Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Nemesvid Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

  • a) kiadási főösszegét 118 036 290,- Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 107 200 315 ,- Ft

- személyi jellegű kiadások 37 181 881,- Ft

- munkaadót terhelő járulékok 4 478 249,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 39 886 814,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 14 331 324,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 9 131 089,- Ft

-ÁH-on belüli megelőlegezések 2 190 958.- Ft

Felhalmozási célú kiadások: 10 835 975 ,- Ft

- beruházás 10 835 975.- Ft

- felújítások 0.-Ft

b) bevételi főösszegét 151 958 092,- Ft-ban

ezen belül:

- Működési célú bevételek 131 683 398 ,-Ft

- önkormányzatok működési támogatásai 90 106 180,- Ft

- közhatalmi bevételek 9 037 544,- Ft

- működési bevételek 4 374 845,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések 2 110 165,- Ft

-működési célú átvett pénzeszköz 2 561 500,- Ft

- pénzmaradvány 23 493 164.-Ft

· Felhalmozási bevétel 20 274 694.- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 20 274 694.- Ft

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 569 205 405.- Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

23 905 072

25 905 072

23 914 942

92,318

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

26 068 880

29 068 880

34 107 342

117,33

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

2 118 200

117,68

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

5 545 460

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

54 773 952

56 773 952

65 685 944

115,7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

25 032 186

25 032 186

24 420 236

97,555

ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16)

0

0

56 000

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

79 806 138

81 806 138

90 106 180

110,15

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

20 274 694

0

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

3 200 000

3 909 336

3 872 509

99,058

ebből: építményadó (B34)

0

0

2 386 577

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 485 932

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

3 600 000

3 600 000

5 119 138

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

5 119 138

0

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

1 400 000

1 400 000

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

5 000 000

5 000 000

5 119 138

102,38

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

0

45 897

0

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

0

0

0

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

8 200 000

8 909 336

9 037 544

101,44

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

66 100

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

1 920 000

1 920 000

2 184 000

113,75

Ellátási díjak (B405)

1 300 000

1 300 000

1 173 080

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

0

24

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

0

24

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

480 000

32 987 921

951 641

2,8848

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

3 700 000

36 207 921

4 374 845

12,083

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

1 920 000

1 920 000

2 561 500

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

1 920 000

1 920 000

2 561 500

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

93 626 138

128 843 395

126 354 763

98,068

2. melléklet

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 230 190

27 401 599

27 401 599

100

Béren kívüli juttatások (K1107)

240 000

240 000

0

0

Ruházati költségtérítés

0

101 600

101 600

0

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

883 953

883 953

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

21 470 190

28 746 852

28 506 852

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 099 256

8 192 994

8 192 994

100

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

499 178

482 035

97

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 009 256

8 692 172

8 675 029

100

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

29 569 446

37 439 024

37 181 881

99

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 832 740

4 478 249

4 478 249

100

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 452 162

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

350 000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

23 812 967

23 912 967

10 236 087

43

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

23 812 967

12 262 967

10 236 087

83

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

700 000

1 194 000

1 047 282

88

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

120 000

235 780

235 780

100

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

820 000

1 429 780

1 283 062

90

Közüzemi díjak (K331)

3 000 000

4 448 442

3 930 352

0

Vásárolt élelmezés (K332)

10 000 000

13 408 820

13 408 820

100

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

700 000

134 862

134 862

100

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

820 000

1 120 000

945 861

84

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

2 500 000

2 012 277

80

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

553 453

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

17 020 000

22 177 262

20 793 295

94

Kiküldetések kiadásai (K341)

410 000

410 000

116 750

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

410 000

410 000

116 750

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 300 000

7 488 995

7 355 433

99

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

8 815

8 815

100

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 300 000

1 409 336

93 372

70

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 600 000

8 907 146

7 457 620

84

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

49 662 967

57 187 155

39 886 814

70

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

0

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

16 129 000

16 129 000

13 931 324

86

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

16 129 000

16 529 000

14 331 324

88

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 044 004

1 044 004

100

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

1 044 004

1 044 004

100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

4 000 000

5 300 785

5 300 785

100

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

2 187 810

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 914 360

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

300 000

2 786 300

2 786 300

100

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

4 300 000

9 131 089

9 131 089

100

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

3 000 000

3 000 000

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

47 244

47 244

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 000 000

16 463 339

1 643 339

100

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 080 000

2 516 310

2 303 712

95

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

8 080 000

22 026 893

10 835 975

0

Ingatlanok felújítása (K71)

2 400 000

2 400 000

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

648 000

0

0

0

Felújítások (=199+….....+202) (K7)

3 048 000

3 048 000

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

114 622 153

149 839 410

115 845 332

77

3. melléklet

a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 190 958

2 190 958

2 190 958

100

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

2 190 958

2 190 958

2 190 958

100

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

2 190 958

2 190 958

2 190 958

100

4. melléklet

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

23 186 973

23 186 973

23 493 164

101,32053

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

23 186 973

23 186 973

23 493 164

101,32053

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

2 110 165

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

23 186 973

23 186 973

25 603 329

110,421179

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

23 186 973

23 186 973

25 603 329

110,421179

5. melléklet

a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Nemesvid Község Önkormányzata

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzat

2

2

5

Falugondnok

1

1

0

Könyvtár

1

1

0

Létszám összesen:

4

4

5

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatások

19

19

0

6. melléklet

a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása 2020.évben

Nemesvid Község Önkormányzata

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

23 428 129

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

23 330 399

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

97 730

4.

Bevételek ( + )

151 958 092

5.

Kiadások ( - )

142 652 014

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

32 734 207

7.

Bankszámlák egyenlege

32 667 002

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

67 205

7. melléklet

Mérleg

SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

382 519

0

382 519

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

382 519

0

382 519

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

114 737 950

0

114 737 950

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 478 388

0

16 478 388

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

9 319 665

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

131 216 338

0

140 536 003

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

50 000

0

50 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

50 000

0

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

50 000

0

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

379 856 035

0

379 856 035

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

379 856 035

0

379 856 035

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

379 856 035

0

379 856 035

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

511 504 892

0

520 824 557

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

2 220 000

B/I Készletek

0

2 220 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III)

0

2 220 000

C/II/1 Forintpénztár

97 730

0

67 205

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

97 730

0

67 205

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 330 399

0

32 667 002

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 330 399

0

32 667 002

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

23 482 129

0

31 734 207

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 659 211

0

2 308 784

D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

880 560

0

1 001 275

D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 582 626

0

1 009 970

D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

196 025

0

297 539

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

2 659 211

0

2 308 786

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

130 000

0

88 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

130 000

0

88 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 789 211

0

3 554 896

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

9 871 745

E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása

0

0

9 871 745

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

9 871 745

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása

0

9 871 745

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

9 871 745

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

537 722 232

0

569 205 405

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

404 083 142

0

404 083 142

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23 532 934

0

23 532 100

G/IV Felhalmozott eredmény

94 236 934

0

98 262 977

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4 026 043

0

29 879 019

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

525 878 219

0

555 757 238

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

889

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

7 190 918

7 190 918

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

7 190 918

8 882 315

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 190 958

0

2 110 165

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 190 958

0

2 110 165

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 190 958

0

2 110 165

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 446 841

0

11 050 995

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 397 172

0

2 397 172

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 397 172

0

2 397 172

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 397 172

0

2 397 172

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

537 722 232

0

569 205 405

8. melléklet

a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Nemesvid Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

511 504 892,00

520 824 557,00

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

382 519,00

382 519,00

100

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

382 519,00

382 519,00

100

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

131 216 338,00

140 536 003,00

107

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

114 737 950,00

114 737 950,00

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

16 478 388,00

16 478 388,00

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

379 856 035,00

379 856 035,00

100

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

379 856 035,00

379 856 035,00

100

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

2220000,00

I. Készletek

B/I

2220000,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

23 428 129,00

32 734 207,00

126

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

97 730,00

67 205,00

68

III. Forintszámlák

C/III

23 330 399,00

32 667 002,00

140

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

2 789 211,00

3 554 896,00

127

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2 659 211,00

2 308 786,00

86

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

130 000,00

1 246 110,00

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-

9871745,00

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

537 722 232,00

569 205 405,00

105

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

252 878 219,00

555 757 238,00

105

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

404 083 142,00

404 083 142,00

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

23 532 100,00

23 532 100,00

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

94 236 934,00

98 262 977,00

105

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

4 026 043,00

29 879 019,00

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9 446 841,00

11 050 995,00

116

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 397 172,00

2 397 172,00

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

537 722 232,00

569 205 405,00

105

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

0,00

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

"0"-ra írt összesen

L/3

0,00

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

9. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Nemesvid Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám

Megnevezés

2020. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

8 200 000

8 909 336

9 037 544

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

8 200 000

8 909 336

9 037 544

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

10. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Nemesvid Község Önkormányzata

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

113 002 362

Működési célú kiadások

105 009 357

Intézményi működési bevételek

9 106 180

Személyi jellegű kiadások

37 181 881

Közhatalmi bevételek

9 037 544

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

4 478 249

Önkormányzatok működési célú támogatása

65 685 944

Egyéb működési célú támogatások

24 420 236

Dologi kiadások

39 886 814

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

2 561 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 331 324

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

2 190 958

Egyéb működési célú kiadások

9 131 089

Felhalmozási célú bevételek

20 274 694

Felhalmozási célú kiadások

10 835 975

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

Intézményi beruházások

10 835 975

Ingatlan értékesítése

0

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

10 835 975

Finanszírozási kiadások

2 190 958

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

2 190 958

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

133 277 056

Kiadások összesen

229 111 333

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

33 921 802

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

167 198 858

Kiadások mindösszesen

229 111 333

Működési célú bevételek összesen

133 277 056

Működési célú kiadások összesen

105 009 357

Felhalmozási célú bevételek összesen

33 921 802

Felhalmozási célú kiadások összesen

10 835 975

11. melléklet

Maradványkimutatás

NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

126354763

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

115845332

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

10509431

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

25603329

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

2190958

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

23412371

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

33921802

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

33921802

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

33921802

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

12. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Nemesvid Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

103 174

103 174

103 174

103 174

103 174

103 174

103 174

103 174

103 174

103 174

103 174

103 170

1 238 084

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Közhatalmi bevételek

683 333

683 333

683 333

683 333

683 333

683 333

683 333

683 333

683 333

683 333

683 333

683 337

8 200 000

4.Működési bevételek

6 650 512

6 650 512

#######

6 650 512

6 650 512

#######

#######

6 650 512

6 650 512

6 650 510

6 650 510

#######

79 806 138

Áht-én belüli megelőlegezés

182 580

182 580

182 580

182 580

182 580

182 580

182 580

182 580

182 580

182 580

182 580

182 578

2 190 958

7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

1 932 248

1 932 248

#######

1 932 248

1 932 248

#######

#######

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

#######

23 186 973

10.S Bevételek (1-8):

9 551 847

9 551 847

9 551 847

9 551 847

9 551 847

#######

#######

9 551 847

9 551 847

9 551 845

9 551 845

#######

114 622 153

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

7 824 758

7 824 758

#######

7 824 758

7 824 758

#######

#######

7 824 758

7 824 758

7 824 758

7 824 758

#######

93 897 096

12.Finanszírozási kiadások

182 555

182 555

182 555

182 555

182 555

182 555

182 555

182 555

182 555

182 555

182 555

182 553

2 190 658

K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.S Kiadások (10-14):

8 007 313

8 007 313

#######

8 007 313

8 007 313

#######

#######

8 007 313

8 007 313

8 007 313

8 007 313

#######

96 087 754