Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

(3) Önállóan működő költségvetési szervek:

  • a) Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona
  • b) Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde
  • c) Nyírábrányi Önkormányzati Konyha

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

787 318 435,- Ft költségvetési bevétellel

918 764 253,- Ft költségvetési kiadással

- 131 445 818,- Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal

453 091 386,- Ft finanszírozási bevétellel

321 645 568,- Ft finanszírozási kiadással

1 240 409 821,-Ft bevételi, kiadási főösszeggel állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 131 445 818,- Ft a felhalmozási hiány.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 1.6. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2., 2.1. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8)[1] [2] Az önkormányzati kiadások között 42 877 588,- Ft általános és 15 000 000 Ft céltartalék kerül megállapításra a 10. számú melléklet szerint.

4. Tájékoztató kimutatások

4. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célonként a 1. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összegeit a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) A 2020. évi központi támogatások részletezését a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak a fülöpi tagönkormányzattal megosztott összegeit a 4. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg, mely tartalmazza az önkormányzatok hivatali működéshez történő hozzájárulását is az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint.

(5) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.

(6) [3] A képviselő-testület Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata több évet bemutató költségvetésének összevont mérlegét a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.

(5) A költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésben meghatározott célokra.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

6. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő hónap 25-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál, azaz a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 2020. december 31. napjáig 47.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(9) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 235.000.- Ft/év/fő.

(10) A képviselő-testület tárgyévre a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőt megillető illetménykiegészítést, valamint az érettségi végzettségű köztisztviselőt megillető illetménykiegészítést 20 %-ban állapítja meg.

7. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Nyírábrányi Önkormányzati Közös Hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és a Nyírábrányi Önkormányzati Konyha költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) E rendelet 6. § (10) bekezdése 2020. december 31. napján hatályát veszíti.

1.1. melléklet 1.

üres cím

1.1 melléklet.pdf

1.2. melléklet 1.

üres cím

1.2 melléklet.pdf

1.3. melléklet 1.

üres cím

1.3 melléklet.pdf

1.4. melléklet 1.

üres cím

1.4 melléklet.pdf

1.5. melléklet 1.

üres cím

1.5 melléklet.pdf

1.6. melléklet 1.

üres cím

1.6 melléklet.pdf

2. melléklet

üres cím

2. melléklet.pdf

2.1. melléklet 2.

üres cím

2.1 melléklet.pdf

3. melléklet

üres cím

3. melléklet.pdf

4. melléklet

üres cím

4. melléklet.pdf

5. melléklet

üres cím

5. melléklet.pdf

6. melléklet

üres cím

6. melléklet.pdf

7. melléklet

üres cím

7. melléklet.pdf

8. melléklet

üres cím

8. melléklet.pdf

9. melléklet

üres cím

9. melléklet.pdf

10. melléklet

üres cím

10. melléklet.pdf

1. tájékoztató tábla

üres cím

1. tájékoztató tábla.pdf

2. tájékoztató tábla

üres cím

2. tájékoztató tábla.pdf

3. tájékoztató tábla

üres cím

3. tábla.pdf

4. tájékoztató tábla

üres cím

4. tábla.pdf

5. tájékoztató tábla

üres cím

5. tájékoztató tábla.pdf

6. tájékoztató tábla

üres cím

6. tábla.pdf


[1] A 3. § (8) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.