Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 31

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről

2021.05.29.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei

Szabadkígyós Község Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Szociális Alapszolgáltatási Központ

3. § (1)1 A Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését: 740 214 250 Ft költségvetési bevétellel, 740 214 250 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)2 Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcímcsoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

A Költségvetési kiadások

adatok: forintban

I. Működési kiadások

434698471

1. Személyi juttatások összesen

219361498

1.1. Önkormányzat

100052828

1.2. Polgármesteri Hivatal

31738024

1.3. Általános Művelődési Központ

65859000

1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

21711646

2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen

33750401

2.1. Önkormányzat

13017509

2.2. Polgármesteri Hivatal

5144131

2.3. Általános Művelődési Központ

11975325

2.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

3613436

3. Dologi kiadások összesen

168567363

3.1. Önkormányzat

107481711

3.2. Polgármesteri Hivatal

3876872

3.3. Általános Művelődési Központ

46543120

3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

10665660

4. Egyéb működési kiadások összesen

4832709

4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre

4832709

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8186500

5.1. Önkormányzat

8186500

II. Felhalmozási kiadások

115429307

1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen

115429307

1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai

16440699

1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

98988608

III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen

0

1.1. Önkormányzat

0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

V. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

1.1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék

0

VI. Intézményfinanszírozás összesen

181858836

Önkormányzat

181858836

VII. Egyéb finanszírozási kiadások: megelőlegezés rendezése

8227636

A Költségvetési kiadások összesen

740214250

(3) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési egyenleget O EFt-ban, azaz Nulla forintban állapítja meg.

B Bevételek bontása 2020

adatok: forintban

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek összesen

442926107

1.2. Önkormányzatok működési támogatásai

224352210

1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai

224352210

1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

26765205

2.1. Közhatalmi bevételek

26765205

3. Működési bevételek összesen

77564540

3.1. Önkormányzat működési bevétele

61999406

3.2. Polgármesteri Hivatal

1155092

3.3. Általános Művelődési Központ

8669621

3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

5740421

4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

61027153

4.1. Önkormányzat

57797863

4.2. Általános Művelődési Központ

3207000

4.3. Polgármesteri Hivatal

22290

5. Finanszírozási bevételek összesen

53216999

5.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési

44391033

5.2. Megelőlegezés

8825966

II. Felhalmozási bevételek

115429307

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen

22742929

1.1. Önkormányzat tám. értékű bevétele

22742929

2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen

314960

2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel

314960

3. Finanszírozási bevételek összesen

92371418

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási

92371418

III. Intézményfinanszírozás összesen

181858836

3.1. Polgármesteri Hivatal

39565195

3.2. Általános Művelődési Központ

112121695

3.3. Szociális Alapszolgáltatási Központ

30171946

B Költségvetési bevételek összesen

740214250

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(2) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 4.300.000 Ft – ebből 4.300.000 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 4. melléklet mutatja.

8. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 91.557.718 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

9 §

A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 57,5 főben(közfoglalkoztatottak létszámát 28 főben) a 11. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási fő összeget tekintve a 7. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 650.590.362 Ft-tal jóváhagyja.

11. § Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

13. § A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2020. január 01-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.(2/2019.(I.24.) Kt.határozat)

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2020. évben 200.000 Ft/év/fő, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2020. évben legfeljebb egyszer, a 2020. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2020. július 1-től kezdődően módosíthatja.

15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Az előirányzatok módosítása

17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – negyedévenként, de lekésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

18. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

20. § Mellékletek:

1. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,

2. sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,

3. sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,

4. sz. melléklet: Mezőgazdasági tevékenység pénzügyi terve,

5. sz. melléklet: Pénzeszköz átadási kötelezettség,

6. sz. melléklet: Felhalmozási kiadásokról,

7. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv,

8. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,

9. sz. melléklet: Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről,

10. sz. melléklet: Kötelező-önként vállalt feladatok,

11. sz. melléklet: Létszám kimutatás

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezésit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

Balogh József polgármester Zatykó Katalin jegyző

1. melléklet

A 2020- évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg3

2. melléklet4

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi bevételeinek alakulása

3. melléklet5

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi kiadásinak alakulása

4. melléklet6

Szabadkígyós Község Önkormányzat Mezőgazdasági Tevékenységének pénzügyi bemutatása

5. melléklet7

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

6. melléklet8

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

7. melléklet9

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. melléklet10

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi és azt követő kötelezettségvállalásai

9. melléklet11

Szabadkígyós Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 2020. évi fizetési kötelezettség megállapításához

10. melléklet12

Szabadkígyós Község Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok

11. melléklet13

Szabadkígyós Község Önkormányzatának létszám alakulása 2020. évben
1

A 3. § (1) bekezdése a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet címe a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 3. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 4. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

7

Az 5. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.

8

A 6. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

9

A 7. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.

10

A 8. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.

11

A 9. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.

12

A 10. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be.

13

A 11. mellékletet a Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.