Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 6/2021. (V. 27.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 6/2021. (V. 27.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Rábapatona Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján a következőket rendeli el:

Hatály

1. § E rendelet hatálya kiterjed

 • a) Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési intézménye (Rábapatonai Katica Óvoda)
 • b) Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
 • c) Rábapatona Község Önkormányzata

2020. évi költségvetésének végrehajtására.

A 2020. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege

2. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 432.164 E Ft költségvetési bevétellel, 77.995 E Ft finanszírozási bevétellel,228.975 E Ft költségvetési kiadással, 115.038 E Ft finanszírozási kiadással 166.146 E Ft záró számla maradvánnyal hagyja jóvá.

A rendelet mellékletei

3. § A 2. § szerinti bevétel - kiadás előirányzati és teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kötelező kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önként vállalt kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet az Önkormányzat kötelező feladatainak teljesítését a 10. melléklet az Önkormányzat önként vállalt feladatainak teljesítését a 11. melléklet az Önkormányzat államigazgatási feladatainak teljesítését a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Polgármesteri Hivatal összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. melléklet a Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak teljesítését a 14. melléklet a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak teljesítését a 15. melléklet a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak teljesítését a 16. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Katica Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. melléklet, kötelező feladatainak teljesítését a 18. melléklet önként vállalt feladatainak teljesítését a 19. melléklet államigazgatási feladatainak teljesítést a 20. mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványának alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az

 • a) önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 22. mellékletnek megfelelően,
 • b) a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal 2020. évi könyvviteli mérlegét a 23. mellékletnek megfelelően,
 • c) a Rábapatonai Katica Óvoda 2020. évi könyvviteli mérlegét a 24. mellékletnek megfelelően

hagyja jóvá.

(8) Tájékoztató táblák a rendelet 25. mellékletében találhatóak

 • a) 1. számú tájékoztató tábla Rábapatona Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege.
 • b) 2. számú tájékoztató tábla a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban
 • c) 3. számú tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
 • d) 4. számú tájékoztató tábla az adósság állomány alakulásáról
 • e) 5. számú tájékoztató tábla az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról
 • f) 6. számú tájékoztató tábla a 2020. év során céljelleggel jutatott támogatásokról
 • g) 7.1. számú tájékoztató tábla a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
 • h) 7.2. számú tájékoztató tábla a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 • i) 7.3. számú tájékoztató tábla az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 • j) 7.4. számú tájékoztató tábla a függő követelésekről és kötelezettségekről
 • k) 8. számú tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
 • l) 9. számú tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetése

5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Rábapatona Község Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2020. évi költségvetés összevont mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

129 330

138 826

138 826

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

50 800

57 503

57 503

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 489

53 562

53 562

1.3.1.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 386

9 392

9 392

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

15 380

12 730

12 730

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 275

4 401

4 401

1.5.

Működési célú támogatások és kiegészítések

1 238

1 238

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 350

14 943

17 482

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 350

14 943

17 482

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

62 087

130 096

122 302

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

62 087

130 096

122 302

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

73 000

73 000

67 511

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

63 000

63 000

64 695

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 000

8 000

8 477

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

55 000

55 000

56 218

4.2.

Gépjárműadó

10 000

10 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 816

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

14 270

11 725

17 280

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 707

7 707

8 091

5.5.

Ellátási díjak

5 168

6 492

3 352

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 395

1 526

1 132

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 705

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

79 000

92 510

65 490

6.1.

Immateriális javak értékesítése

10 000

20 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

69 000

72 510

65 490

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

365 037

461 100

430 891

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

72 456

72 470

71 784

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

72 456

72 470

71 784

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 211

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 211

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

Finanszírozási bevételek összesen

72 456

72 470

77 995

17

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

437 493

533 570

504 181

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

217 277

220 543

213 526

1.1.

Személyi juttatások

105 239

107 023

103 133

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 921

18 951

16 533

1.3.

Dologi kiadások

81 742

87 150

86 765

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 125

7 169

3 130

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 250

4 250

3 965

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700

700

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 250

4 250

3 265

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 459

112 996

113 341

2.1.

Beruházások

144 147

87 518

87 863

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 312

25 478

25 478

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

33 886

182 094

3.1.

Általános tartalék

33 886

182 094

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

421 622

515 633

326 867

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

5 173

5 173

5 173

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 173

5 173

5 173

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 873

15 873

15 873

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

437 495

531 506

243 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

426 186

426 186

99 319

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

77 995

-15 873

62 122

2. melléklet

Rábapatona Község Önkormányzat
2020. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

129 330

138 826

138 826

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

50 800

57 503

57 503

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 489

53 562

53 562

1.3.1

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 386

9 392

9 392

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

15 380

12 730

12 730

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 275

4 401

4 401

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 238

1 238

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 350

14 943

17 482

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 350

14 943

17 482

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

62 087

130 096

122 302

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

62 087

130 096

122 302

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

73 000

73 000

67 511

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

63 000

63 000

64 695

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 000

8 000

8 477

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

55 000

55 000

56 218

4.2.

Gépjárműadó

10 000

10 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 816

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

14 270

11 725

17 280

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 707

7 707

8 091

5.5.

Ellátási díjak

5 168

6 492

3 352

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 395

1 526

1 132

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 705

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

286 037

368 590

365 401

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 211

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 211

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

6 211

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

286 037

368 590

371 612

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

217 277

220 543

213 526

1.1.

Személyi juttatások

105 239

107 023

103 133

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 921

18 951

16 533

1.3.

Dologi kiadások

81 742

87 150

86 765

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 125

7 169

3 130

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 250

4 250

3 965

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700

700

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 250

4 250

3 265

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

33 886

182 094

3.1.

Általános tartalék

33 886

182 094

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

251 163

402 637

213 526

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

5 173

5 173

5 173

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 173

5 173

5 173

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

5 173

5 173

5 173

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

256 336

407 810

218 699

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

365 401

-213 526

151 875

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

6 211

-5 173

1 038

3. melléklet

Rábapatona Község Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

62 087

130 096

122 302

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

62 087

130 096

122 302

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

79 000

92 510

65 490

6.1.

Immateriális javak értékesítése

10 000

20 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

69 000

72 510

65 490

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

141 087

222 606

187 792

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

72 456

72 470

71 784

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

72 456

72 470

71 784

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

72 456

72 470

71 784

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

213 543

295 476

259 576

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 459

112 996

112 996

2.1.

Beruházások

144 147

87 518

87 518

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 312

25 478

25 478

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

170 459

112 996

112 996

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10 700

10 700

10 700

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

181 159

123 696

123 696

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

187 792

112 996

74 796

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

71 784

10 700

61 084

4. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

136 680

153 769

156 308

Személyi juttatások

105 239

107 023

103 133

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 350

14 943

17 482

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 921

18 951

16 533

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

81 742

87 150

86 765

4.

Közhatalmi bevételek

73 000

73 000

67 511

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 125

7 169

3 130

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 000

Egyéb működési célú kiadások

4 250

4 250

4 250

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

33 886

182 094

7.

Egyéb működési bevételek

14 270

11 725

12 575

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

231 300

253 437

255 876

251 163

406 637

213 811

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

6 211

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

5 173

5 173

5 173

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

6 211

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

5 173

5 173

5 173

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

222 201

236 744

262 087

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

256 336

411 810

218 984

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

5. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

62 087

130 096

122 302

Beruházások

144 147

87 518

87 518

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

26 312

25 478

25 478

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

79 000

92 510

65 495

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Felhalmozási bevételek összesen

141 087

222 606

187 797

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

170 459

112 996

112 996

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

72 456

72 470

71 784

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

10 700

10 700

10 700

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

72 456

72 470

71 784

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

10 700

10 700

10 700

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

213 543

295 076

259 581

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

181 159

123 696

123 696

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

6. melléklet

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés 2020.XII.31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Önkormányzat

Belterületi csapadékvíz elvezetés

66 944

66 944

66 944

áfa

18 075

18 075

18 075

Műfüves pálya

3 449

3 449

3 449

áfa

931

931

931

Traktor vásárlás

11 754

11 754

11 754

áfa

3 174

3 174

3 174

ősszesen

104 327

104 327

104 327

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2020. évi modosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Összes teljesítés 2020. XII.31.

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Önkormányzat

4 db Önkormányzati út felújítása

21 996

21 996

21 996

21 996

Áfa-ja

5 939

5 939

5 939

5 939

Általános iskolai mosdó felújítás

3 580

3 580

3 580

3 580

áfa-ja

967

967

967

967

ÖSSZESEN:

32 482

32 482

32 482

32 482

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-2.1 3.-15-GM1-2016-00001

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2020. előtti

2020. évi

2020. év után

Összesen

Teljesítés %-a 2020.XII.31

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

30 525

30 525

30 525,00

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

54 494

54 494

54 494,00

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

85 019

85 019

85 019,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

85 019

85 019

85 019,00

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

85 019

85 019

85 019,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

9. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

129 330

138 826

138 826

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

50 800

57 503

57 503

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 489

53 562

53 562

1.3.1.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 386

9 392

9 392

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

15 380

12 730

12 730

1.4

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 275

4 401

4 401

1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 238

1 238

1.6

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 350

14 943

17 482

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 350

14 943

17 482

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

62 087

130 096

122 302

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

62 087

130 096

122 302

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

73 000

73 000

67 511

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

63 000

63 000

64 695

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 000

8 000

8 477

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

55 000

55 000

56 218

4.2.

Gépjárműadó

10 000

10 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 816

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

14 270

11 725

12 575

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 707

3 707

8 091

5.5.

Ellátási díjak

5 168

6 492

3 352

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 395

1 526

1 132

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

79 000

92 510

65 490

6.1.

Immateriális javak értékesítése

10 000

20 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

69 000

72 510

65 490

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

365 037

461 100

426 186

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

72 456

72 470

71 784

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

72 456

72 470

71 784

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 211

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 211

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

Finanszírozási bevételek összesen

72 456

72 470

77 995

17.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

437 493

533 570

504 181

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

112 045

121 884

114 948

1.1.

Személyi juttatások

26 432

28 216

26 649

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 586

4 616

4 585

1.3.

Dologi kiadások

69 652

76 933

76 619

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 125

7 169

3 130

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 250

4 250

3 965

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700

700

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 250

3 550

3 265

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 459

112 996

112 996

2.1.

Beruházások

144 147

87 518

87 863

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 312

25 478

25 478

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

33 886

182 094

3.1.

Általános tartalék

33 886

182 094

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

316 390

226 644

202 153

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

5 173

5 173

5 173

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 173

5 173

5 173

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 873

15 873

15 873

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

332 263

432 847

243 817

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

10. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

129 330

138 826

138 826

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

50 800

57 503

57 503

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 489

53 562

53 562

1.3.1.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 386

9 392

9 392

1.3.2.

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

15 380

12 730

12 730

1.4

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 275

4 401

4 401

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

1 238

1 238

1.6

Elszámolásból származó bevétel

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 350

14 943

17 482

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 350

14 943

17 482

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

62 087

130 096

122 302

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

62 087

130 096

122 302

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

73 000

73 000

67 511

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

63 000

63 000

64 695

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

8 000

8 000

8 477

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

55 000

55 000

56 218

4.2.

Gépjárműadó

10 000

10 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 816

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

14 270

11 725

17 280

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 707

7 707

8 091

5.5.

Ellátási díjak

5 168

6 492

3 352

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 395

1 526

1 132

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 705

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

79 000

92 510

65 490

6.1.

Immateriális javak értékesítése

10 000

20 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

69 000

72 510

65 490

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

365 037

461 100

430 891

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

72 456

72 470

71 784

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

72 456

72 470

71 784

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 211

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 211

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

72 456

72 470

77 995

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

437 493

533 570

521 663

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

112 045

121 884

114 948

1.1.

Személyi juttatások

26 432

28 216

26 649

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 586

4 616

4 585

1.3.

Dologi kiadások

69 652

76 933

76 619

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 125

7 169

3 130

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 250

4 250

3 965

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700

700

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 250

4 250

3 965

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

33 886

182 094

3.1.

Általános tartalék

33 886

182 094

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

145 931

303 978

114 948

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

5 173

5 173

5 173

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 173

5 173

5 173

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

6

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

5 173

5 173

5 173

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

151 104

309 151

120 121

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

62 087

130 096

122 302

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

62 087

130 096

122 302

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

79 000

92 510

65 490

6.1.

Immateriális javak értékesítése

10 000

20 000

6.2.

Ingatlanok értékesítése

69 000

72 510

65 490

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

141 087

222 606

187 792

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

72 456

72 470

71 784

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

72 456

72 470

71 784

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 211

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 211

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

72 456

72 470

77 995

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

213 543

295 076

265 787

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 459

112 996

113 341

2.1.

Beruházások

144 147

87 518

87 863

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

26 312

25 478

25 478

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

170 459

112 996

113 341

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

10 700

10 700

10 700

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

10 700

10 700

10 700

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása