Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2020. évi beszámolóját

 • a) 595.120.684,- Ft módosított bevételi előirányzattal és
 • b) 587.127.021,- Ft teljesítéssel, valamint
 • c) 595.120.684,- Ft módosított kiadási előirányzattal és
 • d) 330.709.978,- Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2020. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Soponyai Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítését a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 264.529.417,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 383.538,- Ft-tal, hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulását a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatok teljesítését önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése
  • aa) személyi juttatás 95.316.890- Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. 14.230.403,- Ft
  • ac) dologi kiadások 69.602.395,- Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.902.100,- Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 77.973.973,- Ft
 • b) felhalmozási kiadások: 61.684.217,-Ft.

(8) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2022. évi alakulását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzata által folyósított ellátásokat a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 5.759.700,-Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve 2020. évi költségvetési maradványát 256.417.043,- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának alakulását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatású döntéseit, évenkénti bontásban, a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 1.025.352.862,- Ft-tal fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján, bruttó értéken – 13. melléklete szerint - 1.779.239.599,- Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

10. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Soponya 1/2020 (II.28..).

11. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

Bevételek Ft-ban

Sor-szám:
A

Megnevezés
B

Előirányzat összege:
C

Módosított
Előirányzat
D

Teljesített
Előirányzat
E

Teljesítés
%-a
F

1

Intézményi működési bevételek

22.739.414

11.363.789

16.544.085

145,6

1.1

Ebből: - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek

0

0

0

0

1.2

- Egyéb saját bevételek

21.952.414

10.576.789

15.757.085

149,0

1.3

- ÁFA bevételek

0

0

0

0

1.4

- áfa bevételek

787.000

787.000

787.000

100,0

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

43.765.000

43.765.000

30.591.041

69,9

2.1

Ebből : - iparűzési adó

38.000.000

38.000.000

30.323.525

79,8

2.2

-pótlék

500.000

500.000

203.316

40,4

2.3

-idegenforgalmi adó

265.000

265.000

64.200

24,2

2.3.3

-gépjárműadó

5.000.000

5.000.000

0

0

3

Felhalmozási bevételek

0

72.879.365

72.879.365

100,0

4

Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)

0

0

0

0

5

Támog.értékű műk.bev. összesen

7.540.083

30.975.776

30.975.776

100,0

5.1

Ebből: - átvétel TB-től

4.000.000

5.759.700

5.759.700

100,0

5.2

- elkülönített állami pénzalapoktól

0

13.360.775

13.360.755

100,0

5.3

- egyéb átvett pénzeszköz

3.540.083

11.855.301

11.855.301

100,0

6

Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

1.236.000

1.249.036

1.249.036

100,0

7

Felhalmozási célú pe.átvétel

0

1.000.000

1.000.000

100,0

8

Önkormányzatok költségvetési támogatása

90.001.757

147.154.166

147.154.166

100,0

9

Fc. Hitel felvétele

0

0

0

0

10

Likvid.hitelek bevételei:

0

0

0

0

11

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,

0

0

0

0

12

Megelőlegezett támogatás

0

4.143.717

4.143.717

100,0

13

Előző évi maradvány

210.701.100

203.595.224

203.595.224

100,0

14

Bevételek mindösszesen:

375.701.100

516.126.073

508.132.410

98,5

Kiadások Ft-ban


Sorszám:
A


Megnevezés
B

Eredeti
Előirányzat
C

Módosított

Teljesített

Teljesítés

Előirányzat
D

Előirányzat
E

%-a
F

1

Személyi juttatások

29.385.550

45.932.644

45.932.644

100,0

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5.103.200

6.616.623

6.616.623

100,0

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

38.547.945

48.722.044

47.989.348

98,5

4

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö:
Ebből:

31.864.128

30.499.102

19.277.977

63,2

4.1

- Támogatás értékű működési kiadás összesen:

15.672.128

12.752.292

5.265.167

41,3

4.2

- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:

2.000.000

2.110.710

2.110.710

100,0

4.3

- Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:

3.734.000

3.734.000

0

0

4.4

- szoc. juttatás

10.455.000

11.902.100

11.902.100

100,0

5

Felújítás, beruházási kiadások

202.099.002

174.431.280

2.472.690

1,4

6

Felhalmozási kiadások

0

139.326.284

59.211.527

42,5

7

Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül

0

0

0

0

8

átadott pénzeszközök

68.701.275

66.998.026

66.998.026

100,0

9

Fc. tartalék

0

0

0

0

10

Általános tartalék

11

Likvid. hitel törlesztése

12

Megelőlegezés

0

3.600.070

3.600.070

100,0

13

Kiadások mindösszesen

375.701.100

516.126.073

252.098.905

48,8

2. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi működési kiadásai

( forintban )


Megnevezés:
B


Bér:
C


Járulék:
D


Dologi:
E

KIADÁS
ÖSSZESEN :
F

1

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

2

Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás

0

0

4.232.339

4.232.339

3

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

10.754.328

1.509.443

4.262.288

16.526.059

4

Zöldterület fenntart.

874.656

127.102

3.651.620

4.653.378

5

Város és község-
gazdálkodás

11.424.627

1.909.827

5.723.824

19.058.278

6

Szemétszállítás

0

0

40.652

40.652

7

Közvilágítási feladatok

0

0

5.717.969

5.717.969

8


Temető fenntartás

0

0

454.111

454.11

9

Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás
Védőnői szolg.

4.542.958

740.421

365.245

5.648.624

10

Önkormányzati kiadás

0

0

2.052.321

2.052.321

11

Közművelődési tevékenység

5.269.009

1.031.846

4.825.321

11.126.176

12

Növénytermesztés

0

0

4.110.362

4.110.362

13

Közutak fenntartása

0

0

2.341.341

2.341.341

14

Vírushelyzet

0

0

5.671.619

5.671.619

15

Katasztófavédelm

0

0

21.310

21.310

16

Iskolaeü

0

0

168.654

168.654

17

Közhasznú foglalkoztatás

13.067.066

1.297.984

345.660

14.710.710

18

Háziorv.ügyeleti ell.

0

0

3.448.440

3.448.440

19

Könyvtár

0

0

556.272

556.272

20


ÖSSZESEN:

45.932.644

6.616.623

47.989.348

100.538.615

3. melléklet

Soponyai Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítése B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

A

B

C

D

Normatíva:
- alap hozzájárulás:

56.004.696

56.004.696

56.004.696

1

Előző évi maradvány

798.725

798.725

798.725

2

Önk. működési hozzájárulása

12.696.579

10.993.330

10.993.330

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

13.309.415

11.197.860

11.197.860

5

Összesen:

82.809.415

78.994.611

78.994.611

K i a d á s o k: Adatok: Ft

E

F

Soponyai Mesevár Óvoda


G
Teljesítés

Megnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

46.781.140

49.384.246

49.384.246

2

Munkaadókat terh. járulékok

8.116.700

7.613.780

7.613.780

3

Egyéb dologi

100.000

1.000

1

4

beruházás

5

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)


27.811.575


21.995.585


21.613.046

6

Dologi kiadások összesen:

27.811.575

21.996.585

21.613.047

7

Kiadások mindösszesen:


82.809.415


78.994.611


78.611.073

4. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásának 2020-2021-2022. évi alakulása

BEVÉTELEK
B

2020.
C

2021.
D

2022.
E

I. Működési és felhalmozási célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

16.544.085

9.333.000

15.660.000

2

Önkormányzatok sajátos működési bev.

30.591.041

29.400.000

29.500.000

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

147.154.166

109.100.000

112.800.000

4

Támogatásértékű működési bevétel:

29.726.740

30.000.000

30.000.000

5

Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről

1.249.036

0

0

6

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

72.879.365

0

0

8

Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.

1.000.000

0

0

9

átvett pénzeszközök

5.392.793

5.500.000

5.800.000

10

Függő bevétel

0

0

0

11

Előző évi pénzmaradvány

203.595.224

42.000.000

41.000.000

12

Tárgyévi bevételek összesen

508.132.410

225.333.000

234.760.000

Sor-
Szám
F

KIADÁSOK
G

2020.
H

2021.
I

2022.
J

II. Működési és felhalmozási célú kiadások

1

Személyi juttatások

45.932.644

28.201.000

31.200.000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6.616.623

4.506.000

4.720.000

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

47.989.348

53.206.000

55.400.000

4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás

2.110.710

2.920.000

4.640.000

5

Támogatásértékű működési kiadás

5.265.167

0

0

6

Önk.által folyósított ellátások

11.902.100

13.500.000

13.800.000

7

Egyéb kiadás

3.600.070

0

0

8

Működési kölcsön törlesztés

0

0

0

9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

59.211.527

53.000.000

35.000.000

10

Felújítási kiadások áfával együtt

2.472.690

0

0

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

0

0

0

12

Támogatás értékű működési kiadás

66.998.026

70.000.000

70.000.000

13

Fc. Kölcsön törlesztése

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

15

Fc. tartalék

0

0

0

16

Tárgyévi kiadások összesen :

252.098.905

225.333.000

234.760.000

5. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzata által folyósított ellátások (Ft-ban )


Sor-szám
A

B
Megnevezés :

Eredeti
Előirányzat
C

Módosított
Előirányzat
D

Teljesített
Előirányzat
E

1

Rászorultságtól függő pénzbeli
szociális és gyermekvédelmi ellátások

0

0

0

1.1

Aktív korúak ellátása

0

0

0

1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

0

0

0

1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás

0

0

0

1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás
alapján

0

0

0

1.5

Bursa támogatás

0

0

0

1.6

Pénzbeni átmeneti segély

0

0

0

1.7

Pénzbeni temetési segély

0

0

0

1.8

Ápolási díj

0

0

0

1.9

Egyéb, megállapított juttatások

0

0

0

1.10

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

1.11

Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)

0

0

0

1.12

rendkívüli gyermekvédelmi tám.

0

0

0

2

Természetben nyújtott szociális ellátások

0

0

0

2.1

köztemetés

0

0

0

2.2

Közgyógyellátás

0

0

0

2.3

Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.

0

0

0

3

Összesen:

10.455.000

11.902.100

11.902.100

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai


Sor-szám
A


Megnevezés :
B

Eredeti
Előirányzat
C

Módosított
Előirányzat
D

Teljesített
Előirányzat
E

1

Működési célú pénzeszköz átadás
ÁHT-on belül

5.887.606

2.964.770

2.964.770

1.1

- Pénzügyi alap

0

0

0

11.2

- Katasztrófa alap

0

0

0

1.3

- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi

0

0

0

1.4

- Önk.részére egyéb
Soponyai Mesevár Óvoda

68.701.275

66.998.026

66.998.026

1.5

- Káloz-Soponya Családsegítő és Gyermekj.Társ.

1.880.397

1.880.397

1.880.397

1.6

- Soponya-Káloz

0

0

0

1.7

- KLIK iskola

0

0

0

1.8

- Kistérségi társulási tagdíj

0

0

0

1.9

- egyéb támogatás BURSA

420.000

420.000

420.000

1.10

- Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

1.11

- Közhasznú program

0

0

0

2

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül
- Non-profit (társadalmi) szervek támogatása.
( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány,
stb.)

2.000.000

2.110.710

2.110.710

3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on
kívül Fcpá. Lakosságnak
- első lakáshoz jutók támogatása

0

0

0

4

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

78.889.278

74.373.903

74.373.903

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorszám
A

Megnevezés :
B


Eredeti előirányzat
C


Módosított előirányzat


Teljesített
előirányzat

1

Út felújítás

0

0


0

2

Épület és egyéb felújítás

202.099.002

174.431.280


2.472.690

3

Felújítás összesen

202.099.002

174.431.280


2.472.690

4

Út vásárlás

0

0


0

5

Számítógép vásárlás részére

0

0


0

6

Gép beszerzés, egyéb felhalmozási, beruh.

0

53.414.302


53.414.302

7

------Óvoda gép beszerzés

0

0


0

8

Gép, berendezés, felszerelés áfa

0

0


0

9

----------

0

0


0

10

Épület bővítés

0

0


0

9

Felhalmozási kiadások összesen

0

0


0

10

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

202.099.002

313.757.564


61.684.217

8. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2020. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása
Sorszám
A


MEGNEVEZÉS
B


Eredet
Előirányzat
C

Módosított
Előirányzat
D

Teljesített
Előirányzat
E

1

Tartalék
Ebből:

0

0

0

1.1


- Fc. tarlalék

0

0

0

1.2


- Általános tartalék

7.487.125

0

0

9. melléklet

Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban

Sor-szám
A

Több éves kihatással járó feladatok:
B

2020
C

2021
D

2022
E

2023
F

1

Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)

0

3.734.000

3.734.000

3.734.000

10. melléklet

Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban
Sorszám
A

A hitelfelvétel célja, fajtája
B


A hitelt nyújtó bank megnevezése
C


Felvétel ideje
D


Lejárat ideje
E


Összege
F

1

---

----

-

-

0

11. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2020. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűenMűködési
bevételek
A

Eredeti ei
B

Módosított ei C

Teljesítés
D

Felhalmozási bevételek
E

Eredeti.
F

Módosított ei.
G

Telj.
H

1

Működési bevételek

22.739.414

11.363.789

16.544.085

1

Felhalmozási célú költségvetési támog.

0

0

0

2

Önkormányzatok
költségvetési
támogatása

90.001.757

147.154.166

147.164.166

2

Felhalmozási célú hitelek
Felvétele

0

0

0

3

Támogatás értékű bevétel

8.776.083

37.368.529

37.368.529

3

Felhalmozási és tőke
jellegű bevétel

0

72.879.365

72.879.365

4

Működési célú kölcsönök
Felvétele

0

0

0

4

Pályázati támogatás

0

0

0

0

Működési pénzeszközök
(saját)

43.765.000

43.765.000

30.591.041

5

Önk.sajátos felhalmozási
bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)

0

0

0

6

Összesen:

165.282.254

239.651.484

231.657.821

6

Összesen:

0

72.879.365

72.879.365

7

Előző évi működési
maradvány igénybevétele:

210.418.846

203.595.224

203.595.224

7

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

8

Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről
Átfutó bevétel

0

0

0

8

Előző évi felhalm. maradv. igénybevét.

0

0

0

9

Mindösszesen:

357.701.100

443.246.708

435.253.045

9

Mindösszesen:

375.101.100

516.126.073

508.132.410

12. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat összesített mérlege

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

735 250 312

0

735 250 312

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

81 000

0

81 000

04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

735 331 312

0

735 331 312

06

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

496 843

0

496 843

07

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

496 843

0

496 843

09

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

260 663

0

260 663

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

264 652 292

0

264 652 292

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

264 912 955

0

264 912 955

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 653 802

0

6 653 802

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

17 586 563

0

17 586 563

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

50 000

0

50 000

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

24 290 365

0

24 290 365

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

321 387

0

321 387

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 025 352 862

0

1 025 352 862

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

524 145 265

0

524 145 265

21

G/IV Felhalmozott eredmény

440 498 650

0

440 498 650

22

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

26 553 467

0

26 553 467

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

991 197 382

0

991 197 382

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

15 345 717

0

15 345 717

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 545 912

0

8 545 912

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

23 891 629

0

23 891 629

29

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

10 263 851

0

10 263 851

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 025 352 862

0

1 025 352 862

13. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon 2020. december 31-ei állapot szerint

Naplószám

Hrsz

Megnevezés

Cím

Ingatlanjelleg

Törölt

m2

Bruttó érték

Becsült érték

103

109

Szükseglakasok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

N

1517

4173

2083

104

128

BEÉPÖTETLEN TERÜLET

8123 Soponya, SZABADSAG

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

2548

1019

1019

105

32

Községháza

8123 Soponya, PETÖFI UTCA 32

12201 POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI

N

4278

382986,258

382986,258

106

399/2

SZABADIDŐ KÖZPONT

8123 Soponya, DÓZSA GYÖRGY UTCA 3

12611 MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

N

12403

104640,117

106227

108

461

Orvosi rendelö, lakassal

8123 Soponya, PETÖFI UTCA 189

12645 HÁZIORVOSI RENDELŐ

N

2747

34934,602

33987

109

658

Óvoda

8123 Soponya, PETÖFI UTCA 131

12632 ÓVODA

N

4342

66448,121

59090

113

711

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

601

240

240

114

1312

Kert

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

370

12

12

116

1023

Kert

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

1104

28

28

117

050/2

Erdö

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

6782

34

34

118

0289/1

Szanto

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

103528

2071

2071

119

400

Sporttelep

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

12651 LABDAJÁTÉKPÁLYÁK

N

19049

22620

22620

121

601/1

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1642

657

657

122

601/10

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1811

724

724

123

601/2

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1660

664

664

124

601/3

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1679

672

672

125

601/4

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1698

679

679

126

601/5

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1717

687

687

128

601/9

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1792

717

717

129

766/5

Legelő

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

23409

228

228

134

106

Beépítetlen terület

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

2356

942

942

137

133

Beépítetlen terület

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

574

230

230

138

29

Beépítetlen terület

8123 Soponya, PETőFI KÖZ

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

2897

1159

1159

139

244

Beépítetlen terület

8123 Soponya, RÁKÓCZI UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

392

157

157

140

657

Beépítetlen ter.

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1029

412

412

141

372

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

3112

4710

4710

142

216

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

2191

5470

5470

143

233

Közut

8123 Soponya, RÁKÓCZI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

1445

5272,128

4778

144

246

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

2409

7712,679

6477

145

250

Közut

8123 Soponya, ZALKA MATE U

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

2147

4719,679

3484

146

263

Közut

8123 Soponya, ZALKA MATE U

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

3605

6536,681

5301

147

280

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

1865

75741,202

75741

148

298

Közut

8123 Soponya, MUNKACSY MIHALY

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

4641

7706,04

6487

149

309

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

1779

1680

1800

150

323

Közut

8123 Soponya, ARANY JÁNOS UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

7202

15514,906

12179

151

337

Közut

8123 Soponya, ARPAD KÖZ

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

4697

8383,62

7392

152

357

Közut

8123 Soponya, KöLCSEY FERENC

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

5826

11651,093

9155

153

366

Közut

8123 Soponya, ARPAD KÖZ

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

15594

26306,183

23941

155

389

Tér

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

288

201

201

156

411

Közut

8123 Soponya, BERCSENYI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

5557

16335

16335

157

434

Közut

8123 Soponya, SALLAI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

5590

9655

9655

158

441/2

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

421

243

243

159

447

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

1184

545

545

160

451

Közut

8123 Soponya, RÓZSA UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

3055

9538

9538

161

478

Közut

8123 Soponya, KOSSUTH LAJOS UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

7186

17145,52

16284

162

523

Közut

8123 Soponya, SZABADSAG

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

4135

9214

9214

163

524

Közut

8123 Soponya, ADY ENDRE UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

1904

6800

6800

164

538

Közut

8123 Soponya, SZABADSAG

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

3280

9187

9187

165

563

Közut

8123 Soponya, JÓZSEF ATTILA UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

7085

14447

14447

166

58

Közut

8123 Soponya, BEM UTCA

21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK

N

1690

5295,272

3527

167

52

Közut

8123 Soponya, BEM UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

66085

68391

68391

168

9

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

16993

33237,93

28690

170

193

Közut

8123 Soponya, SZÉCHENYI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

3100

7464,96

5466

171

013/1

Temetö

8123 Soponya, SZÉCHENYI UTCA

00004 TEMETŐ

N

1654

3183

3183

172

130

Közut

8123 Soponya, SZÉCHENYI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

322

168

168

173

194

Közut

8123 Soponya, VÖRÖSMARTY UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

3157

8467,105

6665

174

1807

Közut

8123 Soponya, VÖRÖSMARTY UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

173

22

22

175

174

Közut

8123 Soponya, RÁKÓCZI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

3186

10333

10333

176

1551

Közut

8123 Soponya, RÁKÓCZI UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

522

38

38

177

141

Közut

8123 Soponya, SZABADSAG

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

6053

22648,284

18349,279

178

125

Közut

8123 Soponya, SZABADSAG

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

1564

2894

2894

179

1025

Közut

8123 Soponya, SZABADSAG

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

184

13

13

180

1017

Közut

8123 Soponya, SZABADSAG

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

166

24

24

183

201

Kulturhaz

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

12611 MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

N

6450

125274,307

138062

186

11

Közút

8123 Soponya, PETőFI KÖZ

21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK

N

5193

4440

4440

187

737

Arok

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

1270

1802

1802

188

6

Árok

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

474

640

640

189

446

Arok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

604

1840

1840

190

42

Arok

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

505

690

690

191

497

Arok

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

353

591

591

192

135

Közut

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

757

381

381

193

222

Rét

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

719

15

15

195

390

Közút

8123 Soponya, DÓZSA GYÖRGY UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

8145

18870,739

15732

196

274

Arok

8123 Soponya, DÓZSA GYÖRGY UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

376

375

375

197

261

Arok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

1744

1452

1452

198

219

Arok

8123 Soponya, DÓZSA GYÖRGY UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

178

319

319

199

2102

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

3316

1686

1686

200

103

Arok

8123 Soponya, DÓZSA GYÖRGY UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

586

609

609

201

2101

Arok

8123 Soponya, ZÁRTKERT

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

21285

16390

16390

202

69

Arok

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

1608

2282

2282

203

316

Arok

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

2976

2123

2123

204

299

Arok

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

3298

2541

2541

205

0283/10

Arok

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

360

720

720

207

26

Arok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

10560

10111

10111

208

0246/4

Arok

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

3431

3283

3283

209

207

Csatorna

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

9919

4844

4844

210

022/43

Arok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

658

1138

1138

211

21

Arok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

7140

4643

4643

212

234

Arok

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

36610

7670

7670

213

204

Vízelvezető csatorna

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

16674

6846

6846

214

602

Közut

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

6920

16261,737

12428

215

648

Közut

8123 Soponya, GABOR ARON U

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

1525

3203,2

2533

216

674

Közut

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

7305

17395

15785

217

99

Közut

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

269

142

142

219

07/1

Szántó, legelő

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

91438

28

28

220

562/10

Beépítetlen terület

8123 Soponya, JÓZSEF ATTILA UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1048

419

419

221

1708

Szántó

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

2003

45

45

223

089/9

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

16036

4859

4859

225

28/1

Közterület

8123 Soponya, PETőFI TÉR

21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK

N

2079

832

832

226

158

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

6053

4982

4982

231

259/1

Közterület

8123 Soponya, MáJUS 1 TÉR

21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK

N

2272

3272

3272

234

261/1

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

441

544

544

235

262/4

Beépítetlen terület

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

1256

502

502

236

300/1

Közút

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK

N

47194

100868,556

100778

237

476

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

793

430

430

241

765

Saját használatú út

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

241

126

126

242

2

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

12998

616

616

243

4

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2267

214

214

244

6

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

7120

330

330

245

010/2

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

8289

579

579

246

010/4

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

3699

262

262

247

11

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

19336

856

856

248

016/1

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

9271

410

410

249

016/2

Erdő

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

12164

61

61

250

20

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

9540

641

641

251

022/39

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

1050

122

122

252

024/1

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

20925

869

869

253

024/2

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

69721

2332

2332

254

27

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

1359

76

76

255

29

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21128 MAGÁNUTAK (PL. GAZDASÁGI VAGY ERDEI UTAK)

N

12446

10802

10802

256

33

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

13037

749

749

257

35

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

10679

5089

5089

258

45

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2438

158

158

259

37

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

20149

928

928

260

39

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

6767

488

488

261

043/1

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

6133

607

607

262

044/3

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

5178

588

588

263

49

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

7622

658

658

264

64

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

6984

3515

3515

265

077/1

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

4279

3649

3649

266

077/2

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

896

881

881

267

085/3

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

1016

583

583

268

86

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2393

108

108

269

88

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

17360

12947

12947

270

089/1

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

5218

595

595

271

093/1

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

4128

173

173

272

94

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

16553

807

807

273

101

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

5452

462

462

274

104

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

4651

528

528

275

105

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

19907

4748

4748

276

106

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

805

42

42

277

0107/13

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

6279

514

514

278

112

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

10529

571

571

279

766/1

Petőfi S. u.

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

44024

99930

99930

280

114

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

9299

524

524

281

118

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

14975

1050

1050

282

122

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

21503

16518

16687

283

128

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

4510

446

446

284

130

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2737

228

228

285

0131/2

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

7268

318

318

286

132

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

4043

257

257

287

0133/3

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

1035

62

62

288

134

Lakóház

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

N

213

2812

1172

289

137

BEÉPÖTETLEN TERÜLET

8123 Soponya, SZABADSAG 20

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

410

164

164

290

226/7

Vásártér

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

39608

15843

15843

291

321

Lakóház

8123 Soponya, ARANY JÁNOS UTCA 24

11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

N

1924

11965

11965

292

356

Emlékmű

8123 Soponya, KöLCSEY FERENC

12733 SZOBROK, EMLÉKMŰVEK, MŰVÉSZETI VAGY DEKORATÍV ÉPÍTMÉNYEK

N

1913

935

935

293

415

Gázcseretelep

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

12517 EGYÉB IPARI ÉPÜLETEK

N

950

2330

2330

294

496

Emlékmű

8123 Soponya, PETÖFI UTCA

12733 SZOBROK, EMLÉKMŰVEK, MŰVÉSZETI VAGY DEKORATÍV ÉPÍTMÉNYEK

N

415

379

379

295

0133/4

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

419

421

421

296

0133/21

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

1786

486

486

297

0133/25

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

8205

1777

1777

298

134

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21128 MAGÁNUTAK (PL. GAZDASÁGI VAGY ERDEI UTAK)

N

49340

51518

51518

299

0135/4

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

5986

3795

3795

300

0135/11

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

924

581

581

301

138

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

5761

415

415

302

139

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

6320

374

374

303

144

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

6612

2607

2607

304

148

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

12067

804

804

305

0149/2

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

20185

700

700

306

151

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

24410

1388

1388

307

152

Saját hasnálatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21128 MAGÁNUTAK (PL. GAZDASÁGI VAGY ERDEI UTAK)

N

24838

14042

14042

308

0153/91

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

884

1031

1031

309

165

Saját használatú út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

27242

1404

1404

310

170

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

49654

1788

1788

311

178

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

4421

171

171

312

0183/2

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

14143

666

666

313

0189/2

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

8520

725

725

314

186

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

7448

3974

3974

315

0196/7

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

614

53

53

316

0196/8

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

9401

3751

3751

317

197

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

2949

1559

1559

320

248

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

13462

1004

1004

321

262

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

2259

1770

1770

322

281

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

2940

959

959

323

0283/1

Rét

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

4856

101

101

324

311

árok

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI

N

16926

8214

8214

325

0312/4

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2343

197

197

326

0312/5

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

10115

952

952

327

314

Saját út

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2484

200

200

328

1704/3

Szántó

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

00005 TERMŐFÖLD

N

804

18

18

329

1905

Saját közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

68

7

7

330

2103

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

6406

479

479

331

2104

Gazd.ép. udvar

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

12525 RAKTÁRÉPÜLETEK

N

21

55

55

332

2105

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2104

286

286

333

2106

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

288

44

44

334

2107

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

1151

100

100

335

2108

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

597

77

77

336

2109

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

378

59

59

337

2110

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

586

77

77

338

2111

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

86

13

13

339

2112

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

334

46

46

340

2113

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

424

59

59

341

2114

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2245

341

341

342

2115

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

1187

174

174

343

2116

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

198

30

30

344

2117

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

284

44

44

345

2118

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2158

328

328

346

2119

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

94

13

13

347

2120

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

468

69

69

348

2121

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

299

44

44

349

2122

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

151

29

29

350

2123

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

1136

161

161

351

2124

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

676

100

100

352

2125

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2237

338

338

353

2126

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

392

60

60

354

2127

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

511

68

68

355

2128

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

284

44

44

356

2129

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

345

52

52

357

2130

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2938

447

447

358

2131

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

522

78

78

359

2132

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

2251

342

342

360

2133

Közút

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

493

74

74

362

659

Gazdasági épület és udvar

8123 Soponya, DAMJANICS UTCA 659HR

12711 MEZŐGAZDASÁGI CÉLRA HASZNÁLT GAZDASÁGI ÉPÜLETEK PL. TEHÉN-, LÓISTÁLL

N

113

48

151

363

0315/1

Telephely

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

10705

600

2708

366

0135/1

Szántó

8123 Soponya,

00005 TERMŐFÖLD

N

121315

6050,679

5944,479

367

373

Mocsár

8123 Soponya,

00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

N

54215

8000

8132

368

370

Közterület

8123 Soponya,

21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK

N

915

125

97

370

0238/2

Saját út

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

5804

1000

992

371

241

Saját út

8123 Soponya, KÜLTERÜLET

21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

N

9084

1000

999

372

399/1

Általános iskola

8123 Soponya, NÉVTELEN UTCA

12633 ÁLTALÁNOS ISKOLA

N

1500

0,001

0,001