Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Ácsteszér Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben eljárva, figyelemmel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az Államháztartásról szóló (Áht.) - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - a 2020. évi gazdálkodásának teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

 • a) bevételi főösszegét 235 372 003 Ft-ban; ebből:
  • aa) felhalmozási célú bevétel összegét 53 360 743 Ft-ban
  • ab) működési célú bevétel összegét 182 011 260 Ft-ban állapítja meg.
 • b) kiadási főösszegét 219 822 675 Ft-ban; ebből:
  • ba) felhalmozási célú kiadás összegét 69 548 509 Ft-ban
  • bb) működési célú kiadás összegét 150 274 166 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 • a) Működési kiadások teljesítése összesen 150 274 166Ft. Ebből:
  • aa) személyi jellegű kiadások: 32 713 440 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4 446 389 Ft
  • ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 31 601 585 Ft
  • ad) egyéb támogatások, ellátások: 77 702 829 Ft
 • b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 32 215 582Ft. Ebből:
  • ba) a felújítási kiadások: 64 729 258 Ft
  • bb) a beruházási kiadások: 4 819 2514 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 2. melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület az 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 6. melléklet tartalmazza.

(4) Önkormányzatunknak Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, melyet a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 8. melléklet tartalmazza

4. § Az önkormányzat vagyonát a 10. melléklet és 11. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 721 496 698 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa 20 769 230 Ft-ban kerül jóváhagyásra és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9.melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet