Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 334.507 ezer forintban állapítja meg.

3. § [2] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

 • a) önkormányzatok bevétele 334.507 e Ft
 • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.883 e Ft, melyből
  • ba) működési célú (állami) támogatások 127.942 e Ft
  • bb) működési célú tám.áht. belülről 18.941 e Ft
 • c) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
 • d) működési bevételek 12.233 e Ft
 • e) finanszírozási bevétel 151.010 e Ft
 • f) felhalmozási bevételek 3.110 e Ft
 • g) működési célú átvett pe. 717 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

 • a) a kötelező feladatok bevételei 299.782 e Ft
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei 30.244 e Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.481 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

 • a) működési bevételek 183.497 e Ft
 • b) finanszírozási bevételek 151.010 e Ft

4. § [3] (1)[4] Az önkormányzat 2020. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

 • a) működési költségvetés 334.507 e Ft,
 • b) Működési kiadások: 202.882 e Ft
  • ba) személyi juttatások: 105.160 e Ft
  • bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.109 e Ft
  • bc) dologi kiadások: 56.365 e Ft
  • bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.737 e Ft
  • be) működési kiadások 19.511 e Ft
 • c) felhalmozási kiadások 25.101 e Ft
  • ca) beruházások, 21.575 e Ft
  • cb) felújítások 2.262 e Ft
  • cc) lakástámogatás 600 e Ft
  • cd) felhalmozási támogatás 664 e Ft
 • d) finanszírozási kiadások 106.524 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

 • a)[5] a kötelező feladatok kiadásai: 299.782 e Ft,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.600 e Ft,
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

6. § [6] (1)[7] Márianosztra önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

 • a) önkormányzatok költségvetési bevételei 221.024 e Ft
 • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.883 e Ft, amelyből
  • ba) állami támogatások 127.942 e Ft
  • bb) működési célú tám. áht. belülről 18.941 e Ft
 • c) felhalmozási célő tám. áht. belülről 3.110 e Ft
 • d) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
 • e) működési bevételek 9.945 e Ft
 • f) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft
 • g) műk. célú átvett pe. 717 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

 • a)[8] a kötelező feladatok bevételei: 186.299 e Ft,
 • b)[9] az önként vállalt feladatok bevételei: 30.244 e Ft,
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.481 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

 • a)[10] működési bevételek: 177.099 e Ft,
 • b) felhalmozási bevételek: 3.110 e Ft.
 • c) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft

7. § [11] (1)[12] Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint, költségvetési kiadások 221.024 e Ft

 • a) Személyi juttatások összesen: 34.174 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 29.756 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulési adó 4.418 e Ft
  • ac) dologi kiadások: 41.689 e Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.737 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 15.139 e Ft
 • b) felhalmozási kiadások 19.761 e Ft
  • ba) beruházások, 17.002 e Ft
  • bb) felújítások 2.159 e Ft
  • bc) lakástámogatás 600 e Ft
 • c) finanszírozási kiadások 106.524 e Ft amelyből:
  • ca) belföldi finanszírozás kiadásai 102.681 e Ft
  • cb) áht-n belüli megelőlegezés visszaf. 3.843 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

 • a)[13] a kötelező feladatok kiadásai: 186.299 e Ft,
 • b)[14] az önként vállalt feladatok kiadásai: 30.244 e Ft,
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft.

8. § [15] A Márianosztrai Kistücsok Óvoda 2020. évi költségvetését a 9/b melléklet szerint határozza meg.

 • a) Műkodési bevételek: 22.834 e Ft, ebből
  • aa) Működési támogatás 16.635 e Ft
  • ab) Finanszírozási bevétel 5.437 e Ft
  • ac) Közvetített szolgáltatás 762 e Ft
 • b) Működési kiadások: 22.834 e Ft, ebből
  • ba) személyi kiadások 11.544 e Ft
  • bb) munkaadókat terhelő szoiális járulékok 1.927 e Ft
  • bc) dologi kiadások 3.611 e Ft
  • bd) működési célú kiadás 3.328 e Ft
  • be) beruházási kiadások 1.657 e Ft
  • bf) felújítási kiadások 103 e Ft
  • bg) felhalmozási kiadások 664 e Ft

(1)

aa)

ac)

ac)

ba)

bb)

bc)

bd)

be)

9. § [25] A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg:

 • a) Működési bevételek: 90.649 e Ft, ebből
  • aa) Hivatal működési támogatása 86.046 e Ft
  • ab) Közvetített szolgáltatás 756 e Ft
  • ac) Egyéb működési bevétel 770 e Ft
  • ad) Előző évi ktgv-i maradvány 3.077 e Ft
 • b) Működési kiadások: 90.649 e Ft, ebből
  • ba) személyi kiadások 63.860 e Ft
  • bb) munkaadókat terhelő szociális járulékok 11.764 e Ft
  • bc) dologi kiadások 11.065 e Ft
  • bd) működési kiadás 1.043 e Ft
  • be) beruházási kiadások 2.917 e Ft

(1)

aa)

ab)

ac)

ba)

bb)

bc)

bd)

be)

10. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2020. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza

(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2020. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.

(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza

(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza

(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.

11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.

14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.


[1] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1. A 2. § a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1. A 3. § a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[4] A 4. § (1) bekezdése a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[7] A 6. § (1) bekezdése a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 6. § (3) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[12] A 7. § (1) bekezdése a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 7. § (2) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1. A 8. §-t a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
[16] A (1) bekezdést a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[17] A (1) bekezdés aa) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[18] A (1) bekezdés ac) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
[19] A (1) bekezdés ac) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
[20] A (1) bekezdés ba) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
[21] A (1) bekezdés bb) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
[22] A (1) bekezdés bc) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
[23] A (1) bekezdés bd) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
[24] A (1) bekezdés be) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
[25] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1. A 9. §-t a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.
[26] A (1) bekezdést a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
[27] A (1) bekezdés aa) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
[28] A (1) bekezdés ab) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
[29] A (1) bekezdés ac) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
[30] A (1) bekezdés ba) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.
[31] A (1) bekezdés bb) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.
[32] A (1) bekezdés bc) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.
[33] A (1) bekezdés bd) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.
[34] A (1) bekezdés be) alpontot a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § n) pontja hatályon kívül helyezte.