Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetéséről

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § [1] (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetését 144.824 e Ft. költségvetési kiadással, melyből:

 • a) működési költségvetési kiadás 110.012 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési kiadás 33.575 e Ft.
 • c) finanszírozási kiadások 1.237 e Ft

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetését 99.164 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből:

 • a) működési költségvetési bevétel 72.501 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési bevétel 25.671 e Ft.
 • c) finanszírozási bevétel 992 e Ft.

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetését 45.660 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből:

 • a) belső finanszírozású bevétel (maradvány)
  • aa) működési célú 14.275 e Ft.
  • ab) felhalmozási célú 31.385 e Ft.
 • b) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
  • ba) működési célú 0 e Ft.
  • bb) felhalmozási célú 0 e Ft.
 • c) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
  • ca) működési célú 0 e Ft.
  • cb) felhalmozási célú 0 e Ft.

  állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1 melléklete szerint hagyja jóvá

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § [2] (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási terveit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.”

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(8) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

7. §

.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

8. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 e Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát

5.988 e Ft összegben

állapítja meg.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

14. §

.

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

16. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

17. §

.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

költségvetési táblák

Szenyér költségvetés módosítás táblák.pdf


[1] A 3. § a Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § a Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A (1) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[4] A (2) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] A (3) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A (4) bekezdés a Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.