Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagycserkesz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:

módosított költségvetési bevételét

395.872.187 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

531.488.802 Ft-ban

(költségvetési egyenleg összege:

a finanszírozási bevétel összegét
a finanszírozási kiadás összegét
(finanszírozási egyenleg összege:

-135.616.615 Ft
(költségvetési hiány)
140.938.000 Ft-ban
5.321.385 Ft-ban
135.616.615 Ft
(finanszírozási többlet)

bevételi főösszeg: 536.810.187 Ft

kiadási főösszeg 536.810.187 Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

317.565.367 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

153.323.110 Ft

Személyi juttatások

20.672.051 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125.447.855 Ft

Dologi kiadások

3.810.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

716.493 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9.336.172 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.882.648 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

1.377.038 Ft
213.923.435 Ft

Tartalékok
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

112.283.822 Ft
78.463.418 Ft

Beruházások
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

100.139.613 Ft

Felújítások

100.139.613 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.500.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

0 Ft

Tartalékok

5.321.385 Ft


Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

278.560.289 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

8.485.830 Ft

Működési bevételek

150.734.568 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása

0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

78.539.891 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

0 Ft

Átvett pénzeszközök

40.800.000 Ft
117.311.898 Ft

Közhatalmi bevételek
Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek

1.730.000 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

115.581.898 Ft
100.923.844 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből EU-s támogatás

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

0 Ft

140.938.000Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek


44.326.463 Ft
96.611.537 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)
Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege -137.976.385 Ft (hiány). A megállapított hiány összegéből -13.905.968 Ft működési hiány, -124.070.417 Ft felhalmozási célú hiány. A Képviselő-testület a hiány összegének teljes finanszírozását – azaz -137.976.385 Ft-ot - belső forrásból, az előző év alaptevékenységének maradványából rendeli el.”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.1.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.2.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.2.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.2.3. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.3.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.3.2. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete 9.3.3. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

2. melléklet

1.2. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

3. melléklet

1.3. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

4. melléklet

1.4. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

5. melléklet

2.1. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

6. melléklet

2.2. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

7. melléklet

6. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

8. melléklet

7. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

9. melléklet

8. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

10. melléklet

9.1. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

11. melléklet

9.1.1. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

12. melléklet

9.2. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

13. melléklet

9.2.1. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

14. melléklet

9.2.2. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

15. melléklet

9.2.3. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

16. melléklet

9.3. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

17. melléklet

9.3.1. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

18. melléklet

9.3.2. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez

19. melléklet

9.3.3. melléklet

melléklet önkormányzati rendelethez