Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 28

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 830 157 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

 • a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
 • b) 830 157 445 forint költségvetési kiadással,
 • c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  • ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
  • cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
 • d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
 • e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

 • a) 2. §-ban foglalt táblázat,
 • b) 2. § (2) bekezdése,
 • c) 2. § (4) bekezdése,
 • d) 1.1. melléklete,
 • e) 1.2. melléklete,
 • f) 1.3. melléklete,
 • g) 1.4. melléklete,
 • h) 2.1. melléklete,
 • i) 2.2. melléklete,
 • j) 3. mellékletében foglalt táblázat,
 • k) 4. melléklet cím szövege,
 • l) 4. mellékletében foglalt táblázat,
 • m) 9.1. melléklete,
 • n) 9.1.1. melléklete,
 • o) 9.1.2. melléklete,
 • p) 9.1.3. melléklete,
 • q) 9.2. melléklete,
 • r) 9.2.1. melléklete,
 • s) 9.2.2. melléklete,
 • t) 9.2.3. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: mérlegek

1. Összevont mérleg

Ságvár_2020költvet_összevontmérleg.xlsx

2. Kötelező feladatok mérlege

Ságvár_2020költvet_mérleg_kötelezőfeladatok.xlsx

3. Önként vállalt feladatok mérlege

Ságvár_2020költvet_mérleg_önkéntvállaltfeladatok.xlsx

4. Államigazgatási feladatok mérlege

Ságvár_2020költvet_mérleg_államigfeladatok.xlsx

2. melléklet

2. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

185 588 582

20 707 616

206 296 198

Személyi juttatások

147 553 500

3 186 000

150 739 500

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

81 199 000

-2 638 700

78 560 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 445 000

-979 000

25 466 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

32 055 000

32 055 000

Dologi kiadások

152 882 000

8 483 115

161 365 115

4.

a) szociális célú tüzifa /önerő/

325 200

325 200

5.

Közhatalmi bevételek

75 900 000

-6 500 000

69 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 390 000

-385 200

5 004 800

6.

Működési bevételek

36 542 000

36 542 000

a) születési támogatás

80 000

-40 000

40 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

b) óvodáztatási támogatás

80 000

70 000

150 000

8.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

c) iskolakezdési támogatás

500 000

-104 000

396 000

9.

d) időskorúak támogatása

600 000

-270 000

330 000

10.

e) eseti támogatás

1 495 000

-851 200

643 800

11.

f) temetési támogatás

400 000

-360 000

40 000

12.

g) krízistámogatás

2 235 000

1 170 000

3 405 000

13.

h) köztemetés

14.

j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása

529 000

529 000

15.

Egyéb működési célú kiadások

122 899 000

2 952 629

125 851 629

16.

Tartalékok

1 026 852

67 359 279

68 386 131

17.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

379 329 582

11 568 916

390 898 498

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

456 196 352

80 616 823

536 813 175

18.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

269 021 313

27 452 177

296 473 490

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

19.

Költségvetési maradvány igénybevétele

269 021 313

19 767 819

288 789 132

Likviditási célú hitelek törlesztése

20.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

21.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

4 100 000

4 100 000

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 684 358

7 684 358

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 423 543

7 423 543

23.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

24.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

25.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

26.

Lekötött betétek megszüntetése

Váltókiadások

27.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

28.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

269 021 313

27 452 177

296 473 490

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

11 523 543

11 523 543

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

648 350 895

39 021 093

687 371 988

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

467 719 895

80 616 823

548 336 718

30.

Költségvetési hiány:

76 866 770

69 047 907

145 914 677

Költségvetési többlet:

-

-

-

31.

Bruttó hiány:

-

41 595 730

-

Bruttó többlet:

180 631 000

-

139 035 270

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

1.-5. sz. módosítás

5.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 294 000

50 185 000

76 479 000

Beruházások

283 725 000

-4 942 730

278 782 270

2.

1.-ből EU-s támogatás

24 794 000

10 275 999

35 069 999

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

265 669 000

1 203 000

266 872 000

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

Felújítások

13 469 000

13 469 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

800 000

800 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

63 000

1 063 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

31 094 000

50 185 000

81 279 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

284 725 000

8 589 270

293 314 270

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

73 000 000

73 000 000

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

73 000 000

73 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

73 000 000

73 000 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

104 094 000

50 185 000

154 279 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

284 725 000

8 589 270

293 314 270

27.

Költségvetési hiány:

253 631 000

-

212 035 270

Költségvetési többlet:

-

41 595 730

-

28.

Bruttó hiány:

180 631 000

-

139 035 270

Bruttó többlet:

-

41 595 730

-

3. melléklet

9. melléklet

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: az Önkormányzat és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlegei

1. Ságvár Község Önkormányzata: Összes bevétel és kiadás

Ságvár_2020költvet_mérleg_bevkiad.xlsx

2. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_bevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx

3. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_bevkiad_önkéntvállaltfelad.xlsx

4. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_bevkiad_államigfeladatok.xlsx

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Összes bevétel és kiadás

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_összes.xlsx

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx

7. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_önkéntvállfeladatok.xlsx

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_államiglfeladatok.xlsx

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei”

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Saját bevételek

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

a helyi adóból származó bevétel

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

75 500 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 624 000

12 624 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

92 524 000

88 524 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

88 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség

6 336 766

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

6 336 766

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

5. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához”

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

75 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 624 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

92 524 000

6. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

5. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 05. 27-ig

5. sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H= (F+G)

I=(E+H)

Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program

10 425 000

10 425 000

10 425 000

Vis maior út helyreállítás

3 044 000

3 044 000

3 044 000

ÖSSZESEN:

13 469 000

13 469 000”

7. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

5. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.05.27-ig

5. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

54 483 000

2017-2020

40 483 000

14 000 000

14 000 000

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

266 174 000

2017-2020

15 695 000

250 479 000

1 203 000

1 203 000

251 682 000

Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

6 135 000

2017-2020

4 945 000

1 190 000

1 190 000

Magyar Falu Program - "Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron"

4 678 498

2019-2020

1 136 498

3 542 000

3 542 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

300 000

2020

300 000

300 000

Járda /Fő u./

2 500 000

2020

2 500 000

-2 100 000

-2 100 000

400 000

Ingatlan vásárlás /Kis u./

300 000

2020

300 000

300 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

1 270 000

2019-2020

1 270 000

-914 000

-914 000

356 000

Kerítés építés /temető/

1 000 000

2020

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Ravatalozó terasz bukolás

500 000

2020

500 000

-500 000

-500 000

Játszótéri eszközök

1 000 000

2020

1 000 000

-716 000

-716 000

284 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó

1 800 000

2020

1 800 000

-1 800 000

-1 800 000

Buszváró/ Fő u./

1 000 000

2020

1 000 000

1 218 000

1 218 000

2 218 000

Idősek otthona kerítés építés, udvar

1 500 000

2020

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Út/Kossuth L. u./

1 000 000

2020

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítás

2 000 000

2020

2 000 000

-1 000 000

-1 000 000

1 000 000

HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/

244 000

2020

244 000

244 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

100 000

2020

100 000

128 270

128 270

228 270

Út/vásártér

1 220 000

2020

1 538 000

1 538 000

1 538 000

ÖSSZESEN:

347 204 498

62 259 498

283 725 000

-4 942 730

-4 942 730

278 782 270