Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 144.421.996.- Ft bevétellel, amelyből finanszírozási célú bevétel 62.896.421.- Ft, valamint 73.306.181.- Ft kiadással, amelyből finanszírozási célú kiadás 2.629.379.- Ft hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület bevételeit és kiadásait jogcímenként a 1-2. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmát a 1-2. mellékletek szerint hagyja jóvá, melyben

  • a) kiadási főösszeg 73.306.181.- Ft, ebből
    • aa) költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 70.676.802.- Ft,
    • ab) finanszírozási kiadások összege 2.629.379.- Ft
  • b) bevételi főösszeg 144.421.996.- Ft ebből
    • ba) költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 81.525.575.-
    • bb) finanszírozási bevételek összege 62.896.421.- Ft.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 3.-3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli működési-felhalmozási célú támogatásainak részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásainak elszámolását az 5-6-7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat működési célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság-jellegű ellátások részletezését a 12. melléklet szerint fogadja el.

11. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonát a 15. mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 746.607.621.- Ft -ban állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat maradvány- és eredmény kimutatását a 16-17. mellékletek szerint fogadja el.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint fogadja el.

16. § A képviselő-testület a teljesített kiadások–bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását a 19-20. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a 2020.december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatást, bruttó-nettó értékben a 21-23. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A képviselő-testület a 2020. költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

19. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezett.

20. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás mellékletek