Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását

 • a) 915.104 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
 • b) 736.591 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtását

 • a) 89.507 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
 • b) 89.058 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(3) A Bodajki Zengő Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtását

 • a) 45.614 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
 • b) 45.150 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat

 • a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
 • b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2–3. melléklet,
 • c) 2020. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
 • d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
 • e) mérlegét a 6. melléklet,
 • f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
 • g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
 • h) maradvány kimutatását a 9. melléklet,
 • i) pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,
 • j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,
 • k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,
 • l) saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet,
 • m) a 2020. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a 2020. évi éves ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

4. § Közvetett támogatások:

 • a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
 • b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
 • c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
 • d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 • e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.
 • f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 • g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 • h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

5. § (1) A 2020. évi zárszámadás 2020. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.

(2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.

(3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

(4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.

6. § [1]

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési bevételek

13 342

24 117

24 074

Személyi juttatások

150 130

150 264

149 580

Közhatalmi bevételek

107 800

69 776

69 775

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

29 696

26 608

26 587

Önkormányzatok működési tám.

176 834

220 123

220 123

Dologi kiadások

162 924

155 698

145 348

Egyéb működési c.tám. áht-n belülről

44 593

56 721

56 721

Egyéb működési célú kiadások

24 820

24 234

23 986

Finanszírozási bevételek - működési

0

0

0

Finanszírozási kiadások - működési

0

0

0

Működési c. átvett pénzeszköz

300

360

360

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 165

20 473

20 451

Tartalék*

10 835

161 859

0

Működési bevételek összesen

342 869

371 097

371 053

Működési kiadások összesen

395 570

539 136

365 952

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

10 000

1 927

1 927

Beruházások

11 703

23 359

23 114

Felhalmozási c. támogatás

32 101

92 076

92 076

Felújítások

392 697

352 653

347 525

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

42 101

94 003

94 003

Felhalmozási kiadások összesen

404 400

376 012

370 639

Finanszírozási bevétel (maradvány)

415 000

450 048

450 048

Finanszírozási kiadás

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

799 970

915 148

915 104

Költségvetési kiadások összesen:

799 970

915 148

736 591

* Általános tartalék:

10 835

161 859

0

Céltartalék:

0

0

0

2. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok eFt-ban

2020

045120 Út, autópálya építése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Karbantartás, kisjavítás, egyéb

500

847

847

Fizetendő általános forgalmi adó

135

139

139

Dologi kiadás összesen

635

986

986

Kert u. felújítása

0

18 070

18 070

Beruházás áfa

0

4 879

4 879

Felhalmozási kiadás összesen

0

22 949

22 949

Kiadás összesen

635

23 935

23 935

100,00%

096015 Intézményi étkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Étkeztetési bevétel

6 065

4 880

4 880

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 635

1 317

1 317

Működési bevételek

7 700

6 197

6 197

Bevételek összesen

7 700

6 197

6 197

100,00%

Informatikai szolgáltatás (gy.étk.program)

0

113

113

Vásárolt élelmezés, szolgáltatás

21 500

18 301

18 301

Fizetendő általános forgalmi adó

5 800

4 971

4 971

Dologi kiadás összesen

27 300

23 385

23 385

Kiadás összesen

27 300

23 385

23 385

100,00%

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

Működési bevételek- Autómentes nap

500

500

Bevételek összesen

0

500

500

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Reklám, propaganda

2 615

2 530

2 530

Dologi kiadás összesen

2 615

2 530

2 530

Kiadás összesen

2 615

2 530

2 530

100,00%

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés

2 000

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

540

0

0

Dologi kiadás összesen

2 540

0

0

Kiadás összesen

2 540

0

0

066010 Zöldterület-kezelés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Parkfenntartás, beszerzések

3 213

2 717

2 717

Gyepmesteri tevékenység

400

349

349

Fizetendő általános forgalmi adó

987

386

386

Dologi kiadás összesen

4 600

3 452

3 452

Kiadás összesen

4 600

3 452

3 452

100,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet

10 000

1 927

1 927

Bevételek összesen

10 000

1 927

1 927

100,00%

Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése

1 270

643

643

Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák

13 697

6 416

6 416

Földterület vétele

0

0

Kiadás összesen

14 967

7 059

7 059

100,00%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

EFOP támogatás

15 393

22 382

22 382

Kehop támogatás

9 650

9 650

9 650

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés (580e)

300

10 563

10 563

Bevételek összesen

25 343

42 595

42 595

100,00%

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)

8 700

8 700

8 683

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)

15 550

14 576

14 576

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)

7 500

5 567

5 114

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

100

1 438

1 438

Személyi juttatás összesen

31 850

30 281

29 811

Járulék

6 256

4 832

4 813

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

6 256

4 832

4 813

Dologi kiadások - Efop életviteli program

11 176

17 063

17 063

Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek

6 764

0

0

Dologi kiadás összesen

17 940

17 063

17 063

Kiadás összesen

56 046

52 176

51 687

99,06%

064010 Közvilágítás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Villamosenergia

5 000

6 140

6 140

Karbantartás

2 000

2 005

2 005

Fizetendő általános forgalmi adó

1 850

2 046

2 046

Dologi kiadás összesen

8 850

10 191

10 191

Kiadás összesen

8 850

10 191

10 191

100,00%

066020 Városgazdálkodás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Bérleti díj

1 400

1 916

1 916

Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei

50

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20

0

0

Egyéb működési bevétel

500

1 116

1 116

Működési bevétel összesen

1 970

3 032

3 032

Pályázati támogatások- Leader tábla

3 529

0

0

WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása

4 572

4 799

4 799

TOP-2.1.2 Mozi pályázat lehívott költségek

0

15 338

15 338

TOP-1.4.1Bölcsőde pályázat bevétel

0

35 323

35 323

Felhalmozási célú pénzeszköz összesen

8 101

55 460

55 460

Bevételek összesen

10 071

58 492

58 492

100,00%

Közalkalmazott juttatása

2 500

1 760

1 760

Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)

700

610

610

Egyéb juttatás

150

151

151

Személyi juttatás összesen

3 350

2 521

2 521

Járulék

600

471

471

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

600

471

471

Üzemeltetési anyagok

1 800

2 524

2 524

Szakmai anyag

300

159

159

Informatikai szolg.

200

2 574

2 574

Közüzemi és továbbszámlázott díjak

1 400

1 945

1 945

Karbantartás, kisjavítás

1 000

1 871

1 871

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)

3 000

4 608

4 608

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

4 000

6 633

6 633

Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)

8 500

8 285

8 138

Földkábel tervezése

5 300

2 657

2 657

Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati
ktgek (mozi: 7,2m, tó 5,3m)

12 600

12 600

7 617

Fizetendő általános forgalmi adó

11 000

10 936

8 054

Belföldi kiküldetés

100

100

4

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/

1 600

1 600

827

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések

2 000

2 000

1 035

Dologi kiadás összesen

52 800

58 492

48 646

Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése

5 441

0

0

WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása

4 572

4 799

4 799

Beruházások összesen

10 013

4 799

4 799

TOP - ipari park

92 000

0

0

TOP - tó és környéke

126 000

89 900

85 890

TOP - zöld város

140 000

140 000

138 887

egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza, TÓ ktg.csökk)

0

93 601

93 601

TOP - bölcsőde kialakítása

0

0

0

Kert u. felújítás

0

0

0

Parkoló kialakítás (Mozi mellett)

0

474

468

Felújítás összesen

358 000

323 975

318 846

Általános tartalék

10 835

161 859

0

Céltartalék

0

0

0

Tartalék összesen

10 835

161 859

0

Kiadás összesen

440 785

552 117

375 283

67,97%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pályázati támogatások - VP, MFP programok

0

21 618

21 618

Bevételek összesen

0

21 618

21 618

Szolgáltatások teljesítése

0

317

317

Egyéb dologi kiadások

0

100

100

Fizetendő általános forgalmi adó

0

81

81

Dologi kiadás összesen

0

498

498

MFP - Óvodatető felújítás

0

0

0

Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny, székek, ágaprító)

0

8 087

8 087

Fizetendő általános forgalmi adó

0

2 191

2 184

Beruházások összesen

0

10 278

10 271

Kiadás összesen

0

10 776

10 769

042120 Mezőgazdasági támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Pályázati támogatások - Leader tábla

0

2 998

2 998

Bevételek összesen

0

2 998

2 998

Vásárolt közszolgáltatás

0

50

50

Dologi kiadás összesen

0

50

50

Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése

0

5 440

5 440

Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése

0

5 440

5 440

Kiadás összesen

0

5 490

5 490

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Kommunális adó

16 000

16 777

16 777

Idegenforgalmi adó

400

102

101

Iparűzési adó - állandó jell.v.

82 000

52 568

52 568

Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.

0

0

0

Gépjárműadó

9 000

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

400

329

329

Közhatalmi bevételek

107 800

69 776

69 775

Bevételek összesen

107 800

69 776

69 775

100,00%

018010 Önkormányzatok elszámolásai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva

109 214,290

123 705,079

123 705,079

Közművelődés támogatása

5 086,566

7 203,979

7 203,979

Norm. szoc. ellátás tám.

39 329,871

38 323,530

38 323,530

Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa

47 203,400

50 890,200

50 890,200

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - FM Önk. Támogatása

0,000

12 000,000

12 000,000

Önkormányzatok támogatása

200 834

232 123

232 123

Maradvány felhasználás

0

10 054

10 054

Bevételek összesen

200 834

242 177

242 177

100,00%

Áht. belüli visszafizetések

0

1 975

1 975

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések

8 033

8 033

8 033

Egyéb működési célú kiadások

8 033

10 008

10 008

Kiadás összesen

8 033

10 008

10 008

100,00%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

FM pénzügyi keret visszatér. támogatás

0

0

0

Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)

415 000

439 488

439 488

100,00%

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési

129 215

133 377

133 615

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási

1 140

1 162

924

ISPA 100 Ft/fő, Klímabarát Települések Szöv.tagdíj

0

446

446

Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

0

0

0

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj

0

122

122

BURSA ösztöndíj

0

890

890

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM

0

278

30

Kiadás összesen

130 355

136 275

136 027

99,82%

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Továbbszámlázott kiadás

1 700

1 503

1 503

Működési bevétel összesen

1 700

1 503

1 503

Bevételek összesen

1 700

1 503

1 503

100,00%

Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés

1 000

1 780

1 780

Továbbszámlázott kiadás

1 400

1 362

1 362

Fizetendő általános forgalmi adó

650

399

399

Egyéb dologi kiadások

0

94

94

Dologi kiadás összesen

3 050

3 635

3 635

Felújítás - tető

21 000

0

0

Kiadás összesen

24 050

3 635

3 635

100,00%

072111 Háziorvosi feladatellátás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Közüzemi díjak

900

420

420

Telefon, internet - orvosok

200

197

197

Karbantartás, kisjavítás

200

231

231

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/

900

1 063

1 063

Fizetendő általános forgalmi adó

300

216

216

Dologi kiadás összesen

2 500

2 127

2 127

Kiadás összesen

2 500

2 127

2 127

100,00%

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Telefon

20

31

31

Közüzemi díjak

300

138

138

Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb díjak, szolg.

100

107

107

Fizetendő általános forgalmi adó

80

47

47

Dologi kiadás összesen

500

323

323

Kiadás összesen

500

323

323

100,00%

072311 Fogorvosi alapellátás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka

50

41

41

Bevételek összesen

50

41

41

100,00%

Telefon

60

46

46

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.

300

346

346

Fizetendő általános forgalmi adó

100

103

103

Dologi kiadás összesen

460

495

495

Kiadás összesen

460

495

495

100,00%

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

OEP finanszírozás

9 000

10 441

10 441

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

9 000

10 441

10 441

Bevételek összesen

9 000

10 441

10 441

100,00%

Közalkalmazotti illetmény

7200

7107

7107

Közlekedési költségtérítés

100

152

152

Cafetéria

300

302

302

Személyi juttatás összesen

7 600

7 561

7 561

Járulék

1 500

1 322

1 322

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 500

1 322

1 322

Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag

200

92

92

Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)

150

67

67

Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése

400

387

387

Közüzemi díjak

450

409

409

Karbantartás, kisjavítás

300

69

69

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg

300

124

124

Fizetendő általános forgalmi adó

450

256

256

Belföldi kiküldetés

50

10

10

Egyéb dologi kiadás

70

142

142

Dologi kiadás összesen

2 370

1 556

1 556

Informatikai, egyéb eszköz beszerzése

250

0

0

Kiadás összesen

11 720

10 439

10 439

100,00%

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

OEP finanszírozás

3 000

4 002

4 002

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

3 000

4 002

4 002

Bevételek összesen

3 000

4 002

4 002

100,00%

Közalkalmazotti illetmény

2 000

3 486

3 486

Személyi juttatás összesen

2 000

3 486

3 486

Járulék

800

536

536

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

800

536

536

Kiadás összesen

2 800

4 022

4 022

100,00%

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

0

472

472

Fizetendő általános forgalmi adó

0

127

127

Kiküldetési kiadások

0

2

2

Kiadás összesen

0

601

601

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Gyermekétkeztetés (szünetekben)

50

98

98

Dologi kiadás összesen

50

98

98

Kiadás összesen

50

98

98

100,00%

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)

3 400

4 100

4 100

Egyéb működési célú kiadás

3 400

4 100

4 100

Kiadás összesen

3 400

4 100

4 100

100,00%

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Kamatmentes kölcsön visszatérülés

300

360

360

Bevételek összesen

300

360

360

100,00%

Temetési kölcsön

500

560

560

Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf.

4 000

0

0

Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.

8 000

0

0

Települési támogatások - lakásfenntartás, ápolás, gyógyszer, hulladékszáll.

0

2 090

2 090

Egyéb pénzbeli támogatások - babérk., iskolások, időskorúak

0

13 564

13 564

Köztemetés

100

0

0

Egyéb természetbeni tám.

3 665

4 568

4 546

Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.

1 400

60

60

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 665

20 842

20 820

Kiadás összesen

17 665

20 842

20 820

99,89%

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Egyéb szervezetek támogatása

1 800

1 420

1 420

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás

4 000

4 000

4 000

Egyéb működési célú kiadás

5 800

5 420

5 420

Kiadás összesen

5 800

5 420

5 420

100,00%

04123 Közfoglalkoztatás

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól

7 500

10 205

10 205

Egyéb működési c. tám. áht-b belülről

7 500

10 205

10 205

Bevételek összesen

7 500

10 205

10 205

100,00%

Közcélú foglalkoztatás

7 000

6 296

6 296

Személyi juttatás összesen

7 000

6 296

6 296

Járulék, táppénz

1 200

1 184

1 184

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 200

1 184

1 184

Eszközök, munka, védőruha

0

634

634

Előzetesen felszámított áfa

0

171

171

Dologi kiadás összesen

0

805

805

Kiadás összesen

8 200

8 285

8 285

100,00%

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Könyv, folyóirat beszerzés

600

669

669

Fizetendő általános forgalmi adó

30

33

33

Dologi kiadás összesen

630

702

702

Kiadás összesen

630

702

702

100,00%

082044 Könyvtári szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Alaptevékenység szolg. ellenért.

100

78

78

Kiszámlázott általános forgalmi adó

27

0

0

Működési bevétel összesen

127

78

78

Bevételek összesen

127

78

78

100,00%

Közalkalmazotti illetmény

2 900

2 570

2 570

Egyéb sajátos juttatás

130

155

155

Cafetéria

150

151

151

Személyi juttatás összesen

3 180

2 876

2 876

Járulék

650

531

531

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

650

531

531

Üzemeltetési anyag

300

25

25

Szakmai anyag

50

4

4

Informatikai szolg, telefon

180

235

235

Közüzemi díjak

130

0

0

Egyéb üzemeltetés

200

18

18

Kiküldetés

10

0

0

Karbantartás, kisjavítás

50

10

10

Fizetendő általános forgalmi adó

200

48

48

Adók, díjak, egyéb befizetések

30

22

22

Dologi kiadás összesen

1 150

362

362

Kiadás összesen

5 280

3 769

3 769

100,00%

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Bérleti díj

100

55

55

Működési bevétel összesen

100

55

55

Bevételek összesen

100

55

55

100,00%

Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi

900

152

152

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

100

30

30

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

900

1 272

1 272

Közüzemi díjak

1 600

701

701

Tobább számlázott közüzemi díjak

300

0

0

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

5 000

1 948

1 948

Efop - bor és pogácsa verseny

832

0

0

Karbantartás, kisjavítás

200

219

219

Egyéb dologi kiadás

62

105

105

Fizetendő általános forgalmi adó

2 000

825

825

Balettszőnyeg beszerzése

0

0

0

Dologi kiadás összesen

10 894

5 252

5 252

Balettszőnyeg beszerzése

0

524

524

bútor beszerzés

0

470

470

Beruházás összesen

0

994

994

Kiadás összesen

11 894

6 246

6 246

100,00%

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Sportcentrum bérleti díj

900

1 649

1 649

Működési bevétel összesen

900

1 649

1 649

Bevételek összesen

900

1 649

1 649

100,00%

Közüzemi díjak

1 500

1 226

1 226

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

200

42

42

Fizetendő általános forgalmi adó

460

331

331

Dologi kiadás összesen

2 160

1 599

1 599

Kiadás összesen

2 160

1 599

1 599

100,00%

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Sportcélú támogatások

1 900

2 910

2 910

Egyéb működési célú kiadás

1 900

2 910

2 910

Kiadás összesen

1 900

2 910

2 910

100,00%

081061 Fürdő és strandszolgáltatás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Közüzemi díjak

250

59

59

Karbantartás, kisjavítás

500

0

0

Vízkészlet járulék

70

63

63

Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika

250

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

190

14

14

Dologi kiadás összesen

1 260

136

136

Kiadás összesen

1 260

136

136

100,00%

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Ravatalozó bérleti díj, sírhely

450

420

420

Működési bevétel összesen

450

420

420

Bevételek összesen

450

420

420

100,00%

Közüzemi díjak

60

112

112

Szolgáltatások (szemétszállítás)

600

411

411

Karbantartás, kisjavítás

500

0

0

Temetőkezelés, térkép, urnatemető

1 100

564

564

Fizetendő általános forgalmi adó

620

292

292

Dologi kiadás összesen

2 880

1 379

1 379

Kiadás összesen

2 880

1 379

1 379

100,00%

Költségvetési bevételek összesen

799 875

914 522

914 521

100,00%

Költségvetési kiadások összesen

799 875

914 522

736 922

80,58%

0

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0

0

0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

6 407

5 021

4 039

Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0

0

0

3. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

Alaptev.szolg.ellenértéke

25

20

0

Továbbszámlázott szolgáltatások

50

30

20

Kamatbevétel, egyéb bevétel

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20

20

5

Működési bevétel összesen

95

70

25

Működési bevétel összesen

95

70

25

Maradvány

módosított ei

Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő

47 020

48 190

48 190

Céljuttatás, jutalom

0

3 965

3 965

Jubileumi jutalom

0

0

0

Cafetéria-juttatás

1 900

4 060

4 060

Közlekedési ktg.térítés

1 200

1 752

1 735

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

300

1 487

1 301

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

3 300

3 633

3 622

Személyi juttatás összesen

53 720

63 087

62 873

Járulék

10 440

10 549

10 582

Táppénz

150

300

266

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

10 590

10 849

10 848

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

400

374

374

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)

1 200

1 780

1 778

Telefon

400

580

534

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

2 500

2 680

2 679

Közüzemi díjak

1 200

1 295

1 291

Karbantartás, kisjavítás

200

870

870

Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)

1 200

818

818

Vásárolt közszolgáltatás

900

1 966

1 866

Továbbszámlázott szolgáltatások

50

50

21

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

2 160

2 036

2 023

Belföldi kiküldetés

300

167

167

Reklám

50

50

0

Egyéb dologi kiadások

100

926

892

Dologi kiadás összesen

10 660

13 592

13 313

Bútorok, egyéb berendezések

50

0

0

Informatikai eszközök, programok

600

541

541

Fénymásoló beszerzés

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

175

146

146

Beruházások

825

687

687

Kiadás összesen

75 795

88 215

87 721

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Központi, irányitó szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2)

74 875

88 588

88 588

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

825

847

847

Tavaly évi maradvány

0

47

47

Irányító szervi támogatások

75 700

89 482

89 482

Bevétel összesen

75 700

89 482

89 482

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)

0

462

462

Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)

0

148

148

Egyéb szolgáltatások

0

463

463

Belföldi kiküldetés

0

19

19

Előzetesen felsz. Áfa

0

85

85

Dologi kiadás összesen

0

1 177

1 177

Beruházások

0

160

160

Kiadás összesen

0

1 337

1 337

Költségvetési bevételek összesen

75 795

89 552

89 507

Költségvetési kiadások összesen

75 795

89 552

89 058

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

2020

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Egyéb működési bevételek

0

51

51

Működési bevétel összesen

0

51

51

Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő

37 200

29 535

29 535

Céljuttatás, jutalom

0

1 000

1 000

Cafetéria-juttatás

1 650

1 321

1 321

Közlekedési ktg.térítés

780

279

279

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

700

1 626

1 626

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

200

0

0

Személyi juttatás összesen

40 530

33 761

33 761

Járulék

7 900

5 851

5 850

Táppénz

100

1 002

1 002

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

8 000

6 853

6 852

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

500

346

346

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő

500

432

432

Telefon

100

50

50

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

100

100

96

Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések

300

100

63

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)

200

210

210

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

350

199

199

Belföldi kiküldetés

60

60

0

Egyéb dologi kiadások

150

1 435

1 374

Dologi kiadás összesen

2 260

2 932

2 770

Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz)

250

250

61

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

65

65

16

Beruházások

315

315

77

Kiadás összesen

51 105

43 861

43 460

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.

1 100

508

508

Kiadás összesen

1 100

508

508

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Bérleti és lízingdíj

Reklám, popaganda

50

50

0

Közüzemi díjak

1 400

878

878

Karbantartás, kisjavítás

300

49

49

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

300

151

136

Fizetendő általános forgalmi adó

400

94

94

Dologi kiadás összesen

2 450

1 222

1 157

Bútorok, berendezések

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

0

0

0

Beruházások

0

0

0

Kiadás összesen

2 450

1 222

1 157

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Szakmai anyagok beszerzése

0

6

6

Üzemeltetési anyagok

0

14

14

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

0

5

5

Kiadás összesen

0

25

25

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányitó szervi támogatás működési
(állami 47203,4-2867,5+3143,3)

54 340

44 789

45 027

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

315

315

77

Előző évi maradvány

0

459

459

Irányító szervi támogatások

54 655

45 563

45 563

Bevétel összesen

54 655

45 563

45 563

Költségvetési bevételek összesen

54 655

45 614

45 614

Költségvetési kiadások összesen

54 655

45 616

45 150

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

7

2

066020 Városgazdálkodási szolgáltatás

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1,4

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0,6

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

1

Összesen:

7

6

KÖZFOGLALKOZTATÁS

04123 Közfoglalkoztatás

10

0

Összesen:

10

0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

12

2

Összesen:

12

2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)

Szakmai tevékenységet ellátó (fő)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

7

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

0

0

Összesen:

4

7

5. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító

Megnevezés

Várható kiadás összesen
2018-2021

Támogatási összeg

Önrész összege

Betervezett önrész

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003

BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK
INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA

148 638 994

144 632 703

4 006 291

-

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003

ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN

300 579 615

196 732 474

103 847 141

58 000 000

TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006

BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK
FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE

7 200 000

-

7 200 000

7 200 000

TOP 5.3.1-FE1-2017-00002

A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN

14 694 000

14 694 000

-

-

EFOP-1.5.2-16

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

50 029 600

50 029 600

-

-

LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17

BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

5 495 326

2 999 978

2 495 348

2 495 348

KEHOP 1.2.1-18

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

19 873 150

19 873 150

-

-

6. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat mérlege

Adatok Ft-ban

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 920 854 000

0

2 170 869 122

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

47 451 158

0

51 265 297

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

120 657 355

0

7 032 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 088 962 513

0

2 229 166 419

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

32 485 120

0

32 485 120

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

32 485 120

0

32 485 120

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

32 485 120

0

32 485 120

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 121 447 633

0

2 261 651 539

47

C/II/1 Forintpénztár

307 218

0

45 505

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

307 218

0

45 505

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

142 913 412

0

66 580 801

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

302 649 831

0

111 049 600

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

445 563 243

0

177 630 401

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

445 870 461

0

177 675 906

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

10 762 873

0

10 103 267

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 196 745

0

1 777 723

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

7 994 628

0

7 589 921

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

571 500

0

735 623

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 075 854

0

209 090

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

701 667

0

20 000

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 335 781

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

533 657

0

148 889

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

504 749

0

40 201

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

13 838 727

0

10 312 357

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

95 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 000

0

95 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

13 928 727

0

10 407 357

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-278 000

0

917 978

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-278 000

0

917 978

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-278 000

0

917 978

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 580 968 821

0

2 450 652 780

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

42 097 000

0

42 097 000

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

27 212 723

0

27 212 723

180

G/IV Felhalmozott eredmény

1 964 359 770

0

1 943 543 195

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-20 816 575

0

-112 003 589

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 012 852 918

0

1 900 849 329

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

35 400

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 114 735

0

964 604

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

3 683 664

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

5 452 000

0

2 820 000

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

12 285 799

0

3 784 604

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 033 366

0

10 054 106

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

8 033 366

0

10 054 106

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 033 366

0

10 054 106

234

H/III/1 Kapott előlegek

6 167 191

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

304 808

0

170 922

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 471 999

0

170 922

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

26 791 164

0

14 009 632

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 636 849

0

4 884 821

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

536 687 890

0

530 908 998

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

541 324 739

0

535 793 819

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 580 968 821

0

2 450 652 780

7. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Bodajk Város Önkormányzat

Bodajki Polgármesteri Hivatal

Bodajki Zengő Óvoda

ÖSSZESEN

1.

ESZKÖZÖK

2 450 653

1 608

464

2 452 725

2.

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 261 652

1 160

0

2 262 812

3.

I.

Immateriális javak

0

0

0

4.

1.1.

Forgalomképtelen immateriális javak

0

5.

1.2.

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

0

6.

1.3.

Forgalomképes immateriális javak

0

7.

II.

Tárgyi eszközök

2 229 167

1 160

2 230 327

8.

1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 170 869

2 170 869

9.

1.1.

Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 833 239

1 833 239

10.

1.2.

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

247 951

247 951

11.

1.3.

Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

89 679

89 679

12.

2.

Gépek, berendezések és felszerelések

51 266

1 160

52 426

13.

2.1.

Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések

0

0

14.

2.2.

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

51 265

51 265

15.

2.3.

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

0

1 160

1 160

16.

3.

Beruházások, felújítások

7 032

7 032

17.

4.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

0

18.

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

32 485

0

32 485

19.

1.

Tartós részesedések

32 485

32 485

21.

1.

Fejérvíz Zrt.

6 470

6 470

24.

2.

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.

86

86

25.

3.

BAK Kft.

3 000

3 000

26.

4.

ELMIB Zrt.

22 929

22 929

27.

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)

0

28.

3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

0

29.

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)

0

0

0

30.

1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

31.

2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

32.

0

33.

B.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

34.

I.

Készletek (forgalomképes)

0

0

35.

II.

Értékpapírok (forgalomképes)

0

0

36.

1.

Nem tartós részesedések

0

37.

2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)

0

38.

0

39.

C.)

PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)

177 676

436

464

178 576

40.

0

41.

D.)

KÖVETELÉSEK (forgalomképes)

10 407

13

0

10 420

42.

1.

Költségvetési évben esedékes követelések

10 312

13

10 325

43.

2.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

44.

3.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

95

95

45.

0

0

46.

E.)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)

918

0

0

918

47.

0

48.

F.)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

0

49.

FORRÁSOK

2 450 653

1 608

464

2 452 725

50.

G.)

SAJÁT TŐKE

1 900 849

-3 815

-3079

1 893 955

51.

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

42 097

713

42 810

52.

II.

Nemzeti vagyon változásai

0

53.

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

27 213

27 213

54.

IV.

Felhalmozott eredmény

1 943 543

-3 047

-2 882

1 937 614

55.

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

56.

VI.

Mérleg szerinti eredmény

-112 004

-1 481

-197

-113 682

57.

0

58.

H.)

KÖTELEZETTSÉGEK

14 010

60

0

14 070

59.

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

3 785

60

0

3 845

60.

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 054

0

10 054

61.

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

171

0

171

62.

0

63.

I.)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

64.

0

65.

I.)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

66.

0

67.

J.)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

535 794

5 364

3543

544 701

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

1

„0”-ra leírt eszközök

2

94 906

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

3

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

4

Készletek

5

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

6

-

94 906

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

7

Bérbe vett befektetett eszközök

8

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

9

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

10

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek

11

-

-

Bérbe vett készletek

12

Letétbe bizományba átvett készletek

13

Intervenciós készletek

14

Gyűjtemény, régészeti lelet*

15

13 423

-

Közgyűjtemény

16

13 423

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

17

Régészeti lelet

18

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

33

Összesen

13 423

94 906

8. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

113 374 510

0

95 116 856

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

13 937 371

0

10 248 231

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

9 904 464

0

318 499

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

137 216 345

0

105 683 586

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

206 135 256

0

220 122 788

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

33 404 677

0

25 189 562

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

49 215 847

0

124 107 632

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

23 064 694

0

11 040 746

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

311 820 474

0

380 460 728

13

10 Anyagköltség

7 527 191

0

7 106 004

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

96 890 551

0

91 883 826

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 433 936

0

1 362 114

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

105 851 678

0

100 351 944

18

14 Bérköltség

38 212 804

0

33 952 186

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 723 879

0

19 155 535

20

16 Bérjárulékok

9 340 294

0

8 937 512

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

63 276 977

0

62 045 233

22

VI Értékcsökkenési leírás

69 025 608

0

72 033 227

23

VII Egyéb ráfordítások

231 699 240

0

363 717 600

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-20 816 684

0

-112 003 690

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

109

0

101

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

109

0

101

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

109

0

101

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-20 816 575

0

-112 003 589

9. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

464 978 712

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

594 349 633

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-129 370 921

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

449 542 568

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

142 571 663

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

306 970 905

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

177 599 984

15

C) Összes maradvány (=A+B)

177 599 984

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

177 599 984

10. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

1

Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege

445 563

2

Devizabetét számlák egyenlege

0

3

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

307

4

Valutapénztárak egyenlege

0

5

Pénzkészlet összesen

445 870

6

Pénzkészlet változása

-328 194

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

7

Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege

117 630

8

Devizabetét számlák egyenlege

0

9

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

46

10

Valutapénztárak egyenlege

0

11

Pénzkészlet összesen

117 676

11. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Részesedések összesen

Előző évi záró állomány

-

-

9 556

-

22 929

-

32 485

Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése

-

-

Részesedések egyéb növekedése

-

22 929

- 22 929

-

Növekedés összesen

-

-

22 929

-

- 22 929

-

-

Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése

-

-

Részesedések egyéb csökkenése

-

-

Csökkenés összesen

-

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi záróállomány

-

-

32 485

-

-

-

32 485

Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége.

12. melléklet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Mindösszesen:

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

- Ft

15000e Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15000e Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Mindösszesen:

Befektetések

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Halasztott fizetési kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összes kötelezettségvállalás:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

13. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

Tárgyév 2020

1. év 2021

2. év 2022

3. év 2023

Helyi adó és települési adóból származó bevétel

69 446

80 000

102 000

104 000

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

1 927

10 000

8 000

10 000

Osztalék, koncessziós díj, hozam

Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése

Bírság, pótlék, díjbevétel

329

300

350

400

Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés

Saját bevétel

71 702

90 300

110 350

114 400

Saját bevétel 50 %-a

35 851

45 150

55 175

57 200

Saját bevétel 20 %-a

14 340

18 060

22 070

22 880

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:

35 851

45 150

55 175

57 200

14. melléklet

A 2020. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Ell. jkv. dátuma

Ellenőrzés tárgya

Vizsgálati időszak

Ellenőrző szerv

Ellenőrzés megállapításai

Intézkedés

2020. szeptember 23.

a 2020. évi központi költségvetés 2. melléklet IV. 1. d) pontja Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása jogcím ellenőrzése

2019. év

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága

Az Önkormányzat 2019. évi elszámolásában foglaltakhoz képest eltérést az ellenőrzés nem állapított meg

intézkedést nem igényel

Belső ellenőrzés

Ell. jkv. dátuma

Ellenőrzés tárgya

Vizsgálati időszak

Ellenőrző szerv

Ellenőrzés megállapításai

Intézkedés

2020. október

Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése

2020.08.31-2020.09.11.

Laki és Társa Kft.
mb. belső ellenőr

"korlátozottan megfelelő" intézkedési javaslatban foglaltak végrehajtása szükséges

Az ISZ. módosítása.
Az Irattári terv módosítása.
Bélyegzőnyilvántartás kiegészítése.
Az ASP Iratkezelő Szakrendszer megfelelő funkcióinak alkalmazása.

Végre nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: 2020. évben nem volt.


[1] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.