Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 30

Nagycserkesz Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 . A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki

  • a) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha
  • b) Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § [1] (1)[2] [3]A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:

módosított költségvetési bevételét

395.872.187 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

531.488.802 Ft-ban

(költségvetési egyenleg összege:

a finanszírozási bevétel összegét
a finanszírozási kiadás összegét
(finanszírozási egyenleg összege:

-135.616.615 Ft
(költségvetési hiány)
140.938.000 Ft-ban
5.321.385 Ft-ban
135.616.615 Ft
(finanszírozási többlet)

bevételi főösszeg: 536.810.187 Ft

kiadási főösszeg 536.810.187 Ft

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

317.565.367 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

153.323.110 Ft

Személyi juttatások

20.672.051 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

125.447.855 Ft

Dologi kiadások

3.810.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások

0 Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

0 Ft

Szociális, rászorultság jellegű ellátások

716.493 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9.336.172 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.882.648 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Kamatkiadások

1.377.038 Ft
213.923.435 Ft

Tartalékok
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

112.283.822 Ft
78.463.418 Ft

Beruházások
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

100.139.613 Ft

Felújítások

100.139.613 Ft

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1.500.000 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)

0 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0 Ft

Felhalmozási célú támogatási kiadás

0 Ft

Tartalékok

5.321.385 Ft


Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

278.560.289 Ft

Működési költségvetés módosított bevételei

8.485.830 Ft

Működési bevételek

150.734.568 Ft

Önkormányzatok működési költségvetés támogatása

0 Ft

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

78.539.891 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

0 Ft

Átvett pénzeszközök

40.800.000 Ft
117.311.898 Ft

Közhatalmi bevételek
Felhalmozási költségvetés módosított bevételei

0 Ft

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0 Ft

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0 Ft

Egyéb felhalmozási bevételek

1.730.000 Ft

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. belülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. bel.

115.581.898 Ft
100.923.844 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ebből EU-s támogatás

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés, áh. kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése, áh. kív.

0 Ft

140.938.000Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek


44.326.463 Ft
96.611.537 Ft


Maradvány igénybevétele (működési célú)
Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege -137.976.385 Ft (hiány). A megállapított hiány összegéből -13.905.968 Ft működési hiány, -124.070.417 Ft felhalmozási célú hiány. A Képviselő-testület a hiány összegének teljes finanszírozását – azaz -137.976.385 Ft-ot - belső forrásból, az előző év alaptevékenységének maradványából rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 3. melléklet szerint nem tervezett.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az intézmények szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 500.000 Ft általános tartalékot állapított meg, céltartalékot nem képzett.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás is szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 20%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat alábbi feladatokhoz történő hozzájárulását, és működési célú támogatást biztosít:

  • a) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 5.000.000 Ft összegben a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat működtetéséhez,
  • b) Kálmánháza Község Önkormányzata részére 2.702.209 Ft összegben a házi segítségnyújtás feladat ellátásához,
  • c) Kálmánháza Község Önkormányzata részére 8.968.992 Ft összegben a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltsége működéséhez.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. A feladatellátást szolgáló ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzataival az Önkormányzat rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a polgármester az aljegyzővel közösen, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1)[4] Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.


[1] A 2. § a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Módosította Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2020. (X.12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) Hatályos: 2020. X.13-2020. XII.30.
[3] Módosította Nagycserkesz Község Önkormányzata 12/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) Hatályos: 2020. XII 31-től
[4] A 8. § (1) bekezdése a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] Az 1.1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 1.2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] Az 1.3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Az 1.4. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2.1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 2.2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 6. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 7. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 8. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 9.1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 9.1.1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 9.2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 9.2.1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 9.2.2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 9.2.3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
[20] A 9.3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
[21] A 9.3.1. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 9.3.2. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 9.3.3. melléklet a Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.