Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § [1] (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

 • a) összes bevételét 915.148 eFt-ban
 • b) összes kiadását 915.148 eFt-ban
 • c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 465.100 eFt-ban
 • d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 915.148 eFt-ban
 • e) költségvetési egyenlegét - 450.048 eFt-ban
 • f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 450.048 eFt-ban
 • g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
 • h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,
 • b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,
 • b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 910.127 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.021 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 89.552 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 45.614 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.

(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(5) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

7. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

(3) A 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

8. § [2] [2] A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 39.852 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

 • a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 4.799 eFt,
 • b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 686 eFt,
 • c) Mezőgazdasági támogatások kormányzati funkción 5.440 eFt,,
 • d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.771 eFt,
 • e) Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 994 eFt,
 • f) Intézményi beszerzés a hivatalnál 847 eFt, óvodánál 315 eFt.

9. § [3] [3] A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 475.135 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

 • a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 412.501 eFt,
 • b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 13.011 eFt,
 • c) Út, autópálya kormányzati funkción 22.949 eFt,
 • d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.674 eFt.

10. § (1)[4] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 0 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 287 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

11. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2)[5] [4] A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -450.048 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -29.064 eFt, a felhalmozási egyenleg -420.984 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

 • a)[6] működési maradvány felhasználása 63.740 eFt,
 • b)[7] felhalmozási maradvány felhasználása 386.308 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 106.526 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 53.263 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

16. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

18. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

 • a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
 • b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 • c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
 • d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 • e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

20. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

21. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

22. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2020. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

23. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

[1] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

[2] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

[3] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

[4] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

1. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[8]

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

13 342

24 117

Személyi juttatások

150 130

150 264

Közhatalmi bevételek

107 800

69 776

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

29 696

26 608

Önkormányzatok működési tám.

176 834

220 123

Dologi kiadások

162 924

155 698

Egyéb működési c.tám. áht-n belülről

44 593

56 721

Egyéb működési célú kiadások

24 820

24 234

Finanszírozási bevételek - működési

0

0

Finanszírozási kiadások - működési

0

0

Működési c. átvett pénzeszköz

300

360

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 165

20 473

Tartalék*

10 835

161 859

Működési bevételek összesen

342 869

371 097

Működési kiadások összesen

395 570

539 136

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

10 000

1 927

Beruházások

11 703

23 359

Felhalmozási c. támogatás

32 101

92 076

Felújítások

392 697

352 653

Felhalmozási bevételek

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

42 101

94 003

Felhalmozási kiadások összesen

404 400

376 012

Finanszírozási bevétel (maradvány)

415 000

450 048

Finanszírozási kiadás

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

799 970

915 148

Költségvetési kiadások összesen:

799 970

915 148

* Általános tartalék:

10 835

161 859

Céltartalék:

0

0

2. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[9]

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok eFt-ban

2020

045120 Út, autópálya építése

eredeti ei.

módosított ei.

Karbantartás, kisjavítás, egyéb

500

847

Fizetendő általános forgalmi adó

135

139

Dologi kiadás összesen

635

986

Kert u. felújítása

0

18 070

Beruházás áfa

0

4 879

Felhalmozási kiadás összesen

0

22 949

Kiadás összesen

635

23 935

096015 Intézményi étkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

Étkeztetési bevétel

6 065

4 880

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 635

1 317

Működési bevételek

7 700

6 197

Bevételek összesen

7 700

6 197

Informatikai szolgáltatás (gy.étk.program)

0

113

Vásárolt élelmezés, szolgáltatás

21 500

18 301

Fizetendő általános forgalmi adó

5 800

4 971

Dologi kiadás összesen

27 300

23 385

Kiadás összesen

27 300

23 385

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

Működési bevételek- Autómentes nap

500

Bevételek összesen

0

500

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Reklám, propaganda

2 615

2 530

Dologi kiadás összesen

2 615

2 530

Kiadás összesen

2 615

2 530

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

eredeti ei.

módosított ei.

Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés

2 000

0

Fizetendő általános forgalmi adó

540

0

Dologi kiadás összesen

2 540

0

Kiadás összesen

2 540

0

066010 Zöldterület-kezelés

eredeti ei.

módosított ei.

Parkfenntartás, beszerzések

3 213

2 717

Gyepmesteri tevékenység

400

349

Fizetendő általános forgalmi adó

987

386

Dologi kiadás összesen

4 600

3 452

Kiadás összesen

4 600

3 452

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet

10 000

1 927

Bevételek összesen

10 000

1 927

Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése

1 270

643

Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák

13 697

6 416

Földterület vétele

0

Kiadás összesen

14 967

7 059

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

eredeti ei.

módosított ei.

EFOP támogatás

15 393

22 382

Kehop támogatás

9 650

9 650

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés (580e)

300

10 563

Bevételek összesen

25 343

42 595

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)

8 700

8 700

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)

15 550

14 576

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)

7 500

5 567

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

100

1 438

Személyi juttatás összesen

31 850

30 281

Járulék

6 256

4 832

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

6 256

4 832

Dologi kiadások - Efop életviteli program

11 176

17 063

Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek

6 764

0

Dologi kiadás összesen

17 940

17 063

Kiadás összesen

56 046

52 176

064010 Közvilágítás

eredeti ei.

módosított ei.

Villamosenergia

5 000

6 140

Karbantartás

2 000

2 005

Fizetendő általános forgalmi adó

1 850

2 046

Dologi kiadás összesen

8 850

10 191

Kiadás összesen

8 850

10 191

066020 Városgazdálkodás

eredeti ei.

módosított ei.

Bérleti díj

1 400

1 916

Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei

50

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20

0

Egyéb működési bevétel

500

1 116

Működési bevétel összesen

1 970

3 032

Pályázati támogatások- Leader tábla

3 529

0

WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása

4 572

4 799

TOP-2.1.2 Mozi pályázat lehívott költségek

0

15 338

TOP-1.4.1Bölcsőde pályázat bevétel

0

35 323

Felhalmozási célú pénzeszköz összesen

8 101

55 460

Bevételek összesen

10 071

58 492

Közalkalmazott juttatása

2 500

1 760

Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)

700

610

Egyéb juttatás

150

151

Személyi juttatás összesen

3 350

2 521

Járulék

600

471

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

600

471

Üzemeltetési anyagok

1 800

2 524

Szakmai anyag

300

159

Informatikai szolg.

200

2 574

Közüzemi és továbbszámlázott díjak

1 400

1 945

Karbantartás, kisjavítás

1 000

1 871

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)

3 000

4 608

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

4 000

6 633

Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)

8 500

8 285

Földkábel tervezése

5 300

2 657

Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati
ktgek (mozi: 7,2m, tó 5,3m)

12 600

12 600

Fizetendő általános forgalmi adó

11 000

10 936

Belföldi kiküldetés

100

100

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/

1 600

1 600

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések

2 000

2 000

Dologi kiadás összesen

52 800

58 492

Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése

5 441

0

WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása

4 572

4 799

Beruházások összesen

10 013

4 799

TOP - ipari park

92 000

0

TOP - tó és környéke

126 000

89 900

TOP - zöld város

140 000

140 000

egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza, TÓ ktg.csökk)

0

93 601

TOP - bölcsőde kialakítása

0

0

Kert u. felújítás

0

0

Parkoló kialakítás (Mozi mellett)

0

474

Felújítás összesen

358 000

323 975

Általános tartalék

10 835

161 859

Céltartalék

0

0

Tartalék összesen

10 835

161 859

Kiadás összesen

440 785

552 117

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

eredeti ei.

módosított ei.

Pályázati támogatások - VP, MFP programok

0

21 618

Bevételek összesen

0

21 618

Szolgáltatások teljesítése

0

317

Egyéb dologi kiadások

0

100

Fizetendő általános forgalmi adó

0

81

Dologi kiadás összesen

0

498

MFP - Óvodatető felújítás

0

0

Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny, székek, ágaprító)

0

8 087

Fizetendő általános forgalmi adó

0

2 191

Beruházások összesen

0

10 278

Kiadás összesen

0

10 776

042120 Mezőgazdasági támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

Pályázati támogatások - Leader tábla

0

2 998

Bevételek összesen

0

2 998

Vásárolt közszolgáltatás

0

50

Dologi kiadás összesen

0

50

Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése

0

5 440

Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése

0

5 440

Kiadás összesen

0

5 490

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

eredeti ei.

módosított ei.

Kommunális adó

16 000

16 777

Idegenforgalmi adó

400

102

Iparűzési adó - állandó jell.v.

82 000

52 568

Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.

0

0

Gépjárműadó

9 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

400

329

Közhatalmi bevételek

107 800

69 776

Bevételek összesen

107 800

69 776

018010 Önkormányzatok elszámolásai

eredeti ei.

módosított ei.

Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva

109 214,290

123 705,079

Közművelődés támogatása

5 086,566

7 203,979

Norm. szoc. ellátás tám.

39 329,871

38 323,530

Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa

47 203,400

50 890,200

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - FM Önk. Támogatása

0,000

12 000,000

Önkormányzatok támogatása

200 834

232 123

Maradvány felhasználás

0

10 054

Bevételek összesen

200 834

242 177

Áht. belüli visszafizetések

0

1 975

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések

8 033

8 033

Egyéb működési célú kiadások

8 033

10 008

Kiadás összesen

8 033

10 008

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

FM pénzügyi keret visszatér. támogatás

0

0

Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)

415 000

439 488

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési

129 215

133 377

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási

1 140

1 162

ISPA 100 Ft/fő, Klímabarát Települések Szöv.tagdíj

0

446

Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

0

0

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj

0

122

BURSA ösztöndíj

0

890

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM

0

278

Kiadás összesen

130 355

136 275

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Továbbszámlázott kiadás

1 700

1 503

Működési bevétel összesen

1 700

1 503

Bevételek összesen

1 700

1 503

Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés

1 000

1 780

Továbbszámlázott kiadás

1 400

1 362

Fizetendő általános forgalmi adó

650

399

Egyéb dologi kiadások

0

94

Dologi kiadás összesen

3 050

3 635

Felújítás - tető

21 000

0

Kiadás összesen

24 050

3 635

072111 Háziorvosi feladatellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Közüzemi díjak

900

420

Telefon, internet - orvosok

200

197

Karbantartás, kisjavítás

200

231

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/

900

1 063

Fizetendő általános forgalmi adó

300

216

Dologi kiadás összesen

2 500

2 127

Kiadás összesen

2 500

2 127

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

eredeti ei.

módosított ei.

Telefon

20

31

Közüzemi díjak

300

138

Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb díjak, szolg.

100

107

Fizetendő általános forgalmi adó

80

47

Dologi kiadás összesen

500

323

Kiadás összesen

500

323

072311 Fogorvosi alapellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka

50

41

Bevételek összesen

50

41

Telefon

60

46

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.

300

346

Fizetendő általános forgalmi adó

100

103

Dologi kiadás összesen

460

495

Kiadás összesen

460

495

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

OEP finanszírozás

9 000

10 441

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

9 000

10 441

Bevételek összesen

9 000

10 441

Közalkalmazotti illetmény

7200

7107

Közlekedési költségtérítés

100

152

Cafetéria

300

302

Személyi juttatás összesen

7 600

7 561

Járulék

1 500

1 322

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 500

1 322

Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag

200

92

Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)

150

67

Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése

400

387

Közüzemi díjak

450

409

Karbantartás, kisjavítás

300

69

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg

300

124

Fizetendő általános forgalmi adó

450

256

Belföldi kiküldetés

50

10

Egyéb dologi kiadás

70

142

Dologi kiadás összesen

2 370

1 556

Informatikai, egyéb eszköz beszerzése

250

0

Kiadás összesen

11 720

10 439

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

OEP finanszírozás

3 000

4 002

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

3 000

4 002

Bevételek összesen

3 000

4 002

Közalkalmazotti illetmény

2 000

3 486

Személyi juttatás összesen

2 000

3 486

Járulék

800

536

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

800

536

Kiadás összesen

2 800

4 022

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

0

472

Fizetendő általános forgalmi adó

0

127

Kiküldetési kiadások

0

2

Kiadás összesen

0

601

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

Gyermekétkeztetés (szünetekben)

50

98

Dologi kiadás összesen

50

98

Kiadás összesen

50

98

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)

3 400

4 100

Egyéb működési célú kiadás

3 400

4 100

Kiadás összesen

3 400

4 100

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

eredeti ei.

módosított ei.

Kamatmentes kölcsön visszatérülés

300

360

Bevételek összesen

300

360

Temetési kölcsön

500

560

Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf.

4 000

0

Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.

8 000

0

Települési támogatások - lakásfenntartás, ápolás, gyógyszer, hulladékszáll.

0

2 090

Egyéb pénzbeli támogatások - babérk., iskolások, időskorúak

0

13 564

Köztemetés

100

0

Egyéb természetbeni tám.

3 665

4 568

Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.

1 400

60

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 665

20 842

Kiadás összesen

17 665

20 842

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Egyéb szervezetek támogatása

1 800

1 420

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás

4 000

4 000

Egyéb működési célú kiadás

5 800

5 420

Kiadás összesen

5 800

5 420

04123 Közfoglalkoztatás

eredeti ei.

módosított ei.

Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól

7 500

10 205

Egyéb működési c. tám. áht-b belülről

7 500

10 205

Bevételek összesen

7 500

10 205

Közcélú foglalkoztatás

7 000

6 296

Személyi juttatás összesen

7 000

6 296

Járulék, táppénz

1 200

1 184

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 200

1 184

Eszközök, munka, védőruha

0

634

Előzetesen felszámított áfa

0

171

Dologi kiadás összesen

0

805

Kiadás összesen

8 200

8 285

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti ei.

módosított ei.

Könyv, folyóirat beszerzés

600

669

Fizetendő általános forgalmi adó

30

33

Dologi kiadás összesen

630

702

Kiadás összesen

630

702

082044 Könyvtári szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

Alaptevékenység szolg. ellenért.

100

78

Kiszámlázott általános forgalmi adó

27

0

Működési bevétel összesen

127

78

Bevételek összesen

127

78

Közalkalmazotti illetmény

2 900

2 570

Egyéb sajátos juttatás

130

155

Cafetéria

150

151

Személyi juttatás összesen

3 180

2 876

Járulék

650

531

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

650

531

Üzemeltetési anyag

300

25

Szakmai anyag

50

4

Informatikai szolg, telefon

180

235

Közüzemi díjak

130

0

Egyéb üzemeltetés

200

18

Kiküldetés

10

0

Karbantartás, kisjavítás

50

10

Fizetendő általános forgalmi adó

200

48

Adók, díjak, egyéb befizetések

30

22

Dologi kiadás összesen

1 150

362

Kiadás összesen

5 280

3 769

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

eredeti ei.

módosított ei.

Bérleti díj

100

55

Működési bevétel összesen

100

55

Bevételek összesen

100

55

Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi

900

152

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

100

30

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

900

1 272

Közüzemi díjak

1 600

701

Tobább számlázott közüzemi díjak

300

0

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

5 000

1 948

Efop - bor és pogácsa verseny

832

0

Karbantartás, kisjavítás

200

219

Egyéb dologi kiadás

62

105

Fizetendő általános forgalmi adó

2 000

825

Balettszőnyeg beszerzése

0

0

Dologi kiadás összesen

10 894

5 252

Balettszőnyeg beszerzése

0

524

bútor beszerzés

0

470

Beruházás összesen

0

994

Kiadás összesen

11 894

6 246

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

eredeti ei.

módosított ei.

Sportcentrum bérleti díj

900

1 649

Működési bevétel összesen

900

1 649

Bevételek összesen

900

1 649

Közüzemi díjak

1 500

1 226

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

200

42

Fizetendő általános forgalmi adó

460

331

Dologi kiadás összesen

2 160

1 599

Kiadás összesen

2 160

1 599

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Sportcélú támogatások

1 900

2 910

Egyéb működési célú kiadás

1 900

2 910

Kiadás összesen

1 900

2 910

081061 Fürdő és strandszolgáltatás

eredeti ei.

módosított ei.

Közüzemi díjak

250

59

Karbantartás, kisjavítás

500

0

Vízkészlet járulék

70

63

Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika

250

0

Fizetendő általános forgalmi adó

190

14

Dologi kiadás összesen

1 260

136

Kiadás összesen

1 260

136

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

eredeti ei.

módosított ei.

Ravatalozó bérleti díj, sírhely

450

420

Működési bevétel összesen

450

420

Bevételek összesen

450

420

Közüzemi díjak

60

112

Szolgáltatások (szemétszállítás)

600

411

Karbantartás, kisjavítás

500

0

Temetőkezelés, térkép, urnatemető

1 100

564

Fizetendő általános forgalmi adó

620

292

Dologi kiadás összesen

2 880

1 379

Kiadás összesen

2 880

1 379

Költségvetési bevételek összesen

799 875

914 522

Költségvetési kiadások összesen

799 875

914 522

0

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0

0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

6 407

5 021

Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0

0

3. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

2019. évi

Önkormányzati hivatal támogatás

92 253,75

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 181,56

Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 544,00

Köztemető fenntartás

0,00

Közutak fenntartásának támogatása

4 515,03

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

10 978,20

Lakott külterület tám

45,90

Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)

230,90

Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés

840,80

Helyi önkormányzat működési támogatása

123 590,140

Óvoda támogatása

47 479,100

Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt

16 733,000

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

12 854,160

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

6 054,702

Gyermekétkeztetés szünidei

109,440

Családsegítés

2 050,000

Gyermekjóléti szolgálat

2 050,000

Szociális támogatás

39 851,302

Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)

Közművelődés támogatása

6 834,946

Költségvetési támogatás összesen

216 947,488

4. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[10]

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

7

2

066020 Városgazdálkodási szolgáltatás

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1,4

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0,6

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

1

Összesen:

7

6

KÖZFOGLALKOZTATÁS

04123 Közfoglalkoztatás

10

0

Összesen:

10

0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

12

2

Összesen:

12

2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)

Szakmai tevékenységet ellátó (fő)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

7

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

0

0

Összesen:

4

7

5. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január

1 000

500

22 284

8 500

32 284

663

február

1 300

600

14 050

8 300

4 799

29 049

2 090

március

1 200

42 000

18 142

3 580

64 922

35 640

április

1 150

300

18 142

12 000

31 592

33 352

május

1 118

1 380

18 142

3 500

24 140

20 301

június

1 190

6 000

18 142

4 359

416 314

446 005

435 296

július

1 100

500

18 142

2 259

12 000

34 001

387 417

augusztus

1 400

800

18 142

2 900

37 000

60 242

283 448

szeptember

1 000

11 000

18 142

2 800

3 529

36 471

286 949

október

750

600

18 142

3 200

14 500

37 192

239 036

november

1 400

900

18 142

1 900

5 000

27 342

205 014

december

1 134

2 000

17 335

3 193

5 000

28 662

0

összesen

13 742

66 580

216 947

56 491

416 314

81 828

851 902

Kiadások (eFt)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

ellátottak pénzbeli jutt.

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

12 110

2 350

8 100

3 261

3 300

2 500

31 621

február

12 100

2 345

8 000

1 500

677

3 000

27 622

március

12 050

2 200

13 183

3 262

677

0

31 372

április

12 200

2 400

13 183

3 261

677

2 159

33 880

május

12 350

2 470

13 183

3 261

677

5 250

37 191

június

11 842

2 046

13 183

3 262

677

0

31 010

július

13 923

2 907

11 422

1 378

250

52 000

81 880

augusztus

13 923

2 907

13 990

1 378

250

131 763

164 211

szeptember

13 923

2 907

13 990

1 900

250

32 970

október

13 923

2 907

13 990

1 900

250

47 492

4 643

85 105

november

13 923

2 907

13 990

2 094

250

28 000

61 164

december

13 923

2 908

11 420

1 380

9 230

195 015

233 876

összesen

156 190

31 254

147 634

27 837

17 165

467 179

4 643

851 902

6. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal

87 588

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

54 002

Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj

4 200

Egyéb tagdíjak, támogatások

879

Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása

4 100

Egyéb szervezetek támogatása

1 240

Törpe-Ovi Alapítvány támogatása

4 000

Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.

1 400

Versenysport támogatása

2 910

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

A szakrendelést igénybe vevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében hozzájárulást

biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

7. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Mindösszesen:

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Mindösszesen:

Befektetések

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Halasztott fizetési kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összes kötelezettségvállalás:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

8. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[11]

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:

400 161

Felhalmozási célú kiadások összesen:

514 987

Költségvetési kiadások összesen:

915 148

Működési bevételek összesen:

371 097

Felhalmozási célú bevételek összesen:

94 003

Költségvetési bevételek összesen:

465 100

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

- 450 048

működési bevételek és kiadások egyenlege:

- 29 064

felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

- 420 984

Finanszírozási bevételek:

450 048

költségvetési hiány belső finanszírozása:

450 048

- működési maradvány felhasználás

63 740

- felhalmozási maradvány felhasználás

386 308

költségvetési hiány külső finanszírozása*:

-

Finanszírozási kiadások:

-

Tárgyévi kiadások:

915 148

Tárgyévi bevételek:

915 148

Költségvetési többlet:

-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

9. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

Tárgyév 2020

1. év 2021

2. év 2022

3. év 2023

Helyi adó és települési adóból származó bevétel

66 580

80 000

102 000

104 000

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

10 000

10 000

8 000

10 000

Osztalék, koncessziós díj, hozam

Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése

Bírság, pótlék, díjbevétel

250

300

350

400

Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés

Saját bevétel

76 830

90 300

110 350

114 400

Saját bevétel 50 %-a

38 415

45 150

55 175

57 200

Saját bevétel 20 %-a

15 366

18 060

22 070

22 880

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:

38 415

45 150

55 175

57 200

10. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító

Megnevezés

Várható kiadás összesen
2018-2021

Támogatási összeg

Önrész összege

Betervezett önrész

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003

BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK
INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA

145 478 500

145 478 500

-

-

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003

ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN

301 421 038

199 909 023

101 512 015

58 000 000

TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006

BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK
FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE

7 200 000

-

7 200 000

7 200 000

TOP 5.3.1-FE1-2017-00002

A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN

14 694 000

14 694 000

-

-

TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

37 342 242

37 322 125

20 117

20 117

EFOP-1.5.2-16

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

50 029 600

50 029 600

-

-

LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17

BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

5 495 326

2 999 978

2 495 348

2 495 348

KEHOP 1.2.1-18

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

19 873 150

19 873 150

-

-

11. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[12]

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

95

70

Személyi juttatások

53 720

63 087

Közhatalmi bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

10 590

10 849

Működési c.tám. áht-n belülről

74 875

88 588

Dologi kiadások

10 660

14 769

Működési c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

Tartalék*

0

0

Működési bevételek összesen

74 970

88 658

Működési kiadások összesen

74 970

88 705

Felhalmozási bevételek

0

0

Beruházások

825

847

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

825

847

Felújítások

0

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

825

847

Felhalmozási kiadások összesen

825

847

Maradvány felhasználás

0

47

Költségvetési bevételek összesen:

75 795

89 552

Költségvetési kiadások összesen:

75 795

89 552

* Általános tartalék:

0

Céltartalék:

0

12. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[13]

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

2020

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev

eredeti ei

módosított ei

Alaptev.szolg.ellenértéke

25

20

Továbbszámlázott szolgáltatások

50

30

Kamatbevétel, egyéb bevétel

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20

20

Működési bevétel összesen

95

70

Működési bevétel összesen

95

70

Maradvány

módosított ei

Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő

47 020

48 190

Céljuttatás, jutalom

0

3 965

Jubileumi jutalom

0

0

Cafetéria-juttatás

1 900

4 060

Közlekedési ktg.térítés

1 200

1 752

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

300

1 487

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

3 300

3 633

Személyi juttatás összesen

53 720

63 087

Járulék

10 440

10 549

Táppénz

150

300

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

10 590

10 849

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

400

374

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)

1 200

1 780

Telefon

400

580

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

2 500

2 680

Közüzemi díjak

1 200

1 295

Karbantartás, kisjavítás

200

870

Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)

1 200

818

Vásárolt közszolgáltatás

900

1 966

Továbbszámlázott szolgáltatások

50

50

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

2 160

2 036

Belföldi kiküldetés

300

167

Reklám

50

50

Egyéb dologi kiadások

100

926

Dologi kiadás összesen

10 660

13 592

Bútorok, egyéb berendezések

50

0

Informatikai eszközök, programok

600

541

Fénymásoló beszerzés

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

175

146

Beruházások

825

687

Kiadás összesen

75 795

88 215

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei

Központi, irányitó szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2)

74 875

88 588

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

825

847

Tavaly évi maradvány

0

47

Irányító szervi támogatások

75 700

89 482

Bevétel összesen

75 700

89 482

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)

0

462

Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)

0

148

Egyéb szolgáltatások

0

463

Belföldi kiküldetés

0

19

Előzetesen felsz. Áfa

0

85

Dologi kiadás összesen

0

1 177

Beruházások

0

160

Kiadás összesen

0

1 337

Költségvetési bevételek összesen

75 795

89 552

Költségvetési kiadások összesen

75 795

89 552

13. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január

5 960

5 960

30

február

10 372

10 372

4 422

március

13

5 334

5 347

1 489

április

8 203

8 203

2 382

május

7 779

7 779

2 851

június

6 326

617

6 943

2 059

július

7 100

7 100

1 879

augusztus

7 100

7 100

1 524

szeptember

7 100

7 100

1 344

október

7 100

7 100

839

november

7 100

7 100

759

december

57

6 564

933

7 554

0

összesen

70

0

0

86 038

1 550

87 658

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

4 310

870

750

5 930

február

4 310

870

800

5 980

március

6 310

1 020

950

8 280

április

5 400

1 080

830

7 310

május

5 400

1 080

830

7 310

június

5 400

1 080

638

617

7 735

július

5 400

1 080

800

7 280

augusztus

5 400

1 080

975

7 455

szeptember

5 400

1 080

800

7 280

október

5 400

1 080

1 125

7 605

november

5 400

1 080

700

7 180

december

5 400

1 080

900

933

8 313

összesen

63 530

12 480

10 098

0

1 550

0

87 658

14. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[14]

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

0

51

Személyi juttatások

40 530

33 761

Közhatalmi bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

8 000

6 853

Működési c.tám. áht-n belülről

54 340

44 789

Dologi kiadások

5 810

4 685

Működési c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

Tartalék*

0

0

Működési bevételek összesen

54 340

44 840

Működési kiadások összesen

54 340

45 299

Felhalmozási bevételek

0

0

Beruházások

315

315

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

315

315

Felújítások

0

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

315

315

Felhalmozási kiadások összesen

315

315

Maradvány felhasználás

0

459

Költségvetési bevételek összesen:

54 655

45 614

Költségvetési kiadások összesen:

54 655

45 614

* Általános tartalék:

0

Céltartalék:

0

15. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[15]

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

2020

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Egyéb működési bevételek

0

51

Működési bevétel összesen

0

51

Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő

37 200

29 535

Céljuttatás, jutalom

0

1 000

Cafetéria-juttatás

1 650

1 321

Közlekedési ktg.térítés

780

279

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

700

1 626

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

200

0

Személyi juttatás összesen

40 530

33 761

Járulék

7 900

5 851

Táppénz

100

1 002

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

8 000

6 853

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

500

346

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő

500

432

Telefon

100

50

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

100

100

Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések

300

100

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)

200

210

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

350

199

Belföldi kiküldetés

60

60

Egyéb dologi kiadások

150

1 433

Dologi kiadás összesen

2 260

2 930

Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz)

250

250

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

65

65

Beruházások

315

315

Kiadás összesen

51 105

43 859

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

eredeti ei.

módosított ei.

Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.

1 100

508

Kiadás összesen

1 100

508

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Reklám, popaganda

50

50

Közüzemi díjak

1 400

878

Karbantartás, kisjavítás

300

49

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

300

151

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

400

94

Dologi kiadás összesen

2 450

1 222

Kiadás összesen

2 450

1 222

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Szakmai anyagok beszerzése

0

6

Üzemeltetési anyagok

0

14

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

0

5

Kiadás összesen

0

25

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányitó szervi támogatás működési
(állami 47203,4-2867,5+3143,3)

54 340

44 789

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

315

315

Előző évi maradvány

0

459

Irányító szervi támogatások

54 655

45 563

Bevétel összesen

54 655

45 563

Költségvetési bevételek összesen

54 655

45 614

Költségvetési kiadások összesen

54 655

45 614

16. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január

3 431

3 431

100

február

8 768

8 768

4 428

március

2 518

2 518

1 456

április

4 785

4 785

2 141

május

3 403

3 403

1 494

június

3 054

3 054

498

július

4 200

4 200

678

augusztus

3 430

3 430

88

szeptember

4 300

4 300

53

október

4 400

4 400

183

november

4 100

4 100

13

december

5 300

315

5 615

1 009

összesen

0

0

0

51 689

315

52 004

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

3 200

640

500

4 340

február

3 300

640

500

4 440

március

4 100

820

570

5 490

április

3 000

600

500

4 100

május

3 000

600

450

4 050

június

3 000

600

450

4 050

július

3 000

600

420

4 020

augusztus

3 000

600

420

4 020

szeptember

3 180

640

515

4 335

október

3 180

640

450

4 270

november

3 180

640

450

4 270

december

3 180

635

489

315

4 619

38 320

7 655

5 714

összesen

38 320

7 655

5 714

0

315

0

52 004


[1] A 2. § a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 8. § a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 9. § a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 10. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 13. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 13. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 4. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.