (1) E rendeletben meghatározott ellátások esetében a hatáskör gyakorlója a képviselő-testület, és átruházott hatáskörben a Fonó Községi Önkormányzat polgármestere (a továbbiakban: polgármester).

(2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott ellátások megállapításával kapcsolatos hatáskört - a (3) bekezdésben foglalt ellátások kivételével - a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület dönt:

 • a) a jogtalanul felvett ellátás visszafizetéséről, részletfizetésről és visszafizetés elengedéséről,
 • b) a települési és gyermekvédelmi támogatások éves összegének megállapításáról, ahol e rendelet kifejezetten erről rendelkezik.

(4) A képviselő-testület a jegyzőre ruházza az e rendeletben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a döntés meghozataláig. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra. Az eljárásra az Szoctv. -ben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) foglaltakat kell alkalmazni.

6. § (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások és szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnál 7258 Baté, Fő u. 7.(a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) E rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. Az ellátás nyújtása iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

(3) A támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza legalább:

 • a) a támogatást igénylő személynek az Szoctv. 18. § a) és c) pontjában szereplő adatokat,
 • b) a támogatás utalásához a kérelmező által megjelölt bankszámlaszámot,
 • c) az igényelt támogatás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.

7. § (1) A kérelmező köteles a kérelmében a saját és e rendeletben meghatározott vele együtt élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat a kérelméhez csatolni.

(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell - amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik -a jövedelem valódiságát igazoló iratokat, nyilatkozatot. Ezek különösen a következők lehetnek:

 • a) munkáltató által kiadott keresetigazolás a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről,
 • b) rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény,
 • c) nyugdíjszerű ellátásoknál a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lap, ennek hiányában a kérelem beadását megelőző havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat,
 • d) bármilyen más hatóság által megállapított rendszeres ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított támogatás összegéről igazolás, vagy bankszámlakivonat vagy az ellátást megállapító határozat,
 • e) egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, szerződés, vagy nyilatkozat,
 • f) a vállalkozásból származó jövedelem esetében az állami adóhatóság által kiállított igazolással, és az adóbevallással el nem zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással , ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

(3) A kérelmező köteles a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározottak szerint a vagyoni helyzetről is nyilatkozatot csatolni az e rendeletben meghatározott ellátások esetén, továbbá, ha a döntéshozó a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja.

(4) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi - és vagyoni helyzetéről szóló igazolást csatolta és azokban lényeges változást nem történt. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellehetőek és a kérelmező nyilatkozik arról, hogy azok tekintetében változás nem történt, valamint az Ákr.-ben foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

(6) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges igazolások, nyilatkozatok és bizonyítékok körét az egyes pénzbeli ellátási formák szabályozásánál kerül felsorolásra.

(7) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott jövedelemviszonyok, vagyoni helyzet vizsgálatától eltekinthet, amennyiben a kérelmező lakóingatlanában azonnali beavatkozást és életveszély elhárítását igénylő elemi kár keletkezett, vagy a támogatás életveszély, vagy gyermek veszélyeztetettségét okozó körülmény megszüntetését szolgálja.

8. § (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei és szükség esetén környezettanulmány alapján köteles meghozni a döntését.

(2) Környezettanulmány készítése akkor kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, és ha az önkormányzatnak hivatalos tudomása van a kérelmező kérelmében foglaltaktól eltérő életkörülményeiről.

(3) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.

(4) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi vagy vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Szoctv. 10. § (7) bekezdés szerint az állami adóhatóságtól kérni kell az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadó alapjának közlését.

9. § (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a jogosult által megadott bankszámlaszámra, ennek hiányában a jogosult vagy meghatalmazottja részére házipénztárból készpénzben kifizethető.

(2) Az eseti pénzbeli támogatásokat a jogosultságot megállapító határozatban megjelölt időpontban folyósítható a kérelemben megadott bankszámlaszámra, ennek hiányában a jogosult vagy megbízottja részére házipénztárból készpénzben.

(3) E rendeletben megállapított természetbeni ellátásként nyújtott támogatások a közműszolgáltatók részére, vagy közreműködő szervezetek részére is utalhatóak, vagy átadhatók, amelyről a döntéshozó a támogatás megállapításáról szóló döntésben rendelkezik. A közreműködő szervezet köteles számlával elszámolni az önkormányzat felé a határozatban megállapított természetbeni ellátás a támogatásra jogosult (a továbbiakban: jogosult) részére történő beszerzéséről és átadásáról.

(4) A jogosult halála esetén jogszerűen megállapított és még fel nem vett ellátást a jogosulttal közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben jogosult felvenni a halál bekövetkeztét követő hónap utolsó napjáig.

5. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése

10. § (1) Az Szoctv. 17. § (5) bekezdése alapján az e rendeletben megállapított támogatások jogosulatlanul igénybevétele esetén, azok megtérítése rendelhető el. A jogosulatlanul felvett összeg és annak kamatainak visszafizetése méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna és a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: öregségi nyugdíjminimum) két és félszeresét.

(2) Kérelemre a visszafizetési kötelezettségre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama, de maximum hat hónap.

11. § (1) E rendelet alapján a jogosult részére eseti vagy rendszeres pénzbeli, természetbeni települési és gyermekvédelmi támogatást, és köztemetést lehet megállapítani.

(2) E rendeletben megállapítható eseti pénzbeli és természetbeni települési támogatások:

 • a) települési rendkívüli támogatás,
 • b) települési temetési támogatás,
 • c) települési krízis támogatás,
 • d) időskorúak települési támogatása,
 • e) települési rezsitámogatás,
 • f) települési gyógyszertámogatás.

(3) E rendeletben megállapítható eseti pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások:

 • a) születési támogatás,
 • b) beiskolázási támogatás,
 • c) gyermeknevelési támogatás,
 • d) védőoltás igénybevételének támogatása,
 • e) Mikuláscsomag támogatás,
 • f) tanulmányi teljesítményt ösztönző támogatás,
 • g) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás.

(4) E rendeletben megállapítható rendszeres pénzbeli és természetbeni települési szociális ellátás a települési lakásfenntartási támogatás.

(5) E rendeletben a köztemetés természetben nyújtott szociális ellátásként biztosítható.

(6) E rendeletben az Önkormányzat a Gyvt.21/C §-ban meghatározott szünidei gyermekétkeztetésre jogosultakon kívül természetben biztosít szünidei gyermekétkeztetést.

12. § (1) Az önkormányzat e rendeletében megállapított támogatások természetbeni megállapításnak akkor van helye, ha a kérelem arra irányul, vagy a jogosult korábbi életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatás felhasználása nem rendeltetésnek megfelelően történik.

(2) A rendszeres lakásfenntartási települési támogatás természetben nyújtott formája a közüzemi díjnak a közvetlenül a szolgáltató részére történő utalásával történhet.

(3) A támogatások természetben nyújtott formája különösen: élelmiszercsomag, tüzelőanyag, vagy a támogatás meghatározott célra közreműködő szerv részére történő utalása, ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjat is, tankönyvvásárlás, kirándulás költségeire, vagy közműszolgáltatók részére utalás.

III. FEJEZET Pénzbeli és természetbeni települési támogatások

6. Települési rendkívüli támogatás

13. § (1) Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére eseti települési rendkívüli támogatást nyújthat.

(2) A települési rendkívüli támogatás az Szoctv. 45. § (4) bekezdésben felsoroltakon túl még az alábbi célokra állapítható meg:

 • a) ellátatlan munkanélküliek segélyezésére,
 • b) élelmiszer, ruha, gyógyszer, tüzelő vásárlásra,
 • c) gyermekétkeztetési térítési díjhátralék kifizetésére,
 • d) közüzemi díjhátralékok rendezésére,
 • e) egyéb igazolt rendkívüli kiadások rendezésére,
 • f) gyermekek iskoláztatására, ruháztatására
 • g) hozzátartozó ápolására, gyógyszerköltségekre.

(3) Települési rendkívüli támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét., egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét és vagyontalan.

(4) A települési rendkívüli támogatás egyszeri összege legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 15.000. Ft lehet.

(5) A települési rendkívüli támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is adható. Természetbeni ellátásként különösen adható: tűzifa, élelmiszer, ruházat, térítési díj, vagy közfoglalkoztatás keretében megtermelt és más célra fel nem használt termények biztosítása formájában.

(6) Települési rendkívüli támogatás kérelemre e rendeletben meghatározott egyéb települési támogatásokon kívül adható, alkalmanként évente legfeljebb kettő alkalommal.

(7) Különös méltánylást igénylő helyzetben az (6) bekezdésben foglaltaktól lehet térni, a kérelmező családjának létfenntartását veszélyeztető helyzetben.

(8) A települési rendkívüli támogatás az (6) és (7) bekezdésen kívül hivatalból is megállapítható, különösen közoktatási intézmények, gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmények, védőnő, háziorvos, család vagy gyermekek érdekét védő társadalmi szervezetek kezdeményezésére, közműszolgáltatók kérésére.

14. § (1) A települési rendkívüli támogatás pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is adható, ha a kérelmező baleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt került rendkívüli élethelyzetbe, s az összeg a gyógykezeléshez, az elemi kárral sújtott ingatlana felújításához szükséges.

(2) Települési rendkívüli támogatás kamatmentes kölcsönként akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, egyedülálló esetében a háromszorosát nem haladja meg és vagyontalan.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kamatmentes kölcsönre való jogosultság indokaként felsorolt bizonyítékokat (különösen: számlák, szakértői vélemények, háziorvosi igazolás.) és jövedelem- és vagyonnyilatkozatot.

(4) A települési rendkívüli támogatásként biztosított kamatmentes kölcsön összege legalább 10.000 Ft, legfeljebb 100.000 Ft lehet és egy évben maximum egyszer igényelhető háztartásonként.

(5) A települési kamatmentes kölcsönt tíz hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, a felvételét követő hónap 10. napjától kezdve, amelynek visszafizetését a kérelmezőnek a kérelemben kell vállalnia.

(6) A települési kamatmentes kölcsön igénybevételének visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell kötni, amelyben a kérelmező és az együtt élő családtagokat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni.

(7) A kölcsönszerződésben biztosítékul ki kell kötni azt, hogy amennyiben az adós, vagy egyetemleges adóstársa bármekkora havi törlesztő részlet befizetését elmulasztja, vagy azzal késedelembe esik a hátralévő teljes kölcsönösszeg egy összegben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:154. §. ban meghatározott kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik.

(8) Amennyiben a kölcsön összegét a kérelmező bizonyíthatóan nem a kérelemben feltüntetett célra használta fel úgy az ellátást jogtalanul igénybe vett támogatásnak kell tekinteni és egy összegben 30 napon belül vissza kell fizetni.

(9) Rendkívüli települési támogatásként kamatmentes kölcsön a kérelmező által addig nem igényelhető, amíg az előző kamatmentes kölcsönt nem fizette vissza.

(10) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemviszonyok vizsgálatától eltekinthet, amennyiben a kérelmező lakóingatlanában azonnali beavatkozást és életveszély elhárítását igénylő elemi kár keletkezett. A támogatás összegét a (4) bekezdéstől eltérően maximum az öregségi nyugdíjminimum tizenötszöri összegében is megállapíthatja. A megállapított támogatást a visszafizetéséig jelzálogjogként az elemi kárral sújtott és felújított ingatlanra be kell jegyeztetni.

7. Települési temetési támogatás

15. § (1) Települési temetési támogatásban részesíthető, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az ötszázezer forintot nem haladja meg.

(2) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolások mellett az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát, továbbá a temetés költségeiről a kérelmező saját nevére kiállított számla eredeti példányát.

(3) A támogatási iránti kérelmet legkésőbb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetés költségeit igazoló számla utólag a kifizetést követő 10 napon belül is benyújtható, amennyiben a kérelmező ezt jelzi a kérelemben és vállalja az utólagos elszámolási kötelezettséget, amit a határozatban neki elő kell írni. Amennyiben e kötelezettségét a támogatásban részesülő nem teljesíti, vele szemben úgy kell eljárni, mint aki az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna igénybe a támogatást.

(5) A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét és az arról szóló határozat számát a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(6) A települési temetési támogatás egyszeri összege 50.000 Ft.

8. Települési krízis támogatás

16. § (1) Települési krízis támogatásban részesíthető az, akinek az ingatlanában elemi kár, váratlan káresemény vagy családjában tragédia történt (különösen: haláleset, baleset, betegségből adódó váratlan költség)

(2) Támogatásra jogosult, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, egyedülállónál és gyermekét egyedül nevelő szülőnél az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg.

(3) A települési krízis önkormányzati támogatás maximum összege 200.000 Ft lehet.

(4) A támogatás háztartásonként egy évben maximum egyszer adható.

(5) A támogatáshoz csatolni kell a krízis helyzet igazolását szolgáló bizonyítékokat (különösen: szakértői vélemény, háziorvosi igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, kárfelvételt igazoló dokumentum).

(6) Amennyiben a kérelmező lakóingatlanában azonnali beavatkozást és életveszély elhárítását igénylő elemi kár keletkezett, az azonnali kárenyhítés céljából a kérelem a támogatás kifizetését követően utólag is beadható és a támogatás a (2) bekezdésben foglaltaktól figyelembevétele nélkül is megállapítható.

9. Időkorúak települési támogatása

17. § (1) Pénzbeli ellátásként időskorúak települési támogatása nyújtható, azon a településen bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen lakóhelyén élő

 • a) 62. életévét adott évben betöltött időskorú,
 • b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény alapján megváltozott munkaképességű személyek ellátásában vagy nyugdíjbiztosítási ellátásában

részesülő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az ötszázezer forintot nem haladja meg.

(2) Az időskorúak települési támogatás iránti kérelmét tárgyév november hó 1. napjától, december 20 napjáig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat és az (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátásra való jogosultság igazolását.

(3) A támogatás minimum összege 5.000 Ft.

(4) Az adott évben adható támogatás összegét a képviselő-testület évente határozattal állapítja meg, a támogatás kifizetésére december 24. napjáig kerül sor.

10. Települési rezsitámogatás

18. § (1) Pénzbeli ellátásként települési rezsitámogatás nyújtható a Fonóban bejelentett lakcímmel életvitelszerűen az ingatlanban ott lakó személynek a rezsiköltségeihez történő hozzájárulásként évente egy alkalommal.

(2) Települési rezsitámogatásra jogosult, az, aki a nevére és a lakóhelyével megegyező címre kiállított- az adott év január 1. és december 15. közötti időszakra szóló egy közüzemi számla másolatát (különösen: vízdíj, villany, hulladékszállítási díj) a kérelemhez csatolja és a családjában az egy főre jutó jövedelem az ötszázezer forintot nem éri el.

(3) A települési rezsitámogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ingatlanban élő személyek és családok számától.

(4) A települési rezsitámogatás minimális összege 10.000,- Ft/lakott ingatlanonként.

(5) A kérelmet adott évben október hó 15 napjától december hó 15. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) Adott évben települési lakásfenntartási támogatásra jogosult részére a támogatás hivatalból állapítható meg.

(7) A támogatás folyósítás módjáról és pontos összegéről a képviselő-testület minden év október elsejéig dönt.

11. Gyógyszertámogatás

19. § (1) A gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadásai és a betegségéhez kapcsolódó kiadásai miatt időszakosan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos és a gyógyszertár az igénylő megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről és annak költségéről.

(3) Eseti gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani.

(4) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

 • a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedülálló esetén a két és félszeresét nem haladja meg, és
 • b) gyógyszerkiadásai, illetve a betegségéhez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 6000 Ft-ot és közgyógyellátásra nem jogosult.

(5) Az alkalmanként megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 5000,-Ft.

12. Települési lakásfenntartási támogatás

20. § (1) Települési lakásfenntartási támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez egy évre állapítható meg.

(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A települési lakásfenntartási támogatás havi összege:

 • a) ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg: 6000 Ft/hó
 • b) ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát meghaladja, de nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét 4000 Ft/hó.

(5) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell biztosítani az alábbi sorrend alapján elsődlegesen:

 • a) közüzemi vízdíjra a közszolgáltatónak történő utalással,
 • b) előrefizetős villanyóra esetén a közszolgáltatónak történő utalással,
 • c) gáz- és villanyköltségek esetén a közszolgáltatónak történő utalással,
 • d) szemétszállítási díj esetén a közszolgáltatónak történő utalással.

(6) Pénzbeli támogatásként történő folyósításra csak abban az esetben van lehetőség, ha nem rendelkezik a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egyike sem az adott ingatlanra vonatkozóan a támogatás összegét elérő havi közüzemi számlával, vagy a megállapított támogatás teljes összege meghaladja az (5) bekezdésben felsorolt közüzemi díjakat.

(7) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(8) Kérelemhez csatolni kell legalább egy havi három hónapnál nem régebbi közüzemi díjakról szóló számla - víz, villany, gáz, szemétdíj – másolatát, a jövedelemigazolásokat és vagyonnyilatkozatot és nyilatkozatot arról, hogy a 21. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségét teljesítette.

21. § (1) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező lakókörnyezete rendezettségére a (2) bekezdésben előírt kötelezettségét biztosítsa.

(2) A kérelmező az (1) bekezdésben a lakókörnyezete rendezettségére előírt kötelezettségeit akkor biztosítja, hogy ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan:

 • a) környezetében hulladékot nem halmozz fel,
 • b) a házhoz tartozó udvart és kertet gyomtalanítja, elvégzi a rendszeres kaszálást, közérdekű védekezési kötelezettségének eleget tesz, parlagfű irtásáról gondoskodik,
 • c) ingatlan előtti járda hó- és jégmentesítési, gyommentesítési, portalanítási kötelezettségét teljesíti.

(3) A (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése környezettanulmány útján ellenőrizhető. A támogatás megállapításához a kérelmezőt 7 napos határidő kitűzésével felszólítja a polgármester az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok megszüntetésére, figyelmeztetve, hogy a meghatározott kötelezettség nem teljesülése esetén a támogatási kérelem elutasítását vagy a folyósított támogatás azonnali megszüntetését vonja maga után és a jogosul két hónapig kizárja magát újabb lakásfenntartási kérelem benyújtásának lehetőségétől.

IV. FEJEZET Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások

13. Születési támogatás

22. § (1) Pénzbeli születési támogatásra jogosult a gyermek törvényes képviselője, amennyiben a gyermek születése és a támogatási kérelem beadása időpontjában a gyermekkel életvitelszerűen együtt Fonó lakcímmel rendelkezik és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az ötszázezer forintot.

(2) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születést követő 60 napon belül, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A születési támogatási kérelemhez a család jövedelemigazolásán túl a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell csatolni.

(4) A születési támogatás egyszeri összege 50.000,-Ft.

14. Beiskolázási támogatás

23. § (1) Pénzbeli ellátásként beiskolázási támogatás állapítható meg annak a lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen ott lakó

 • a) törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő gyermek, vagy általános, középiskolai tanulmányokat folyató nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik,
 • b) 18. életévét betöltött tanuló, hallgató részére, aki közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az ötszázezer forintot.

(2) A beiskolázási támogatás összege legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 20.000 Ft lehet.

(3) A beiskolázási támogatás pontos összegét a képviselő-testület a tanévkezdésig, de legkésőbb minden év végéig határozatban állapítja meg.

(4) A beiskolázási támogatásra a kérelmet minden év július hó 1. napjától november hó 30. napjáig bezáróan lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló közoktatási intézmény igazolását, óvoda által kiállított igazolást az óvoda nevelésben való ellátásról, és a jövedelemigazolásokat.

(5) A támogatások kifizetésére a kérelem beadását követő hónap 5. napjáig kerül sor

15. Gyermeknevelési támogatás

24. § (1) Pénzbeli ellátásként gyermeknevelési támogatást állapítható meg a településen lakcímmel rendelkező és a településen életvitelszerűen ott lakó törvényes képviselő részére, aki három éves kor alatti gyermek ellátásáról saját háztartásban gondoskodik és adott évben a gyermekre vonatkozóan települési beiskolázási támogatásban nem részesült, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az ötszázezer forintot nem haladja meg.

(2) A gyermeknevelési támogatás hivatalból megállapítható azon jogosult részére, aki az adott gyermek után a kérelem beadásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(3) A gyermeknevelési támogatás összege legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 20.000,-Ft.

(4) Támogatás iránti kérelmet október hó 15. napjától december hó 15. napjáig bezárólag lehet beadni.

(5) A támogatás összegét az adott évben a képviselő-testület határozatban állapítja meg.

(6) A támogatásra való jogosultság megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokat.

16. Védőoltás igénybevételének támogatása

25. § (1) A 0-18 éves korú gyermekét saját háztartásában nevelő törvényes képviselő a gyermeke részére a Magyarországon elérhető további nem kötelező térítés ellenében elérhető védőoltás igénybevételéhez pénzbeli támogatásra jogosult, amennyiben

 • a) gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az ötszázezer forintot és
 • c) a törvényes képviselő és a gyermek is a településen lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen lakik.

(2) A védőoltás támogatásának összege oltásonként a védőoltás fogyasztói ára, de maximum 10.000 Ft. Gyermekenként évente a védőoltások számától függetlenül összesen 30.000 Ft támogatás állapítható meg.

(3) A védőoltáshoz a támogatást legkésőbb az oltást követő 60 napon belül lehet igényelni.

(4) A védőoltás igénybevételéhez támogatás a védőnő és a családsegítő közreműködésével is biztosítható.

(5) A védőoltás támogatási kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a védőoltást biztosító orvos igazolását a gyermek részére beadott védőoltásról, a gyermek nevére, vagy törvényes képviselő nevére szóló, a gyermek nevét és a védőoltás nevét tartalmazó számlát.

17. Mikuláscsomag támogatás

26. § (1) Természetbeni ellátásként a településen lakcímmel rendelkező életvitelszerűen a településen lakó 0-14 éves korú gyermekek törvényes képviselői részére a települési mikuláscsomag támogatást biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában a településen adott évben települési beiskolázási támogatásban, települési születési támogatásban, vagy települési gyermeknevelési támogatásban részesült gyermekek részére hivatalból.

(2) A jogosultságot a Hivatal által rendelkezésre álló iratok alapján igazolja.

(3) A támogatás minimum összege: 3.000 Ft.

(4) A támogatás összegéről a képviselő-testület legkésőbb november hónap végéig dönt.

(5) A támogatás átadására december hó 10. napjáig kerül sor. A támogatás átvételét a jogosult gyermekek törvényes képviselője aláírásával igazolja.

18. Tanulmányi teljesítményt ösztönző támogatás

27. § (1) Pénzbeli ellátásként a településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó általános iskola 5-8. évfolyamon tanuló vagy középfokú tanulmányi jogviszonnyal rendelkező tanuló részére tanulmányi teljesítményösztönző támogatás állapítható meg.

(2) Tanulmányi ösztönző támogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott tanuló, ha a magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül számított érdemjegyeinek év végi átlaga, 8. osztályos tanuló esetében az I. félévi átlaga legalább 4,0-es és adott évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a családjában az egy főre jutó jövedelem az ötszázezer forintot nem haladja meg.

(3) A tanulmányi ösztönző támogatási kérelmet a nagykorú tanuló, vagy a gyermek törvényes képviselője a tárgyév június hó 15. napjától, augusztus hó 30. napjáig nyújthatja be.

(4) A tanulmányi ösztönző támogatási kérelemhez a tanuló év végi bizonyítvány másolatát, 8. osztályosoknak a félévi bizonyítvány másolatát és a jövedelemigazolásokat kell csatolni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a jogosultságot a Hivatal igazolja.

(5) A tanulmányi ösztönző támogatás minimális összege: 5000 Ft, maximális összege 20.000 Ft.

(6) A tanulmányi ösztönző támogatás összegét a képviselő-testület az adott évben határozattal állapítja meg.

(7) A támogatások kifizetésére a döntést követő 15 napon belül kerül sor.

19. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

28. § (1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj támogatás állapítható meg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, valamint a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevők számára.

(2) Az ösztöndíj támogatás annak a hallgatónak adható, aki az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem az ötszázezer forintot nem haladja meg.

(3) A támogatásra a kérelmet a Bursa Hungarica által meghirdetett határidőre és pályázati feltételek szerint kell beadni, amelyhez a jövedelemigazolásokat és az iskolalátogatási bizonyítványt kell csatolni.

(4) A támogatás maximum összege 5000,-Ft/hó amelynek pontos összegéről az adott évben a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) Amennyiben támogatott az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, úgy a támogatás az elköltözést követő tanulmányi félétől megszűnik.

(6) Az ösztöndíj kérelem indoklás nélkül elutasításra kerül, amennyiben a kérelmező a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek nem felel meg.

V. FEJEZET Köztemetés

29. § (1) A köztemetést az önkormányzat az Szoctv. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.

(2) Hagyaték hiányában, illetve, ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:

 • a) tíz havi részletfizetést, vagy
 • b) megfizetés alól teljes mentességet, ha az eltemetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltányosságot érdemlő élethelyzetbe került és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimumot nem éri el.

(3) A részletfizetésről az önkormányzat és az eltemetésre jogosult megállapodást köt, melyben rögzítik a 10 havi részletfizetés határidejét, a visszafizetés elmaradásának jogkövetkezményeit és a visszafizetendő köztemetés teljes összegét.

VI. FEJEZET Személyes gondoskodási formák

20. Szociális alapszolgáltatások

30. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodásként az alábbi szociális alapszolgáltatások biztosítja:

 • a) falugondnoki szolgáltatást önállóan térítésmentesen a falugondnoki szolgálatról szóló rendeletében foglaltak szerint,
 • b) étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, időskorúak nappali ellátását, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás tagjaként az általa fenntartott Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontban megállapítható személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a székhely Igal Város önkormányzat rendelete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés b) pontban megállapítható ellátások iránti kérelmet az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell beadni.

21. Gyermekjótéti alapellátások

31. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodásként térítésmentesen gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti szolgáltatást az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás tagjaként az általa fenntartott Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapítható személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét székhely Igal Város önkormányzat rendelete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapítható ellátások iránti kérelmet az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell beadni.

22. Gyermekétkeztetés

32. § (1) Az önkormányzat a Gyvt.-ben meghatározottak szerint intézményi és szünidei gyermekétkeztetést biztosít természetbeni ellátásként a Gyvt.-ben meghatározottak részére

(2) Az ellátás iránti igénybevételét kérheti a szülő, a nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény vagy gyermekvédelmet ellátó társadalmi szervezet.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére a Gyvt. szabályozása az irányadó.

33. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Taszár Községi Önkormányzattal kötött feladatellátási megállapodással a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődében biztosítja.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani, az ellátásért fizetendő térítési díj mértéket az intézmény székhely szerinti Taszár Község Önkormányzat rendelete tartalmazza.

23. Szünidei gyermekétkeztetés

34. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C §-ában foglaltak szerint a Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvodájának konyháján keresztül biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés ellátás iránti kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani.

VII. FEJEZET Záró rendelkezések

35. § E rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba

36. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

37. § [1]


[1] A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.