Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021.évi I.törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra. Az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.

(2) A címrendet a 14.számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1. és 2.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi

 • a) kiadási főösszegét 352.491.405 forintban,
 • b) bevételi főösszegét 563.384.526 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.432.617 Ft
 • b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 163.126.415 Ft
 • c) közhatalmi bevétel 4.587.969 Ft
 • d) működési bevétel, 19.048.422 Ft
 • e) működési célú átvett pénzeszköz 3.067.768 Ft
 • f) működési célú támogatásértékű bevétel 97.151.754 Ft
 • g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 198.336.545 Ft
 • h) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.633.036 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) működési kiadások: 213.932.233 Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások: 94.979.700 Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.421.744 Ft
  • ab) dologi jellegű kiadások: 83.221.806 Ft
  • ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.933.204 Ft
  • ad) egyéb működési célú kiadások: 10.565.113 Ft
  • ae) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 2.810.666 Ft
 • b) felhalmozási kiadások: 138.559.172 Ft
  • ba) beruházások, 105.342.311 Ft
  • bb) felújítások 32.964.460 Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai előirányzatait mérleg szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. és 9.3 melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

6. § (1) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8.számú melléklet mutatja be.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

8. § A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 5. melléklet alapján állapítja meg

10. § A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A többéves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10.számú mellékletben, a pénzeszközök változását a 17.számú melléklet mutatja be.

3. Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 15fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.

4. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 210.603.756 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 209.144.333 Ft, a Tündérrózsa óvodáé 1.459.423 Ft

(3) A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 1.459.423 Ft összegben.

5. Az önkormányzat vagyona

15. § (1) Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 15. és 16.sz. mellékletek szerint 2.347.760.939 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

önkormányzat költségvetési bevételei

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tündérrózsa Óvoda

Módosított előirányzat

Teljesítés

Könyvtár

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

70 266 674

75 432 617

75 432 617

0

0

0

0

0

0

70 266 674

75 432 617

75 432 617

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 722 410

15 724 643

15 724 643

15 722 410

15 724 643

15 724 643

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 537 900

24 247 200

24 247 200

24 537 900

24 247 200

24 247 200

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

17 225 680

17 569 480

17 569 480

17 225 680

17 569 480

17 569 480

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

10 980 684

11 106 394

11 106 394

10 980 684

11 106 394

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 150 020

2 150 020

1 800 000

2 150 020

2 150 020

Működési célú központosított előirányzatok

B115

4 634 880

4 634 880

0

4 634 880

4 634 880

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 384 326

96 312 709

97 151 754

0

0

0

6 384 326

96 312 709

97 151 754

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 384 326

96 312 709

97 151 754

6 384 326

96 312 709

97 151 754

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

160 000 000

163 126 415

0

160 000 000

163 126 415

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

160 000 000

163 126 415

0

160 000 000

163 126 415

Közhatalmi bevételek

B3

4 100 000

8 100 000

4 587 969

0

4 100 000

8 100 000

4 587 969

Jövedelemadók

B311

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

4 479 114

2 400 000

2 400 000

4 479 114

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Gépjárműadók

B354

1 500 000

5 500 000

0

1 500 000

5 500 000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

108 855

200 000

200 000

108 855

Működési bevételek

B4

1 600 000

1 600 000

7 593 240

5 800 000

9 600 000

11 454 830

0

0

352

7 400 000

11 200 000

19 048 422

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

3 234 419

1 700 000

5 500 000

10 160 046

1 700 000

5 500 000

13 394 465

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

1 600 000

461 846

1 600 000

1 600 000

461 846

Ellátási díjak

B405

0

1 909 005

4 100 000

4 100 000

1 291 590

4 100 000

4 100 000

3 200 595

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

578 172

3 189

0

0

581 361

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

187

1

0

0

188

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

1 409 611

4

352

0

0

1 409 967

Felhalmozási bevételek

B5

0

20 000

0

0

0

0

20 000

Tulajdonosi bevétel

B404

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

20 000

0

0

20 000

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 200 000

3 047 768

0

0

1 200 000

3 047 768

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások

B64

66 000

0

0

66 000

Egyéb működési célú átvett péneszközök

B65

1 200 000

2 981 768

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

82 351 000

342 645 326

350 959 763

5 800 000

9 600 000

11 454 830

0

0

352

88 151 000

352 245 326

362 414 945

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

206 050 000

192 973 554

197 191 842

3 016 000

898 120

898 120

158 000

246 583

246 583

209 224 000

194 118 257

198 336 545

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

206 050 000

192 973 554

197 191 842

3 016 000

898 120

898 120

158 000

246 583

246 583

209 224 000

194 118 257

198 336 545

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

2 633 036

41 815 000

41 815 000

36 736 737

2 088 000

1 960 000

1 759 484

43 903 000

43 775 000

41 129 257

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 633 036

0

0

2 633 036

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

41 815 000

41 815 000

36 736 737

2 088 000

1 960 000

1 759 484

43 903 000

43 775 000

38 496 221

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

206 050 000

192 973 554

199 824 878

44 831 000

42 713 120

37 634 857

2 246 000

2 206 583

2 006 067

253 127 000

237 893 257

239 465 802

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

288 401 000

535 618 880

550 784 641

50 631 000

52 313 120

49 089 687

2 246 000

2 206 583

2 006 419

341 278 000

590 138 583

601 880 747

2. melléklet

önkormányzat költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tündérrózsa Óvoda

Módosított előirányzat

Teljesítés

Könyvtár

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen

Módosított előirányzat

Teljesítés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

143987334

249833214

163443048

50631000

50783120

45852100

2246000

2025583

1826419

196864334

302641917

211121567

Személyi juttatások összesen

K1

53728000

74705000

65302921

27852000

29264000

28435779

1324000

1246000

1241000

82904000

105215000

94979700

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9402000

10485000

8461703

4829000

4779000

4753525

232000

210000

206516

14463000

15474000

13421744

Dologi kiadások

K3

58281334

134517214

70180107

17950000

16440120

12662796

690000

569583

378903

76921334

151526917

83221806

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16376000

16376000

8933204

16376000

16376000

8933204

Egyéb működési célú kiadások

K5

6200000

13750000

10565113

0

300000

0

0

6200000

14050000

10565113

Elvonások és befizetések

K502

5650000

5620803

0

5650000

5620803

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5300000

5000000

2563470

300000

289365

5300000

5300000

2852835

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

300000

252401

0

300000

252401

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

900000

2800000

2380840

378903

900000

2800000

2759743

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

97200000

238700000

136890373

0

1530000

1488799

0

181000

180000

97200000

240411000

138559172

Beruházások

K6

94200000

180700000

103673512

1530000

1488799

181000

180000

94200000

182411000

105342311

Felújítások

K7

3000000

58000000

32964460

3000000

58000000

32964460

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

TARTALÉKOK

K512

500000

500000

0

500000

500000

0

Általános tartalék

500000

500000

0

500000

500000

0

Céltartalék

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

241687334

489033214

300333421

50631000

52313120

47340899

2246000

2206583

2006419

294564334

543552917

349680739

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

46713666

46585666

41306887

46713666

46585666

41306887

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2810666

2810666

2810666

2810666

2810666

2810666

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

43903000

43775000

38496221

43903000

43775000

38496221

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

46713666

46585666

41306887

0

0

0

0

0

0

46713666

46585666

41306887

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

288401000

535618880

341640308

50631000

52313120

47340899

2246000

2206583

2006419

341278000

590138583

390987626

3. melléklet

önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

88 151 000

192 245 326

187 813 368

Működési célú

200 175 000

305 952 583

213 932 233

Pénzforgalmi bevételek

88 151 000

192 245 326

187 813 368

Pénzforgalmi kiadások

196 864 334

302 641 917

211 121 567

Működési célú támogatások

76 651 000

171 745 326

172 584 371

Személyi jellegű kiadások

82 904 000

105 215 000

94 979 700

Működési bevételek

7 400 000

11 200 000

7 593 240

Munkaadót terhelő járulékok

14 463 000

15 474 000

13 421 744

Közhatalmi bevételek

4 100 000

8 100 000

4 587 989

Dologi és egyéb folyó kiadások

76 921 334

151 526 917

83 221 806

Működési célra átvett pénzeszközök

0

1 200 000

3 047 768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 376 000

16 376 000

8 933 204

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

6 200 000

14 050 000

10 565 113

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 310 666

3 310 666

2 810 666

Működési célú tartalékok

500 000

500 000

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 810 666

2 810 666

2 810 666

Felhalmozási célú

0

160 000 000

163 126 415

Felhalmozási célú

97 200 000

240 411 000

138 306 771

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

97 200 000

240 411 000

138 306 771

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

160 000 000

163 126 415

Beruházási kiadások

94 200 000

182 411 000

105 342 311

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

3 000 000

58 000 000

32 964 460

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

88 151 000

352 245 326

350 939 783

KIADÁSOK ÖSSZESEN

297 375 000

546 363 583

352 239 004

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 633 036

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

-53 564 783

194 118 257

1 299 221

Működési hiány

75 214

113 707 257

26 118 865

Felhalmozási hiány

-65 926 415

80 411 000

-24 819 644

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

209 224 000

194 118 257

198 336 545

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

112 024 000

96 918 257

101 136 545

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

97 200 000

97 200 000

97 200 000

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

297 375 000

546 363 583

551 909 364

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

297 375 000

546 363 583

352 239 004

Működési célú bevételek összesen

200 175 000

289 163 583

288 949 913

Működési célú kiadások összesen

200 175 000

305 952 583

213 932 233

Felhalmozási célú bevételek összesen

97 200 000

257 200 000

260 326 415

Felhalmozási célú kiadások összesen

97 200 000

240 411 000

138 306 771

4. melléklet

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2020

2021

2022

Helyi adók

4 100 000

4 300 000

4 300 000

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

Részvények, részesedések értékesítése

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (1+..+7)

4 100 000

4 300 000

4 300 000

Saját bevételek (8.sor) 50 %

2 050 000

2 150 000

2 150 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

Hitelt megtestesítő értékpapír

Váltó kibocsátás

Pénzügyi lizing

Visszavásárlási kötelezettség

Fedezeti betét

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

Hitelt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lizing

Visszavásárlási kötelezettség

Fedezeti betét

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

5. melléklet

adósságot keletkeztető tárgyévi fizetési kötelezettség

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

Somogyszentpál Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2020-2021. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

beruházási kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

2020. évi teljesítés

Ady u. 2. ikerház építés

38 000 000

38 000 000

38 138 580

Ady u. 80.lakóház építés

22 000 000

22 000 000

22 668 256

Árpád u. 17. Csillagpont iroda építés

34 200 000

34 200 000

34 984 608

Notebook

700 000

700 787

kamera

110 000

94 488

ózongenerátor

240 000

241 732

Irodabútor

3 000 000

2 991 102

kapubejáró csillagponthoz

570 000

570 000

notebook könyvtár

180 000

141 732

óvoda

79 700 000

1 172 282

dokumentációk

2 000 000

1 969 945

Önkormányzat összesen:

94 200 000

180 700 000

103 673 512

7. melléklet

önkormányzat felújítási kiadási előirányzata

Felújítás megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított
előirányzat

2020. évi teljesítés

Kossuth u.3 lakóház felújítás

0

21 380 000

16 832 280

Ady u. 74.lakóház felújítás

0

13 500 000

10 308 996

Orvosi rendelő felújítás

17 970 000

2 150 000

mérőhely kiépítés

150 000

150 000

Járda felújítás

5 000 000

3 523 184

Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása

3 000 000

Összesen

3 000 000

58 000 000

32 964 460

8. melléklet

EU forrásból finanszírozott projekt forrásösszetétele

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

2019-2021. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

EFOP-1.6.2

0

0

199694

0

0

0

199694

199694

EFOP-2.4.1

0

0

198598

0

198598

198598

ÖSSZESEN:

0

0

398292

0

0

0

0

398292

398292

9. melléklet

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

70 266 674

75 432 617

75 432 617

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 722 410

15 724 643

15 724 643

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 537 900

24 247 200

24 247 200

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

17 225 680

17 569 480

17 569 480

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

10 980 684

11 106 394

11 106 394

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 150 020

2 150 020

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

4 634 880

4 634 880

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

6 384 326

96 312 709

97 151 754

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6 384 326

96 312 709

97 151 754

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

160 000 000

163 126 415

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

160 000 000

163 126 415

4.

Közhatalmi bevételek

B3

4 100 000

8 100 000

4 587 969

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

4 479 114

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4.3.

Gépjárműadók

B354

1 500 000

5 500 000

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

108 855

5.

Működési bevételek

B4

1 600 000

1 600 000

7 593 240

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

3 234 419

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 600 000

1 600 000

461 846

5.5.

Ellátási díjak

B405

0

1 909 005

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

578 172

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

187

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

1 409 611

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

20 000

6.1

Tulajdonosi bevételek

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

20 000

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 200 000

3 047 768

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

66 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 200 000

2 981 768

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

82 351 000

342 645 326

350 959 763

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

206 050 000

192 973 554

197 191 842

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

206 050 000

192 973 554

197 191 842

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

2 633 036

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 633 036

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

288 401 000

535 618 880

550 784 641

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

143987334

249833214

163443048

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

53728000

74705000

65302921

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9402000

10485000

8461703

1.3.

Dologi kiadások

K3

58281334

134517214

70180107

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

16376000

16376000

8933204

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6200000

13750000

10565113

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

5650000

5620803

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5300000

5000000

2563470

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

300000

252401

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

900000

2800000

2380840

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

97200000

238700000

136890373

2.1.

Beruházások

K6

94200000

180700000

103673512

2.2.

Felújítások

K7

3000000

58000000

32964460

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

500000

500000

0

3.1.

Általános tartalék

500000

500000

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

241687334

489033214

300333421

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

46713666

46585666

41306887

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2810666

2810666

2810666

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

43903000

43775000

38496221

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

46713666

46585666

41306887

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

288401000

535618880

341640308

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

13

25

polgármester

1

1

1

pályázat

2

6

közművelődés

1

1

1

háziorvos

3

3

3

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

8

6

14

10. melléklet

Községi könyvtár bevételei, kiadásai

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

0

0

352

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

352

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

0

352

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

158000

246583

246583

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

158000

246583

246583

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

2088000

1960000

1759484

13.

Finanszírozási bevételek

B8

2088000

1960000

1759484

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2246000

2206583

2006419

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2246000

2025583

1826419

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

1324000

1246000

1241000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

232000

210000

206516

1.3.

Dologi kiadások

K3

690000

569583

378903

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

181000

180000

2.1.

Beruházások

K6

181000

180000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

2246000

2206583

2006419

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

1

1

könyvtáros

1

1

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

0

0

11. melléklet

Tündérrózsa Óvoda bevételei, kiadásai

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

5800000

9600000

11454830

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1700000

5500000

10160046

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

4100000

4100000

1291590

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3189

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

5800000

9600000

11454830

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3016000

898120

898120

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

41815000

41815000

36736737

13.

Finanszírozási bevételek

B8

41815000

41815000

36736737

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

50631000

52313120

49089687

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

50631000

50483120

45852100

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

27852000

29264000

28435779

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4829000

4779000

4753525

1.3.

Dologi kiadások

K3

17950000

16440120

12662796

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

1530000

1488799

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

50631000

52313120

47630264

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

8

8

óvodapedagógus

4,5

4

4

dajka

2

2

2

konyha

2

2

2

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

0

0

12. melléklet

előirányzat-felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 051

6 286 056

75 432 617

működési célú bevétel

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 481

17 717

adóbevételek

2 100 000

400 000

1 425 000

500 000

54 114

4 479 114

tám.ért.m.c.átvett

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

8 095 980

97 151 760

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

101 136 545

101 136 545

Tám megelőlegezés

2811

2 811

működési bevétel

115 520 052

14 383 507

16 483 507

14 783 507

14 383 507

14 383 507

14 383 507

14 383 507

15 808 507

14 883 507

14 437 621

14 386 328

278 220 564

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

97 200 000

97 200 000

Felh.c.átvett

4000000

40000000

23126415

67 126 415

BEVÉTELEK

212 720 052

14 383 507

16 483 507

14 783 507

14 383 507

14 383 507

14 383 507

14 383 507

15 808 507

14 883 507

14 437 621

14 386 328

442 546 979

személyi juttatás

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

7 914 975

94 979 700

munka.terh.jár

1118478

1118478

1118478

1118478

1118478

1118478

1118478

1118478

1118478

1118478

1118478

1118486

13 421 744

dologi kiadások

6935150

6935150

6935150

6935150

6935150

6935150

6935150

6935150

6935150

6935150

6935150

6935156

83221806

Társ.polit.támogatás

744434

744434

744434

744434

744434

744434

744434

744434

744434

744434

744434

744430

8933204

tám.ért.m.c.átadott

880426

880426

880426

880426

880426

880426

880426

880426

880426

880426

880426

880427

10565113

áht.belüli megel. v.fiz.

2810666

2810666

tartalék

0

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

20 404 129

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 474

213 932 233

Felhalmozási kiadások

felújítás

2747038

2747038

2747038

2747038

2747038

2747038

2747038

2747038

2747038

2747038

2747038

2747042

32964460

beruházás

8778525

8778525

8778525

8778525

8778525

8778525

8778525

8778525

8778525

8778525

8778525

8778536

105342311

Fejlesztési kiadások

138306771

Műk.és fejl.kiad.össz

20 404 129

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 463

17 593 474

352 239 004

13. melléklet

közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2020.év

2021.év

2022.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

64800000

65000000

65000000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

34000000

34100000

34500000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

6000000

6000000

6200000

4.

Mük.bevételek

B4.

8000000

8150000

8250000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

112800000

113250000

113950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2020.év

2021.év

2022.év

1.

személyi juttatás

K1

56000000

56500000

56500000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

11000000

11200000

11200000

3.

Dologi kiadások

K3

26800000

26350000

26850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

7000000

7200000

7200000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

12000000

12000000

12200000

Kiadások összesen

112800000

113250000

113950000

15. melléklet

egyszerűsített pénzmaradvány

Önkorm

Könyvtár

Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei

350959763

352

11454830

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

300333421

2006419

47630264

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

50626342

-2006067

-36175434

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

199824878

2006067

37634857

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

41306887

0

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

158517991

2006067

37634857

A) Alaptevékenység maradványa

209144333

1459423

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C) Összes maradvány

209144333

0

1459423

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

209144333

1459423

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

16. melléklet

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

2019

2020

2021

2022

2023

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17. melléklet

címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda

Községi Könyvtár

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

18. melléklet

önkormányzat vagyonkimutatása

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1972035402

2105295397

106,75

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

674000

629000

93,32

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

674000

629000

93,32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

674000

629000

93,32

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1967669177

2100974172

106,77

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1929776110

1928798110

99,94

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

1929776110

1928798110

99,94

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

754677

630325

83,52

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-45562929

-45562929

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

46317606

46193254

99,73

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

37138390

171545737

461,9

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

37138390

171545737

461,9

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3692225

3692225

105

1. Tartós részesedések

A/III/1

100000

100000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

100000

100000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3592225

3592225

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3592225

3592225

100

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

124945

2228958

17,84

I. Készletek

B/I

124945

2228958

17,84

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

212081105

222139653

104,74

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

356420

2073150

581,65

III. Forintszámlák

C/III

211724685

220066503

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

66028913

8004330

12,12

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

65368644

7523299

115,09

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

660269

481031

72,85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

10035596

9096396

90,64

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

996205

996205

100

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

2261302168

2347760939

103,82

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2215304384

2305551610

104,07

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

5333464161

5333464161

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

787923

787602

99,95

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

23924156

23924156

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-3241156557

-3142871856

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

98284701

88156629

89,69

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

45965282

35987959

78,29

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

28322153

20985399

74,09

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2810666

2633036

93,68

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

12492463

12369524

99,01

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

32500

8312288

286,53

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

2261302168

2347760939

103,82

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

Használatban lévő készletek

L/3

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

Függő követelések

L/6

-7027279

0

Függő kötelezettségek

L/7

159480

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

19. melléklet

önkormányzat vagyonmérlege

Előző év állományi érték

Tárgy év

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1972035402

2105295397

Immateriális javak

674000

629000

Tárgyi eszközök

1967669177

2100974172

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1929776110

1928798110

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

754677

630325

Beruházások

37138390

171545737

Befektetett pénzügyi eszközök

3692225

3692225

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

124945

2228958

Készletek

124945

2228958

Értékpapírok

Pénzeszközök

212081105

222139653

Lekötött bankbetétek

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

356420

2073150

Forintszámlák, devizaszámlák

211724685

220066503

Idegen pénzeszközök

Követelések

66028913

8004330

Költségvetési évben esedékes követelések

65368644

7523299

Költségvetési évet követően esedékes követelések

Követelés jellegű sajátos elszámolások

660269

481031

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

10035596

9096396

Aktív időbeli elhatárolások

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2261302168

2347760939

Saját tőke

2215304384

2305551610

Nemzeti vagyon induláskori értéke

5333464161

5333464161

Nemzeti vagyon változásai

787923

787602

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

23924156

23924156

Felhalmozott eredmény

-3241156557

-3142871856

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

Mérleg szerinti eredmény

98284701

88156629

Kötelezettségek

45965282

35987959

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

28322153

20985399

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2810666

2633036

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

12492463

12369524

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

Passzív időbeli elhatárolások

32500

8312288

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2261302168

2347760939

20. melléklet

pénzeszközök változása

Megnevezés

Somogyszentpál Község Önkormányzata

Tündérrózsa Óvoda

Községi Könyvtár

Önkormányzat mindösszesen

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből

208 907 225

3 016 096

157 784

212 081 105

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

208 631 860

2 935 041

157 784

211 724 685

3

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

275 365

81 055

0

356 420

4

Bevételek ( + )

399 384 875

16 681 393

311 968

416 378 236

5

Kiadások ( - )

387 392 876

18 457 060

469 752

406 319 688

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből

220 899 224

1 240 429

0

222 139 653

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

219 081 619

984 884

0

220 066 503

8

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

1 817 605

255 545

0

2 073 150