Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 05. 31

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Márianosztra Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 334.507 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

 • a) önkormányzatok bevétele 334.507 e Ft
 • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.883 e Ft, melyből
  • ba) működési célú (állami) támogatások 127.942 e Ft
  • bb) működési célú tám.áht. belülről 18.941 e Ft
 • c) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
 • d) működési bevételek 12.233 e Ft
 • e) finanszírozási bevétel 151.010 e Ft
 • f) felhalmozási bevételek 3.110 e Ft
 • g) működési célú átvett pe. 717 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

 • a) a kötelező feladatok bevételei 299.782 e Ft
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei 30.244 e Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.481 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

 • a) működési bevételek 183.497 e Ft
 • b) finanszírozási bevételek 151.010 e Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

 • a) működési költségvetés 334.507 e Ft,
 • b) Működési kiadások: 202.882 e Ft
  • ba) személyi juttatások: 105.160 e Ft
  • bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.109 e Ft
  • bc) dologi kiadások: 56.365 e Ft
  • bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.737 e Ft
  • be) működési kiadások 19.511 e Ft
 • c) felhalmozási kiadások 25.101 e Ft
  • ca) beruházások, 21.575 e Ft
  • cb) felújítások 2.262 e Ft
  • cc) lakástámogatás 600 e Ft
  • cd) felhalmozási támogatás 664 e Ft
 • d) finanszírozási kiadások 106.524 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 299.782 e Ft,”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Márianosztra önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

 • a) önkormányzatok költségvetési bevételei 221.024 e Ft
 • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.883 e Ft, amelyből
  • ba) állami támogatások 127.942 e Ft
  • bb) működési célú tám. áht. belülről 18.941 e Ft
 • c) felhalmozási célő tám. áht. belülről 3.110 e Ft
 • d) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft
 • e) működési bevételek 9.945 e Ft
 • f) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft
 • g) műk. célú átvett pe. 717 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a kötelező feladatok bevételei: 186.299 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.244 e Ft,”

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek: 177.099 e Ft,”

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint, költségvetési kiadások 221.024 e Ft

 • a) Személyi juttatások összesen: 34.174 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 29.756 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulési adó 4.418 e Ft
  • ac) dologi kiadások: 41.689 e Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.737 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 15.139 e Ft
 • b) felhalmozási kiadások 19.761 e Ft
  • ba) beruházások, 17.002 e Ft
  • bb) felújítások 2.159 e Ft
  • bc) lakástámogatás 600 e Ft
 • c) finanszírozási kiadások 106.524 e Ft amelyből:
  • ca) belföldi finanszírozás kiadásai 102.681 e Ft
  • cb) áht-n belüli megelőlegezés visszaf. 3.843 e Ft”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 186.299 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 30.244 e Ft,”

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 2. alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:

„8. § A Márianosztrai Kistücsok Óvoda 2020. évi költségvetését a 9/b melléklet szerint határozza meg.

 • a) Műkodési bevételek: 22.834 e Ft, ebből
  • aa) Működési támogatás 16.635 e Ft
  • ab) Finanszírozási bevétel 5.437 e Ft
  • ac) Közvetített szolgáltatás 762 e Ft
 • b) Működési kiadások: 22.834 e Ft, ebből
  • ba) személyi kiadások 11.544 e Ft
  • bb) munkaadókat terhelő szoiális járulékok 1.927 e Ft
  • bc) dologi kiadások 3.611 e Ft
  • bd) működési célú kiadás 3.328 e Ft
  • be) beruházási kiadások 1.657 e Ft
  • bf) felújítási kiadások 103 e Ft
  • bg) felhalmozási kiadások 664 e Ft”

6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete „Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetése” alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg:

 • a) Működési bevételek: 90.649 e Ft, ebből
  • aa) Hivatal működési támogatása 86.046 e Ft
  • ab) Közvetített szolgáltatás 756 e Ft
  • ac) Egyéb működési bevétel 770 e Ft
  • ad) Előző évi ktgv-i maradvány 3.077 e Ft
 • b) Működési kiadások: 90.649 e Ft, ebből
  • ba) személyi kiadások 63.860 e Ft
  • bb) munkaadókat terhelő szociális járulékok 11.764 e Ft
  • bc) dologi kiadások 11.065 e Ft
  • bd) működési kiadás 1.043 e Ft
  • be) beruházási kiadások 2.917 e Ft”

7. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

 • a) „Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetése” alcím címe,
 • b) (1) bekezdése,
 • c) szövege,
 • d) (1) bekezdés aa) alpontja,
 • e) szövege,
 • f) ac) és ac) alpontja,
 • g) szövege,
 • h) ba)–be) alpontja,
 • i) „Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése” alcím címe,
 • j) (1) bekezdése,
 • k) szövege,
 • l) aa)–ac) alpontja,
 • m) szövege,
 • n) ba)–be) alpontja,
 • o) 1. melléklet címe.

9. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: