Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – a törvényben meghatározott kivételekkel - a polgármester gyakorolja. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja alapján meghatározott feladatköre alapján, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 1 044 659 894 Ft költségvetési bevétellel, 837 182 333 Ft költségvetési kiadással, 207 477 561 Ft költségvetési maradvánnyal hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint fogadom el.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

 • a) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, a Nyírábrány Közös Önkormányzati Hivatal, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona, a Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Nyírábrányi Önkormányzati Konyha bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.melléklet, 3.melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadom el.
 • b) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.
 • c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 11. melléklet szerint fogadom el.
 • d) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 17. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.
 • e) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 12. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.
 • f) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét, mely tartalmazza a megelőző két év teljesítés adatait is a 15. melléklet mutatja be.
 • g) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
 • h) Az önkormányzat által a 2020. évben nyújtott támogatások, pénzeszközátadások összegét a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 14. melléklet tartalmazza.
 • i) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet, 19.melléklet, 20. mellékletek mutatják be.
 • j) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat gazdálkodó szervezetben meglévő részesedései, valamint ezen gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
 • k) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 22. melléklet mutatja be.
 • l) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet tartalmazza.
 • m) Az önkormányzat 2020. évben nem rendelkezik nyújtott hitel és kölcsön állománnyal a 24. mellékletnek megfelelően.
 • n) A több éves kihatással járó döntéseket a 25. melléklet mutatja be.
 • o) Az önkormányzat kötelezettség állományának a bemutatást a 26. melléklet tartalmazza.
 • p) A Nyírábrányi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeit és kiadásait települések szerinti megbontásban a 27. melléklet tartalmazza.
 • q) Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 28. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetés mérlege

1. melléklet.pdf

2. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés mérlege

2. melléklet.pdf

3. melléklet

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés mérlege

3. melléklet.pdf

4. melléklet

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona 2020. évi költségvetés mérlege

4. melléklet.pdf

5. melléklet

Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetés mérlege

5. melléklet.pdf

6. melléklet

Nyírábrányi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetés mérlege

6. melléklet.pdf

7. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata költségvetési mérlege működési bevételek-kiadások mérlege kiemelt előirányzatonként

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata költségvetési mérlege felhalmozási bevételek-kiadások mérlege kiemelt előirányzatonént

8. melléklet.pdf

9. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

9. melléklet.pdf

10. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

10. melléklet.pdf

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

11. melléklet.pdf

12. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi központi támogatások részletezése (állami támogatás bevétele)

12. melléklet.pdf

13. melléklet

Az önkormányzat által a 2020. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

13. melléklet.pdf

14. melléklet

Ellátottak juttatásai 2020. év

14. melléklet.pdf

15. melléklet

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyírábrány Nagyközség Önkrmányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

15. melléklet.pdf

16. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

16. melléklet.pdf

17. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

17. melléklet.pdf

18. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

18. melléklet.pdf

19. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

19. melléklet.pdf

20. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

20. melléklet.pdf

21. melléklet

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

21. melléklet.pdf

22. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

22. melléklet.pdf

23. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

23. melléklet.pdf

24. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

24. melléklet.pdf

25. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

25. melléklet.pdf

26. melléklet

Adósság állományának alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

26. melléklet.pdf

27. melléklet

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatása Nyírábrány és Fülöp vonatkozásában

27. melléklet.pdf

28. melléklet

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi létszámkerete

28. melléklet.pdf