Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Pusztakovácsi Pipitér Óvodára, a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalra az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 4/a-4/b. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat összesített teljesített 2020. évi

 • a) kiadási főösszegét 263.917.513 forintban,
 • b) bevételi főösszegét 391.085.534 forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.433.246 Ft
 • b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 18.944.933 Ft
 • c) közhatalmi bevétel 9.512.280 Ft
 • d) működési bevétel, 9.243.274 Ft
 • e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 53.732.915 Ft
 • f) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 144.206.751 Ft
 • g) működési célú kölcsönök visszatérülése 95.000 Ft
 • h) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.917.135 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési kiadások: 240.780.699 Ft

a) személyi jellegű kiadások: 140.607.856 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 20.298.997 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 55.922.928 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.847.432 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 3.514.754 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 5.588.732 Ft

felhalmozási kiadások: 19.136.814 Ft

fa) beruházások, 13.849.960 Ft

fb) felújítások 5.286.854 Ft

A képviselő-testület az intézményenkénti bevételek és kiadások teljesítését az 1/a, 1/b, 20/a, 2/b, 3/a,3/b számú kimutatások szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 5.sz. melléklet, összevont mérlegét a 9.sz. melléklet szerint,fogadja el.

6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 7-8. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

8. § A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg

10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

11. § . A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16.számú mellékletben a pénzeszközök változását a 15.számú mellékletben mutatja be.

3. Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) – Pusztakovácsi Pipitér Óvoda: 8fő,
 • b) – Közös Hivatal 9fő
 • c) – Önkormányzat 7 fő
 • d) - A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 26 fő.

6.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 127.168.021 Ft összegben hagyja jóvá, ebből az önkormányzat pénzmaradványa 124.071.432Ft, Közös Önkormányzati Hivatalé 2.098.155 Ft, Pipitér Óvodáé 998.433 Ft

4. Az önkormányzat vagyona

15. § Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 6. és 17.sz. mellékletek szerint 418.860.420 Ft-ban állapítja meg.

-Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

5. Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

költségvetési bevételek

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

2020.évi Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75113934

75113934

76975855

76975855

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22302300

22302300

23847100

23847100

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

27084720

27084720

27371338

27371338

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13417353

13417353

14446403

14446403

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1800000

1800000

2164210

2164210

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

4628340

4628340

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

139718307

0

0

139718307

149433246

149433246

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

57180000

57180000

55293300

53732915

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

196898307

0

0

196898307

204726546

203166161

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

18944933

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

18944933

Vagyoni tipusú adók

B34

2400000

2400000

2400000

2030263

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5000000

5000000

5000000

7438024

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

1200000

1200000

1200000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200000

200000

200000

43993

Közhatalmi bevételek

B3

8800000

0

0

8800000

8800000

9512280

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500000

500000

500000

314972

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

2600000

2600000

2600000

2662442

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

782938

782938

713057

752466

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B411

200000

200000

200000

62493

Működési bevételek

B4

4082938

0

0

4082938

4013057

3792416

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

95000

Működési célú támogatás bevétele

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

95000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

209781245

0

0

209781245

217539603

235510790

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

140680755

140680755

140750636

140520727

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

140680755

0

0

140680755

140750636

140520727

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

5917135

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

140680755

0

0

140680755

140750636

146437862

Finanszírozási bevételek

B8

140680755

140680755

140750636

146437862

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

350462000

0

0

350462000

358290239

381948652

2. melléklet

költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

30000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

2

Egyéb működési bevételek

B411

0

23858

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

53860

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

0

0

0

0

53860

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2204000

2204000

2203719

2203719

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

2204000

0

0

2204000

2203719

2203719

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54996000

54996000

62896000

62606000

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

57200000

0

0

57200000

65099719

64809719

Finanszírozási bevételek

B8

57200000

57200000

65099719

64809719

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

57200000

0

0

57200000

65099719

64863579

3. melléklet

Pipitér Óvoda költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4800000

4800000

4800000

5394244

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

2750

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

1

Egyéb működési bevételek

B410

0

3

Működési bevételek

B4

4800000

0

0

4800000

4800000

5396998

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

4800000

0

0

4800000

4800000

5396998

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1483000

1483000

1482305

1482305

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

1483000

0

0

1483000

1482305

1482305

Központi, irányító szervi támogatás

B816

44400000

44400000

45400000

44524938

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

45883000

0

0

45883000

46882305

46007243

Finanszírozási bevételek

B8

45883000

45883000

46882305

46007243

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50683000

0

0

50683000

51682305

51404241

4. melléklet

Pusztakovácsi Önkormányzat összesített Költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75113934

75113934

76975855

76975855

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22302300

22302300

23847100

23847100

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

27084720

27084720

27371338

27371338

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

13417353

13417353

14446403

14446403

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1800000

1800000

2164210

2164210

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

4628340

4628340

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

139718307

0

0

139718307

149433246

149433246

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

57180000

57180000

55293300

53732915

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

196898307

0

0

196898307

204726546

203166161

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

18944933

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

18944933

Vagyoni tipusú adók

B34

2400000

2400000

2400000

2030263

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5000000

5000000

5000000

7438024

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

1200000

1200000

1200000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200000

200000

200000

43993

Közhatalmi bevételek

B3

8800000

0

0

8800000

8800000

9512280

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5300000

5300000

5300000

5739216

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

2600000

2600000

2600000

2665192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

782938

782938

713057

752466

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B4082

0

0

46

Egyéb működési bevételek

B411

200000

200000

200000

86354

Működési bevételek

B4

8882938

0

0

8882938

8813057

9243274

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

95000

Működési célú támogatás bevétele

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

95000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

214581245

0

0

214581245

222339603

240961648

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

144367755

144367755

144436660

144206751

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

144367755

0

0

144367755

144436660

144206751

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

5917135

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

144367755

0

0

144367755

144436660

150123886

Finanszírozási bevételek

B8

144367755

144367755

144436660

150123886

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

358949000

0

0

358949000

366776263

391085534

5. melléklet

önkormányzat költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

63322000

0

0

63322000

57865000

57711066

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8598000

0

0

8598000

8760500

7601565

Dologi kiadások

K3

52828268

0

0

52828268

43801007

38660760

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15086000

0

0

15086000

18886000

18847432

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

1000000

1000000

1000000

608836

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3500000

3500000

2500000

2182218

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

600000

200000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600000

523700

Tartalékok

K513

1000000

1000000

1000000

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

5500000

0

0

5500000

5700000

3514754

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

5000000

5000000

10090000

10085269

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

90000

81024

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3790000

3790000

5850000

2003401

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1023000

1023000

3033000

1365424

Beruházások

K6

9813000

0

0

9813000

19063000

13535118

Ingatlanok felújítása

K71

71125000

71125000

71125000

4162877

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19205000

19205000

19205000

1123977

Felújítások

K7

90330000

0

0

90330000

90330000

5286854

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

245477268

245477268

244405507

145157549

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5588732

5588732

5588732

5588732

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

99396000

99396000

108296000

107130938

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

104984732

0

0

104984732

113884732

112719670

Finanszírozási kiadások

K9

104984732

0

0

104984732

113884732

112719670

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

350462000

0

0

350462000

358290239

257877219

6. melléklet

Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm.feladat

Kötelező önkorm.feladat

Személyi juttatások

K1

42400000

0

0

42400000

53885000

52731356

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6800000

0

0

6800000

8450000

7688483

Dologi kiadások

K3

8000000

0

0

8000000

2764719

2345585

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K5023

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

57200000

0

0

57200000

65099719

62765424

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

57200000

0

0

57200000

65099719

62765424

7. melléklet

Pipitér Óvoda költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Kötelező önkorm. feladat

Személyi juttatások

K1

29105000

0

0

29105000

30426000

30165434

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5100000

0

0

5100000

5100000

5008949

Dologi kiadások

K3

16097000

0

0

16097000

15775305

14916583

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

K5023

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

300000

300000

300000

247907

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

81000

81000

81000

66935

Beruházások

K6

381000

0

0

381000

381000

314842

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

50683000

0

0

50683000

51682305

50405808

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

50683000

0

0

50683000

51682305

50405808

8. melléklet

önkormányzat összesített költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

134827000

0

0

134827000

142176000

140607856

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

20498000

0

0

20498000

22310500

20298997

Dologi kiadások

K3

76925268

0

0

76925268

62341031

55922928

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15086000

0

0

15086000

18886000

18847432

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

1000000

1000000

1000000

608836

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3500000

3500000

2500000

2182218

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

600000

200000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600000

523700

Tartalékok

K513

1000000

1000000

1000000

Egyéb működési célú kiadások

K5

5500000

0

0

5500000

5700000

3514754

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

10090000

10085269

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

90000

81024

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4090000

4090000

6150000

2251308

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1104000

1104000

3114000

1432359

Beruházások

K6

5194000

0

0

5194000

19444000

13849960

Ingatlanok felújítása

K71

71125000

71125000

71125000

4162877

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19205000

19205000

19205000

1123977

Felújítások

K7

90330000

0

0

90330000

90330000

5286854

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

348360268

348360268

361187531

258328781

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5588732

5588732

5588732

5588732

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5588732

0

0

5588732

5588732

5588732

Finanszírozási kiadások

K9

5588732

0

0

5588732

5588732

5588732

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

353949000

0

0

353949000

366776263

263917513

9. melléklet

önkormányzat eredménykimutatás

TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

10861832

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei

8310267

03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

19172099

06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele

149433246

07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

53732915

08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

18944933

09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2639321

III.Egyéb eredményszemléletű bevételek

224750415

10Anyagköltség

17917116

11.Igénybevett szolgáltatások értéke

26310576

11.Eladott áruk beszerzési értéke

0

12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke

0

IV.Anyagjellegű ráfordítások

44227692

13.Bérköltség

120611093

14.Személyi jellegű egyéb kifizetések

19653544

15.Bérjárulékok

20576356

V.Személyi jellegű ráfordítások

160840993

VI.Értékcsökkenési leírás

8358609

VII.Egyéb ráfordítások

40957665

A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-10462445

16.Kapott(járó) osztalék,részesedés

0

17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

46

18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

18.a -ebből árfolyamnyereség

0

VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

46

19.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

3228

20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése

0

21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

21.a -ebből árfolyamveszteség

0

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

3228

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-3182

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-10465627

10. melléklet

vagyonmérleg

Megnevezés

Előző év állományi érték

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

143490568

281428571

I)

Immateriális javak

820802

7552

II)

Tárgyi eszközök

142469766

281211019

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

128830228

259678002

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9062136

9290911

3.

Beruházások

3000000

12242106

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

200000

210000

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

3101937

3101937

I.

Készletek

3101937

370855

II.

Értékpapírok

C)

Pénzeszközök

143142542

128111687

I.

Lekötött bankbetétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

212010

212010

III-IV.

Forintszámlák, devizaszámlák

142930532

142930532

V.

Idegen pénzeszközök

D)

Követelések

7751358

9587289

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

2561450

3700850

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

3065917

3678920

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

2123991

2207519

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

83400

-637982

F)

Aktív időbeli elhatárolások

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

297339405

418860420

FORRÁSOK

G)

Saját tőke

277200607

277200607

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

12753718

12753718

II.

Nemzeti vagyon változásai

18364917

160317660

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

10971726

10971726

IV.

Felhalmozott eredmény

124959367

111863637

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

VI.

Mérleg szerinti eredmény

-849121

-10465627

H)

Kötelezettségek

6878227

9074740

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

229713

6420

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5588732

5917135

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1059782

3151185

I)

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

J)

Passzív időbeli elhatárolások

13260571

13350986

FORRÁSOK ÖSSZESEN

297339405

418860420

11. melléklet

beruházások kiadásai

Feladat megnevezése

2020. eredeti e.i.

2020.mód.e.i.

2020.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése

10000

10000

Ingatlanok

5000000

10090000

10085269

Felső temető térkövezés

5000000

6149600

Játszótér

3935669

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3790000

5850000

2251308

Közvilágítás bővítés

353560

Skoda személygépkocsi

1000000

Kisértékű tárgyi eszközök

162572

Kisértékű tárgyi eszközök (közfogl.)

50000

Kisértékű tárgyi eszközök óvoda

247907

Hangtechnika

176969

Temetői padok

260300

Informatikai eszközök

0

90000

81024

Projektor

81024

Beruházási célú ÁFA

1023000

3023000

1422359

összesen:

9 813 000

19 063 000

13 849 960

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 813 000

19 063 000

13 849 960

12. melléklet

felújítások kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése

2020.ered.e.i.

2020.mód.e.i.

2020.tény

Ingatlanok felújítása

71125000

71125000

4162877

Óvoda

71125000

71125000

Orvosi rendelő felújítás

1960877

Önkormányzati bérlakás felújítás

2202000

Felújítás ÁFA

19205000

19205000

1123977

összesen:

90330000

90330000

5286854

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

90330000

90330000

5286854

13. melléklet

egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:

143490568

281428571

I. Immateriális javak

820802

7552

II.Tárgyi eszközök

142469766

281211019

III.Befektetett pénzügyi eszközök

200000

210000

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN

3101937

370855

I. Készletek

3101937

370855

C) PÉNZESZKÖZÖK

143142542

128111687

D) KÖVETELÉSEK

7751358

9587289

I.Költségvetési évben esedékes követelések

2561450

3700850

II.Költségvetési évet követően esedékes köv.

3065917

3678920

III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

2123991

2207519

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-147000

-637982

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

297339405

418860420

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

277200607

396441114

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

153090361

295043104

III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

124959367

111863637

VI. Mérleg szerinti eredmény

-849121

-10465627

H) KÖTELEZETTSÉGEK

6878227

9068320

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

229713

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5588732

5917135

III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1059782

3151185

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13260571

13350986

II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

13260571

13350986

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

297339405

418860420

14. melléklet

egyszerűsített mérleglakosságnak juttatott támogatások

Támogatás

2020.eredeti .e.i.

2020.mód.e.i.

2020.tény

Szociális, rászorultsági ellátás

Lakhatásal kapcsolatos ellátások

0

Családi támogatások (Gyvt Erzsébet utalvány)

Egyéb nem intézményi ellátások

15086000

18886000

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

40000

Köztemetés

0

0

0

Települési támogatás

3253432

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás

15554000

összesen:

15086000

18886000

18847432

ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

15086000

18886000

18847432

15. melléklet

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Önkorm

Hivatal

Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei

235510790

53860

5396998

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

145157549

62765424

50405808

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

90353241

-62711564

-45008810

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

146437862

64809719

46007243

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

112719670

0

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

33718192

64809719

46007243

A) Alaptevékenység maradványa

124071433

2098155

998433

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C) Összes maradvány

124071433

2098155

998433

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

124071433

2098155

998433

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

16. melléklet

közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

9

309

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

ebből:

magánszemély kommunális adója

építményadó

telekadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Támogatás mindösszesen:

9

309

17. melléklet

tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

Pusztakovácsi Község Önkormányzata

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat

- adósságállománya,

- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:

I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,

II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint

III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat

Megnevezés

Összeg

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

Az önkormányzat adósságállománya

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Beruházási és fejlesztési hitelek

3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

4. Rövid lejáratú kölcsönök

5. Rövid lejáratú hitelek

6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek

Összes adósságállomány:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

1. Tartósan adott kölcsönök összesen

2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

3. Rövid lejáratú kölcsönök

4. Egyéb (hitel) követelések

5. Összes hitelállomány:

Megnevezés

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

1. Összes adósságállomány

2. Összes hitelállomány

3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)

Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a

Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a

rendelkezik.

Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban

Sorszám

A hitelező neve

Összeg

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

I. Belföldi hitelek összesen:

1.

2.

3.

II. Külföldi hitelek összesen:

III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek

Sorszám

A hitellel érintett neve, megnevezése

Összeg

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

Nyújtott hitelek összesen:

18. melléklet

tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Pusztakovácsi Község Önkormányzata

Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Döntés megnevezése

Érintett évek

Döntés indoklása a fedezetre

2019. tény

2020. terv

2020.tény

2021. terv

2022. terv

2023. terv

történő utalással

1.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

2.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

3.

=-Óvodafejlesztés

K:

K: 90270

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

4.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

5.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

6.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

7.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

8.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

9.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

10.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

19. melléklet

előirányzat-felhasználás ütemterv

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 770

12 452 776

149 433 246

működési célú bevétel

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 272

770 282

9 243 274

adóbevételek

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

792 690

9 512 280

tám.ért.m.c.átvett

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 743

4 477 742

53 732 915

m.célra átvett

95000

95 000

pénzmaradvány

44063741

44 063 741

Megelőlegezés

5917135

5 917 135

működési bevétel

18 493 475

18 493 475

18 493 475

62 557 216

18 493 475

18 493 475

18 493 475

18 493 475

18 493 475

18 493 475

18 588 475

24 410 625

271 997 591

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

50000000

50143000

100 143 000

Felh.c.

18944933

18 944 933

BEVÉTELEK

18 493 475

18 493 475

18 493 475

62 557 216

18 493 475

68 493 475

18 493 475

18 493 475

68 636 475

18 493 475

18 588 475

24 410 625

391 085 524

személyi juttatás

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 321

11 717 325

140 607 856

munka.terh.jár

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 583

1 691 584

20 298 997

dologi kiadások

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

4 660 244

55 922 928

Ellátottak juttatásai

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 620

1 570 612

18 847 432

tám.ért.m.c.átadott

292 896

292 896

292 896

292 896

292 896

292 896

292 896

292 896

292 896

292 896

292 896

292 898

3 514 754

Áht.belüli megel.v.fiz.

5 917 135

5 917 135

tartalék

0

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

25 849 799

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 663

245 109 102

Felhalmozási kiadások

beruházás

5000000

1140000

7709960

13849960

felújítás

5286854

5286854

Fejlesztési kiadások

0

0

0

5000000

1140000

0

0

0

0

12996814

19136814

Műk.és fejl.kiad.össz

25 849 799

19 932 664

19 932 664

24 932 664

21 072 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

19 932 664

32 929 477

264 245 916

20. melléklet

önkormányzat vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

143490568

281428571

196,13

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

820802

7552

0,92

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

820802

7552

0,92

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

1191552

692372

58,11

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-370750

-684820

184,71

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

142469766

281211019

197,38

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

128830228

259678002

201,57

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

8398802

8244528

98,16

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

85467197

217003629

253,9

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

34964229

34429845

98,47

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9062136

9290911

102,52

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

9033081

9261856

102,53

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

29055

29055

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

4577402

12242106

267,45

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

4577402

12242106

267,45

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

200000

210000

105

1. Tartós részesedések

A/III/1

200000

210000

105

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

200000

210000

105

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

3101937

370855

11,95

I. Készletek

B/I

3101937

370855

11,95

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

143142542

128111687

89,49

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

212010

333150

157,13

III. Forintszámlák

C/III

142930532

127778537

89,39

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

7751358

9587289

123,68

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2561450

3700850

144,48

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

3065917

3678920

119,99

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

2123991

2207519

103,93

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

83400

-637982

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

297339405

418860420

140,86

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

277200607

277200607

99,69

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

12753718

12753718

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

18364917

160317660

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

10971726

10971726

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

124959367

111863637

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-849121

-10465627

1232,52

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

6878227

9074740

131,93

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

229713

6420

2,79

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5588732

5917135

105,87

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1059782

3151185

297,34

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

13260571

13350986

100,68

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

297339405

418860420

140,86

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

28531366

43820488

153,58

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

12542879

11649367

128,18

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

18714400

18714400

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

-2812839

0

Függő kötelezettségek

L/7

98116676

98431531

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

21. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

s.szám

megnevezés

rovat szám

2021.év

2022.év

2023.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

139 800 000

139 500 000

139 900 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

58 500 000

58 500 000

59 500 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

9 400 000

9 500 000

9 500 000

4.

Mük.bevételek

B4.

11 980 000

12 020 000

12 150 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

219 680 000

219 520 000

221 050 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2021.év

2022.év

2023.év

1.

személyi juttatás

K1

124 800 000

124 500 000

125 300 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

21 968 000

21 868 000

19 800 000

3.

Dologi kiadások

K3

52 112 000

51 752 000

54 550 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

15 200 000

15 000 000

15 000 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

5 600 000

6 400 000

6 400 000

Kiadások összesen

219 680 000

219 520 000

221 050 000