Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 829.887 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

 • a) működési költségvetési kiadás 582.278 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési kiadás 224.788 e Ft.
 • c) finanszírozási kiadások 22.821 e Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 458.523 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

 • a) működési költségvetési bevétel 430.603 e Ft.
 • b) felhalmozási költségvetési bevétel 5.099 e Ft.
 • c) finanszírozási bevétel 22.821 e Ft.

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 371.364 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

 • a) belső finanszírozású bevétel (maradvány)
  • aa) működési célú 87.614 e Ft.
  • ab) felhalmozási célú 283.750 e Ft.
 • b) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
  • ba) működési célú 0 e Ft.
  • bb) felhalmozási célú 0 e Ft.
 • c) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
  • ca) működési célú 0 e Ft.
  • cb) felhalmozási célú 0 e Ft.

  állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § [2] (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

5. § [3] A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai: A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait e rendelet 4. melléklete, valamint a bevételei e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

6. § (1)[4] A képviselő –testület az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint a pénzeszköz átadásai e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)[5] A képviselő – testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban e rendelet 7 melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási tervei, melyekre céltartalékot képez 9. melléklet szerint fogadja el.

(4)[6] A képviselő –testület beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

meg.

(5) A képviselő –testület az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat állapít meg, a 13. mellékletnek megfelelően tartalmazza.

(8) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

7. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

8. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

64.879 e Ft összegben

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát

0 e Ft összegben

állapítja meg.

(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát

114.896 e Ft összegben

állapítja meg.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

14. §

.

(1) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

16. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Költségvetési táblák

Böhönye 4.2021. (V.28.) költségvetési táblák.pdf


[1] A 3. § a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 5. § a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 6. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 6. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 6. § (4) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 6. § (5) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.