Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi idejének meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi idejének meghosszabbításáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Siófok Város Önkormányzata parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott parkolók területén várakozó gépjárművekre váltott, a Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet kezdő napján, 2020. november 4.-én érvényes az Ör. 23. § (4) bekezdésében meghatározott éves parkoló kártyára, valamint a 27. § (1) bekezdésében meghatározott Siófok Kártyával váltott kedvezményes parkoló bérletre terjed ki.

2. § [1] Az 1. §-ban meghatározott parkolók használatára jogosító, éves parkoló kártya, és a Siófok Kártyával váltott kedvezményes éves parkoló bérlet érvényessége lejártának időpontja:

  • a) a veszélyhelyzet kezdő napján érvényes, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § -a szerinti várakozási díjfizetés alól mentes parkolás (továbbiakban: ingyenes parkolás) időtartama alatt lejárt érvényességi idejű éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi ideje az ingyenes parkolás megszűnésének napját, 2021. május 25.-ét követő naptól számított 60. nap 24.00 óráig,
  • b) a veszélyhelyzet kezdőnapján érvényes és az ingyenes parkolás megszűnésének napját, 2021. május 25.-ét követően, de legkésőbb 2021. november 3.-án lejáró érvényességű éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi ideje a lejárat napjától számított 60. nap 24. 00 óráig meghosszabbodik.

2/A. § [2] (1) A 2. §-ban foglaltaktól eltérően az éves parkoló kártya, vagy a Siófok Kártyával váltott kedvezményes éves parkoló bérlet díjából 60 napot meghaladó mértékű, időarányos kompenzációra jogosult az a személy:

  • a) aki a várokozási díjmentes időszakban, 2020. november 4. és 2021. május 25. között több, mint 60 nap időtartamban rendelkezett parkolásra jogosító érvényes parkoló kártyával vagy parkoló bérlettel, és
  • b) a kompenzáció iránti igényét 2021. június 15.-i jogvesztő határidőig e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon megküldi a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalba a Városőrség elektronikus levelezési címére, vagy személyesen benyújtja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, kompenzáció mértéke megegyezik a parkoló kártya vagy parkoló bérlet érvényessége kezdő napja és 2021. május 25. napja között eltelt napok számával.

(3) A kompenzációra benyújtott, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylés esetén a polgármester engedélyezi a (2) bekezdésben meghatározott mértékben várokozási díj mentes parkolást a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használata esetén.

(4) A kompenzáció engedélyezéséről a Városőrség az igénylőt az igénylésen megjelölt értesítési címen 2021. július 15-ig értesíti.

2/B. § [3] (1) A kompenzáció igénylése során keletkező adatok kezelésének célja: a 3. §-ban meghatározott kompenzációra való jogosultság fennállásának vizsgálata.

(2) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelőre ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(3) A kezelt adatok köre az Ör. melléklete szerinti igénylő lapon megjelölt adatok, így az igénylő neve, lakóhelye, a gépjárművének forgalmi rendszáma, amelyre igényét benyújtja, a gépjárműre váltott éves parkoló kártya, parkoló bérlet lejártának időpontja, értesítési címe.

(4) Az adatkezelés időtartama: az iktatott igénylések irattári tétele alapján meghatározott selejtezési idő.

(5) Az önkormányzat köteles az e rendeletben szabályozott adatkezelésekről adatkezelési tájékoztatót készíteni, melyet közzétesz a www.siofok.hu honlapon.

(6) Az önkormányzat biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz csak azon hivatali alkalmazottak férjenek hozzá, akik az igénylés kezelése és engedélyezése során eljárnak.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[4] Ez a rendelet 2022. május 27.-én hatályát veszti.

1. melléklet [5]

Éves parkoló kártya, parkoló bérlet kompenzáció igénylése

(Benyújtandó: 2021. június 15. -ig a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya Városőrségéhez a varosorseg@siofok.hu e-mail címre vagy személyesen)

Igénylő neve: ………………………………………………

Lakóhelye/székhelye: ………………………………………………

Gépjármű forgalmi rendszáma,

amelyre az igénylést benyújtja: …………………………………………….

Éves parkoló kártya, parkoló bérlet lejártának időpontja: …....... év ……………hó…….nap

Értesítési cím: …………………………………………….

………….., 2021.…………………………

………………………………….

igénylő aláírása

A kompenzáció megállapítását engedélyezem: …………………. nap időtartamban

………….., 2021.…………………………

…….……………………………

Dr. Lengyel Róbert

polgármester


[1] A 2. § a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2/A. §-t a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[3] A 2/B. §-t a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[4] A 3. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] Az 1. mellékletet a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.