Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 156.596 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1)[2] Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - a b) pont szerinti kivétellel - 0 e Ft
 • b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 21.237 e Ft, amelyből
  • ba) elkülönített állami pénzalapból 600 e Ft
  • bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 27 e Ft
  • bc) helyi önkormányzattól 0 e Ft
  • bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 e Ft
  • be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 20.610 e Ft
  • bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0 e Ft,
  • bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 0 e Ft származik,
 • c) közhatalmi bevétel 38.410 e Ft
 • d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 42.042 e Ft
 • e) intézményi működési bevétel, 3.173 e Ft
 • f) felhalmozási bevétel 0 e Ft
 • g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
 • h) kölcsön 25 e Ft
 • i) előző évi maradvány igénybevétele 51.708 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.

4. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

 • a)[3] működési költségvetés: 107.004 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 18.775 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.606 e Ft

ac) dologi kiadások: 42.747 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.217 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 41.659 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 37.136 e Ft

ba) beruházások, 28.440 e Ft

bb) felújítások 8.065 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 635 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

 • a) beruházási kiadások beruházásonként
  • aa) Falugondnoki busz beszerzés 15.000 e Ft
  • ab) Virágládák 889 e Ft
  • ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon 1.905 e Ft
  • ad) Sörpad garnitúra 254 e Ft
  • ae) Sebességmérő berendezés 2.354 e Ft
  • af) „Zalacséb Park” tervezési költségei 2.540 e Ft
  • ag) Szünetmentes táp, rackszekrény hivatalba 381 e Ft
  • ah) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 1.270 e Ft
  • ai) Fűkasza beszerzés 190 e Ft
  • aj) Lombfúvó 200 e Ft
  • ak) Szekrény kultúrba 95 e Ft
  • al) 1100 l-es tartály temető 151 e Ft
  • am) egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3.211 e Ft
 • b) felújítási kiadások felújításonként
  • ba) Ravatalozót felújítása temetőben 317 e Ft
  • bb) Hivatalban kisebb felújítás 762 e Ft
  • bc) Vízmű épület felújítása 635 e Ft
  • bd) Feta út javítás, kátyúzás 1.270 e Ft
  • be) Hegyi utak felújítása gépi munkával 2.540 e Ft
  • bf) Járda javítás 1.270 e Ft
  • bg) Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás 1.270 e Ft

6. § [10] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 1.217 e Ft

 • a) települési támogatás 1.217 e Ft

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. § (1)[11] A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 51.709 e Ft hiány, melynek jogcímei:

Költségvetés működési hiánya: 24.763 e Ft

Költségvetés felhalmozási hiánya: 26.946 e Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 51.709 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 51.709 e Ft

aa) működési célú 24.763 e Ft

ab) felhalmozási célú 26.946 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft

ca) működési célú 0 e Ft

cb) felhalmozási célú 0 e Ft

9. § (1)[14] A képviselő-testület a 2019. évi maradvány végleges összegét 51.709 e Ft-ban határozza meg.

(2)[15]

10. § (1)[16] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 10.417 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:

 • a) EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Zalalövő térségben 1.523 e Ft

b) TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,

Zalaboldogfa és Zalacséb településeken 6.800 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

Költségvetési kiadások és bevételek

13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

 • 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft
 • 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft
 • 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
 • 1. gépjárműadó kedvezmény 139 ezer Ft
 • 2. gépjárműadó mentesség 38 ezer Ft
 • 3. iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
 • 4. magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft
 • 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
 • 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft

17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2)[17] A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

1. melléklet [18]

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként

kép: /download/3009/resources/EJR_2225977-1_mell_klet.jpg

2. melléklet [19]

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám előirányzata

kép: /download/3009/resources/EJR_2218440-2_mell_klet.jpg

3. melléklet [20]

Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2020. évi módosított felhalmozási kiadásai

kép: /download/3009/resources/EJR_2218445-3_melleklet__1_.jpg

4. melléklet [21]

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

kép: /download/3009/resources/EJR_2218450-861921890aab4ff19587c7a1f896adac-0001.jpg

5. melléklet [22]

Zalacséb Község Önkormányzata módosított költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

kép: /download/3009/resources/EJR_2219356-5_melleklet-1.jpg

6. melléklet

üres cím

6. melléklet

a 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett,

többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sorszám

A többéves kihatással járó feladat megnevezése

Szöveges indoklás

Előirányzatok éves bontásban

Összesen

2020. terv

2021. terv

2022. terv

2023. terv

2024. terv

1.

BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok

A típ.

250

300

280

280

280

1 390

5 fő x 5.000 Ft x 10 hó = 250.000 Ft

B típ.

2.

EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Zalalövő térségben

2018.04.16-2020.04.16.

1 523

1 523

3.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogra és Zalacséb településeken

2018.12.01-2021.03.15.

6 800

119

6 919

Összesen

7 050

1 942

280

280

280

9 832

7. melléklet [23]

Zalacséb Község Önkormányzata módosított ütemterve 2020. évre

kép: /download/3009/resources/EJR_2219358-7_melleklet_.jpg


[1] A 2. § a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (1) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] Az 5. § a) pont ae) alpontja a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 5. § a) pont aj) alpontját a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[7] Az 5. § a) pont ak) alpontját a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[8] Az 5. § a) pont al) alpontját a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[9] Az 5. § a) pont am) alpontját a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[10] A 6. § a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[11] A 8. § (1) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 8. § (2) bekezdés a) pontja a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 8. § (3) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 9. § (1) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[15] A 9. § (2) bekezdését a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte.
[16] A 10. § (1) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[17] A 23. § (2) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
[18] Az 1. melléklet a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 2. melléklet a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[20] A 3. melléklet a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[21] A 4. melléklet a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] Az 5. melléklet a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 7. melléklet a Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.