Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének előirányzat módosítása

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 03

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének előirányzat módosítása

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 156.596 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - a b) pont szerinti kivétellel - 0 e Ft
 • b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 21.237 e Ft, amelyből
  • ba) elkülönített állami pénzalapból 600 e Ft
  • bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 27 e Ft
  • bc) helyi önkormányzattól 0 e Ft
  • bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 e Ft
  • be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 20.610 e Ft
  • bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0 e Ft,
  • bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 0 e Ft származik,
 • c) közhatalmi bevétel 38.410 e Ft
 • d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 42.042 e Ft
 • e) intézményi működési bevétel, 3.173 e Ft
 • f) felhalmozási bevétel 0 e Ft
 • g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
 • h) kölcsön 25 e Ft
 • i) előző évi maradvány igénybevétele 51.708 e Ft”

3. § A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként)

 • „a) működési költségvetés: 107.004 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 18.775 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.606 e Ft

ac) dologi kiadások: 42.747 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.217 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 41.659 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 37.136 e Ft

ba) beruházások, 28.440 e Ft

bb) felújítások 8.065 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 635 e Ft”

4. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. § a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ae) Sebességmérő berendezés 2.354 e Ft”

(2) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja a következő aj)–am) alponttal egészül ki:

„aj) Lombfúvó 200 e Ft

ak) Szekrény kultúrba 95 e Ft

al) 1100 l-es tartály temető 151 e Ft

am) egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3.211 e Ft”

5. § A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 1.217 e Ft

 • a) települési támogatás 1.217 e Ft”

6. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 51.709 e Ft hiány, melynek jogcímei:

Költségvetés működési hiánya: 24.763 e Ft

Költségvetés felhalmozási hiánya: 26.946 e Ft”

(2) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) belső finanszírozással 51.709 e Ft”

(3) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 51.709 e Ft

aa) működési célú 24.763 e Ft

ab) felhalmozási célú 26.946 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft”

7. § A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2019. évi maradvány végleges összegét 51.709 e Ft-ban határozza meg.”

8. § A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 10.417 e Ft.”

9. § A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.”

10. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Hatályát veszti a Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése.

12. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként

kép: /download/3009/resources/EJR_1522447-1_mell_klet.jpg

2. melléklet

2. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám előirányzata

kép: /download/3009/resources/EJR_1526650-2_mell_klet.jpg

3. melléklet

3. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2020. évi módosított felhalmozási kiadásai

kép: /download/3009/resources/EJR_1528505-3_melleklet__1_.jpg

4. melléklet

4. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

kép: /download/3009/resources/EJR_1528514-861921890aab4ff19587c7a1f896adac-0001.jpg

5. melléklet

5. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

kép: /download/3009/resources/EJR_1529665-5_melleklet-1.jpg

6. melléklet

7. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata módosított ütemterve 2020. évre

kép: /download/3009/resources/EJR_1529685-7_melleklet_.jpg